ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 12
2 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 12
3 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 10
4 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 9
5 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 7
6 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 5
7 พรพิศ ศิลขวุธท์ 5
8 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 4
9 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 4
10 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 3
11 Chulaporn Limwattananon 3
12 ภูษิต ประคองสาย 3
13 พยอม สุขเอนกนันท์ 3
14 พีรยา สมสะอาด 3
15 ภาณุมาศ ภูมาศ 3
16 ศิริตรี สุทธจิตต์ 2
17 หนึ่งฤทัย สุกใส 2
18 ชุติมาภรณ์ ไชยสงค์ 2
19 ไม่มีข้อมูล 2
20 Thananan Rattanachotphanit 2
21 โรงพยาบาลมหาสารคาม. กลุ่มงานเภสัชกรรม 2
22 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 2
23 นพคุณ ธรรมธัชอารี 2
24 กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ 2
25 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2
26 ทักษพล ธรรมรังสี 2
27 พิมประภา กิจวิธี 2
28 ธนภร ชัยจิต 2
29 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
30 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
31 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
32 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
33 สุณี เลิศสินอุดม 1
34 อํานวย พฤกษ์ภาคภูมิ 1
35 โรงพยาบาลสมุทรสาคร 1
36 เชิดชัย สุนทรภาส 1
37 ธนภร ทองศรี 1
38 Patchanee Thamwanna 1
39 โรงพยาบาลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 1
40 โรงพยาบาลอุบลราชธานี 1
41 ศิริรัตน์ ตันปิชาต 1
42 ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
43 Thaksaphon Thamarangsi 1
44 Pornpit Silkavute 1
45 Onanong Waleekhachonloet 1
46 พัชนี ธรรมวันนา 1
47 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 1
48 สำนักนโยบายพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ 1
49 วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์ 1
50 ปริญดา ไอศูรย์พิศาลกุล 1
51 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
52 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
53 วรนัดดา ศรีสุพรรณ 1
54 ไพทิพย์ เหลือเรืองรอง 1
55 พรพิมล จันทร์คุณภาส 1
56 ดวงตา ผลากรกุล 1
57 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะเภสัชศาสตร์ 1
58 นักวิชาการอิสระ 1
59 ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ 1
60 อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์ 1
61 รุ่งทิวา หมื่นปา 1
62 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์ 1
63 เพียงขวัญ ศรีมงคล 1
64 ประสบอร รินทอง 1
65 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
66 อุษาวดี มาลีวงศ์ 1
67 ร้านยา MT Drug, Kanok Pharma Chain 1
68 แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพคนไทย, สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
69 Usasiri Srisakul 1
70 มนสา สุนารัตน์ 1
71 วิวรรธน์ อัครวิเชียร 1
72 จีริสุดา คำสีเขียว 1
73 Wilasinee Hirunphanit 1
74 พิมลศรี แสงคาร์ 1
75 Mahasarakham University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
76 ดวงทิพย์ หงษ์สมุทร 1
77 Phayom Sukanaknan 1
78 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
79 อาทร ริ้วไพบูลย์ 1
80 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 1
81 ภัทร์อนงค์ จองศิริเลิศ 1
82 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักบริหารการสาธารณสุข 1
83 Mahasarakham University. Faculty of Pharmacy 1
84 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
85 ตวงรัตน์ โพธะ 1
86 อุษาศิริ ศรีสกุล 1
87 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
88 พิราญาณ์ วงศ์พัฒนาธนเดช 1
89 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 1
90 เสาวลักษณ์ ฮุนนางกูร 1
91 ศูนย์แพทย์ชุมชนบูรพา 1
92 ขวัญสุดา ชาติโสม 1
93 โรงพยาบาลหนองหาน อุดรธานี 1
94 โรงพยาบาลสระบุรี 1
95 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
96 สมชาย สุริยะไกร 1
97 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 1
98 อภิสรา คำวัฒน์ 1
99 พเยาว์ ผ่อนสุข 1
100 นงนุช ใจชื่น 1
101 พรชนก ศรีมงคล 1
102 สิรินทร์ยา พูลเกิด 1
103 บุษบา โทวรรณา 1
104 อุกฤษฎ์ สนหอม 1
105 รัตนา เสนาหนอก 1
106 รัชตะ อุลมาน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 3
2 2555 11
3 2554 6
4 2552 4
5 2549 1
6 2548 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การเตรียมความพร้อมด้านระบบยา เวชภัณฑ์ และสิ่งของ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ
2 การศึกษาความเป็นไปได้ในการคำนวณดัชนีราคายา ผู้ให้บริการสุขภาพสำหรับโรงพยาบาลในประเทศไทยจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันปี 2555
3 มาตรการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลภาครัฐ: การทบทวนและวิเคราะห์กลไกเชิงนโยบายระดับชาติ
ปี พ.ศ. 2555
4 การศึกษาทบทวนประสิทธิภาพและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการรักษาอาการปวดและอาการอักเสบของยากลุ่ม Selective Cyclooxygenase inhibitors (COX-II inhibitors)
5 การประเมินต้นทุน-ประสิทธิผลของยา Alendronate (ราคายาสามัญ) Risedronate (ราคายาต้นแบบ) ในการป้องกันกระดูกหักในหญิงวัยหมดประจำเดือน
6 ทบทวนประสิทธิผลและแนวทางการรักษาโรคกระดูกพรุนของกลุ่มยารักษาโรคกระดูกพรุน
7 ความรู้เกี่ยวกับนโยบายสนับสนุนระบบบริการสุขภาพโรคเรื้อรังและการมีส่วนร่วมที่หน่วยบริการปฐมภูมิของเภสัชกรโรงพยาบาล
8 การทบทวนระบบควบคุมราคายาในประเทศไทย
9 คุณภาพการสั่งใช้ยาผู้ป่วยนอก: ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล ๑๘ แฟ้มมาตรฐานของโรงพยาบาล
10 การสำรวจระบบควบคุมและเฝ้าระวังการใช้ยาปฏิชีวนะและการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล : ผลการศึกษาเบื้องต้น
11 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยเรื้อรังที่รับยาต่อเนื่องระหว่างร้านยาคุณภาพ และศูนย์แพทย์ชุมชน จังหวัดมหาสารคาม
12 การจำยี่ห้อผลิตภัณฑ์อาหารของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
13 ผลกระทบด้านสุขภาพและเศรษฐศาสตร์จากการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย : การศึกษาเบื้องต้น
14 การควบคุมราคายา: บทเรียนจากอดีต ข้อค้นพบปัจจุบัน และข้อเสนอสำหรับอนาคต
ปี พ.ศ. 2554
15 การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทยตามกรอบยุทธศาสตร์ที่ 1-4 ของ Global Strategy and Plan of Action on Public Health, Innovation and Intellectual Property
16 สรุปการประชุม เรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้านยา
17 ค่าใช้จ่ายของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการกับการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ
18 ศักยภาพการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาผู้ป่วยนอกสำหรับสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการปี 2553
19 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย : ผลจากการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุราของประชากร พ.ศ.2550
20 ประสิทธิผลของโปรแกรมการคัดกรองและให้คำแนะนำส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้ที่มีความเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในร้านยามหาวิทยาลัย สาขาเทศบาล
ปี พ.ศ. 2552
21 การทบทวนเอกสารวิชาการสถานการณ์เชื้อดื้อยาในนานาประเทศ : สถานการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะและเชื้อดื้อยา ระบบติดตามเฝ้าระวัง และการควบคุม
22 Research Management System
23 เครือข่ายวิจัยระบบยา
24 มุมมองของผู้บริหารต่อการนำร้านยาเข้าเชื่อมโยงกับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2549
25 Development of measure for efficiency evaluation of hospital pharmacy service in district hospitals
ปี พ.ศ. 2548
26 การติดตามดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยเภสัชกรชุมชน (ความดันโลหิตสูงและวัณโรคปอด)