ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นิภาพร ชุติมันต์ 7
2 ชูศรี ตลับมุข 6
3 ปรีชา ประเทพา 4
4 ปิยะพร แสนสุข 4
5 จุฑาพร คำพิลา 4
6 ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล 4
7 เสนีย์ เครือเนตร 4
8 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 3
9 มาระตรี เปลี่ยนศิริชัย 3
10 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 3
11 ชวลิต บุญปก 3
12 รัชนี นามมาตย์ 3
13 สมบัติ อัปมระกา 3
14 ไพโรจน์ ประมวล 2
15 ปริยาภรณ์ อิศรานุวัฒน์ 2
16 มะลิวัลย์ ถุนาพรรณ์ 2
17 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 2
18 อรวรรณ ฤทธิเดช 2
19 อรอุมา แก้วกล้า 2
20 วรรณชัย ชาแท่น 2
21 สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ์ 2
22 อิสราภรณ์ สมบุญวัฒนกุล 2
23 อุษา ทองไพโรจน์ 2
24 ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ 2
25 ประสงค์ สีหานาม 2
26 ขวัญฤทัย วงศาพรม 2
27 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 2
28 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 2
29 ชาติไทย แก้วทอง 2
30 พนิดา เหล่าทองสาร 2
31 อธิกา จารุโชติกมล 2
32 อุฤทธิ์ เจริญอินทร์ 2
33 สันชัย หาญสูงเนิน 2
34 ปวิตรา พูลบุตร 2
35 เรือน สมณะ(ราชบัณฑิต) 2
36 สิงห์ทอง พัฒนเศรษฐานนท์ 2
37 อุทัย สาขี 2
38 สาน วิไล 2
39 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
40 อัมพร อนันต์พินิจวัฒนา 1
41 ไพรัตน์ ธรรมแสง 1
42 บังอร กองอิ้ม 1
43 ทัศนีย์ ญาณะ 1
44 นพคุณ ภักดีณรงค์ 1
45 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 1
46 อาณัติ วรรณศรี 1
47 พัฒนาวิไล อินใหม 1
48 มิตรี กระพี้แดง 1
49 อภินันท์ อนันต์พินิจวัฒนา 1
50 รัชนี สรรเสริญ 1
51 อังสุมาลี ผลภาค 1
52 ศิริพร น้อยอำคา 1
53 ภัทระ แสนไชยสุริยา 1
54 กรีพล แม่นวิวัฒนกุล 1
55 มังกร ศรีสะอาด 1
56 ดรุณี พ่วงพรพิทักษ์ 1
57 นิตยา คอนสาร 1
58 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 1
59 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
61 จันทิมา ปิยะพงษ์ 1
62 ภูวดล โกมณเฑียร 1
63 มุกดา สำนวนกลาง 1
64 สงครามชัย ลีทองดี 1
65 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
66 ศุภธิดา สว่างแจ้ง 1
67 อภิเดช แสงดี 1
68 อาจินต์ ไพรีรณ 1
69 อนุสรณ์ แสงประจักษ์ 1
70 กริสน์ ชัยมูล 1
71 มณีรัตน์ องค์วรรณดี 1
72 วิทยา จารุพูนผล 1
73 จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ 1
74 สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล 1
75 ฉัตรตระกูล สมบัติธีระ 1
76 ปิยมาศ นานอก โสภาลดาวัลย์ 1
77 อนุพงศ์ สุขประเสริฐ 1
78 สมศักดิ์ นวลแก้ว 1
79 ศิริลักษณ์ แสนสมบูรณ์สุข 1
80 พิษณุรักษ์ ปิตาทะสังข์ 1
81 ฒาลิศา ยุวอมรพิทักษ์ 1
82 ปวีณา รัตนเสนา 1
83 บุษบา ธระเสนา 1
84 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 1
85 เกศสุคนธ์ มณีวรรณ 1
86 สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ 1
87 สุคนธ์ทิพย์ เศวตนลินทล 1
88 ชรรชรีภรณ์ เวฬุวนารักษ์ 1
89 หทัยทิพย์ อุดชาชน 1
90 มงคล อุดชาชน 1
91 Richard Booth 1
92 ธวัชชัย ชมศิริ 1
93 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 1
94 ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน 1
95 นิพนธ์ ตันไพบูลย์กุล 1
96 สุมาลี ชูกำแพง 1
97 นริศ สินศิริ 1
98 สุทธิรา ขุมกระโทก 1
99 โรจน์ชัย ศัตรวาหา 1
100 ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม 1
101 จีระนันท์ คำภักดี 1
102 ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร 1
103 บุษกร ทองใบ 1
104 พัฒนพล มีนา 1
105 ลือชัย บุตคุป 1
106 พีรยา โชติถนอม 1
107 วิชญ รัชตเวชกุล 1
108 ประไพรัตน์ สีพลไกร 1
109 ปวีณา เหลากูล 1
110 บพิธ บุปผโชติ 1
111 พัฒนพงษ์ วันจันทึก 1
112 ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ 1
113 กมลหทัย แวงวาสิต 1
114 เกษศิรินทร์ ศักดิ์วิวัฒกุล 1
115 สุชาติ คุ้มมะณี 1
116 วสันต์ เธียรสุวรรณ 1
117 วรรณา กาญจนมยูร 1
118 ยอดธง ใบมาก 1
119 การุณย์ ประทุม 1
120 บรรจบ วันโน 1
121 วนิดา ไทรชมภู 1
122 วรากุล ตันทนะเทวินทร์ 1
123 พลเดช เชาวรัตน์ 1
124 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 1
125 สุพรรณ ยั่งยืน 1
126 จักรมาส เลาหวณิช 1
127 ประยุกต์ ศรีวิไล 1
128 พรพรรณ เหล่าวชิระสุวรรณ 1
129 กระจ่าง ตลับนิล 1
130 ประภัสสร บุษหมั่น 1
131 โสภา แคนสี 1
132 สุนันท์ สายกระสุน 1
133 วิกรม วงษ์สุวรรณ์ 1
134 ประชุมพร เลาห์ประเสริฐ 1
135 พลาญ จันทรจตุรภัทร 1
136 ธนพล หนองบัว 1
137 อดิศักดิ์ สิงห์สีโว 1
138 พนิดา ทรงรัมย์ 1
139 จันทิมา พลพินิจ 1
140 อุษา กลิ่นหอม 1
141 วิโรจน์ ชีวาสุขถาวร 1
142 เพ็ญแข ธรรมเสนานุภาพ 1
143 อนุชิน ฉัตรชินรัตน์ 1
144 วิเชียร สิทธิประภาพร 1
145 สุกัญญา ลีทองดี 1
146 สมชัย ภัทรธนานันท์ 1
147 คชากฤษ เหลี่ยมไธสง 1
148 วัลยา สุทธิขำ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 7
2 2555 82
3 2554 6
4 2553 1
5 2552 82
6 2548 3
7 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาจลนพลศาสตร์ของ TiO2 ในกระบวนการย่อยสลายสีย้อม Methylene Blue ภายใต้การฉายแสงและไม่ฉายแสง
2 การจัดจำแนกกลุ่มวัสดุดูดซับที่เตรียมขึ้นจากแกลบโดยการวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชั่นของพื้นผิวด้วยเทคนิค Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) และ Principal component analysis
3 การปลูกผลึกและการกำหนดลักษณะเฉพาะของผลึกเดี่ยวเชิงทัศนศาสตร์แบบไม่เชิงเส้น แคลเซียม แอลกลูตาเมต คลอไรด์ โมโนไฮเดรต
4 การวิเคราะห์โครงสร้างเมทาโบลิซึมของเชื้อ Mycobacterium tuberculosis เพื่อวิเคราะห์หาเป้าหมายใหม่ของยาและวัคซีน
5 รูปแบบการไหลภายในที่มีผลต่อลักษณะการถ่ายโอนความร้อนของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบที่ติดตั้งวาล์วกันกลับที่โมดความร้อนอยู่ตำแหน่งแนวนอน
6 พฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ความเป็นพิษ ฤทธิ์ต่อการลดระดับน้ำตาลและค่าไขมันในเลือดของหนูทดลองของเมล็ดผลไม้ไทย
7 อนุกรมวิธานของหอยทากบกสกุล Cyclotus Swainson, 1840 และ Pupina Vignard, 1829 ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
8 กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบระบบสืบพันธุ์ของหอยทากบกที่มีฝาปิดเปลือก 5 สกุล ของประเทศไทย
9 ผิวของใบพืชวงศ์หญ้างวงช้าง (Boraginaceae) ในประเทศไทย
10 ความหลากชนิดและความชุกชุมของหอยทากบกในป่าเต็งรังบริเวณภูปอ จังหวัดกาฬสินธุ์วิธีตีแปลง 20*20 เมตร และวิธี line transect
11 ปริมาณคลอโรฟิลล์และแคโรทีนอยด์ ฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ฤทธิ์การต้านเชื้อแบคทีเรีย และฤทธิ์ต้านการเกิดออกซิเดชันของโปรตีนของสารสกัดจักรนารายณ์
12 ผลของสารสกัดดอกทองกวาวต่อการหดและคลายตัวของกล้ามเนื้อมดลูกในหนูเบาหวาน
13 องค์ประกอบทางเคมี ความเป็นพิษ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านเบาหวาน ของสารสกัดใบฝรั่ง
14 คุณสมบัติทางชีววิทยา และลำดับนิวคลีโอไทด์ของเชื้อ Cucumber Green Mottle Mosaic Virus (CGMMV) สาเหตุโรคใบด่างเขียว ในพืชตระกูลแตง
15 ความเป็นพิษ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดดอกทองกวาวในหนูเบาหวาน
16 ความหลากหลายและความสามารถในการยับยั้งจุลินทรีย์ที่ก่อโรคข้าวของเอนโดไฟติกแอคติโนแบคทีเรียที่แยกได้จากข้าวหอมมะลิ KDML 105 ที่ปลูกในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
17 ความเป็นพิษ และฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดใบกะเพราในหนูเบาหวาน
18 ความหลากหลายทางชีวภาพของเอนโดไฟติกแอคติโนแบคทีเรียที่แยกได้จากพืชสมุนไพรไทย และความสามารถในการผลิตสารปฏิชีวนะยับยั้บเชื้อจุลินทรีย์
19 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตกับสีของโปรตีนเซริซินในรังไหมพันธุ์ polyvoltine (นางน้อย) bivoltine (W7) ไหมอีรี่ (Philosamia Cynthia ricini) และไหมกระท้อน (Attatus atlas Li
20 การประดิษฐ์ระบบไมโครโฟลอะนาลิซีสอย่างง่ายสำหรับการวิเคราะห์หาปริมาณเหล็กโดยใช้เฟอร์โรซีนเป็นรีเอเจนต์
21 ความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดเฟสและสัณฐานจุลภาคที่มีต่อสมบัติเชิงกลของเซรามิกอะลูมินาเซอร์โคเนียที่เจืออิทเทรีย
22 การวิเคราะห์หาปริมาณโคบอลต์ในเครื่องดื่มด้วยเทคนิคโวลแทมเมตรี
23 การพัฒนาวิธีทางสเปกโทรโฟโตเมตริกซีเควนเทียลอินเจคชันอะนาลิซิสสำหรับการหา ปริมาณเหล็ก (III) โดยใช้ดีเฟอร์ริโพรนเป็นรีเอเจนต์
24 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยวิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
25 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
26 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อหนี้สินของครัวเรือนในจังหวัดเลย
27 การพัฒนาวิธีการประมาณค่าข้อมูลสูญหาย
28 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระดับสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ
29 ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะทุพโภชนาการของเด็กก่อนวัยเรียน
30 การพัฒนาเครื่องย่อยตัวอย่างที่ประดิษฐ์ขึ้นสำหรับวิเคราะห์โลหะปริมาณน้อยในตัวอย่างทางชีวภาพ
31 การพยากรณ์อัตราการว่างงานในประเทศไทย
32 การพัฒนารูปแบบการทำนายการพ้นสภาพนิสิตโดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ
33 กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบใบของพืชสกุล Merremia Dennst. ex Endl. (วงศ์ผักบุ้ง) บางชนิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
34 การติดตามปริมาณโลหะหนักในไลเคนกลุ่มครัสโตสและโฟลิโอส
35 กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบใบของพืชสกุล Curcuma L. (วงศ์ขิง) บางชนิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
36 แบบจำลองการทำนายผลความต้านทานการแทรกซึมของคลอไรด์ในคอนกรีตที่ผสมเถ้าก้นเตาบดละเอียดโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
37 กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของพืชสกุล Hewittia Wight & Arn., Jacquemontia Choisy และ Operculina Silva Manso (วงศ์ผักบุ้ง) ในประเทศไทย
38 เซลลูล่าคอนกรีตผสมวัสดุปอซโซลาน
39 ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการไหลภายใน และคุณลักษณะการถ่ายโอนความร้อนของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบที่ติดตั้งวาล์วกันกลับที่โมดความร้อนอยู่ตำแหน่งด้านบน
40 การพัฒนาเครื่องอบแห้งต้นแบบมันสำปะหลังเส้นด้วยแสงอาทิตย์ร่วมกับลมร้อน
41 การออกแบบเครื่องเรือนสำหรับบ้านพักอาศัยในพื้นที่น้ำท่วม
42 การจดจำปรอทโดยใช้อนุพันธุ์โรดามีนที่อยู่บนอนุภาคนาโนพาร์ทิเคิล
43 การผลิตและการหาชนิดจำเพาะของซีลีเนียมในต้นกล้าคะน้า (Brassica oleracea var. alboglabra L.) ที่เสริมซีลีเนียม
44 การเตรียมและพัฒนาเส้นใยเชิงประกอบของ LCP/HDPE และ rPET/HDPE และ วัสดุเชิงประกอบของเส้นใย
45 กิจกรรมในการฆ่าไรและการผลิตสารปฏิชีวนะโดยแบคทีเรีย Xenorhabdus sp. ในช่วงระหว่างการหมัก
46 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของยาจากสมุนไพรรูปแบบของแข็ง
47 ผลของสาร epigallocathechin gallate (EGCG) ต่อการสลายไขมันในเซลล์ไขมันของหนูขาว
48 การศึกษาความชุกของพยาธิใบไม้ตับในปลาจากลุ่มแม่น้ำชี จังหวัดมหาสารคาม
49 ต้นทุนของโรคกระดูกพรุนในหญิงวัยหมดประจำเดือนในจังหวัดขอนแก่นและมหาสารคาม
50 การศึกษาแป้งข้าวเหนียวดัดแปรในการเป็นสารช่วยยึดเกาะสำหรับการผลิตยาเม็ดแบบตอกโดยตรง
51 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นและไลปิดเปอร์ออกซิเดชั่นของสารไซโคลอัลลิอิน
52 '"Journal Club กลุ่มวิจัยและเทคโนโลยี ปี 2555"
53 การผลิตอิฐบล็อกจากเปลือกหอยเชอรี่ผสมจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าแกลบ
54 การผลิตหญ้าเนเปียร์อัดเม็ด
55 รูปแบบการสื่อสารและกิจกรรมที่มีอิทธิพลในการส่งเสริมการใช้จักรยานของประชาชน กรณีศึกษาเมืองน่าน
56 การอบรมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนปลงของสภาพสิ่งแวดล้อม ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
57 การศึกษาผลของการได้รับฮอร์โมนกลุ่ม เอชชีจี โกนาโดโทรปิน รีรีสซิงฮอร์โมน และพีเอ็มเอชจี ต่อประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์ในแม่โคที่มีปัญหาการผสมติดยากที่เลี้ยงในภูมิภาค
58 การเปลี่ยนภาพแบบตัวหนังสือเป็นเสียงเพื่อผู้พิการทางสายตา
59 การปรับปรุงการค้นหาเส้นทางของตัวแทนวัตถุที่มีขนาดไม่เป็นจัตุรัสและมีขนาดต่างกันโดยใช้เทคนิค Hierarchical Double Annotated A*
60 การสร้างแอนิเมชันเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีในวิถีชีวิตของคนอีสานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
61 การค้นคืนสารสนเทศเชิงความหมายจากวรรณกรรมเชิงชีวการแพทย์
62 การจำแนกข้อความด้วยกฏความสัมพันธ์บนพื้นฐานการสืบค้นเซตรายการแบบปิด
63 ประวัติศาสตร์ แนวความคิด คติความเชื่อในการสร้างโบราณสถานกู่น้อย อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
64 การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการให้แสงสว่างในพิพิธภัณฑ์ : กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์วัดมหาชัย จังหวัดมหาสารคาม
65 ผลของกรดฟูมาริกและแบคทีเรียลเซลลูโลสฟิล์มเคลือบเซทธิลไพริดิเนียมคลอไรด์ต่อการควบคุมปริมาณจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนเนื้ออกไก่
66 การยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภคด้วยสารจากธรรมชาติ
67 เซตปิด ในปริภูมิเชิงทอพอโลยีไอดีล
68 ปริมาณสารพฤกษเคมี และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในเมล็ดข้าวต่างสีเพื่อสุขภาพ
69 การพัฒนากระบวนการหมักไวน์แดงจากลูกหว้าเพื่อเพิ่มปริมาณแอนโธไซยานินและฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ
70 ผลของปุ๋ย N-P-K EM และ IAA ต่อการเจริญเติบโตและปริมาณคลอโรฟิลด์ในไข่น้ำ
71 สัจพจน์การแยกในปริภูมิโครงสร้างอ่อน
72 การออกแบบมัลติเปิลลิแกนด์: การสังเคราะห์สารที่มีศักยภาพในการต้านมะเร็งที่มีส่วนของ 5-fluorouracil และ clioquinol
73 การสร้างไหมพันธุ์แท้ใหม่รังสีเหลืองที่ฟักออกเป็นตัวปีละหลายครั้งจากไหมลูกผสม พันธุ์คอตั้งกับไหมพันธุ์ N41
74 การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มปรับได้โดยใช้ตัวแปรช่วย
75 การวิเคราะห์สารประกอบคลอโรฟีนอลในตัวอย่างน้ำและดินตะกอน
76 การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอ RAPD-SCAR และ AFLP-SCAR ที่จำเพาะต่อยีนต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในข้าว (Oryza sativa L.)
77 การจดจำปรอทโดยใช้เซนเซอร์พอลิเมอร์ที่มีอนุพันธุ์โรดามีนเป็นองค์ประกอบที่อยู่บนผิวไอทีโอ
78 การประเมินความหลากหลายของยีนกำหนดการสร้างสารหอมในข้าวพันธุ์หอมทุ่งระดับชุมชนและการสร้างฐานข้อมูลของโครโมโซมที่ 8 โดยใช้เครื่องหมายทางพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์
79 การผลิตช่อดอกปทุมมานอกฤดูต้นทุนต่ำ
80 การทำงานของเอนไซม์เอสเทอเรสในไหมพันธุ์นางน้อยหลังได้รับสารสกัดหยาบจากเมล็ดสะเดาไทย
81 ผลของอุณหภูมิต่อสมบัติของฟิล์มผสมระหว่างไหมไฟโบรอินและไคโตซาน
82 การสำรวจซากดึกดำบรรพ์กลุ่มเรดิโอลาเรียนส์จากหินเนื้อ ซิลิกาเพื่อการกำหนดอายุของชั้นหินช่วงพาลีโอโซอิคตอนปลาย พื้นที่จังหวัดเลย อุดรธานีและหนองบัวลำภู
83 ความหลากชนิดและการแพร่กระจายของออสตราคอดน้ำจืดในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร
84 การพัฒนาโครงสร้างนาโนออกไซด์เจือแม่เหล็กกลุ่ม SnO2
85 อนุกรมวิธานของซากดึกดำบรรพ์กลุ่มเรดิโอลาเรียนส์จากหินเนื้อซิลิกาช่วงอายุพาลีโอโซอิคตอนต้น ในพื้นที่แหล่งแร่ทองคำ-ทองแดงเซโปนและพื้นที่ข้างเคียง ตามแนวคดโค้งธรณี Truongson สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
86 องค์ประกอบเฟสและสัณฐานทางจุลภาคของเซรามิกผสม xMg0.3Zn0.7Fe2O3+(1-x)Ba0.7Sr0.3TiO3 ที่มีต่อสมบัติเชิงกล ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
87 บทบาทของความจำเพาะกับแหล่งอาศัยต่อโครงสร้างทางพันธุกรรมของแมลงริ้นดำ (Diptera: Simuliidae)
88 ผลของความแข็งแรงของวัสดุต่อคุณภาพของชิ้นงานในกระบวนการไฟน์แบลงค์
89 การเตรียมและการศึกษาโครงสร้างผลึกของเฟร์ไรต์ในกลุ่มสปิเนล MFe2O4 (M=Cu, Co, Fe, Ni, Mg และ Mn) ที่มีขนาดอนุภาคในระดับนาโนเมตร
ปี พ.ศ. 2554
90 การศึกษาความชุกและความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อแบคทีเรียที่แยกได้จากผู้รับบริการร้านยาในจังหวัดมหาสารคามด้วยอาการของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน
91 การประเมินคุณสมบัติในการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันและต้านแบคทีเรียของพืชสมุนไพรไทยในผลิตภัณฑ์อาหารเส้นจากข้าว
92 การควบคุมโครงรูปอนุภาคไมโครของไฟโบรอินจากไหมด้วยไอน้ำสำหรับใช้เป็นระบบควบคุมการปลดปล่อยยา
93 การศึกษากลไกการดื้อยาของสารยับยั้งการทำงานเอนไซม์เอชไอวี-1 อินทิเกรสด้วยเคมีเชิงทฤษฎี
94 ฟังก์ชันหลายค่าต่อเนื่อง ( u,u')
95 การสังเคราะห์โครงสร้างนาโนอินเดียมออกไซด์
ปี พ.ศ. 2553
96 Electroencephalogram technology synopsis
ปี พ.ศ. 2552
97 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของหนอนกินไขผึ้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
98 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีตามสูตรของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในการปลูกข้าวสายพันธุ์ชัยนาท 1
99 การประยุกต์ใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อคณะการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อนำไปใช้กำหนดกลยุทธ์ทางการแข่งขัน
100 การพัฒนาตำรับยาแคปซูลประสะไพลสกัดและประสิทธิภาพในการรักษาอาการปวดประจำเดือนชนิดปฐมภูมิ
101 การประเมินความเหมาะสมของการใช้ยาต้านโรคจิตและการบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยจิตเภท
102 การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาการบริหารความเสี่ยงทางคลินิกของสถานบริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
103 สนามทัศน์และรูปแบบการใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
104 การชักนำการกลายพันธุ์กล้วยไม้ช้างกระโดยใช้โคลชิซินในหลอดแก้ว
105 ความหลากชนิดของพรรณไม้กับแหล่งอาศัยของแมลงกินูนในป่าโคกดงเค็ง
106 กำลังอัดของวัสดุก่อบล็อกประสานภายใต้แรงตรงศูนย์และเยื้องศูนย์
107 การศึกษาใช้เถ้าชีวมวลในงานวัสดุก่อผนังน้ำหนักเบา
108 การวัดการปลดปล่อยมลพิษอากาศจากการเผาไหม้ธูปเทียนและยากันยุง
109 การเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบเปลือกและท่อโดยใช้สนามแม่เหล็ก
110 กรสร้างอัตลักษณ์ในเวบไซต์ Hi5.com
111 สมรรถนะทางความร้อนของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบที่ติดตั้งวาล์วกันกลับในตำแหน่งแนวนอน
112 การพัฒนาสื่อในชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับหมู่บ้านขี ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
113 การสร้างและทดลอง ระบบเครือข่ายแลนตามสถาปัตยกรรมใหม่ที่มีความปลอดภัยสูง
114 ระบบวางแผนด้วยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
115 การประเมินสมรรถภาพของอัลกอริทึมการกระจายโหลด
116 การพัฒนารูปแบบของจุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติค เพื่อใช้ทำลายเชื้อโรคฟันผุ สเตรปโตคอคคัส มิวแทนส์
117 การตรวจสอบการปนเปื้อนของแบคทีเรียก่อโรคในโรงพยาบาลในอาหารที่จำหน่ายภายในโรงพยาบาลมหาสารคาม และแหล่งขายอาหารบริเวณโดยรอบ
118 การผลิตเอทานอลจากกลีเซอรอลโดยจุลินทรีย์ที่คัดแยกได้จากแหล่งต่าง ๆ
119 การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของผงไหมไฟโบรอินจากไหมอีรี่
120 การผลิตเส้นใยเห็ดฟางในอาหารเหลวและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ
121 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลชนิด SCAR Markers เพื่อใช้ระบุสายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และปทุมธานี 1
122 การคงสภาพความดีเด่นของไหมพันธุ์การค้าลูกผสมชั่วที่ 1 พันธุ์ Kinshu x Showa โดยวิธีการพาธิโนเจเนวิส
123 ผลของเวสสิคูลาร์-อาบัสคูลาร์ ไม่คอร์ไรซาที่แยกได้จากดินเค็มต่อการเจริญเติบโตของพืช
124 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์สารความหอม 2AP ในข้าวขาวดอกมะลิ 105 โดยใช้เทคนิคเฮดสเปสแก๊สโครมาโตกราฟีแมสสเปคโตรเมทรี
125 ผลของซีลีเนียมที่มีต่อการสังเคราะห์แสงของ Spirulina platensis
126 ไอเดนทิตี้ในกราฟวาไรตี้ (x(yz))z ที่มีรีเวิร์สอาร์กชนิด (2,0)
127 คลาสของกราฟวาไรตี้ (x(yz))z ที่มีเวิร์สอาร์กชนิด (2,0)
128 การศึกษาการเคลื่อนย้ายตำแหน่งของเซลล์ต้นกำเนิดเซลล์สืบพันธุ์ในลูกกุ้งระยะวัยอ่อนและวัยรุ่นของกุ้งก้ามกราม Macrobrachium rosenbergii de Man, 1879
129 ไอเปอร์ไอเดนทิตี้ของกราฟวาไรตี้ (x(yz))z ที่มีรีเวิร์สอาร์กชนิด (2,0)
130 ผลของความขุ่นของน้ำต่อพฤติกรรมการอยู่กันเป็นฝูงของปลาในวงศ์ ตะเพียน ซิว และสร้อย
131 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลชนิด SCAR Markers เพื่อใช้ระบุสายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และปทุมธานี 1
132 การตรวจหาพยาธิในหอยทากสกุล Pollicaria ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดเลย
133 การพัฒนาเตาเผาเครื่องปั้นดินเผาพลังงานชีวมวลร่วมกับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
134 พันธุศาสตร์เซลล์ของวัวแดงไทยภายในคอกเพาะเลี้ยง
135 การศึกษาการใช้ Curcuminoids สำหรับวิเคราะห์หาโลหะ
136 การศึกษาความสัมพันธ์ทางวิวัวฒนาการของพืชสกุลการเวกในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลทางสัณฐานวิทยา
137 การศึกษาสัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ และเรณูวิทยาของพรรณไม้ในสกุล Remirema Kerr และ Operculina S. Manso (Convolvulaceae) ในประเทศไทย
138 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไตแก่ผู้ป่วยเบาหวาน
139 ไฮโดรเอมิเนชันของน้ำตาลอัลลีน
140 ความพึงพอใจเกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอสื่อ e-Training ‘MSU-CyberClass’ สำหรับอาจารย์ และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
141 การสร้างเกมคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาทักษะการบริบาลเภสัชกรรมแก่นิสิตเภสัชศาสตร์
142 การพัฒนาเครื่องย่อยตัวอย่างด้วยกรดอย่างง่าย
143 การผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซินไปโอติคจากน้ำผึ้งสาบเสือ
144 การคัดแยกเชื้อโพรไปโอติคแลคติคแอซิดแบคทีเรียจากน้ำนมเหลืองคน
145 ผลการเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวักจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น โดยใช้เทคนิคการรู้คิดแลุตามคู่มือครูที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการและการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
146 พื้นที่ทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนบริเวณพรมแดนไทย-ลาว
147 การพัฒนาตัวบ่งชี้สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
148 รูปแบบนวัตกรรมที่เหมาะสมในการเผยแพร่ความรู้เรื่องการแก้ไขสภาพดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
149 ผลของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้วยกระบวนการกลุ่มในการเสริมสร้างความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติตนในการป้องกันการปนเปื้อนสารตะกั่วของผู้ปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดนครราชสีมา
150 ความหลากหลายทางพันธุกรรมและพลวัตการถ่ายเทยีนใน Shorea obtusa (Ditterocarpaceae)
151 สภาพแวดล้อมและพรรณพืชที่ขึ้นปกคลุมบนภูเขาไฟในจังหวัดบุรีรัมย์
152 ผลของสารสกัดดอกบัวหลวง (Nelumbo nucifera Gaertn.) ในหนูเบาหวาน
153 รูปแบบความสัมพันธ์ของการจัดการระบบนิเวศเกษตรอินทรีย์จากกระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรต้นแบบ
154 การตอบสนองทางสรีระวิทยา สารต้านอนุมูลอิสระแอนโธไซยานินและการแสดงออกของยีนในกระบวนการสังเคราะห์แอนโธไซยานินของข้าวภายใต้สภาวะความเค็ม
155 การพัฒนาชุดเวชสำอางต้านแบคทีเรียจากน้ำมันหอมระเหยไทย
156 การศึกษาฤทธิ์ต้านกระดูกพรุนจากข้าวเย็นเหนือและข้าวเย็นใต้
157 เครื่องหลอมไขผึ้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า
158 การพัฒนาเครื่องอบแห้งกระชายดำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานชีวมวล
159 ชุดโครงการวิจัยซากฟอสซิลในประเทศไทย
160 การผลิตแอคทีพฟิล์มที่มีส่วนประกอบของสารแอนตี้ออกซิแดนท์และสารต่อต้านจุลินทรีย์จากพืชและการประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ปลาทอด
161 การผลิตและการใช้ประโยชน์สารกันเสียธรรมชาติจากสารสกัดพืชสำหรับผลิตผลและผลิตภัณฑ์อาหาร
162 การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชในการควบคุมคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์
163 วิวัฒนาการความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์มีกระดูกสันหลังน้ำจืดในประเทศไทย
164 วิวัฒนาการความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์เลื้อยคลานในช่วงมหายุคมีโซโซอิคและมหายุคซีโนโซอิคของประเทศไทย
165 ศักยภาพของการใช้ไรน้ำนางฟ้าไทยในการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
166 โครงการปรับปรุงพันธุ์ถั่วพุ่มและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วพุ่ม
167 คุณสมบัติของซีเมนต์เพลสที่มีปูนขาวและตะกอนประปาเป็นวัสดุเชื่อมประสานในสภาวะที่มีการกระตุ้นด้วยความร้อนและสารเคมี
168 การแปรผันและโครงสร้างทางพันธุกรรมของไมยราบยักษ์ (Minosa pigra L.) ในประเทศไทย
169 การเปลี่ยนแปลงตามเวลาและพื้นที่ของระบบนิเวศลุ่มน้ำสงครามผลกระทบต่อชุมชนและสัตว์น้ำ
170 การติดตามการปรับตัวและการฟื้นตัวของพืชและถิ่นที่อยู่ภายใต้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน
171 ออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งแบบแช่แข็ง
172 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากรากของต้นดอกครุย
173 การสังเคราะห์และหาลักษณะเฉพาะของเทอร์พอลิเมอร์ของแลคติกแอซิด ไกลโคลิคแอซิด และเอปไซลอน-แคโพรแลคโทนด้วยกระบวนการพอลิเมอไรซ์แบบควบแน่น
174 การประเมินความเป็นไปได้เชิงเทคนิคของการเพิ่มสมรรถนะของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ด้วยวัสดุเปลี่ยนสถานะ
175 โครงการศึกษาการกระจายตัวด้วยข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์พันธุกรรมและความหลากหลายทางพันธุกรรมเพื่อการอนุรักษ์เชื้อพันธ์ปทุมมาและกระเจียวท้องถิ่นในตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้ GPS และแผนที่ยีน
176 การสำรวจยีนควบคุมความหอมในข้าวลูกผสมและการใช้ดีเอ็นเอเครื่องหมายที่สัมพันธ์กับความหอมเพื่อใช้วินิจฉัยข้าวลูกผสมที่มีความหอมที่พบในเขตปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
177 ระบบบริหารจัดการช่องทางสัญญาณจราจรบนระบบเครือข่ายในองค์กร
178 ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับที่ส่งผลต่อนวัตกรรมหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
179 Electronic Commerce Corporations Born Global Firm?
180 การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในอาคาร ด้วยแสงธรรมชาติ กรณีศึกษา :อาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
181 Electrical performance analysis and economic evaluation of combined biomass cook stove thermoelectric (BITE) generator
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
182 การมอบหมายภาระกิจเชิงคุณภาพที่ดีที่สุดในระบบหลายเอเจนต์
183 การรับรู้สิทธิผู้บริโภคของนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม
184 การปลูกพืชสมุนไพรแบบเกษตรอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสมุนไพรสู่อุตสาหกรรมการแปรรูป
185 การเปลี่ยนแปลงของวัชพืชในแปลงเกษตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและความสำคัญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
186 ความหลากหลายและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของตุ๊กแกบ้าน (Gekko gecko) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์
187 การอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวก่ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในสภาพปลอดเชื้อ และการสะสมแอนโทไซยานินในสภาวะที่เหมาะสม
188 การศึกษาโครโมโซมของพืชวงศ์กระดังงาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย
189 เรณูวิทยาของพืชวงศ์ผักขม (Amaranthaceae) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
190 การโคลนนิ่งเครื่องหมายดีเอ็นเอของยีนต้านทานโรคราสนิมและใบไหม้แผลใหญ่ในพันธุ์ข้าวโพดที่จำหน่ายเป็นการค้า
191 การประยุกต์ใช้แผงผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม (PV/T) แบบ 2 ขั้น ในการอบแห้งใบหม่อน
192 อนุกรมวิธานของฟิล์มมี่เฟิร์นสกุล Hymenophyllum s.l. (Hymenophyllaceae) ในประเทศไทย
193 การศึกษาการใช้โฮโมน GnRH เพิ่มประสิทธิภาพอัตราการผสมติดในโคพื้นเมืองลูกผสมที่มีความไม่สมดุลย์ของฮอร์โมนเพศ