ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ลือชัย ศรีเงินยวง 7
2 ไม่มีข้อมูล 4
3 เพ็ญจันทร์ เชอร์เรอร์ 4
4 Mahidol University 2
5 ศุภลักษณ์ เลิศมโนรัตน์ 2
6 พิมพวัลย์ บุญมงคล 2
7 มัลลิกา มัติโก 2
8 เพ็ญจันทร์ ประดับมุข-เชอร์เรอร์ 2
9 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 1
10 อัมพร หมาดเด็น 1
11 แววรุ้ง นาวาบุญนิยม 1
12 ธีรศักดิ์ พรหมพันใจ 1
13 จุรีรัตน์ กิจสมพร 1
14 นิภรณ์ สัณหจริยา 1
15 ปาริชาด สุวรรณบุบผา 1
16 ตรีนุช พลางกูร 1
17 จตุพร ไชยทองศรี 1
18 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 1
19 จเร วิชาไทย 1
20 นฤพงศ์ ภักดี 1
21 สายสุดา วงษ์จินดา 1
22 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
23 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
24 ศุภเลิศ กิจขจรไพบูลย์ 1
25 สันทัด เสริมศรี 1
26 Pimpawan Boonmongkul 1
27 Pimpawan Boonmongkon 1
28 กิติยา พรมอ่อน 1
29 จุติพร ผลเกิด 1
30 สุชีพ เณรานนท์ 1
31 เพ็ญพักตร์ อุทิศ 1
32 เยาวเรศ วิสูตรโยธิน 1
33 วัชริน สินธวานนท์ 1
34 ประเชิญ ศิลาวรรณ 1
35 พีระพงศ์ วงศ์อุปราช 1
36 อุบลพันธ์ ธีระศิลป์ 1
37 อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง 1
38 กระทรวงสาธารณสุข 1
39 อุบลพรรณ ธีระศิลป์ 1
40 ประเชิญ ศิริวรรณ 1
41 สลักจิต ชื่นชม 1
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
43 ดรุณี ภู่ขาว 1
44 พัชชราวลัย กนกจรรยา 1
45 จิตรา อ่อนน้อม 1
46 ปรารถนา จันทรุพันธุ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 2
3 2554 1
4 2553 4
5 2552 4
6 2549 2
7 2546 1
8 2545 1
9 2529 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การถ่ายโอนสถานีอนามัยสู่ท้องถิ่น: การสังเคราะห์บทเรียนจากกรณีศึกษาพื้นที่ถ่ายโอน และข้อเสนอเชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2555
2 ติดตามประเมินผลโครงการพัฒนานโยบายการสนับสนุนศักยภาพอสม. สู่การบริการระบบสุขภาพชุมชน ปี 2553
3 การประเมินผลท้องถิ่นกับการพัฒนาระบบสุขภาพในบริบทการกระจายอำนาจ: การสังเคราะห์บทเรียน และข้อเสนอเชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2554
4 สุขภาพทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธ์ของผู้พิการ
ปี พ.ศ. 2553
5 การควบคุมกำกับและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มผู้ใช้สารเสพติด
6 ระบบสุขภาพภาคประชาชนกับความเจ็บป่วยเรื้อรัง : สถานะความรู้และทิศทางการวิจัย
7 ประสบการณ์ต่างแดน ระบบชดเชยความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข
8 ความพิการแนวคิดทฤษฎีทางสังคมศาสตร์สุขภาพ
ปี พ.ศ. 2552
9 สถานการณ์พฤติกรรมการใช้การแพทย์ทางเลือกของคนไทย
10 จุดเปลี่ยนการพัฒนาเด็กและเยาวชน : สถานะความรู้ และข้อเสนอต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิ
11 ข้อเสนอทศวรรษที่ ๔ ของการสาธารณสุขมูลฐานไทย
12 พัฒนาการและข้อเสนอทศวรรษที่สี่การสาธารณสุขมูลฐานไทย
ปี พ.ศ. 2549
13 ความรุนแรงต่อผู้พิการ : สถานะความรู้และข้อเสนอโครงการวิจัย
14 พระพุทธศาสนากับการเสริมสร้างพลังในการดำรงชีวิตและทัศนคติที่เหมาะสมของคนพิการกรณีคนพิการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปี พ.ศ. 2546
15 ศักยภาพประชาคมในการจัดการปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก
ปี พ.ศ. 2545
16 ทุกข์และการเผชิญทุกข์คนไทยในระบบสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2529
17 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางอายุของประชากรกับการเตรียมงานด้านสุขภาพอนามัย