ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 14
2 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 14
3 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 11
4 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 9
5 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 9
6 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 5
7 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 5
8 พรพิศ ศิลขวุธท์ 5
9 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 4
10 ภาณุมาศ ภูมาศ 4
11 พยอม สุขเอนกนันท์ 4
12 ภูษิต ประคองสาย 4
13 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
14 พีรยา สมสะอาด 3
15 Chulaporn Limwattananon 3
16 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 3
17 โรงพยาบาลมหาสารคาม. กลุ่มงานเภสัชกรรม 3
18 ชุติมาภรณ์ ไชยสงค์ 3
19 ศิริตรี สุทธจิตต์ 3
20 Wilasinee Hirunphanit 2
21 Mahasarakham University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 2
22 มนสา สุนารัตน์ 2
23 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
24 ทักษพล ธรรมรังสี 2
25 Phayom Sukanaknan 2
26 พิมประภา กิจวิธี 2
27 หนึ่งฤทัย สุกใส 2
28 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 2
29 Thananan Rattanachotphanit 2
30 นพคุณ ธรรมธัชอารี 2
31 วิลาสินี หิรัญพานิช 2
32 ธนภร ชัยจิต 2
33 Usasiri Srisakul 2
34 ประสบอร รินทอง 2
35 นักวิชาการอิสระ 2
36 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 2
37 อุษาวดี มาลีวงศ์ 2
38 ตวงรัตน์ โพธะ 2
39 รุ่งทิวา หมื่นปา 2
40 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะเภสัชศาสตร์ 2
41 ไม่มีข้อมูล 2
42 อุษาศิริ ศรีสกุล 2
43 ปริญดา ไอศูรย์พิศาลกุล 2
44 กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ 2
45 อาทร ริ้วไพบูลย์ 2
46 สำนักนโยบายพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ 2
47 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 2
48 โรงพยาบาลสระบุรี 1
49 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
50 โรงพยาบาลอุบลราชธานี 1
51 โรงพยาบาลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 1
52 วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์ 1
53 รัชตะ อุลมาน 1
54 ขวัญสุดา ชาติโสม 1
55 ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
56 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 1
57 ศูนย์แพทย์ชุมชนบูรพา 1
58 เสาวลักษณ์ ฮุนนางกูร 1
59 โรงพยาบาลหนองหาน อุดรธานี 1
60 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 1
61 สมชาย สุริยะไกร 1
62 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
63 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
64 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
65 ธนภร ทองศรี 1
66 สุณี เลิศสินอุดม 1
67 อภิสรา คำวัฒน์ 1
68 โรงพยาบาลสมุทรสาคร 1
69 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
70 เชิดชัย สุนทรภาส 1
71 Onanong Waleekhachonloet 1
72 พัชนี ธรรมวันนา 1
73 Patchanee Thamwanna 1
74 Pornpit Silkavute 1
75 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 1
76 Thaksaphon Thamarangsi 1
77 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์ 1
78 วรนัดดา ศรีสุพรรณ 1
79 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
80 ดวงตา ผลากรกุล 1
81 พรพิมล จันทร์คุณภาส 1
82 ภัทร์อนงค์ จองศิริเลิศ 1
83 ไพทิพย์ เหลือเรืองรอง 1
84 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
85 เพียงขวัญ ศรีมงคล 1
86 ศิริรัตน์ ตันปิชาต 1
87 อํานวย พฤกษ์ภาคภูมิ 1
88 ร้านยา MT Drug, Kanok Pharma Chain 1
89 อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์ 1
90 ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ 1
91 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักบริหารการสาธารณสุข 1
92 Mahasarakham University. Faculty of Pharmacy 1
93 พเยาว์ ผ่อนสุข 1
94 นงนุช ใจชื่น 1
95 สิรินทร์ยา พูลเกิด 1
96 แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพคนไทย, สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
97 รัตนา เสนาหนอก 1
98 บุษบา โทวรรณา 1
99 พรชนก ศรีมงคล 1
100 พิราญาณ์ วงศ์พัฒนาธนเดช 1
101 จีริสุดา คำสีเขียว 1
102 วิวรรธน์ อัครวิเชียร 1
103 ดวงทิพย์ หงษ์สมุทร 1
104 พิมลศรี แสงคาร์ 1
105 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
106 อุกฤษฎ์ สนหอม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 2
3 2554 1
4 2552 2
5 2548 1
6 543 26
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการคำนวณดัชนีราคายา ผู้ให้บริการสุขภาพสำหรับโรงพยาบาลในประเทศไทยจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันปี 2555
ปี พ.ศ. 2555
2 การประเมินต้นทุน-ประสิทธิผลของยา Alendronate (ราคายาสามัญ) Risedronate (ราคายาต้นแบบ) ในการป้องกันกระดูกหักในหญิงวัยหมดประจำเดือน
3 ผลกระทบด้านสุขภาพและเศรษฐศาสตร์จากการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย : การศึกษาเบื้องต้น
ปี พ.ศ. 2554
4 การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทยตามกรอบยุทธศาสตร์ที่ 1-4 ของ Global Strategy and Plan of Action on Public Health, Innovation and Intellectual Property
ปี พ.ศ. 2552
5 Research Management System
6 การทบทวนเอกสารวิชาการสถานการณ์เชื้อดื้อยาในนานาประเทศ : สถานการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะและเชื้อดื้อยา ระบบติดตามเฝ้าระวัง และการควบคุม
ปี พ.ศ. 2548
7 การติดตามดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยเภสัชกรชุมชน (ความดันโลหิตสูงและวัณโรคปอด)