ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 12
2 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 12
3 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 10
4 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 9
5 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 7
6 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 5
7 พรพิศ ศิลขวุธท์ 5
8 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 4
9 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 4
10 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 3
11 Chulaporn Limwattananon 3
12 ภูษิต ประคองสาย 3
13 พยอม สุขเอนกนันท์ 3
14 พีรยา สมสะอาด 3
15 ภาณุมาศ ภูมาศ 3
16 โรงพยาบาลมหาสารคาม. กลุ่มงานเภสัชกรรม 2
17 ศิริตรี สุทธจิตต์ 2
18 ไม่มีข้อมูล 2
19 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2
20 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 2
21 กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ 2
22 ชุติมาภรณ์ ไชยสงค์ 2
23 หนึ่งฤทัย สุกใส 2
24 ทักษพล ธรรมรังสี 2
25 ธนภร ชัยจิต 2
26 พิมประภา กิจวิธี 2
27 Thananan Rattanachotphanit 2
28 นพคุณ ธรรมธัชอารี 2
29 อํานวย พฤกษ์ภาคภูมิ 1
30 สุณี เลิศสินอุดม 1
31 โรงพยาบาลสมุทรสาคร 1
32 ศิริรัตน์ ตันปิชาต 1
33 รุ่งทิวา หมื่นปา 1
34 ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ 1
35 อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์ 1
36 ธนภร ทองศรี 1
37 ร้านยา MT Drug, Kanok Pharma Chain 1
38 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
39 Patchanee Thamwanna 1
40 Onanong Waleekhachonloet 1
41 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์ 1
42 Pornpit Silkavute 1
43 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 1
44 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
45 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
46 เชิดชัย สุนทรภาส 1
47 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
48 ไพทิพย์ เหลือเรืองรอง 1
49 พัชนี ธรรมวันนา 1
50 พรพิมล จันทร์คุณภาส 1
51 ดวงตา ผลากรกุล 1
52 ภัทร์อนงค์ จองศิริเลิศ 1
53 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 1
54 Mahasarakham University. Faculty of Pharmacy 1
55 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักบริหารการสาธารณสุข 1
56 อาทร ริ้วไพบูลย์ 1
57 วรนัดดา ศรีสุพรรณ 1
58 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
59 ประสบอร รินทอง 1
60 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
61 อุษาวดี มาลีวงศ์ 1
62 นักวิชาการอิสระ 1
63 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะเภสัชศาสตร์ 1
64 สำนักนโยบายพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ 1
65 ปริญดา ไอศูรย์พิศาลกุล 1
66 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
67 เพียงขวัญ ศรีมงคล 1
68 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 1
69 พิมลศรี แสงคาร์ 1
70 Mahasarakham University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
71 ดวงทิพย์ หงษ์สมุทร 1
72 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
73 พิราญาณ์ วงศ์พัฒนาธนเดช 1
74 พเยาว์ ผ่อนสุข 1
75 นงนุช ใจชื่น 1
76 พรชนก ศรีมงคล 1
77 Wilasinee Hirunphanit 1
78 จีริสุดา คำสีเขียว 1
79 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
80 ตวงรัตน์ โพธะ 1
81 อุษาศิริ ศรีสกุล 1
82 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
83 Phayom Sukanaknan 1
84 Usasiri Srisakul 1
85 มนสา สุนารัตน์ 1
86 วิวรรธน์ อัครวิเชียร 1
87 สิรินทร์ยา พูลเกิด 1
88 แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพคนไทย, สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
89 โรงพยาบาลสระบุรี 1
90 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
91 สมชาย สุริยะไกร 1
92 รัชตะ อุลมาน 1
93 วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์ 1
94 ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
95 โรงพยาบาลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 1
96 โรงพยาบาลอุบลราชธานี 1
97 โรงพยาบาลหนองหาน อุดรธานี 1
98 ขวัญสุดา ชาติโสม 1
99 อุกฤษฎ์ สนหอม 1
100 รัตนา เสนาหนอก 1
101 บุษบา โทวรรณา 1
102 อภิสรา คำวัฒน์ 1
103 ศูนย์แพทย์ชุมชนบูรพา 1
104 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 1
105 เสาวลักษณ์ ฮุนนางกูร 1
106 Thaksaphon Thamarangsi 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 3
2 2555 11
3 2554 6
4 2552 4
5 2549 1
6 2548 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การเตรียมความพร้อมด้านระบบยา เวชภัณฑ์ และสิ่งของ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ
2 การศึกษาความเป็นไปได้ในการคำนวณดัชนีราคายา ผู้ให้บริการสุขภาพสำหรับโรงพยาบาลในประเทศไทยจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันปี 2555
3 มาตรการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลภาครัฐ: การทบทวนและวิเคราะห์กลไกเชิงนโยบายระดับชาติ
ปี พ.ศ. 2555
4 การศึกษาทบทวนประสิทธิภาพและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการรักษาอาการปวดและอาการอักเสบของยากลุ่ม Selective Cyclooxygenase inhibitors (COX-II inhibitors)
5 การประเมินต้นทุน-ประสิทธิผลของยา Alendronate (ราคายาสามัญ) Risedronate (ราคายาต้นแบบ) ในการป้องกันกระดูกหักในหญิงวัยหมดประจำเดือน
6 ทบทวนประสิทธิผลและแนวทางการรักษาโรคกระดูกพรุนของกลุ่มยารักษาโรคกระดูกพรุน
7 ความรู้เกี่ยวกับนโยบายสนับสนุนระบบบริการสุขภาพโรคเรื้อรังและการมีส่วนร่วมที่หน่วยบริการปฐมภูมิของเภสัชกรโรงพยาบาล
8 การทบทวนระบบควบคุมราคายาในประเทศไทย
9 คุณภาพการสั่งใช้ยาผู้ป่วยนอก: ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล ๑๘ แฟ้มมาตรฐานของโรงพยาบาล
10 การสำรวจระบบควบคุมและเฝ้าระวังการใช้ยาปฏิชีวนะและการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล : ผลการศึกษาเบื้องต้น
11 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยเรื้อรังที่รับยาต่อเนื่องระหว่างร้านยาคุณภาพ และศูนย์แพทย์ชุมชน จังหวัดมหาสารคาม
12 การจำยี่ห้อผลิตภัณฑ์อาหารของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
13 ผลกระทบด้านสุขภาพและเศรษฐศาสตร์จากการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย : การศึกษาเบื้องต้น
14 การควบคุมราคายา: บทเรียนจากอดีต ข้อค้นพบปัจจุบัน และข้อเสนอสำหรับอนาคต
ปี พ.ศ. 2554
15 การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทยตามกรอบยุทธศาสตร์ที่ 1-4 ของ Global Strategy and Plan of Action on Public Health, Innovation and Intellectual Property
16 สรุปการประชุม เรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้านยา
17 ค่าใช้จ่ายของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการกับการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ
18 ศักยภาพการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาผู้ป่วยนอกสำหรับสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการปี 2553
19 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย : ผลจากการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุราของประชากร พ.ศ.2550
20 ประสิทธิผลของโปรแกรมการคัดกรองและให้คำแนะนำส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้ที่มีความเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในร้านยามหาวิทยาลัย สาขาเทศบาล
ปี พ.ศ. 2552
21 การทบทวนเอกสารวิชาการสถานการณ์เชื้อดื้อยาในนานาประเทศ : สถานการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะและเชื้อดื้อยา ระบบติดตามเฝ้าระวัง และการควบคุม
22 Research Management System
23 เครือข่ายวิจัยระบบยา
24 มุมมองของผู้บริหารต่อการนำร้านยาเข้าเชื่อมโยงกับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2549
25 Development of measure for efficiency evaluation of hospital pharmacy service in district hospitals
ปี พ.ศ. 2548
26 การติดตามดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยเภสัชกรชุมชน (ความดันโลหิตสูงและวัณโรคปอด)