ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สงครามชัย ลีทองดี 5
2 วินัย ลีสมิทธิ์ 3
3 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
4 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
5 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
6 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 2
7 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
8 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
9 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
10 Swansea university 1
11 สุธีรดา ฉิมน้อย 1
12 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
13 David Hughes 1
14 วรรณภา บำรุงเขต 1
15 บุญชัย กิจสนาโยธิน 1
16 นุชรี ศรีวิโรจน์ 1
17 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 1
18 ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 1
19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 1
20 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
21 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 1
22 บุญมา สุนทราวิรัตน์ 1
23 จิรบูรณ์ โตสงวน 1
24 Udomsak Mahaveerawat 1
25 Mahasarakharm University. Faculty of Public Health 1
26 ชัยยง ขามรัตน์ 1
27 อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์ 1
28 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1
29 จ.กำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
30 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
31 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
32 สงครามชัย ทองดี 1
33 ปรีดา แต้อารักษ์ 1
34 เวียงรัฐ เนติโพธิ์ 1
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 1
36 สายศิริ ด่านวัฒนะ 1
37 ครรชิต สุขนาค 1
38 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 1
39 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
40 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 1
41 หทัยชนก สุมาลี 1
42 ภูษิต ประคองสาย 1
43 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
44 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
45 วลัยพร พัชรนฤมล 1
46 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 2
3 2553 2
4 2552 1
5 2547 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การประเมินแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี 2553-2555
2 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2554
3 การวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
4 การประเมินความก้าวหน้าและวิเคราะห์ผลกระทบในการดำเนินงานตามแผนกระจายอำนาจด้านสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2553
5 จับประเด็นสำคัญบนกระแสการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบกระจายอำนาจด้านสุขภาพ
6 ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด
ปี พ.ศ. 2552
7 ความเป็นธรรมทางสุขภาพกับสิทธิมนุษยชน: กรณีชาวเขาไร้สัญชาติในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
8 พฤติกรรมและการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มผู้ใช้แรงงานก่อสร้างเคลื่อนที่ในเขตก่อสร้าง จ.สมุทรปราการภายใต้นโยบายการจัดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาทรักษาทุกโรค) ระยะที่ 1