ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Mahidol University 2
2 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
3 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
4 ภัทรวดี ลีลาทวีวุฒิ 1
5 ละอองทิพย์ มัทธุรศ 1
6 วิทยา อยู่สุข 1
7 ไววิทย์ พุทธารี 1
8 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
9 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
10 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
11 Walaisiri Muangsiri 1
12 Varunee Padmasankh 1
13 Pornpimol Muanjai 1
14 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
15 ศิริรักษ์ นครชัย 1
16 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
17 สายฝน ควรผดุง 1
18 Sin Punpinit 1
19 Laongthip Maturos 1
20 สิริพร สิวราวุฒิ 1
21 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 1
22 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
23 Witya Yusuk 1
24 วิทยา เมฆขำ 1
25 เอกชัย อดุลยธรรม 1
26 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
27 Withaya Mekkham 1
28 วาสนา เสียงดัง 1
29 สิน พันธุ์พินิจ 1
30 Thada Jirajaras 1
31 ศุกันยา ห้วยผัด 1
32 สมชัย วัฒนการุณ 1
33 กระมล ทองธรรมชาติ 1
34 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
35 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
36 Pantharee Boonsatorn 1
37 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
38 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
39 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
40 Acom Sornsute 1
41 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
42 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
43 Thanathon Sesuk 1
44 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
45 อวย เกตุสิงห์ 1
46 กมลชนก ยวดยง 1
47 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
48 ประธาน ดาบเพชร 1
49 สมพร พรมดี 1
50 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
51 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
52 สุวดี ยาป่าคาย 1
53 Suchin Arunsawatwong 1
54 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
55 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
56 Rajalida Lipikorn 1
57 บัณฑิต ชาญณรงค์ 1
58 ทิพยวรรณ ธนไพศาล 1
59 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
60 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
61 ศุภรินทร์ จิรสุขประเสริฐ 1
62 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
63 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 1
64 สมชาย เชื้อวัชรินทร์ 1
65 นรินทร์ สังข์รักษา 1
66 เฉลิมศรี นันทวรรณ 1
67 Narin Sungrugsa 1
68 อนันต์ ทองทา 1
69 กนกวรรณ พุ่มพุทรา 1
70 จงกล เลิศเธียรดำรง 1
71 ประพนธ์ อางตระกูล 1
72 วนิดา รองเงิน 1
73 มะลิวรรณ วงศ์วัฒนไพบูลย์ 1
74 Wanida Ronggern 1
75 สถาพร รอดโพธิ์ทอง 1
76 Sathaporn Rodpothong 1
77 ลัดดา แสนสีหา 1
78 Rachata Rachatanavin 1
79 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1
80 ประภัสสร เสวตรนิสากร 1
81 Wasun Chantratita 1
82 วสันต์ จันทราทิตย์ 1
83 รัชตะ รัชตะนาวิน 1
84 วันทนา มณีศรีวงศ์กูล 1
85 Wachira Kasikoosol 1
86 ชนินทร์ เจริญกุล 1
87 ชลีรัตน์ ดิเรกวัฒนชัย 1
88 อังสนา บุญธรรม 1
89 มาลี สันติชัยณรงค์ 1
90 มนตรี จุฬาวัฒนทล 1
91 กุลยา นาคสวัสดิ์ 1
92 โครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม 1
93 รุ่งทิพย์ สุขกำเนิด 1
94 Chariya Uiyyasathian 1
95 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1
96 สุรชัย ตรงงาม 1
97 นาวิน โสภาภูมิ 1
98 สมรักษ์ สหพงศ์ 1
99 อรวรรณ แก้วบุญชู 1
100 สุธีรา ฮุ่นตระกูล 1
101 ธิติมา จำปีรัตน์ 1
102 เพ็ญศรี กวีวงศ์ประเสริฐ 1
103 สุนทรี ภานุทัต 1
104 สมพร โชติวิทยธารากร 1
105 Kobkul Pancharoenkul 1
106 ปนัดดา ปริยทฤฆ 1
107 สุนีย์ ละกำปั่น 1
108 ทัศนีย์ นนทะสร 1
109 พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร 1
110 กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล 1
111 สุมณฑา สิทธิพงศ์สกุล 1
112 สัญชัย สูติพันธ์วิหาร 1
113 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
114 Chalermpol Leevailoj 1
115 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
116 ศิริชัย ศิริกายะ 1
117 Srilert Chotpantarat 1
118 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
119 Boonchai Sangpetngam 1
120 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
121 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
122 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
123 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
124 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
125 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
126 Vanida Chantarateptawan 1
127 กาญจนา แก้วเทพ 1
128 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
129 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
130 Kittisak Likhitwitayawuid 1
131 Panee Boonthavi 1
132 Sumphan Wongseripipatana 1
133 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
134 วัฒนชัย สมิทธากร 1
135 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
136 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
137 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
138 Wilai Anomasiri 1
139 Jaitip Paiboon 1
140 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
141 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
142 เดชรัต สุขกำเนิด 1
143 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
144 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
145 ธวัชชัย สันติสุข 1
146 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
147 Sukhothai Thammathirat Open University, Bangkok 11130 1
148 สำเริง แย้มโสภี 1
149 สุวิชา ทองสิมา 1
150 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 1
151 Phranakhon Rajabhat University, Bangkok 10200 1
152 วัลลภ แย้มเหมือน 1
153 Mahidol University, Bangkok 10400 1
154 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
155 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
156 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
157 อุทัย บุญประเสริฐ 1
158 Somying Tumwasorn 1
159 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
160 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
161 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
162 วิไล ชินธเนศ 1
163 คัคนางค์ มณีศรี 1
164 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
165 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
166 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
167 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
168 Supa Chantharasakul 1
169 Garnpimol C. Ritthidej 1
170 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
171 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
172 นภสร โกวรรธนะกุล 1
173 Phanphen Wattanaarsakit 1
174 วินัย งามแสง 1
175 กำจัด มงคลกุล 1
176 Yeshey Penjor 1
177 ๋Janes, Gavin W. 1
178 ชอุ่ม มลิลา 1
179 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
180 รุ่งราวี ทองกันยา 1
181 สุมิตรา พูลทอง 1
182 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
183 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
184 Kasidit Nootong 1
185 Anawatch Mitpratan 1
186 Waraporn Siriterm 1
187 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
188 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
189 สิทธิพร แอกทอง 1
190 Chayaporn Supachartwong 1
191 Chonticha Srisawang 1
192 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
193 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
194 Jittima Chatchawansaisin 1
195 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
196 ประคอง ชอบเสียง 1
197 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
198 Ampa Luiengpirom 1
199 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
200 Sompol Sanguanrungsirikul 1
201 Naiyana Chaiyabutr 1
202 Kitpramuk Tantayaporn 1
203 บรรจง คณะวรรณ 1
204 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
205 Vimolmas Lipipun 1
206 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
207 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
208 มยุรี ตันติสิระ 1
209 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
210 Puttipongse Varavudhi 1
211 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
212 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
213 สุมา เมืองใย 1
214 พรรณี กาญจนพลู 1
215 Chakkaphan Sutthirat 1
216 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
217 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
218 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
219 ละอองทิพย์ เหมะ 1
220 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
221 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
222 วิมล เหมะจันทร 1
223 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 1
3 2556 1
4 2554 1
5 2553 1
6 2552 1
7 2550 2
8 2549 1
9 2548 1
10 2547 1
11 2545 3
12 2544 3
13 2542 2
14 2533 1
15 1086 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การศึกษาประสิทธิผลและประสิทธิภาพของวัสดุปิดแผลนาโนไบโอเซลลูโลสเคลือบคริสตัลเงินนาโนสีฟ้าในการรักษาแผลเบาหวานเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2557
2 การศึกษาและพัฒนาต้นแบบหัวฉีดวัคซีนไข้หวัดชนิดพ่นทางจมูกในเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2556
3 การทบทวนการพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันและอนาคต กรณีศึกษาของต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2554
4 การพัฒนากระบวนการรับ-ส่งผ้า ด้วยระบบ LEAN กรณีศึกษาในศูนย์การแพทย์ กาญจนาภิเษก
ปี พ.ศ. 2553
5 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
6 ความแข็งแกร่งในชีวิตและพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นไทย
ปี พ.ศ. 2550
7 ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมด้านวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กรณีเกิดการระบาดใหญ่ของประเทศไทย
8 Evaluation of the Impact of Local Wisdom on Safety, Occupational Health, and Working Environment among Metal Handicraft Workers in Bangkok Metropolis
ปี พ.ศ. 2549
9 คุณลักษณะที่พึงประสงค์และการรวมกลุ่มนักสื่อสารสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2548
10 การจัดทำข้อเสนอมาตรการการแก้ไขปัญหาฟันผุในเด็กปฐมวัย การใช้ฟลูออไรด์ Water Fluoridation, Fluoride Supplements, Fluoridated milk and Fluoride varnish
ปี พ.ศ. 2547
11 การประเมินผล : กลไกที่ทำให้ปรับตัวทันการณ์-กรณีไทย
ปี พ.ศ. 2545
12 การประเมินโครงการอบรมวิทยากรที่ปรึกษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ
13 การศึกษาเครื่องชี้วัดคนไทยสุขภาพดี Healthy Thai Indicators
14 คู่มือชุมชนในการคุ้มครองสิทธิและสุขภาพ (1)
ปี พ.ศ. 2544
15 การพัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนภาคกลาง
16 การสังเคราะห์องค์ความรู้และกลไกการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเอดส์ที่บ้านโดยครอบครัวและชุมชนภายใต้บริบทสังคม วัฒนธรรมภาคกลาง
17 รูปแบบการจัดและให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในชุมชน กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2542
18 กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เรื่อง ระบบนิเวศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
19 ความรู้และเจตคติของนักเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นปีที่ 4 ที่มีต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2533
20 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในพฤติกรรมการป้องกัน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ ของทหารเกณฑ์ กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
21 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 16: