ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Mahidol University 3
2 Witya Yusuk 2
3 Withaya Mekkham 2
4 วิทยา เมฆขำ 2
5 Sin Punpinit 2
6 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 2
7 Phranakhon Rajabhat University, Bangkok 10200 2
8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2
9 สิน พันธุ์พินิจ 2
10 Laongthip Maturos 2
11 อังสนา บุญธรรม 2
12 วิทยา อยู่สุข 2
13 ชนินทร์ เจริญกุล 2
14 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
15 มาลี สันติชัยณรงค์ 2
16 ชลีรัตน์ ดิเรกวัฒนชัย 2
17 ละอองทิพย์ มัทธุรศ 2
18 กุลยา นาคสวัสดิ์ 2
19 Chariya Uiyyasathian 1
20 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
21 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
22 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
23 Acom Sornsute 1
24 Kasidit Nootong 1
25 Anawatch Mitpratan 1
26 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
27 Waraporn Siriterm 1
28 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
29 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
30 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
31 Thanathon Sesuk 1
32 สิทธิพร แอกทอง 1
33 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
34 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
35 สุวดี ยาป่าคาย 1
36 Suchin Arunsawatwong 1
37 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
38 กระมล ทองธรรมชาติ 1
39 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
40 Pantharee Boonsatorn 1
41 สมชัย วัฒนการุณ 1
42 ศุกันยา ห้วยผัด 1
43 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
44 Phanphen Wattanaarsakit 1
45 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
46 ๋Janes, Gavin W. 1
47 รุ่งราวี ทองกันยา 1
48 สุมิตรา พูลทอง 1
49 Yeshey Penjor 1
50 ชอุ่ม มลิลา 1
51 ประคอง ชอบเสียง 1
52 พรรณี กาญจนพลู 1
53 Chakkaphan Sutthirat 1
54 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
55 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
56 กำจัด มงคลกุล 1
57 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
58 Chonticha Srisawang 1
59 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
60 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
61 Jittima Chatchawansaisin 1
62 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
63 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
64 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
65 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
66 นภสร โกวรรธนะกุล 1
67 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
68 วินัย งามแสง 1
69 Chayaporn Supachartwong 1
70 Rajalida Lipikorn 1
71 เดชรัต สุขกำเนิด 1
72 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
73 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
74 ธวัชชัย สันติสุข 1
75 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
76 Sukhothai Thammathirat Open University, Bangkok 11130 1
77 สำเริง แย้มโสภี 1
78 สมพร พรมดี 1
79 สุวิชา ทองสิมา 1
80 วัลลภ แย้มเหมือน 1
81 Mahidol University, Bangkok 10400 1
82 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
83 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
84 อุทัย บุญประเสริฐ 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
86 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
87 Somying Tumwasorn 1
88 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
89 วิไล ชินธเนศ 1
90 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
91 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
92 คัคนางค์ มณีศรี 1
93 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
94 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
95 สิริพร สิวราวุฒิ 1
96 สายฝน ควรผดุง 1
97 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
98 Thada Jirajaras 1
99 เอกชัย อดุลยธรรม 1
100 Walaisiri Muangsiri 1
101 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
102 ประธาน ดาบเพชร 1
103 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
104 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
105 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
106 กมลชนก ยวดยง 1
107 อวย เกตุสิงห์ 1
108 Varunee Padmasankh 1
109 Pornpimol Muanjai 1
110 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
111 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
112 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
113 วาสนา เสียงดัง 1
114 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
115 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
116 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
117 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
118 ศิริรักษ์ นครชัย 1
119 ไววิทย์ พุทธารี 1
120 ภัทรวดี ลีลาทวีวุฒิ 1
121 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
122 Kitpramuk Tantayaporn 1
123 Wasun Chantratita 1
124 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1
125 วสันต์ จันทราทิตย์ 1
126 รัชตะ รัชตะนาวิน 1
127 Rachata Rachatanavin 1
128 ประภัสสร เสวตรนิสากร 1
129 ประพนธ์ อางตระกูล 1
130 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
131 ศุภรินทร์ จิรสุขประเสริฐ 1
132 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
133 จงกล เลิศเธียรดำรง 1
134 ลัดดา แสนสีหา 1
135 มะลิวรรณ วงศ์วัฒนไพบูลย์ 1
136 รุ่งทิพย์ สุขกำเนิด 1
137 บัณฑิต ชาญณรงค์ 1
138 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1
139 สุรชัย ตรงงาม 1
140 นาวิน โสภาภูมิ 1
141 สัญชัย สูติพันธ์วิหาร 1
142 Sukhothai Thammathirat Open University 1
143 วนิดา รองเงิน 1
144 Wanida Ronggern 1
145 สถาพร รอดโพธิ์ทอง 1
146 Sathaporn Rodpothong 1
147 ทิพยวรรณ ธนไพศาล 1
148 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
149 สุมณฑา สิทธิพงศ์สกุล 1
150 กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล 1
151 ปนัดดา ปริยทฤฆ 1
152 Kobkul Pancharoenkul 1
153 ธิติมา จำปีรัตน์ 1
154 พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร 1
155 สุนีย์ ละกำปั่น 1
156 มนตรี จุฬาวัฒนทล 1
157 สมรักษ์ สหพงศ์ 1
158 อรวรรณ แก้วบุญชู 1
159 ทัศนีย์ นนทะสร 1
160 สุธีรา ฮุ่นตระกูล 1
161 เพ็ญศรี กวีวงศ์ประเสริฐ 1
162 อนันต์ ทองทา 1
163 Narin Sungrugsa 1
164 กนกวรรณ พุ่มพุทรา 1
165 สมชาย เชื้อวัชรินทร์ 1
166 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 1
167 นรินทร์ สังข์รักษา 1
168 เฉลิมศรี นันทวรรณ 1
169 สุนทรี ภานุทัต 1
170 สมพร โชติวิทยธารากร 1
171 Wachira Kasikoosol 1
172 วันทนา มณีศรีวงศ์กูล 1
173 โครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม 1
174 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
175 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
176 Vimolmas Lipipun 1
177 มยุรี ตันติสิระ 1
178 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
179 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
180 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
181 Garnpimol C. Ritthidej 1
182 Kittisak Likhitwitayawuid 1
183 Panee Boonthavi 1
184 Sumphan Wongseripipatana 1
185 Supa Chantharasakul 1
186 บรรจง คณะวรรณ 1
187 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
188 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
189 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
190 วิมล เหมะจันทร 1
191 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
192 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
193 ละอองทิพย์ เหมะ 1
194 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
195 Ampa Luiengpirom 1
196 Sompol Sanguanrungsirikul 1
197 Naiyana Chaiyabutr 1
198 Puttipongse Varavudhi 1
199 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
200 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
201 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
202 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
203 Boonchai Sangpetngam 1
204 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
205 Chalermpol Leevailoj 1
206 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
207 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
208 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
209 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
210 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
211 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
212 ศิริชัย ศิริกายะ 1
213 Srilert Chotpantarat 1
214 Wilai Anomasiri 1
215 Jaitip Paiboon 1
216 วัฒนชัย สมิทธากร 1
217 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
218 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
219 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
220 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
221 Vanida Chantarateptawan 1
222 กาญจนา แก้วเทพ 1
223 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
224 สุมา เมืองใย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1
3 2552 1
4 2550 1
5 2545 1
6 2542 2
7 2533 1
8 1086 1
9 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนากระบวนการรับ-ส่งผ้า ด้วยระบบ LEAN กรณีศึกษาในศูนย์การแพทย์ กาญจนาภิเษก
ปี พ.ศ. 2553
2 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
3 ความแข็งแกร่งในชีวิตและพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นไทย
ปี พ.ศ. 2550
4 ผลกระทบความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานศิลปหัตถกรรมโลหะภูมิปัญญาท้องถิ่น กรุงรัตนโกสินทร์
ปี พ.ศ. 2545
5 การศึกษาเครื่องชี้วัดคนไทยสุขภาพดี Healthy Thai Indicators
ปี พ.ศ. 2542
6 กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เรื่อง ระบบนิเวศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
7 ความรู้และเจตคติของนักเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นปีที่ 4 ที่มีต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2533
8 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในพฤติกรรมการป้องกัน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ ของทหารเกณฑ์ กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
9 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 16: