ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 5
2 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 4
3 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 4
4 พรพิศ ศิลขวุธท์ 3
5 อาทร ริ้วไพบูลย์ 3
6 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 2
7 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 2
8 เนติ สุขสมบูรณ์ 2
9 กมล ไชยสิทธิ์ 2
10 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 2
11 ไม่มีข้อมูล 2
12 วิชิต เปานิล 2
13 ยุวดี คาดการณ์ไกล 2
14 ยุวดี วงษ์กระจ่าง 2
15 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 1
16 ตวงรัตน์ โพธะ 1
17 ฉันทนา ผดุงทศ 1
18 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
19 ภาณุมาศ ภูมาศ 1
20 ภูษิต ประคองสาย 1
21 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 1
22 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
23 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 1
24 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
25 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
26 จังหวัดนครปฐม. มหาวิทยาลัยศิลปากร 1
27 วรรณสุดา งามอรุณ 1
28 Athorn Riewpaiboon 1
29 โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์ 1
30 อังคณา แสงนภากาศ 1
31 โรงพยาบาลสมุทรปราการ 1
32 คัคนางค์ โตสงวน 1
33 วันทนีย์ กุลเพ็ง 1
34 รักมณี บุตรชน 1
35 ไพบูลย์ พิทยาเธียรอนันต์ 1
36 มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
37 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 1
38 วิชัย เอกพลากร 1
39 ปารณัฐ สุขสุทธิ์ 1
40 วราวุธ เสริมสินสิริ 1
41 วัชรินี เกิดเยี่ยม 1
42 สุธาทิพย์ ธนภาคย์ 1
43 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
44 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
45 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งอินเดีย ประเทศอินเดีย 1
46 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
47 กันยารัตน์ ปนสูงเนิน 1
48 ซัสมิทา แชทเทอร์จี 1
49 โรงพยาบาลหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 1
50 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
51 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
52 Rutchanee Chantraket 1
53 กระทรวงสาธารณสุข, กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1
54 Office of the Permanent Secretary for Public Health, Bureau of Policy and Strategy 1
55 Ministry of Public Health, Depatrment for Development of Thai Traditional and Alternative Medicine 1
56 Paranath Suksuth 1
57 Mahidol University. Faculty of Pharmacy 1
58 สมภพ ประธานธุรารักษ์ 1
59 นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ 1
60 วารุณี สุนทรเจริญนนท์ 1
61 รัชนี จันทร์เกษ 1
62 Mahidol University 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 5
3 2554 4
4 2552 4
5 2549 1
6 2548 1
7 2545 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ระบบราคาอ้างอิงของยาในประเทศไทย
2 สวัสดิการสังคมและการดูแลสุขภาพอย่างไม่เป็นทางการ: กรณีศึกษาการใช้การประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการกำหนดเงินค่าชดเชยในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
3 กลยุทธ์การกำหนดและควบคุมราคายา : ก่อนขาย (หลังขึ้นทะเบียนยา) เมื่อคัดเลือกเข้าบัญชียาแห่งชาติ และโดยผู้จ่ายค่ายารายใหญ่
4 การทบทวนวรรณกรรมและสถานการณ์การคุ้มครองผู้บริโภคในระบบสุขภาพ
5 การกำหนดราคาเบิกจ่ายของยาและผลกระทบต่องบประมาณโรงพยาบาลภาครัฐในปีงบประมาณ ๒๕๕๓
6 วิธีการกำหนดราคายาสำหรับการจ่ายเงินคืน
7 ผลกระทบด้านสุขภาพและเศรษฐศาสตร์จากการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย : การศึกษาเบื้องต้น
ปี พ.ศ. 2554
8 การสังเคราะห์บทบาทกระทรวงสาธารณสุขในระบบยาและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
9 ความคิดเห็นของบุคลากรสาธารณสุขต่อยาจากสมุนไพรและนโยบายการส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข
10 ผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจากภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในประเทศไทย
11 การวิเคราะห์นโยบายเพื่อตอบสนองและเตรียมพร้อมสำหรับการระบาดใหญ่ของไข้หวัดนกและ/หรือไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
12 โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพประเด็น “การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ” ส่วนที่ 2 ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ: สถานการณ์และแนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย
13 โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพประเด็น การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ความปลอดภัยของอาหารในประเทศไทย
14 ประเมินการใช้ยาก่อนและหลังการเบิกจ่ายตรงของสวัสดิการข้าราชการในโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ในกรุงเทพมหานคร
15 Drug Price and Access
ปี พ.ศ. 2549
16 การสร้างและจัดการความรู้อนาคตของการพัฒนาอุตสาหกรรมยาไทยและยาสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2548
17 ระบบโครงสร้างและกลไกในการพัฒนาและคุ้มครองภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท : มาตรการด้านการศึกษา
ปี พ.ศ. 2545
18 การปฏิรูประบบบริการสุขภาพในประเทศอิสราเอล