ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Mahidol University 3
2 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
3 Phranakhon Rajabhat University, Bangkok 10200 2
4 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2
5 กุลยา นาคสวัสดิ์ 2
6 ชนินทร์ เจริญกุล 2
7 มาลี สันติชัยณรงค์ 2
8 อังสนา บุญธรรม 2
9 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 2
10 ชลีรัตน์ ดิเรกวัฒนชัย 2
11 วิทยา อยู่สุข 2
12 Laongthip Maturos 2
13 ละอองทิพย์ มัทธุรศ 2
14 วิทยา เมฆขำ 2
15 สิน พันธุ์พินิจ 2
16 Witya Yusuk 2
17 Sin Punpinit 2
18 Withaya Mekkham 2
19 Chalermpol Leevailoj 1
20 ศิริชัย ศิริกายะ 1
21 Srilert Chotpantarat 1
22 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
23 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
25 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
26 Vanida Chantarateptawan 1
27 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
28 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
29 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
30 Boonchai Sangpetngam 1
31 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
32 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
33 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
34 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
35 Kittisak Likhitwitayawuid 1
36 Panee Boonthavi 1
37 วัฒนชัย สมิทธากร 1
38 Jaitip Paiboon 1
39 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
40 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
41 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
42 Wilai Anomasiri 1
43 กาญจนา แก้วเทพ 1
44 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
45 ธวัชชัย สันติสุข 1
46 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
48 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
49 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
50 เดชรัต สุขกำเนิด 1
51 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
52 วัลลภ แย้มเหมือน 1
53 Mahidol University, Bangkok 10400 1
54 สำเริง แย้มโสภี 1
55 Sukhothai Thammathirat Open University, Bangkok 11130 1
56 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
57 คัคนางค์ มณีศรี 1
58 Somying Tumwasorn 1
59 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
61 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
62 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
63 อุทัย บุญประเสริฐ 1
64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
65 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
66 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
67 Sumphan Wongseripipatana 1
68 วิไล ชินธเนศ 1
69 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
70 ทัศนีย์ นนทะสร 1
71 จงกล เลิศเธียรดำรง 1
72 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
73 ประพนธ์ อางตระกูล 1
74 ประภัสสร เสวตรนิสากร 1
75 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1
76 ศุภรินทร์ จิรสุขประเสริฐ 1
77 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
78 สมชาย เชื้อวัชรินทร์ 1
79 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 1
80 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
81 ทิพยวรรณ ธนไพศาล 1
82 Wasun Chantratita 1
83 วสันต์ จันทราทิตย์ 1
84 Sathaporn Rodpothong 1
85 สถาพร รอดโพธิ์ทอง 1
86 Sukhothai Thammathirat Open University 1
87 สัญชัย สูติพันธ์วิหาร 1
88 บัณฑิต ชาญณรงค์ 1
89 Wanida Ronggern 1
90 วนิดา รองเงิน 1
91 รัชตะ รัชตะนาวิน 1
92 Rachata Rachatanavin 1
93 ลัดดา แสนสีหา 1
94 มะลิวรรณ วงศ์วัฒนไพบูลย์ 1
95 กนกวรรณ พุ่มพุทรา 1
96 อนันต์ ทองทา 1
97 สุวิชา ทองสิมา 1
98 อรวรรณ แก้วบุญชู 1
99 สุนีย์ ละกำปั่น 1
100 พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร 1
101 กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล 1
102 สมรักษ์ สหพงศ์ 1
103 มนตรี จุฬาวัฒนทล 1
104 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1
105 สุรชัย ตรงงาม 1
106 นาวิน โสภาภูมิ 1
107 โครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม 1
108 สุมณฑา สิทธิพงศ์สกุล 1
109 ปนัดดา ปริยทฤฆ 1
110 วันทนา มณีศรีวงศ์กูล 1
111 Wachira Kasikoosol 1
112 เฉลิมศรี นันทวรรณ 1
113 นรินทร์ สังข์รักษา 1
114 Narin Sungrugsa 1
115 สมพร โชติวิทยธารากร 1
116 สุนทรี ภานุทัต 1
117 Kobkul Pancharoenkul 1
118 ธิติมา จำปีรัตน์ 1
119 สุธีรา ฮุ่นตระกูล 1
120 เพ็ญศรี กวีวงศ์ประเสริฐ 1
121 รุ่งทิพย์ สุขกำเนิด 1
122 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
123 สุมิตรา พูลทอง 1
124 รุ่งราวี ทองกันยา 1
125 Yeshey Penjor 1
126 กำจัด มงคลกุล 1
127 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
128 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
129 ๋Janes, Gavin W. 1
130 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
131 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
132 ประคอง ชอบเสียง 1
133 ชอุ่ม มลิลา 1
134 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
135 นภสร โกวรรธนะกุล 1
136 Jittima Chatchawansaisin 1
137 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
138 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
139 Chayaporn Supachartwong 1
140 สิทธิพร แอกทอง 1
141 Chonticha Srisawang 1
142 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
143 Phanphen Wattanaarsakit 1
144 วินัย งามแสง 1
145 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
146 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
147 Chakkaphan Sutthirat 1
148 พรรณี กาญจนพลู 1
149 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
150 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
151 บรรจง คณะวรรณ 1
152 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
153 Ampa Luiengpirom 1
154 มยุรี ตันติสิระ 1
155 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
156 Supa Chantharasakul 1
157 Garnpimol C. Ritthidej 1
158 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
159 Vimolmas Lipipun 1
160 Sompol Sanguanrungsirikul 1
161 Naiyana Chaiyabutr 1
162 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
163 วิมล เหมะจันทร 1
164 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
165 สุมา เมืองใย 1
166 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
167 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
168 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
169 Kitpramuk Tantayaporn 1
170 Puttipongse Varavudhi 1
171 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
172 ละอองทิพย์ เหมะ 1
173 Anawatch Mitpratan 1
174 Kasidit Nootong 1
175 เอกชัย อดุลยธรรม 1
176 Rajalida Lipikorn 1
177 Walaisiri Muangsiri 1
178 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
179 Varunee Padmasankh 1
180 Thada Jirajaras 1
181 ประธาน ดาบเพชร 1
182 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
183 กมลชนก ยวดยง 1
184 อวย เกตุสิงห์ 1
185 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
186 Pornpimol Muanjai 1
187 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
188 วาสนา เสียงดัง 1
189 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
190 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
191 สายฝน ควรผดุง 1
192 สิริพร สิวราวุฒิ 1
193 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
194 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
195 ศิริรักษ์ นครชัย 1
196 ไววิทย์ พุทธารี 1
197 ภัทรวดี ลีลาทวีวุฒิ 1
198 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
199 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
200 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
201 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
202 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
203 Acom Sornsute 1
204 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
205 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
206 Chariya Uiyyasathian 1
207 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
208 Waraporn Siriterm 1
209 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
210 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
211 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
212 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
213 Pantharee Boonsatorn 1
214 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
215 สุวดี ยาป่าคาย 1
216 Suchin Arunsawatwong 1
217 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
218 Thanathon Sesuk 1
219 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
220 สมชัย วัฒนการุณ 1
221 ศุกันยา ห้วยผัด 1
222 กระมล ทองธรรมชาติ 1
223 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
224 สมพร พรมดี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1
3 2552 1
4 2550 1
5 2545 1
6 2542 2
7 2533 1
8 1086 1
9 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนากระบวนการรับ-ส่งผ้า ด้วยระบบ LEAN กรณีศึกษาในศูนย์การแพทย์ กาญจนาภิเษก
ปี พ.ศ. 2553
2 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
3 ความแข็งแกร่งในชีวิตและพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นไทย
ปี พ.ศ. 2550
4 ผลกระทบความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานศิลปหัตถกรรมโลหะภูมิปัญญาท้องถิ่น กรุงรัตนโกสินทร์
ปี พ.ศ. 2545
5 การศึกษาเครื่องชี้วัดคนไทยสุขภาพดี Healthy Thai Indicators
ปี พ.ศ. 2542
6 กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เรื่อง ระบบนิเวศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
7 ความรู้และเจตคติของนักเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นปีที่ 4 ที่มีต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2533
8 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในพฤติกรรมการป้องกัน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ ของทหารเกณฑ์ กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
9 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 16: