ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Mahidol University 3
2 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
3 Phranakhon Rajabhat University, Bangkok 10200 2
4 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2
5 กุลยา นาคสวัสดิ์ 2
6 ชนินทร์ เจริญกุล 2
7 มาลี สันติชัยณรงค์ 2
8 อังสนา บุญธรรม 2
9 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 2
10 ชลีรัตน์ ดิเรกวัฒนชัย 2
11 วิทยา อยู่สุข 2
12 Laongthip Maturos 2
13 ละอองทิพย์ มัทธุรศ 2
14 วิทยา เมฆขำ 2
15 สิน พันธุ์พินิจ 2
16 Witya Yusuk 2
17 Sin Punpinit 2
18 Withaya Mekkham 2
19 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
20 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
21 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
22 วัฒนชัย สมิทธากร 1
23 Kittisak Likhitwitayawuid 1
24 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
25 กาญจนา แก้วเทพ 1
26 Panee Boonthavi 1
27 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
28 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
29 Wilai Anomasiri 1
30 Jaitip Paiboon 1
31 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
32 Vanida Chantarateptawan 1
33 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
34 บรรจง คณะวรรณ 1
35 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
36 Ampa Luiengpirom 1
37 มยุรี ตันติสิระ 1
38 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
39 Supa Chantharasakul 1
40 Garnpimol C. Ritthidej 1
41 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
42 Vimolmas Lipipun 1
43 Sumphan Wongseripipatana 1
44 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
45 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
46 อุทัย บุญประเสริฐ 1
47 Somying Tumwasorn 1
48 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
49 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
50 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
51 วิไล ชินธเนศ 1
52 คัคนางค์ มณีศรี 1
53 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
54 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
55 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
56 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
57 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
58 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
59 Boonchai Sangpetngam 1
60 Chalermpol Leevailoj 1
61 ศิริชัย ศิริกายะ 1
62 Srilert Chotpantarat 1
63 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
64 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
65 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
66 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
67 Sompol Sanguanrungsirikul 1
68 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
69 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
70 สมรักษ์ สหพงศ์ 1
71 ศุภรินทร์ จิรสุขประเสริฐ 1
72 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
73 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
74 จงกล เลิศเธียรดำรง 1
75 ประพนธ์ อางตระกูล 1
76 ทิพยวรรณ ธนไพศาล 1
77 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
78 อนันต์ ทองทา 1
79 กนกวรรณ พุ่มพุทรา 1
80 สมชาย เชื้อวัชรินทร์ 1
81 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 1
82 ประภัสสร เสวตรนิสากร 1
83 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1
84 Wanida Ronggern 1
85 วนิดา รองเงิน 1
86 สถาพร รอดโพธิ์ทอง 1
87 Sathaporn Rodpothong 1
88 Sukhothai Thammathirat Open University 1
89 มะลิวรรณ วงศ์วัฒนไพบูลย์ 1
90 ลัดดา แสนสีหา 1
91 Wasun Chantratita 1
92 วสันต์ จันทราทิตย์ 1
93 รัชตะ รัชตะนาวิน 1
94 Rachata Rachatanavin 1
95 Narin Sungrugsa 1
96 นรินทร์ สังข์รักษา 1
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
98 มนตรี จุฬาวัฒนทล 1
99 อรวรรณ แก้วบุญชู 1
100 ทัศนีย์ นนทะสร 1
101 สุนีย์ ละกำปั่น 1
102 โครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม 1
103 นาวิน โสภาภูมิ 1
104 บัณฑิต ชาญณรงค์ 1
105 รุ่งทิพย์ สุขกำเนิด 1
106 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1
107 สุรชัย ตรงงาม 1
108 พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร 1
109 กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล 1
110 สมพร โชติวิทยธารากร 1
111 สุนทรี ภานุทัต 1
112 Wachira Kasikoosol 1
113 วันทนา มณีศรีวงศ์กูล 1
114 เฉลิมศรี นันทวรรณ 1
115 เพ็ญศรี กวีวงศ์ประเสริฐ 1
116 สุธีรา ฮุ่นตระกูล 1
117 สุมณฑา สิทธิพงศ์สกุล 1
118 ปนัดดา ปริยทฤฆ 1
119 Kobkul Pancharoenkul 1
120 ธิติมา จำปีรัตน์ 1
121 สัญชัย สูติพันธ์วิหาร 1
122 Mahidol University, Bangkok 10400 1
123 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
124 Chonticha Srisawang 1
125 Jittima Chatchawansaisin 1
126 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
127 Chayaporn Supachartwong 1
128 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
129 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
130 นภสร โกวรรธนะกุล 1
131 Phanphen Wattanaarsakit 1
132 วินัย งามแสง 1
133 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
134 สิทธิพร แอกทอง 1
135 Anawatch Mitpratan 1
136 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
137 Chariya Uiyyasathian 1
138 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
139 Acom Sornsute 1
140 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
141 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
142 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
143 Kasidit Nootong 1
144 Waraporn Siriterm 1
145 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
146 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
147 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
148 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
149 วิมล เหมะจันทร 1
150 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
151 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
152 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
153 สุมา เมืองใย 1
154 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
155 ละอองทิพย์ เหมะ 1
156 Naiyana Chaiyabutr 1
157 Kitpramuk Tantayaporn 1
158 Puttipongse Varavudhi 1
159 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
160 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
161 พรรณี กาญจนพลู 1
162 รุ่งราวี ทองกันยา 1
163 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
164 สุมิตรา พูลทอง 1
165 Yeshey Penjor 1
166 กำจัด มงคลกุล 1
167 ๋Janes, Gavin W. 1
168 ชอุ่ม มลิลา 1
169 Chakkaphan Sutthirat 1
170 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
171 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
172 ประคอง ชอบเสียง 1
173 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
174 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
175 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
176 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
177 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
178 วาสนา เสียงดัง 1
179 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
180 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
181 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
182 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
183 ศิริรักษ์ นครชัย 1
184 ไววิทย์ พุทธารี 1
185 ภัทรวดี ลีลาทวีวุฒิ 1
186 สายฝน ควรผดุง 1
187 สิริพร สิวราวุฒิ 1
188 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
189 เดชรัต สุขกำเนิด 1
190 ธวัชชัย สันติสุข 1
191 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
192 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
193 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
194 Sukhothai Thammathirat Open University, Bangkok 11130 1
195 สมพร พรมดี 1
196 สุวิชา ทองสิมา 1
197 วัลลภ แย้มเหมือน 1
198 สำเริง แย้มโสภี 1
199 Pornpimol Muanjai 1
200 Varunee Padmasankh 1
201 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
202 Thanathon Sesuk 1
203 สุวดี ยาป่าคาย 1
204 Suchin Arunsawatwong 1
205 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
206 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
207 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
208 Pantharee Boonsatorn 1
209 สมชัย วัฒนการุณ 1
210 ศุกันยา ห้วยผัด 1
211 กระมล ทองธรรมชาติ 1
212 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
213 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
214 Rajalida Lipikorn 1
215 เอกชัย อดุลยธรรม 1
216 Walaisiri Muangsiri 1
217 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
218 Thada Jirajaras 1
219 ประธาน ดาบเพชร 1
220 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
221 กมลชนก ยวดยง 1
222 อวย เกตุสิงห์ 1
223 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
224 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1
3 2552 1
4 2550 1
5 2545 1
6 2542 2
7 2533 1
8 1086 1
9 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนากระบวนการรับ-ส่งผ้า ด้วยระบบ LEAN กรณีศึกษาในศูนย์การแพทย์ กาญจนาภิเษก
ปี พ.ศ. 2553
2 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
3 ความแข็งแกร่งในชีวิตและพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นไทย
ปี พ.ศ. 2550
4 ผลกระทบความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานศิลปหัตถกรรมโลหะภูมิปัญญาท้องถิ่น กรุงรัตนโกสินทร์
ปี พ.ศ. 2545
5 การศึกษาเครื่องชี้วัดคนไทยสุขภาพดี Healthy Thai Indicators
ปี พ.ศ. 2542
6 กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เรื่อง ระบบนิเวศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
7 ความรู้และเจตคติของนักเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นปีที่ 4 ที่มีต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2533
8 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในพฤติกรรมการป้องกัน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ ของทหารเกณฑ์ กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
9 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 16: