ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 5
2 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 4
3 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 4
4 พรพิศ ศิลขวุธท์ 3
5 อาทร ริ้วไพบูลย์ 3
6 กมล ไชยสิทธิ์ 2
7 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 2
8 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 2
9 ยุวดี วงษ์กระจ่าง 2
10 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 2
11 วิชิต เปานิล 2
12 เนติ สุขสมบูรณ์ 2
13 ไม่มีข้อมูล 2
14 ยุวดี คาดการณ์ไกล 2
15 กระทรวงสาธารณสุข, กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1
16 Ministry of Public Health, Depatrment for Development of Thai Traditional and Alternative Medicine 1
17 Mahidol University 1
18 Rutchanee Chantraket 1
19 Office of the Permanent Secretary for Public Health, Bureau of Policy and Strategy 1
20 Mahidol University. Faculty of Pharmacy 1
21 Athorn Riewpaiboon 1
22 วารุณี สุนทรเจริญนนท์ 1
23 รัชนี จันทร์เกษ 1
24 ปารณัฐ สุขสุทธิ์ 1
25 Paranath Suksuth 1
26 ภาณุมาศ ภูมาศ 1
27 ตวงรัตน์ โพธะ 1
28 นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ 1
29 ฉันทนา ผดุงทศ 1
30 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 1
31 วิชัย เอกพลากร 1
32 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 1
33 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
34 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 1
35 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
36 ภูษิต ประคองสาย 1
37 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
38 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
39 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
40 จังหวัดนครปฐม. มหาวิทยาลัยศิลปากร 1
41 วรรณสุดา งามอรุณ 1
42 โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์ 1
43 อังคณา แสงนภากาศ 1
44 คัคนางค์ โตสงวน 1
45 วันทนีย์ กุลเพ็ง 1
46 รักมณี บุตรชน 1
47 ไพบูลย์ พิทยาเธียรอนันต์ 1
48 มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
49 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 1
50 โรงพยาบาลสมุทรปราการ 1
51 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
52 สุธาทิพย์ ธนภาคย์ 1
53 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
54 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
55 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
56 วัชรินี เกิดเยี่ยม 1
57 วราวุธ เสริมสินสิริ 1
58 กันยารัตน์ ปนสูงเนิน 1
59 ซัสมิทา แชทเทอร์จี 1
60 โรงพยาบาลหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 1
61 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งอินเดีย ประเทศอินเดีย 1
62 สมภพ ประธานธุรารักษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 5
3 2554 4
4 2552 4
5 2549 1
6 2548 1
7 2545 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ระบบราคาอ้างอิงของยาในประเทศไทย
2 สวัสดิการสังคมและการดูแลสุขภาพอย่างไม่เป็นทางการ: กรณีศึกษาการใช้การประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการกำหนดเงินค่าชดเชยในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
3 กลยุทธ์การกำหนดและควบคุมราคายา : ก่อนขาย (หลังขึ้นทะเบียนยา) เมื่อคัดเลือกเข้าบัญชียาแห่งชาติ และโดยผู้จ่ายค่ายารายใหญ่
4 การทบทวนวรรณกรรมและสถานการณ์การคุ้มครองผู้บริโภคในระบบสุขภาพ
5 การกำหนดราคาเบิกจ่ายของยาและผลกระทบต่องบประมาณโรงพยาบาลภาครัฐในปีงบประมาณ ๒๕๕๓
6 วิธีการกำหนดราคายาสำหรับการจ่ายเงินคืน
7 ผลกระทบด้านสุขภาพและเศรษฐศาสตร์จากการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย : การศึกษาเบื้องต้น
ปี พ.ศ. 2554
8 การสังเคราะห์บทบาทกระทรวงสาธารณสุขในระบบยาและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
9 ความคิดเห็นของบุคลากรสาธารณสุขต่อยาจากสมุนไพรและนโยบายการส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข
10 ผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจากภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในประเทศไทย
11 การวิเคราะห์นโยบายเพื่อตอบสนองและเตรียมพร้อมสำหรับการระบาดใหญ่ของไข้หวัดนกและ/หรือไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
12 โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพประเด็น “การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ” ส่วนที่ 2 ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ: สถานการณ์และแนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย
13 โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพประเด็น การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ความปลอดภัยของอาหารในประเทศไทย
14 ประเมินการใช้ยาก่อนและหลังการเบิกจ่ายตรงของสวัสดิการข้าราชการในโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ในกรุงเทพมหานคร
15 Drug Price and Access
ปี พ.ศ. 2549
16 การสร้างและจัดการความรู้อนาคตของการพัฒนาอุตสาหกรรมยาไทยและยาสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2548
17 ระบบโครงสร้างและกลไกในการพัฒนาและคุ้มครองภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท : มาตรการด้านการศึกษา
ปี พ.ศ. 2545
18 การปฏิรูประบบบริการสุขภาพในประเทศอิสราเอล