ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Mahidol University 2
2 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
3 Witya Yusuk 1
4 วาสนา เสียงดัง 1
5 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
6 สายฝน ควรผดุง 1
7 Withaya Mekkham 1
8 Sin Punpinit 1
9 วิทยา เมฆขำ 1
10 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
11 วิทยา อยู่สุข 1
12 สิน พันธุ์พินิจ 1
13 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
14 Laongthip Maturos 1
15 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
16 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 1
17 Sukhothai Thammathirat Open University, Bangkok 11130 1
18 สำเริง แย้มโสภี 1
19 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
20 เดชรัต สุขกำเนิด 1
21 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
22 Mahidol University, Bangkok 10400 1
23 วัลลภ แย้มเหมือน 1
24 สมพร พรมดี 1
25 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
26 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 1
27 สุวิชา ทองสิมา 1
28 Phranakhon Rajabhat University, Bangkok 10200 1
29 สิริพร สิวราวุฒิ 1
30 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
31 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
32 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
33 กมลชนก ยวดยง 1
34 อวย เกตุสิงห์ 1
35 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
36 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
37 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
38 Thanathon Sesuk 1
39 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
40 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
41 สุวดี ยาป่าคาย 1
42 Suchin Arunsawatwong 1
43 ประธาน ดาบเพชร 1
44 Thada Jirajaras 1
45 ศิริรักษ์ นครชัย 1
46 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
47 ไววิทย์ พุทธารี 1
48 ภัทรวดี ลีลาทวีวุฒิ 1
49 ธวัชชัย สันติสุข 1
50 Pornpimol Muanjai 1
51 Varunee Padmasankh 1
52 Rajalida Lipikorn 1
53 เอกชัย อดุลยธรรม 1
54 Walaisiri Muangsiri 1
55 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
56 ละอองทิพย์ มัทธุรศ 1
57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
58 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
59 วัฒนชัย สมิทธากร 1
60 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
61 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
62 Kittisak Likhitwitayawuid 1
63 Jaitip Paiboon 1
64 Wilai Anomasiri 1
65 กาญจนา แก้วเทพ 1
66 Vanida Chantarateptawan 1
67 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
68 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
69 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
70 Panee Boonthavi 1
71 Sumphan Wongseripipatana 1
72 บรรจง คณะวรรณ 1
73 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
74 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
75 Ampa Luiengpirom 1
76 Sompol Sanguanrungsirikul 1
77 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
78 มยุรี ตันติสิระ 1
79 Garnpimol C. Ritthidej 1
80 Supa Chantharasakul 1
81 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
82 Vimolmas Lipipun 1
83 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
84 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
85 Srilert Chotpantarat 1
86 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
87 วิไล ชินธเนศ 1
88 อุทัย บุญประเสริฐ 1
89 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
90 Somying Tumwasorn 1
91 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
92 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
93 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
94 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
95 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
96 คัคนางค์ มณีศรี 1
97 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
99 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
100 Boonchai Sangpetngam 1
101 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
102 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
103 Chalermpol Leevailoj 1
104 ศิริชัย ศิริกายะ 1
105 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
106 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
107 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
109 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
110 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
113 ศุกันยา ห้วยผัด 1
114 ศุภรินทร์ จิรสุขประเสริฐ 1
115 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
116 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
117 จงกล เลิศเธียรดำรง 1
118 ประพนธ์ อางตระกูล 1
119 ทิพยวรรณ ธนไพศาล 1
120 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
121 อนันต์ ทองทา 1
122 Narin Sungrugsa 1
123 กนกวรรณ พุ่มพุทรา 1
124 สมชาย เชื้อวัชรินทร์ 1
125 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 1
126 ประภัสสร เสวตรนิสากร 1
127 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1
128 สถาพร รอดโพธิ์ทอง 1
129 Wanida Ronggern 1
130 Sathaporn Rodpothong 1
131 สัญชัย สูติพันธ์วิหาร 1
132 บัณฑิต ชาญณรงค์ 1
133 วนิดา รองเงิน 1
134 มะลิวรรณ วงศ์วัฒนไพบูลย์ 1
135 วสันต์ จันทราทิตย์ 1
136 Wasun Chantratita 1
137 รัชตะ รัชตะนาวิน 1
138 Rachata Rachatanavin 1
139 ลัดดา แสนสีหา 1
140 นรินทร์ สังข์รักษา 1
141 เฉลิมศรี นันทวรรณ 1
142 มาลี สันติชัยณรงค์ 1
143 อังสนา บุญธรรม 1
144 มนตรี จุฬาวัฒนทล 1
145 สมรักษ์ สหพงศ์ 1
146 อรวรรณ แก้วบุญชู 1
147 ชนินทร์ เจริญกุล 1
148 ชลีรัตน์ ดิเรกวัฒนชัย 1
149 สุรชัย ตรงงาม 1
150 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1
151 นาวิน โสภาภูมิ 1
152 โครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม 1
153 กุลยา นาคสวัสดิ์ 1
154 ทัศนีย์ นนทะสร 1
155 สุนีย์ ละกำปั่น 1
156 สุนทรี ภานุทัต 1
157 เพ็ญศรี กวีวงศ์ประเสริฐ 1
158 สมพร โชติวิทยธารากร 1
159 Wachira Kasikoosol 1
160 วันทนา มณีศรีวงศ์กูล 1
161 สุธีรา ฮุ่นตระกูล 1
162 ธิติมา จำปีรัตน์ 1
163 กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล 1
164 พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร 1
165 สุมณฑา สิทธิพงศ์สกุล 1
166 ปนัดดา ปริยทฤฆ 1
167 Kobkul Pancharoenkul 1
168 รุ่งทิพย์ สุขกำเนิด 1
169 Naiyana Chaiyabutr 1
170 Chayaporn Supachartwong 1
171 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
172 สิทธิพร แอกทอง 1
173 Anawatch Mitpratan 1
174 Kasidit Nootong 1
175 Jittima Chatchawansaisin 1
176 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
177 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
178 วินัย งามแสง 1
179 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
180 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
181 Chonticha Srisawang 1
182 Waraporn Siriterm 1
183 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
184 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
185 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
186 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
187 Pantharee Boonsatorn 1
188 สมชัย วัฒนการุณ 1
189 Acom Sornsute 1
190 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
191 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
192 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
193 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
194 Chariya Uiyyasathian 1
195 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
196 Phanphen Wattanaarsakit 1
197 นภสร โกวรรธนะกุล 1
198 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
199 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
200 สุมา เมืองใย 1
201 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
202 พรรณี กาญจนพลู 1
203 วิมล เหมะจันทร 1
204 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
205 Puttipongse Varavudhi 1
206 Kitpramuk Tantayaporn 1
207 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
208 ละอองทิพย์ เหมะ 1
209 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
210 Chakkaphan Sutthirat 1
211 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
212 Yeshey Penjor 1
213 สุมิตรา พูลทอง 1
214 กำจัด มงคลกุล 1
215 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
216 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
217 รุ่งราวี ทองกันยา 1
218 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
219 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
220 ประคอง ชอบเสียง 1
221 ชอุ่ม มลิลา 1
222 ๋Janes, Gavin W. 1
223 กระมล ทองธรรมชาติ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 1
3 2556 1
4 2554 1
5 2553 1
6 2552 1
7 2550 2
8 2549 1
9 2548 1
10 2547 1
11 2545 3
12 2544 3
13 2542 2
14 2533 1
15 1086 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การศึกษาประสิทธิผลและประสิทธิภาพของวัสดุปิดแผลนาโนไบโอเซลลูโลสเคลือบคริสตัลเงินนาโนสีฟ้าในการรักษาแผลเบาหวานเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2557
2 การศึกษาและพัฒนาต้นแบบหัวฉีดวัคซีนไข้หวัดชนิดพ่นทางจมูกในเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2556
3 การทบทวนการพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันและอนาคต กรณีศึกษาของต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2554
4 การพัฒนากระบวนการรับ-ส่งผ้า ด้วยระบบ LEAN กรณีศึกษาในศูนย์การแพทย์ กาญจนาภิเษก
ปี พ.ศ. 2553
5 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
6 ความแข็งแกร่งในชีวิตและพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นไทย
ปี พ.ศ. 2550
7 ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมด้านวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กรณีเกิดการระบาดใหญ่ของประเทศไทย
8 Evaluation of the Impact of Local Wisdom on Safety, Occupational Health, and Working Environment among Metal Handicraft Workers in Bangkok Metropolis
ปี พ.ศ. 2549
9 คุณลักษณะที่พึงประสงค์และการรวมกลุ่มนักสื่อสารสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2548
10 การจัดทำข้อเสนอมาตรการการแก้ไขปัญหาฟันผุในเด็กปฐมวัย การใช้ฟลูออไรด์ Water Fluoridation, Fluoride Supplements, Fluoridated milk and Fluoride varnish
ปี พ.ศ. 2547
11 การประเมินผล : กลไกที่ทำให้ปรับตัวทันการณ์-กรณีไทย
ปี พ.ศ. 2545
12 การประเมินโครงการอบรมวิทยากรที่ปรึกษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ
13 การศึกษาเครื่องชี้วัดคนไทยสุขภาพดี Healthy Thai Indicators
14 คู่มือชุมชนในการคุ้มครองสิทธิและสุขภาพ (1)
ปี พ.ศ. 2544
15 การพัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนภาคกลาง
16 การสังเคราะห์องค์ความรู้และกลไกการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเอดส์ที่บ้านโดยครอบครัวและชุมชนภายใต้บริบทสังคม วัฒนธรรมภาคกลาง
17 รูปแบบการจัดและให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในชุมชน กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2542
18 กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เรื่อง ระบบนิเวศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
19 ความรู้และเจตคติของนักเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นปีที่ 4 ที่มีต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2533
20 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในพฤติกรรมการป้องกัน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ ของทหารเกณฑ์ กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
21 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 16: