ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 14
2 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 14
3 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 11
4 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 9
5 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 9
6 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 5
7 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 5
8 พรพิศ ศิลขวุธท์ 5
9 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 4
10 ภาณุมาศ ภูมาศ 4
11 พยอม สุขเอนกนันท์ 4
12 ภูษิต ประคองสาย 4
13 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
14 พีรยา สมสะอาด 3
15 Chulaporn Limwattananon 3
16 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 3
17 โรงพยาบาลมหาสารคาม. กลุ่มงานเภสัชกรรม 3
18 ชุติมาภรณ์ ไชยสงค์ 3
19 ศิริตรี สุทธจิตต์ 3
20 Usasiri Srisakul 2
21 Wilasinee Hirunphanit 2
22 Phayom Sukanaknan 2
23 วิลาสินี หิรัญพานิช 2
24 Mahasarakham University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 2
25 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
26 ธนภร ชัยจิต 2
27 Thananan Rattanachotphanit 2
28 หนึ่งฤทัย สุกใส 2
29 นพคุณ ธรรมธัชอารี 2
30 พิมประภา กิจวิธี 2
31 ตวงรัตน์ โพธะ 2
32 ทักษพล ธรรมรังสี 2
33 มนสา สุนารัตน์ 2
34 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 2
35 ประสบอร รินทอง 2
36 อุษาวดี มาลีวงศ์ 2
37 ไม่มีข้อมูล 2
38 อุษาศิริ ศรีสกุล 2
39 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 2
40 นักวิชาการอิสระ 2
41 รุ่งทิวา หมื่นปา 2
42 อาทร ริ้วไพบูลย์ 2
43 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะเภสัชศาสตร์ 2
44 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 2
45 กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ 2
46 ปริญดา ไอศูรย์พิศาลกุล 2
47 สำนักนโยบายพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ 2
48 อภิสรา คำวัฒน์ 1
49 อุกฤษฎ์ สนหอม 1
50 เสาวลักษณ์ ฮุนนางกูร 1
51 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 1
52 ศูนย์แพทย์ชุมชนบูรพา 1
53 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 1
54 แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพคนไทย, สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
55 ขวัญสุดา ชาติโสม 1
56 พรชนก ศรีมงคล 1
57 นงนุช ใจชื่น 1
58 พเยาว์ ผ่อนสุข 1
59 บุษบา โทวรรณา 1
60 สิรินทร์ยา พูลเกิด 1
61 รัตนา เสนาหนอก 1
62 โรงพยาบาลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 1
63 พัชนี ธรรมวันนา 1
64 Thaksaphon Thamarangsi 1
65 Onanong Waleekhachonloet 1
66 Patchanee Thamwanna 1
67 พิราญาณ์ วงศ์พัฒนาธนเดช 1
68 Pornpit Silkavute 1
69 ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
70 โรงพยาบาลอุบลราชธานี 1
71 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
72 สมชาย สุริยะไกร 1
73 โรงพยาบาลสระบุรี 1
74 รัชตะ อุลมาน 1
75 วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์ 1
76 โรงพยาบาลหนองหาน อุดรธานี 1
77 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
78 อํานวย พฤกษ์ภาคภูมิ 1
79 โรงพยาบาลสมุทรสาคร 1
80 ศิริรัตน์ ตันปิชาต 1
81 ร้านยา MT Drug, Kanok Pharma Chain 1
82 ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ 1
83 อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์ 1
84 สุณี เลิศสินอุดม 1
85 ธนภร ทองศรี 1
86 เชิดชัย สุนทรภาส 1
87 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 1
88 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
89 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
90 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
91 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์ 1
92 เพียงขวัญ ศรีมงคล 1
93 Mahasarakham University. Faculty of Pharmacy 1
94 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักบริหารการสาธารณสุข 1
95 วิวรรธน์ อัครวิเชียร 1
96 จีริสุดา คำสีเขียว 1
97 พิมลศรี แสงคาร์ 1
98 ดวงทิพย์ หงษ์สมุทร 1
99 ภัทร์อนงค์ จองศิริเลิศ 1
100 ไพทิพย์ เหลือเรืองรอง 1
101 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
102 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
103 วรนัดดา ศรีสุพรรณ 1
104 ดวงตา ผลากรกุล 1
105 พรพิมล จันทร์คุณภาส 1
106 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 2
3 2554 1
4 2552 2
5 2548 1
6 543 26
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการคำนวณดัชนีราคายา ผู้ให้บริการสุขภาพสำหรับโรงพยาบาลในประเทศไทยจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันปี 2555
ปี พ.ศ. 2555
2 การประเมินต้นทุน-ประสิทธิผลของยา Alendronate (ราคายาสามัญ) Risedronate (ราคายาต้นแบบ) ในการป้องกันกระดูกหักในหญิงวัยหมดประจำเดือน
3 ผลกระทบด้านสุขภาพและเศรษฐศาสตร์จากการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย : การศึกษาเบื้องต้น
ปี พ.ศ. 2554
4 การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทยตามกรอบยุทธศาสตร์ที่ 1-4 ของ Global Strategy and Plan of Action on Public Health, Innovation and Intellectual Property
ปี พ.ศ. 2552
5 Research Management System
6 การทบทวนเอกสารวิชาการสถานการณ์เชื้อดื้อยาในนานาประเทศ : สถานการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะและเชื้อดื้อยา ระบบติดตามเฝ้าระวัง และการควบคุม
ปี พ.ศ. 2548
7 การติดตามดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยเภสัชกรชุมชน (ความดันโลหิตสูงและวัณโรคปอด)