ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ภูษิตา อินทรประสงค์ 5
2 Mahidol University. Faculty of Public Health 5
3 ศรันยา บุญใหญ่ 4
4 ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ 4
5 นุชวรรณ์ บุญเรือง 4
6 กิติยา พรมอ่อน 3
7 สิทธิกร รองสำลี 3
8 ชนินทร์ เจริญกุล 3
9 สุคนธา คงศีล 3
10 กุลญิศา เตชะเพชรไพบูลย์ 3
11 นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ 3
12 ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 3
13 ภัทระ แสนไชยสุริยา 3
14 ปาหนัน พิชยภิญโญ 3
15 อุษา โถหินัง 3
16 พงษ์เดช สารการ 3
17 วาสนา จันทร์สว่าง 2
18 Kulaya Narksawat 2
19 มหาวิทยาลัยมหิดล. นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอกบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
20 Jutatip Sillabutra 2
21 กุลยา นาคสวัสดิ์ 2
22 จุฑาธิป ศีลบุตร 2
23 Bhusita Intaraprasong 2
24 Chanin Chareonkul 2
25 Chalerat Direkwatanachai 2
26 Wuttiphan Tanamai 2
27 Angsana Boonthum 2
28 Porapan Punyaratabandhu 2
29 อังสนา บุญธรรม 2
30 ชลีรัตน์ ดิเรกวัฒนชัย 2
31 Mahidol University. Master Degree of Science (Public Health) major in health administration, Faculty of Public Health 2
32 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักพยาบาลศาสตร์ 2
33 ประสิทธิ์ ลีระพันธ์ 2
34 ลักขณา เติมศิริกุลชัย 2
35 ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคเอดส์สำนักอนามัย กทม. 2
36 ปิยะธิดา สมุทรประภูติ 2
37 วุฒิพันธ์ ทานะมัย 2
38 รัชนี มิตกิตติ 2
39 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2
40 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
41 ริศาธัญญ์ จรุงศักดิ์เศรษฐ์ 2
42 สุขุม เจียมตน 2
43 มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 2
44 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
45 เบญจพร ยังวิเศษ 2
46 กนกศักดิ์ วงศ์เป็ง 2
47 พงศ์พันธ์ อันตะริกานนท์ 1
48 Faculty of Nursing, Chulalongkorn University 1
49 Nataya Khiangchiphuek 1
50 Witaya Thianchawng 1
51 Yutapong Khanchuen 1
52 วิทยา เทียนจวง 1
53 Faculty of Public Health, Mahidol University 1
54 Wasana Chansawang 1
55 Pongphan Antarikhanon 1
56 นาตยา เกรียงชัยพฤกษ์ 1
57 Health Insurance System Research Office 1
58 ยุทธพงษ์ ขวัญชื้น 1
59 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
60 International Health Policy Program, Thailand 1
61 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท 1
62 วิไลลักษณ์ ทิวากรกฎ 1
63 ปิยธิดา ตรีเดช 1
64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 1
65 Mahidol University, Faculty of Medicine at RamaThibodi Hospital 1
66 Kwanjai Amnatsatsue 1
67 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 1
68 มหาวิทยาลัยรังสิต 1
69 สิริพร มนยฤทธิ์ 1
70 Mahidol University. Faculty of Medicine at RamaThibodi Hospital 1
71 ปรีชา อุปโยคิน 1
72 พนม คลี่ฉายา 1
73 ดวงพร คำนูญวัฒน์ 1
74 Nitan Sirichorat 1
75 ธเนศ กาญธีรานนท์ 1
76 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1
77 ศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทย 1
78 วิชัย เอกพลากร 1
79 วราภรณ์ เสถียรนพเก้า 1
80 รัชดา เกษมทรัพย์ 1
81 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 1
82 ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข และการประเมินผล 1
83 สถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย 1
84 สุวิมล แทนพระเดช 1
85 วันเพ็ญ แก้วปาน 1
86 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 1
87 อรพรรณ แสงวรรณลอย 1
88 สมชาย ศรีเปลี่ยนจันทร์ 1
89 หทัยชนก พรรคเจริญ 1
90 สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 1
91 นันทวัน ยันตะดิลก 1
92 ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ 1
93 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
94 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 1
95 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
96 กระทรวงสาธารณสุข 1
97 Siriphan Sasat 1
98 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 1
99 ไม่มีข้อมูล 1
100 อาภาพร เผ่าวัฒนา 1
101 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
102 มณฑา เก่งการพานิช 1
103 เพชรัตน์ ศิริสุวรรณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 1
5 2551 1
6 2548 1
7 543 21
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ภาวะผู้นำเส้นทางสู่เป้าหมาย และการรับรู้ปัจจัยเชิงสถานการณ์ที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 3
ปี พ.ศ. 2555
2 โครงการวิจัยระบบสุขภาพชุมชน
ปี พ.ศ. 2554
3 เหตุผลที่ควรถอดบุหรี่ออกจากการเจรจาการค้าเสรี
ปี พ.ศ. 2553
4 การควบคุมกำกับและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเป้าหมายประชากรเคลื่อนย้ายและชาติพันธุ์
ปี พ.ศ. 2551
5 นโยบายและยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ปี พ.ศ. 2548
6 การศึกษาเครื่องชี้วัดคนไทยสุขภาพดี