ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศรันยา บุญใหญ่ 4
2 นุชวรรณ์ บุญเรือง 4
3 Mahidol University. Faculty of Public Health 3
4 ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ 3
5 กุลญิศา เตชะเพชรไพบูลย์ 3
6 ภูษิตา อินทรประสงค์ 3
7 กิติยา พรมอ่อน 3
8 สุคนธา คงศีล 3
9 สิทธิกร รองสำลี 3
10 กนกศักดิ์ วงศ์เป็ง 2
11 วาสนา จันทร์สว่าง 2
12 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
13 นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ 2
14 ชนินทร์ เจริญกุล 2
15 ปาหนัน พิชยภิญโญ 2
16 อุษา โถหินัง 2
17 เบญจพร ยังวิเศษ 2
18 ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 2
19 พงษ์เดช สารการ 2
20 สุขุม เจียมตน 2
21 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2
22 Mahidol University. Master Degree of Science (Public Health) major in health administration, Faculty of Public Health 1
23 มหาวิทยาลัยมหิดล. นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอกบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
24 ปรีชา อุปโยคิน 1
25 มหาวิทยาลัยรังสิต 1
26 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 1
27 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท 1
28 Jutatip Sillabutra 1
29 ดวงพร คำนูญวัฒน์ 1
30 พนม คลี่ฉายา 1
31 Wuttiphan Tanamai 1
32 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
33 Nitan Sirichorat 1
34 ปิยธิดา ตรีเดช 1
35 มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 1
36 ริศาธัญญ์ จรุงศักดิ์เศรษฐ์ 1
37 Bhusita Intaraprasong 1
38 วุฒิพันธ์ ทานะมัย 1
39 สิริพร มนยฤทธิ์ 1
40 จุฑาธิป ศีลบุตร 1
41 Mahidol University, Faculty of Medicine at RamaThibodi Hospital 1
42 อรพรรณ แสงวรรณลอย 1
43 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 1
44 สุวิมล แทนพระเดช 1
45 วันเพ็ญ แก้วปาน 1
46 สมชาย ศรีเปลี่ยนจันทร์ 1
47 ธเนศ กาญธีรานนท์ 1
48 ศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทย 1
49 ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข และการประเมินผล 1
50 สถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย 1
51 Pongphan Antarikhanon 1
52 Chalerat Direkwatanachai 1
53 กุลยา นาคสวัสดิ์ 1
54 Kulaya Narksawat 1
55 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 1
56 ชลีรัตน์ ดิเรกวัฒนชัย 1
57 อังสนา บุญธรรม 1
58 Angsana Boonthum 1
59 Porapan Punyaratabandhu 1
60 Chanin Chareonkul 1
61 วิไลลักษณ์ ทิวากรกฎ 1
62 Health Insurance System Research Office 1
63 สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 1
64 หทัยชนก พรรคเจริญ 1
65 รัชดา เกษมทรัพย์ 1
66 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 1
67 ไม่มีข้อมูล 1
68 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 1
69 มณฑา เก่งการพานิช 1
70 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
71 อาภาพร เผ่าวัฒนา 1
72 วราภรณ์ เสถียรนพเก้า 1
73 วิชัย เอกพลากร 1
74 ปิยะธิดา สมุทรประภูติ 1
75 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
76 รัชนี มิตกิตติ 1
77 ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคเอดส์สำนักอนามัย กทม. 1
78 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักพยาบาลศาสตร์ 1
79 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1
80 ลักขณา เติมศิริกุลชัย 1
81 ประสิทธิ์ ลีระพันธ์ 1
82 Siriphan Sasat 1
83 กระทรวงสาธารณสุข 1
84 วิทยา เทียนจวง 1
85 International Health Policy Program, Thailand 1
86 Wasana Chansawang 1
87 Faculty of Nursing, Chulalongkorn University 1
88 พงศ์พันธ์ อันตะริกานนท์ 1
89 Yutapong Khanchuen 1
90 Nataya Khiangchiphuek 1
91 Faculty of Public Health, Mahidol University 1
92 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
93 ยุทธพงษ์ ขวัญชื้น 1
94 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
95 นันทวัน ยันตะดิลก 1
96 ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ 1
97 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 1
98 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
99 นาตยา เกรียงชัยพฤกษ์ 1
100 Kwanjai Amnatsatsue 1
101 เพชรัตน์ ศิริสุวรรณ 1
102 Witaya Thianchawng 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 3
3 2554 4
4 2553 6
5 2552 2
6 2551 2
7 2548 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ภาวะผู้นำเส้นทางสู่เป้าหมาย และการรับรู้ปัจจัยเชิงสถานการณ์ที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 3
ปี พ.ศ. 2555
2 โครงการวิจัยระบบสุขภาพชุมชน
3 ความพึงพอใจและผลกระทบภายหลังการถ่ายโอนบุคลากรสาธารณสุขให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล
4 การพัฒนารูปแบบการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรที่ดำเนินงานด้านการควบคุม กำกับและประเมินผล
ปี พ.ศ. 2554
5 การสำรวจการบริโภคอาหารของประชาชนไทย
6 การสนับสนุนเชิงวิชาการ ถอดบทเรียน ติดตามและประเมินผลการสร้างกลไกที่ยั่งยืนของการมีส่วนร่วมและการเป็นเจ้าของของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันเอดส์
7 การเปรียบเทียบความต่อเนื่องสม่ำเสมอของการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ ระหว่างโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
8 เหตุผลที่ควรถอดบุหรี่ออกจากการเจรจาการค้าเสรี
ปี พ.ศ. 2553
9 การเพิ่มขีดความสามารถ (Capacity building) ขององค์กรเครือข่ายสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ด้านการดำเนินการควบคุม กำกับ และประเมินผลภายใต้โครงการวิจัย การควบคุม กำกับ และประเมินผล โครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเยาวชน และกลุ่มเป้าหม
10 การประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์ด้วยวิธีวิเคราะห์ต้นทุน –ประสิทธิผลภายใต้โครงการวิจัย การควบคุม กำกับ และประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเยาวชน และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
11 การควบคุมกำกับและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเยาวชน
12 การควบคุมกำกับและประเมินผล โครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย
13 การควบคุมกำกับและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเป้าหมายประชากรเคลื่อนย้ายและชาติพันธุ์
14 คู่มือการทำงานชุมชนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อพัฒนางานกองทุน สปสช.ขององค์กรภาคีองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลชุมชน และเครือข่ายบริการสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2552
15 หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการทำงานในระบบบริการปฐมภูมิ
16 รูปแบบการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในระยะยาวโดยชุมชน
ปี พ.ศ. 2551
17 มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้เสพสารหรือผู้ติดสารเสพติด
18 นโยบายและยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ปี พ.ศ. 2548
19 กระบวนการสื่อสารการรณรงค์ด้านสุขภาพ
20 The study of healthy Thai indicators
21 สถานภาพนักสื่อสารสุขภาพและการรับรู้และเข้าถึงสื่อสาธารณสุข