ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Mahidol University 2
2 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
3 Acom Sornsute 1
4 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
5 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
6 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
7 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
8 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
9 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
10 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
11 Waraporn Siriterm 1
12 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
13 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
14 Pantharee Boonsatorn 1
15 Chariya Uiyyasathian 1
16 ศุกันยา ห้วยผัด 1
17 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
18 Suchin Arunsawatwong 1
19 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
20 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
21 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
22 สุวดี ยาป่าคาย 1
23 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
24 กระมล ทองธรรมชาติ 1
25 Kasidit Nootong 1
26 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
27 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
28 Thanathon Sesuk 1
29 สมชัย วัฒนการุณ 1
30 สิทธิพร แอกทอง 1
31 สุมิตรา พูลทอง 1
32 รุ่งราวี ทองกันยา 1
33 Yeshey Penjor 1
34 กำจัด มงคลกุล 1
35 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
36 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
37 ๋Janes, Gavin W. 1
38 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
39 Chakkaphan Sutthirat 1
40 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
41 ประคอง ชอบเสียง 1
42 ชอุ่ม มลิลา 1
43 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
44 นภสร โกวรรธนะกุล 1
45 Jittima Chatchawansaisin 1
46 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
47 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
48 Chayaporn Supachartwong 1
49 กมลชนก ยวดยง 1
50 Chonticha Srisawang 1
51 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
52 Phanphen Wattanaarsakit 1
53 วินัย งามแสง 1
54 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
55 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
56 Anawatch Mitpratan 1
57 สถาพร รอดโพธิ์ทอง 1
58 สมชาย เชื้อวัชรินทร์ 1
59 กนกวรรณ พุ่มพุทรา 1
60 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 1
61 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
62 ทิพยวรรณ ธนไพศาล 1
63 อนันต์ ทองทา 1
64 Narin Sungrugsa 1
65 Wachira Kasikoosol 1
66 สมพร โชติวิทยธารากร 1
67 วันทนา มณีศรีวงศ์กูล 1
68 เฉลิมศรี นันทวรรณ 1
69 นรินทร์ สังข์รักษา 1
70 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
71 ศุภรินทร์ จิรสุขประเสริฐ 1
72 Rachata Rachatanavin 1
73 รัชตะ รัชตะนาวิน 1
74 ลัดดา แสนสีหา 1
75 มะลิวรรณ วงศ์วัฒนไพบูลย์ 1
76 วนิดา รองเงิน 1
77 วสันต์ จันทราทิตย์ 1
78 Wasun Chantratita 1
79 จงกล เลิศเธียรดำรง 1
80 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
81 ประพนธ์ อางตระกูล 1
82 ประภัสสร เสวตรนิสากร 1
83 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1
84 สุนทรี ภานุทัต 1
85 เพ็ญศรี กวีวงศ์ประเสริฐ 1
86 โครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม 1
87 นาวิน โสภาภูมิ 1
88 กุลยา นาคสวัสดิ์ 1
89 ชลีรัตน์ ดิเรกวัฒนชัย 1
90 ชนินทร์ เจริญกุล 1
91 สุรชัย ตรงงาม 1
92 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1
93 Sathaporn Rodpothong 1
94 พรรณี กาญจนพลู 1
95 สัญชัย สูติพันธ์วิหาร 1
96 บัณฑิต ชาญณรงค์ 1
97 รุ่งทิพย์ สุขกำเนิด 1
98 อังสนา บุญธรรม 1
99 มาลี สันติชัยณรงค์ 1
100 ปนัดดา ปริยทฤฆ 1
101 สุมณฑา สิทธิพงศ์สกุล 1
102 Kobkul Pancharoenkul 1
103 ธิติมา จำปีรัตน์ 1
104 สุธีรา ฮุ่นตระกูล 1
105 กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล 1
106 พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร 1
107 สมรักษ์ สหพงศ์ 1
108 มนตรี จุฬาวัฒนทล 1
109 อรวรรณ แก้วบุญชู 1
110 ทัศนีย์ นนทะสร 1
111 สุนีย์ ละกำปั่น 1
112 Wanida Ronggern 1
113 สุมา เมืองใย 1
114 วัลลภ แย้มเหมือน 1
115 Phranakhon Rajabhat University, Bangkok 10200 1
116 Mahidol University, Bangkok 10400 1
117 สำเริง แย้มโสภี 1
118 Sukhothai Thammathirat Open University, Bangkok 11130 1
119 สุวิชา ทองสิมา 1
120 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 1
121 Laongthip Maturos 1
122 สายฝน ควรผดุง 1
123 สิริพร สิวราวุฒิ 1
124 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 1
125 สมพร พรมดี 1
126 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
127 เดชรัต สุขกำเนิด 1
128 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
129 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
130 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
131 วิไล ชินธเนศ 1
132 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
133 คัคนางค์ มณีศรี 1
134 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
135 ธวัชชัย สันติสุข 1
136 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
137 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
138 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
139 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
140 Sin Punpinit 1
141 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
142 Varunee Padmasankh 1
143 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
144 Pornpimol Muanjai 1
145 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
146 ศิริรักษ์ นครชัย 1
147 Walaisiri Muangsiri 1
148 เอกชัย อดุลยธรรม 1
149 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
150 อวย เกตุสิงห์ 1
151 ประธาน ดาบเพชร 1
152 Thada Jirajaras 1
153 Rajalida Lipikorn 1
154 ไววิทย์ พุทธารี 1
155 ภัทรวดี ลีลาทวีวุฒิ 1
156 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
157 วิทยา เมฆขำ 1
158 Withaya Mekkham 1
159 วาสนา เสียงดัง 1
160 Witya Yusuk 1
161 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
162 สิน พันธุ์พินิจ 1
163 ละอองทิพย์ มัทธุรศ 1
164 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
165 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
166 วิทยา อยู่สุข 1
167 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
168 อุทัย บุญประเสริฐ 1
169 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
170 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
171 Vimolmas Lipipun 1
172 มยุรี ตันติสิระ 1
173 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
174 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
175 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
176 Garnpimol C. Ritthidej 1
177 Kittisak Likhitwitayawuid 1
178 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
179 Panee Boonthavi 1
180 Sumphan Wongseripipatana 1
181 Supa Chantharasakul 1
182 บรรจง คณะวรรณ 1
183 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
184 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
185 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
186 วิมล เหมะจันทร 1
187 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
188 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
189 ละอองทิพย์ เหมะ 1
190 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
191 Sompol Sanguanrungsirikul 1
192 Ampa Luiengpirom 1
193 Naiyana Chaiyabutr 1
194 Kitpramuk Tantayaporn 1
195 Puttipongse Varavudhi 1
196 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
197 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
198 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
199 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
200 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
201 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
202 Boonchai Sangpetngam 1
203 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
204 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
205 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
206 Somying Tumwasorn 1
207 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
208 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
209 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
210 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
211 Chalermpol Leevailoj 1
212 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
213 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
214 Wilai Anomasiri 1
215 Jaitip Paiboon 1
216 วัฒนชัย สมิทธากร 1
217 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
218 กาญจนา แก้วเทพ 1
219 ศิริชัย ศิริกายะ 1
220 Srilert Chotpantarat 1
221 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
222 Vanida Chantarateptawan 1
223 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 1
3 2556 1
4 2554 1
5 2553 1
6 2552 1
7 2550 2
8 2549 1
9 2548 1
10 2547 1
11 2545 3
12 2544 3
13 2542 2
14 2533 1
15 1086 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การศึกษาประสิทธิผลและประสิทธิภาพของวัสดุปิดแผลนาโนไบโอเซลลูโลสเคลือบคริสตัลเงินนาโนสีฟ้าในการรักษาแผลเบาหวานเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2557
2 การศึกษาและพัฒนาต้นแบบหัวฉีดวัคซีนไข้หวัดชนิดพ่นทางจมูกในเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2556
3 การทบทวนการพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันและอนาคต กรณีศึกษาของต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2554
4 การพัฒนากระบวนการรับ-ส่งผ้า ด้วยระบบ LEAN กรณีศึกษาในศูนย์การแพทย์ กาญจนาภิเษก
ปี พ.ศ. 2553
5 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
6 ความแข็งแกร่งในชีวิตและพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นไทย
ปี พ.ศ. 2550
7 ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมด้านวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กรณีเกิดการระบาดใหญ่ของประเทศไทย
8 Evaluation of the Impact of Local Wisdom on Safety, Occupational Health, and Working Environment among Metal Handicraft Workers in Bangkok Metropolis
ปี พ.ศ. 2549
9 คุณลักษณะที่พึงประสงค์และการรวมกลุ่มนักสื่อสารสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2548
10 การจัดทำข้อเสนอมาตรการการแก้ไขปัญหาฟันผุในเด็กปฐมวัย การใช้ฟลูออไรด์ Water Fluoridation, Fluoride Supplements, Fluoridated milk and Fluoride varnish
ปี พ.ศ. 2547
11 การประเมินผล : กลไกที่ทำให้ปรับตัวทันการณ์-กรณีไทย
ปี พ.ศ. 2545
12 การประเมินโครงการอบรมวิทยากรที่ปรึกษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ
13 การศึกษาเครื่องชี้วัดคนไทยสุขภาพดี Healthy Thai Indicators
14 คู่มือชุมชนในการคุ้มครองสิทธิและสุขภาพ (1)
ปี พ.ศ. 2544
15 การพัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนภาคกลาง
16 การสังเคราะห์องค์ความรู้และกลไกการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเอดส์ที่บ้านโดยครอบครัวและชุมชนภายใต้บริบทสังคม วัฒนธรรมภาคกลาง
17 รูปแบบการจัดและให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในชุมชน กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2542
18 กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เรื่อง ระบบนิเวศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
19 ความรู้และเจตคติของนักเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นปีที่ 4 ที่มีต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2533
20 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในพฤติกรรมการป้องกัน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ ของทหารเกณฑ์ กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
21 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 16: