ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Mahidol University 2
2 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
3 สุวดี ยาป่าคาย 1
4 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
5 Suchin Arunsawatwong 1
6 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
7 Thanathon Sesuk 1
8 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
9 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
10 สมชัย วัฒนการุณ 1
11 Pantharee Boonsatorn 1
12 ศุกันยา ห้วยผัด 1
13 กระมล ทองธรรมชาติ 1
14 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
15 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
16 กมลชนก ยวดยง 1
17 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
18 Walaisiri Muangsiri 1
19 Varunee Padmasankh 1
20 Pornpimol Muanjai 1
21 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
22 เอกชัย อดุลยธรรม 1
23 Rajalida Lipikorn 1
24 อวย เกตุสิงห์ 1
25 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
26 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
27 ประธาน ดาบเพชร 1
28 Thada Jirajaras 1
29 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
30 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
31 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
32 Chonticha Srisawang 1
33 Jittima Chatchawansaisin 1
34 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
35 Chayaporn Supachartwong 1
36 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
37 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
38 นภสร โกวรรธนะกุล 1
39 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
40 Phanphen Wattanaarsakit 1
41 วินัย งามแสง 1
42 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
43 สิทธิพร แอกทอง 1
44 Anawatch Mitpratan 1
45 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
46 Chariya Uiyyasathian 1
47 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
48 Acom Sornsute 1
49 ศิริรักษ์ นครชัย 1
50 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
51 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
52 Kasidit Nootong 1
53 Waraporn Siriterm 1
54 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
55 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
56 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
57 ภัทรวดี ลีลาทวีวุฒิ 1
58 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
59 คัคนางค์ มณีศรี 1
60 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
61 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
62 วิไล ชินธเนศ 1
63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
65 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
66 เดชรัต สุขกำเนิด 1
67 ธวัชชัย สันติสุข 1
68 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
69 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
70 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
71 อุทัย บุญประเสริฐ 1
72 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
73 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
74 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
75 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
76 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
77 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
78 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
79 Somying Tumwasorn 1
80 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
81 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
82 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
83 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
84 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
85 Sukhothai Thammathirat Open University, Bangkok 11130 1
86 วิทยา เมฆขำ 1
87 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
88 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
89 Withaya Mekkham 1
90 วาสนา เสียงดัง 1
91 สิน พันธุ์พินิจ 1
92 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
93 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
94 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
95 ละอองทิพย์ มัทธุรศ 1
96 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
97 วิทยา อยู่สุข 1
98 Witya Yusuk 1
99 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
100 Phranakhon Rajabhat University, Bangkok 10200 1
101 สุวิชา ทองสิมา 1
102 วัลลภ แย้มเหมือน 1
103 Mahidol University, Bangkok 10400 1
104 สำเริง แย้มโสภี 1
105 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 1
106 สมพร พรมดี 1
107 สายฝน ควรผดุง 1
108 Sin Punpinit 1
109 Laongthip Maturos 1
110 สิริพร สิวราวุฒิ 1
111 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 1
112 ไววิทย์ พุทธารี 1
113 Yeshey Penjor 1
114 มาลี สันติชัยณรงค์ 1
115 อังสนา บุญธรรม 1
116 มนตรี จุฬาวัฒนทล 1
117 สมรักษ์ สหพงศ์ 1
118 อรวรรณ แก้วบุญชู 1
119 ชนินทร์ เจริญกุล 1
120 ชลีรัตน์ ดิเรกวัฒนชัย 1
121 สุรชัย ตรงงาม 1
122 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1
123 นาวิน โสภาภูมิ 1
124 โครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม 1
125 กุลยา นาคสวัสดิ์ 1
126 ทัศนีย์ นนทะสร 1
127 สุนีย์ ละกำปั่น 1
128 สุนทรี ภานุทัต 1
129 เพ็ญศรี กวีวงศ์ประเสริฐ 1
130 สมพร โชติวิทยธารากร 1
131 Wachira Kasikoosol 1
132 วันทนา มณีศรีวงศ์กูล 1
133 สุธีรา ฮุ่นตระกูล 1
134 ธิติมา จำปีรัตน์ 1
135 กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล 1
136 พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร 1
137 สุมณฑา สิทธิพงศ์สกุล 1
138 ปนัดดา ปริยทฤฆ 1
139 Kobkul Pancharoenkul 1
140 รุ่งทิพย์ สุขกำเนิด 1
141 บัณฑิต ชาญณรงค์ 1
142 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
143 ทิพยวรรณ ธนไพศาล 1
144 ศุภรินทร์ จิรสุขประเสริฐ 1
145 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
146 จงกล เลิศเธียรดำรง 1
147 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
148 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 1
149 Narin Sungrugsa 1
150 นรินทร์ สังข์รักษา 1
151 อนันต์ ทองทา 1
152 กนกวรรณ พุ่มพุทรา 1
153 สมชาย เชื้อวัชรินทร์ 1
154 ประพนธ์ อางตระกูล 1
155 ประภัสสร เสวตรนิสากร 1
156 Wanida Ronggern 1
157 วนิดา รองเงิน 1
158 สถาพร รอดโพธิ์ทอง 1
159 Sathaporn Rodpothong 1
160 สัญชัย สูติพันธ์วิหาร 1
161 มะลิวรรณ วงศ์วัฒนไพบูลย์ 1
162 ลัดดา แสนสีหา 1
163 Wasun Chantratita 1
164 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1
165 วสันต์ จันทราทิตย์ 1
166 รัชตะ รัชตะนาวิน 1
167 Rachata Rachatanavin 1
168 เฉลิมศรี นันทวรรณ 1
169 Boonchai Sangpetngam 1
170 ละอองทิพย์ เหมะ 1
171 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
172 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
173 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
174 วิมล เหมะจันทร 1
175 Puttipongse Varavudhi 1
176 Kitpramuk Tantayaporn 1
177 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
178 บรรจง คณะวรรณ 1
179 Ampa Luiengpirom 1
180 Sompol Sanguanrungsirikul 1
181 Naiyana Chaiyabutr 1
182 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
183 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
184 ๋Janes, Gavin W. 1
185 ชอุ่ม มลิลา 1
186 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
187 รุ่งราวี ทองกันยา 1
188 สุมิตรา พูลทอง 1
189 ประคอง ชอบเสียง 1
190 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
191 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
192 สุมา เมืองใย 1
193 พรรณี กาญจนพลู 1
194 Chakkaphan Sutthirat 1
195 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
196 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
197 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
198 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
199 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
200 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
201 Wilai Anomasiri 1
202 Jaitip Paiboon 1
203 กาญจนา แก้วเทพ 1
204 Vanida Chantarateptawan 1
205 Chalermpol Leevailoj 1
206 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
207 ศิริชัย ศิริกายะ 1
208 Srilert Chotpantarat 1
209 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
210 วัฒนชัย สมิทธากร 1
211 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
212 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
213 Garnpimol C. Ritthidej 1
214 Vimolmas Lipipun 1
215 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
216 มยุรี ตันติสิระ 1
217 Supa Chantharasakul 1
218 Sumphan Wongseripipatana 1
219 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
220 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
221 Kittisak Likhitwitayawuid 1
222 Panee Boonthavi 1
223 กำจัด มงคลกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 1
3 2556 1
4 2554 1
5 2553 1
6 2552 1
7 2550 2
8 2549 1
9 2548 1
10 2547 1
11 2545 3
12 2544 3
13 2542 2
14 2533 1
15 1086 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การศึกษาประสิทธิผลและประสิทธิภาพของวัสดุปิดแผลนาโนไบโอเซลลูโลสเคลือบคริสตัลเงินนาโนสีฟ้าในการรักษาแผลเบาหวานเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2557
2 การศึกษาและพัฒนาต้นแบบหัวฉีดวัคซีนไข้หวัดชนิดพ่นทางจมูกในเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2556
3 การทบทวนการพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันและอนาคต กรณีศึกษาของต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2554
4 การพัฒนากระบวนการรับ-ส่งผ้า ด้วยระบบ LEAN กรณีศึกษาในศูนย์การแพทย์ กาญจนาภิเษก
ปี พ.ศ. 2553
5 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
6 ความแข็งแกร่งในชีวิตและพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นไทย
ปี พ.ศ. 2550
7 ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมด้านวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กรณีเกิดการระบาดใหญ่ของประเทศไทย
8 Evaluation of the Impact of Local Wisdom on Safety, Occupational Health, and Working Environment among Metal Handicraft Workers in Bangkok Metropolis
ปี พ.ศ. 2549
9 คุณลักษณะที่พึงประสงค์และการรวมกลุ่มนักสื่อสารสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2548
10 การจัดทำข้อเสนอมาตรการการแก้ไขปัญหาฟันผุในเด็กปฐมวัย การใช้ฟลูออไรด์ Water Fluoridation, Fluoride Supplements, Fluoridated milk and Fluoride varnish
ปี พ.ศ. 2547
11 การประเมินผล : กลไกที่ทำให้ปรับตัวทันการณ์-กรณีไทย
ปี พ.ศ. 2545
12 การประเมินโครงการอบรมวิทยากรที่ปรึกษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ
13 การศึกษาเครื่องชี้วัดคนไทยสุขภาพดี Healthy Thai Indicators
14 คู่มือชุมชนในการคุ้มครองสิทธิและสุขภาพ (1)
ปี พ.ศ. 2544
15 การพัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนภาคกลาง
16 การสังเคราะห์องค์ความรู้และกลไกการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเอดส์ที่บ้านโดยครอบครัวและชุมชนภายใต้บริบทสังคม วัฒนธรรมภาคกลาง
17 รูปแบบการจัดและให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในชุมชน กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2542
18 กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เรื่อง ระบบนิเวศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
19 ความรู้และเจตคติของนักเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นปีที่ 4 ที่มีต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2533
20 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในพฤติกรรมการป้องกัน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ ของทหารเกณฑ์ กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
21 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 16: