ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นิภาพร ชุติมันต์ 7
2 ชูศรี ตลับมุข 6
3 เสนีย์ เครือเนตร 4
4 ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล 4
5 ปรีชา ประเทพา 4
6 จุฑาพร คำพิลา 4
7 ปิยะพร แสนสุข 4
8 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 3
9 มาระตรี เปลี่ยนศิริชัย 3
10 ชวลิต บุญปก 3
11 สมบัติ อัปมระกา 3
12 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 3
13 รัชนี นามมาตย์ 3
14 สงครามชัย ลีทองดี 2
15 มุกดา สำนวนกลาง 2
16 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
17 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 2
18 มะลิวัลย์ ถุนาพรรณ์ 2
19 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 2
20 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 2
21 อรอุมา แก้วกล้า 2
22 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
23 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2
24 อาณัติ วรรณศรี 2
25 สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ์ 2
26 ปริยาภรณ์ อิศรานุวัฒน์ 2
27 พัฒนาวิไล อินใหม 2
28 รัชนี สรรเสริญ 2
29 ทัศนีย์ ญาณะ 2
30 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
31 อังสุมาลี ผลภาค 2
32 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 2
33 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 2
34 ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ 2
35 อุษา ทองไพโรจน์ 2
36 อิสราภรณ์ สมบุญวัฒนกุล 2
37 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 2
38 ประสงค์ สีหานาม 2
39 ขวัญฤทัย วงศาพรม 2
40 อธิกา จารุโชติกมล 2
41 ไพโรจน์ ประมวล 2
42 อรวรรณ ฤทธิเดช 2
43 พนิดา เหล่าทองสาร 2
44 วรรณชัย ชาแท่น 2
45 อุทัย สาขี 2
46 เรือน สมณะ(ราชบัณฑิต) 2
47 ชาติไทย แก้วทอง 2
48 สิงห์ทอง พัฒนเศรษฐานนท์ 2
49 สาน วิไล 2
50 ปวิตรา พูลบุตร 2
51 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 2
52 อุฤทธิ์ เจริญอินทร์ 2
53 สันชัย หาญสูงเนิน 2
54 พลาญ จันทรจตุรภัทร 1
55 ประยุกต์ ศรีวิไล 1
56 วิเชียร สิทธิประภาพร 1
57 ธนพล หนองบัว 1
58 จักรมาส เลาหวณิช 1
59 พรพรรณ เหล่าวชิระสุวรรณ 1
60 สมชัย ภัทรธนานันท์ 1
61 กระจ่าง ตลับนิล 1
62 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 1
63 พลเดช เชาวรัตน์ 1
64 สุพรรณ ยั่งยืน 1
65 วิโรจน์ ชีวาสุขถาวร 1
66 จันทิมา พลพินิจ 1
67 อุษา กลิ่นหอม 1
68 ประชุมพร เลาห์ประเสริฐ 1
69 วนิดา ไทรชมภู 1
70 วรากุล ตันทนะเทวินทร์ 1
71 พนิดา ทรงรัมย์ 1
72 อดิศักดิ์ สิงห์สีโว 1
73 ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน 1
74 คชากฤษ เหลี่ยมไธสง 1
75 เพ็ญแข ธรรมเสนานุภาพ 1
76 อนุชิน ฉัตรชินรัตน์ 1
77 สุกัญญา ลีทองดี 1
78 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
79 มิตรี กระพี้แดง 1
80 อภินันท์ อนันต์พินิจวัฒนา 1
81 อัมพร อนันต์พินิจวัฒนา 1
82 ไพรัตน์ ธรรมแสง 1
83 นพคุณ ภักดีณรงค์ 1
84 นิตยา คอนสาร 1
85 ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร 1
86 ฒาลิศา ยุวอมรพิทักษ์ 1
87 บุษบา ธระเสนา 1
88 เกศสุคนธ์ มณีวรรณ 1
89 บังอร กองอิ้ม 1
90 จันทิมา ปิยะพงษ์ 1
91 วัลยา สุทธิขำ 1
92 โสภา แคนสี 1
93 ประภัสสร บุษหมั่น 1
94 สุนันท์ สายกระสุน 1
95 อภิเดช แสงดี 1
96 ดรุณี พ่วงพรพิทักษ์ 1
97 ภูวดล โกมณเฑียร 1
98 ศิริพร น้อยอำคา 1
99 กรีพล แม่นวิวัฒนกุล 1
100 มังกร ศรีสะอาด 1
101 วิกรม วงษ์สุวรรณ์ 1
102 ฉัตรตระกูล สมบัติธีระ 1
103 วิทยา จารุพูนผล 1
104 อาจินต์ ไพรีรณ 1
105 ศุภธิดา สว่างแจ้ง 1
106 อนุสรณ์ แสงประจักษ์ 1
107 จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ 1
108 สมศักดิ์ นวลแก้ว 1
109 กมลหทัย แวงวาสิต 1
110 สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล 1
111 ปิยมาศ นานอก โสภาลดาวัลย์ 1
112 อนุพงศ์ สุขประเสริฐ 1
113 กริสน์ ชัยมูล 1
114 มณีรัตน์ องค์วรรณดี 1
115 ธวัชชัย ชมศิริ 1
116 สุคนธ์ทิพย์ เศวตนลินทล 1
117 สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ 1
118 ปวีณา รัตนเสนา 1
119 Richard Booth 1
120 มงคล อุดชาชน 1
121 ศิริลักษณ์ แสนสมบูรณ์สุข 1
122 พิษณุรักษ์ ปิตาทะสังข์ 1
123 หทัยทิพย์ อุดชาชน 1
124 ชรรชรีภรณ์ เวฬุวนารักษ์ 1
125 ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ 1
126 พัฒนพงษ์ วันจันทึก 1
127 สุมาลี ชูกำแพง 1
128 นริศ สินศิริ 1
129 สุทธิรา เซดลัค 1
130 สุทธิรา ขุมกระโทก 1
131 นิพนธ์ ตันไพบูลย์กุล 1
132 จีระนันท์ คำภักดี 1
133 พัฒนพล มีนา 1
134 พีรยา โชติถนอม 1
135 ลือชัย บุตคุป 1
136 ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม 1
137 โรจน์ชัย ศัตรวาหา 1
138 วิชญ รัชตเวชกุล 1
139 สุชาติ คุ้มมะณี 1
140 เกษศิรินทร์ ศักดิ์วิวัฒกุล 1
141 บพิธ บุปผโชติ 1
142 ปวีณา เหลากูล 1
143 บรรจบ วันโน 1
144 การุณย์ ประทุม 1
145 ประไพรัตน์ สีพลไกร 1
146 วรรณา กาญจนมยูร 1
147 วสันต์ เธียรสุวรรณ 1
148 ยอดธง ใบมาก 1
149 บุษกร ทองใบ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 7
2 2555 82
3 2554 7
4 2553 1
5 2552 82
6 2548 3
7 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาจลนพลศาสตร์ของ TiO2 ในกระบวนการย่อยสลายสีย้อม Methylene Blue ภายใต้การฉายแสงและไม่ฉายแสง
2 การจัดจำแนกกลุ่มวัสดุดูดซับที่เตรียมขึ้นจากแกลบโดยการวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชั่นของพื้นผิวด้วยเทคนิค Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) และ Principal component analysis
3 การปลูกผลึกและการกำหนดลักษณะเฉพาะของผลึกเดี่ยวเชิงทัศนศาสตร์แบบไม่เชิงเส้น แคลเซียม แอลกลูตาเมต คลอไรด์ โมโนไฮเดรต
4 การวิเคราะห์โครงสร้างเมทาโบลิซึมของเชื้อ Mycobacterium tuberculosis เพื่อวิเคราะห์หาเป้าหมายใหม่ของยาและวัคซีน
5 รูปแบบการไหลภายในที่มีผลต่อลักษณะการถ่ายโอนความร้อนของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบที่ติดตั้งวาล์วกันกลับที่โมดความร้อนอยู่ตำแหน่งแนวนอน
6 พฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ความเป็นพิษ ฤทธิ์ต่อการลดระดับน้ำตาลและค่าไขมันในเลือดของหนูทดลองของเมล็ดผลไม้ไทย
7 อนุกรมวิธานของหอยทากบกสกุล Cyclotus Swainson, 1840 และ Pupina Vignard, 1829 ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
8 กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบระบบสืบพันธุ์ของหอยทากบกที่มีฝาปิดเปลือก 5 สกุล ของประเทศไทย
9 ผิวของใบพืชวงศ์หญ้างวงช้าง (Boraginaceae) ในประเทศไทย
10 ความหลากชนิดและความชุกชุมของหอยทากบกในป่าเต็งรังบริเวณภูปอ จังหวัดกาฬสินธุ์วิธีตีแปลง 20*20 เมตร และวิธี line transect
11 ปริมาณคลอโรฟิลล์และแคโรทีนอยด์ ฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ฤทธิ์การต้านเชื้อแบคทีเรีย และฤทธิ์ต้านการเกิดออกซิเดชันของโปรตีนของสารสกัดจักรนารายณ์
12 ผลของสารสกัดดอกทองกวาวต่อการหดและคลายตัวของกล้ามเนื้อมดลูกในหนูเบาหวาน
13 องค์ประกอบทางเคมี ความเป็นพิษ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านเบาหวาน ของสารสกัดใบฝรั่ง
14 คุณสมบัติทางชีววิทยา และลำดับนิวคลีโอไทด์ของเชื้อ Cucumber Green Mottle Mosaic Virus (CGMMV) สาเหตุโรคใบด่างเขียว ในพืชตระกูลแตง
15 ความเป็นพิษ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดดอกทองกวาวในหนูเบาหวาน
16 ความหลากหลายและความสามารถในการยับยั้งจุลินทรีย์ที่ก่อโรคข้าวของเอนโดไฟติกแอคติโนแบคทีเรียที่แยกได้จากข้าวหอมมะลิ KDML 105 ที่ปลูกในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
17 ความเป็นพิษ และฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดใบกะเพราในหนูเบาหวาน
18 ความหลากหลายทางชีวภาพของเอนโดไฟติกแอคติโนแบคทีเรียที่แยกได้จากพืชสมุนไพรไทย และความสามารถในการผลิตสารปฏิชีวนะยับยั้บเชื้อจุลินทรีย์
19 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตกับสีของโปรตีนเซริซินในรังไหมพันธุ์ polyvoltine (นางน้อย) bivoltine (W7) ไหมอีรี่ (Philosamia Cynthia ricini) และไหมกระท้อน (Attatus atlas Li
20 การประดิษฐ์ระบบไมโครโฟลอะนาลิซีสอย่างง่ายสำหรับการวิเคราะห์หาปริมาณเหล็กโดยใช้เฟอร์โรซีนเป็นรีเอเจนต์
21 ความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดเฟสและสัณฐานจุลภาคที่มีต่อสมบัติเชิงกลของเซรามิกอะลูมินาเซอร์โคเนียที่เจืออิทเทรีย
22 การวิเคราะห์หาปริมาณโคบอลต์ในเครื่องดื่มด้วยเทคนิคโวลแทมเมตรี
23 การพัฒนาวิธีทางสเปกโทรโฟโตเมตริกซีเควนเทียลอินเจคชันอะนาลิซิสสำหรับการหา ปริมาณเหล็ก (III) โดยใช้ดีเฟอร์ริโพรนเป็นรีเอเจนต์
24 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยวิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
25 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
26 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อหนี้สินของครัวเรือนในจังหวัดเลย
27 การพัฒนาวิธีการประมาณค่าข้อมูลสูญหาย
28 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระดับสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ
29 ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะทุพโภชนาการของเด็กก่อนวัยเรียน
30 การพัฒนาเครื่องย่อยตัวอย่างที่ประดิษฐ์ขึ้นสำหรับวิเคราะห์โลหะปริมาณน้อยในตัวอย่างทางชีวภาพ
31 การพยากรณ์อัตราการว่างงานในประเทศไทย
32 การพัฒนารูปแบบการทำนายการพ้นสภาพนิสิตโดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ
33 กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบใบของพืชสกุล Merremia Dennst. ex Endl. (วงศ์ผักบุ้ง) บางชนิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
34 การติดตามปริมาณโลหะหนักในไลเคนกลุ่มครัสโตสและโฟลิโอส
35 กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบใบของพืชสกุล Curcuma L. (วงศ์ขิง) บางชนิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
36 แบบจำลองการทำนายผลความต้านทานการแทรกซึมของคลอไรด์ในคอนกรีตที่ผสมเถ้าก้นเตาบดละเอียดโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
37 กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของพืชสกุล Hewittia Wight & Arn., Jacquemontia Choisy และ Operculina Silva Manso (วงศ์ผักบุ้ง) ในประเทศไทย
38 เซลลูล่าคอนกรีตผสมวัสดุปอซโซลาน
39 ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการไหลภายใน และคุณลักษณะการถ่ายโอนความร้อนของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบที่ติดตั้งวาล์วกันกลับที่โมดความร้อนอยู่ตำแหน่งด้านบน
40 การพัฒนาเครื่องอบแห้งต้นแบบมันสำปะหลังเส้นด้วยแสงอาทิตย์ร่วมกับลมร้อน
41 การออกแบบเครื่องเรือนสำหรับบ้านพักอาศัยในพื้นที่น้ำท่วม
42 การจดจำปรอทโดยใช้อนุพันธุ์โรดามีนที่อยู่บนอนุภาคนาโนพาร์ทิเคิล
43 การผลิตและการหาชนิดจำเพาะของซีลีเนียมในต้นกล้าคะน้า (Brassica oleracea var. alboglabra L.) ที่เสริมซีลีเนียม
44 การเตรียมและพัฒนาเส้นใยเชิงประกอบของ LCP/HDPE และ rPET/HDPE และ วัสดุเชิงประกอบของเส้นใย
45 กิจกรรมในการฆ่าไรและการผลิตสารปฏิชีวนะโดยแบคทีเรีย Xenorhabdus sp. ในช่วงระหว่างการหมัก
46 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของยาจากสมุนไพรรูปแบบของแข็ง
47 ผลของสาร epigallocathechin gallate (EGCG) ต่อการสลายไขมันในเซลล์ไขมันของหนูขาว
48 การศึกษาความชุกของพยาธิใบไม้ตับในปลาจากลุ่มแม่น้ำชี จังหวัดมหาสารคาม
49 ต้นทุนของโรคกระดูกพรุนในหญิงวัยหมดประจำเดือนในจังหวัดขอนแก่นและมหาสารคาม
50 การศึกษาแป้งข้าวเหนียวดัดแปรในการเป็นสารช่วยยึดเกาะสำหรับการผลิตยาเม็ดแบบตอกโดยตรง
51 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นและไลปิดเปอร์ออกซิเดชั่นของสารไซโคลอัลลิอิน
52 '"Journal Club กลุ่มวิจัยและเทคโนโลยี ปี 2555"
53 การผลิตอิฐบล็อกจากเปลือกหอยเชอรี่ผสมจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าแกลบ
54 การผลิตหญ้าเนเปียร์อัดเม็ด
55 รูปแบบการสื่อสารและกิจกรรมที่มีอิทธิพลในการส่งเสริมการใช้จักรยานของประชาชน กรณีศึกษาเมืองน่าน
56 การอบรมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนปลงของสภาพสิ่งแวดล้อม ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
57 การศึกษาผลของการได้รับฮอร์โมนกลุ่ม เอชชีจี โกนาโดโทรปิน รีรีสซิงฮอร์โมน และพีเอ็มเอชจี ต่อประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์ในแม่โคที่มีปัญหาการผสมติดยากที่เลี้ยงในภูมิภาค
58 การเปลี่ยนภาพแบบตัวหนังสือเป็นเสียงเพื่อผู้พิการทางสายตา
59 การปรับปรุงการค้นหาเส้นทางของตัวแทนวัตถุที่มีขนาดไม่เป็นจัตุรัสและมีขนาดต่างกันโดยใช้เทคนิค Hierarchical Double Annotated A*
60 การสร้างแอนิเมชันเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีในวิถีชีวิตของคนอีสานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
61 การค้นคืนสารสนเทศเชิงความหมายจากวรรณกรรมเชิงชีวการแพทย์
62 การจำแนกข้อความด้วยกฏความสัมพันธ์บนพื้นฐานการสืบค้นเซตรายการแบบปิด
63 ประวัติศาสตร์ แนวความคิด คติความเชื่อในการสร้างโบราณสถานกู่น้อย อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
64 การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการให้แสงสว่างในพิพิธภัณฑ์ : กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์วัดมหาชัย จังหวัดมหาสารคาม
65 ผลของกรดฟูมาริกและแบคทีเรียลเซลลูโลสฟิล์มเคลือบเซทธิลไพริดิเนียมคลอไรด์ต่อการควบคุมปริมาณจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนเนื้ออกไก่
66 การยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภคด้วยสารจากธรรมชาติ
67 เซตปิด ในปริภูมิเชิงทอพอโลยีไอดีล
68 ปริมาณสารพฤกษเคมี และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในเมล็ดข้าวต่างสีเพื่อสุขภาพ
69 การพัฒนากระบวนการหมักไวน์แดงจากลูกหว้าเพื่อเพิ่มปริมาณแอนโธไซยานินและฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ
70 ผลของปุ๋ย N-P-K EM และ IAA ต่อการเจริญเติบโตและปริมาณคลอโรฟิลด์ในไข่น้ำ
71 สัจพจน์การแยกในปริภูมิโครงสร้างอ่อน
72 การออกแบบมัลติเปิลลิแกนด์: การสังเคราะห์สารที่มีศักยภาพในการต้านมะเร็งที่มีส่วนของ 5-fluorouracil และ clioquinol
73 การสร้างไหมพันธุ์แท้ใหม่รังสีเหลืองที่ฟักออกเป็นตัวปีละหลายครั้งจากไหมลูกผสม พันธุ์คอตั้งกับไหมพันธุ์ N41
74 การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มปรับได้โดยใช้ตัวแปรช่วย
75 การวิเคราะห์สารประกอบคลอโรฟีนอลในตัวอย่างน้ำและดินตะกอน
76 การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอ RAPD-SCAR และ AFLP-SCAR ที่จำเพาะต่อยีนต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในข้าว (Oryza sativa L.)
77 การจดจำปรอทโดยใช้เซนเซอร์พอลิเมอร์ที่มีอนุพันธุ์โรดามีนเป็นองค์ประกอบที่อยู่บนผิวไอทีโอ
78 การประเมินความหลากหลายของยีนกำหนดการสร้างสารหอมในข้าวพันธุ์หอมทุ่งระดับชุมชนและการสร้างฐานข้อมูลของโครโมโซมที่ 8 โดยใช้เครื่องหมายทางพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์
79 การผลิตช่อดอกปทุมมานอกฤดูต้นทุนต่ำ
80 การทำงานของเอนไซม์เอสเทอเรสในไหมพันธุ์นางน้อยหลังได้รับสารสกัดหยาบจากเมล็ดสะเดาไทย
81 ผลของอุณหภูมิต่อสมบัติของฟิล์มผสมระหว่างไหมไฟโบรอินและไคโตซาน
82 การสำรวจซากดึกดำบรรพ์กลุ่มเรดิโอลาเรียนส์จากหินเนื้อ ซิลิกาเพื่อการกำหนดอายุของชั้นหินช่วงพาลีโอโซอิคตอนปลาย พื้นที่จังหวัดเลย อุดรธานีและหนองบัวลำภู
83 ความหลากชนิดและการแพร่กระจายของออสตราคอดน้ำจืดในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร
84 การพัฒนาโครงสร้างนาโนออกไซด์เจือแม่เหล็กกลุ่ม SnO2
85 อนุกรมวิธานของซากดึกดำบรรพ์กลุ่มเรดิโอลาเรียนส์จากหินเนื้อซิลิกาช่วงอายุพาลีโอโซอิคตอนต้น ในพื้นที่แหล่งแร่ทองคำ-ทองแดงเซโปนและพื้นที่ข้างเคียง ตามแนวคดโค้งธรณี Truongson สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
86 องค์ประกอบเฟสและสัณฐานทางจุลภาคของเซรามิกผสม xMg0.3Zn0.7Fe2O3+(1-x)Ba0.7Sr0.3TiO3 ที่มีต่อสมบัติเชิงกล ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
87 บทบาทของความจำเพาะกับแหล่งอาศัยต่อโครงสร้างทางพันธุกรรมของแมลงริ้นดำ (Diptera: Simuliidae)
88 ผลของความแข็งแรงของวัสดุต่อคุณภาพของชิ้นงานในกระบวนการไฟน์แบลงค์
89 การเตรียมและการศึกษาโครงสร้างผลึกของเฟร์ไรต์ในกลุ่มสปิเนล MFe2O4 (M=Cu, Co, Fe, Ni, Mg และ Mn) ที่มีขนาดอนุภาคในระดับนาโนเมตร
ปี พ.ศ. 2554
90 การศึกษาความชุกและความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อแบคทีเรียที่แยกได้จากผู้รับบริการร้านยาในจังหวัดมหาสารคามด้วยอาการของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน
91 การประเมินคุณสมบัติในการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันและต้านแบคทีเรียของพืชสมุนไพรไทยในผลิตภัณฑ์อาหารเส้นจากข้าว
92 การควบคุมโครงรูปอนุภาคไมโครของไฟโบรอินจากไหมด้วยไอน้ำสำหรับใช้เป็นระบบควบคุมการปลดปล่อยยา
93 การศึกษากลไกการดื้อยาของสารยับยั้งการทำงานเอนไซม์เอชไอวี-1 อินทิเกรสด้วยเคมีเชิงทฤษฎี
94 ฟังก์ชันหลายค่าต่อเนื่อง ( u,u')
95 การศึกษาผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต่อการเสริมพลังอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน
96 การสังเคราะห์โครงสร้างนาโนอินเดียมออกไซด์
ปี พ.ศ. 2553
97 Electroencephalogram technology synopsis
ปี พ.ศ. 2552
98 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของหนอนกินไขผึ้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
99 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีตามสูตรของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในการปลูกข้าวสายพันธุ์ชัยนาท 1
100 การประยุกต์ใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อคณะการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อนำไปใช้กำหนดกลยุทธ์ทางการแข่งขัน
101 การพัฒนาตำรับยาแคปซูลประสะไพลสกัดและประสิทธิภาพในการรักษาอาการปวดประจำเดือนชนิดปฐมภูมิ
102 การประเมินความเหมาะสมของการใช้ยาต้านโรคจิตและการบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยจิตเภท
103 การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาการบริหารความเสี่ยงทางคลินิกของสถานบริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
104 สนามทัศน์และรูปแบบการใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
105 การชักนำการกลายพันธุ์กล้วยไม้ช้างกระโดยใช้โคลชิซินในหลอดแก้ว
106 ความหลากชนิดของพรรณไม้กับแหล่งอาศัยของแมลงกินูนในป่าโคกดงเค็ง
107 กำลังอัดของวัสดุก่อบล็อกประสานภายใต้แรงตรงศูนย์และเยื้องศูนย์
108 การศึกษาใช้เถ้าชีวมวลในงานวัสดุก่อผนังน้ำหนักเบา
109 การวัดการปลดปล่อยมลพิษอากาศจากการเผาไหม้ธูปเทียนและยากันยุง
110 การเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบเปลือกและท่อโดยใช้สนามแม่เหล็ก
111 กรสร้างอัตลักษณ์ในเวบไซต์ Hi5.com
112 สมรรถนะทางความร้อนของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบที่ติดตั้งวาล์วกันกลับในตำแหน่งแนวนอน
113 การพัฒนาสื่อในชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับหมู่บ้านขี ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
114 การสร้างและทดลอง ระบบเครือข่ายแลนตามสถาปัตยกรรมใหม่ที่มีความปลอดภัยสูง
115 ระบบวางแผนด้วยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
116 การประเมินสมรรถภาพของอัลกอริทึมการกระจายโหลด
117 การพัฒนารูปแบบของจุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติค เพื่อใช้ทำลายเชื้อโรคฟันผุ สเตรปโตคอคคัส มิวแทนส์
118 การตรวจสอบการปนเปื้อนของแบคทีเรียก่อโรคในโรงพยาบาลในอาหารที่จำหน่ายภายในโรงพยาบาลมหาสารคาม และแหล่งขายอาหารบริเวณโดยรอบ
119 การผลิตเอทานอลจากกลีเซอรอลโดยจุลินทรีย์ที่คัดแยกได้จากแหล่งต่าง ๆ
120 การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของผงไหมไฟโบรอินจากไหมอีรี่
121 การผลิตเส้นใยเห็ดฟางในอาหารเหลวและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ
122 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลชนิด SCAR Markers เพื่อใช้ระบุสายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และปทุมธานี 1
123 การคงสภาพความดีเด่นของไหมพันธุ์การค้าลูกผสมชั่วที่ 1 พันธุ์ Kinshu x Showa โดยวิธีการพาธิโนเจเนวิส
124 ผลของเวสสิคูลาร์-อาบัสคูลาร์ ไม่คอร์ไรซาที่แยกได้จากดินเค็มต่อการเจริญเติบโตของพืช
125 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์สารความหอม 2AP ในข้าวขาวดอกมะลิ 105 โดยใช้เทคนิคเฮดสเปสแก๊สโครมาโตกราฟีแมสสเปคโตรเมทรี
126 ผลของซีลีเนียมที่มีต่อการสังเคราะห์แสงของ Spirulina platensis
127 ไอเดนทิตี้ในกราฟวาไรตี้ (x(yz))z ที่มีรีเวิร์สอาร์กชนิด (2,0)
128 คลาสของกราฟวาไรตี้ (x(yz))z ที่มีเวิร์สอาร์กชนิด (2,0)
129 การศึกษาการเคลื่อนย้ายตำแหน่งของเซลล์ต้นกำเนิดเซลล์สืบพันธุ์ในลูกกุ้งระยะวัยอ่อนและวัยรุ่นของกุ้งก้ามกราม Macrobrachium rosenbergii de Man, 1879
130 ไอเปอร์ไอเดนทิตี้ของกราฟวาไรตี้ (x(yz))z ที่มีรีเวิร์สอาร์กชนิด (2,0)
131 ผลของความขุ่นของน้ำต่อพฤติกรรมการอยู่กันเป็นฝูงของปลาในวงศ์ ตะเพียน ซิว และสร้อย
132 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลชนิด SCAR Markers เพื่อใช้ระบุสายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และปทุมธานี 1
133 การตรวจหาพยาธิในหอยทากสกุล Pollicaria ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดเลย
134 การพัฒนาเตาเผาเครื่องปั้นดินเผาพลังงานชีวมวลร่วมกับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
135 พันธุศาสตร์เซลล์ของวัวแดงไทยภายในคอกเพาะเลี้ยง
136 การศึกษาการใช้ Curcuminoids สำหรับวิเคราะห์หาโลหะ
137 การศึกษาความสัมพันธ์ทางวิวัวฒนาการของพืชสกุลการเวกในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลทางสัณฐานวิทยา
138 การศึกษาสัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ และเรณูวิทยาของพรรณไม้ในสกุล Remirema Kerr และ Operculina S. Manso (Convolvulaceae) ในประเทศไทย
139 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไตแก่ผู้ป่วยเบาหวาน
140 ไฮโดรเอมิเนชันของน้ำตาลอัลลีน
141 ความพึงพอใจเกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอสื่อ e-Training ‘MSU-CyberClass’ สำหรับอาจารย์ และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
142 การสร้างเกมคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาทักษะการบริบาลเภสัชกรรมแก่นิสิตเภสัชศาสตร์
143 การพัฒนาเครื่องย่อยตัวอย่างด้วยกรดอย่างง่าย
144 การผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซินไปโอติคจากน้ำผึ้งสาบเสือ
145 การคัดแยกเชื้อโพรไปโอติคแลคติคแอซิดแบคทีเรียจากน้ำนมเหลืองคน
146 ผลการเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวักจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น โดยใช้เทคนิคการรู้คิดแลุตามคู่มือครูที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการและการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
147 พื้นที่ทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนบริเวณพรมแดนไทย-ลาว
148 การพัฒนาตัวบ่งชี้สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
149 รูปแบบนวัตกรรมที่เหมาะสมในการเผยแพร่ความรู้เรื่องการแก้ไขสภาพดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
150 ผลของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้วยกระบวนการกลุ่มในการเสริมสร้างความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติตนในการป้องกันการปนเปื้อนสารตะกั่วของผู้ปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดนครราชสีมา
151 ความหลากหลายทางพันธุกรรมและพลวัตการถ่ายเทยีนใน Shorea obtusa (Ditterocarpaceae)
152 สภาพแวดล้อมและพรรณพืชที่ขึ้นปกคลุมบนภูเขาไฟในจังหวัดบุรีรัมย์
153 ผลของสารสกัดดอกบัวหลวง (Nelumbo nucifera Gaertn.) ในหนูเบาหวาน
154 รูปแบบความสัมพันธ์ของการจัดการระบบนิเวศเกษตรอินทรีย์จากกระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรต้นแบบ
155 การตอบสนองทางสรีระวิทยา สารต้านอนุมูลอิสระแอนโธไซยานินและการแสดงออกของยีนในกระบวนการสังเคราะห์แอนโธไซยานินของข้าวภายใต้สภาวะความเค็ม
156 การพัฒนาชุดเวชสำอางต้านแบคทีเรียจากน้ำมันหอมระเหยไทย
157 การศึกษาฤทธิ์ต้านกระดูกพรุนจากข้าวเย็นเหนือและข้าวเย็นใต้
158 เครื่องหลอมไขผึ้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า
159 การพัฒนาเครื่องอบแห้งกระชายดำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานชีวมวล
160 ชุดโครงการวิจัยซากฟอสซิลในประเทศไทย
161 การผลิตแอคทีพฟิล์มที่มีส่วนประกอบของสารแอนตี้ออกซิแดนท์และสารต่อต้านจุลินทรีย์จากพืชและการประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ปลาทอด
162 การผลิตและการใช้ประโยชน์สารกันเสียธรรมชาติจากสารสกัดพืชสำหรับผลิตผลและผลิตภัณฑ์อาหาร
163 การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชในการควบคุมคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์
164 วิวัฒนาการความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์มีกระดูกสันหลังน้ำจืดในประเทศไทย
165 วิวัฒนาการความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์เลื้อยคลานในช่วงมหายุคมีโซโซอิคและมหายุคซีโนโซอิคของประเทศไทย
166 ศักยภาพของการใช้ไรน้ำนางฟ้าไทยในการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
167 โครงการปรับปรุงพันธุ์ถั่วพุ่มและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วพุ่ม
168 คุณสมบัติของซีเมนต์เพลสที่มีปูนขาวและตะกอนประปาเป็นวัสดุเชื่อมประสานในสภาวะที่มีการกระตุ้นด้วยความร้อนและสารเคมี
169 การแปรผันและโครงสร้างทางพันธุกรรมของไมยราบยักษ์ (Minosa pigra L.) ในประเทศไทย
170 การเปลี่ยนแปลงตามเวลาและพื้นที่ของระบบนิเวศลุ่มน้ำสงครามผลกระทบต่อชุมชนและสัตว์น้ำ
171 การติดตามการปรับตัวและการฟื้นตัวของพืชและถิ่นที่อยู่ภายใต้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน
172 ออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งแบบแช่แข็ง
173 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากรากของต้นดอกครุย
174 การสังเคราะห์และหาลักษณะเฉพาะของเทอร์พอลิเมอร์ของแลคติกแอซิด ไกลโคลิคแอซิด และเอปไซลอน-แคโพรแลคโทนด้วยกระบวนการพอลิเมอไรซ์แบบควบแน่น
175 การประเมินความเป็นไปได้เชิงเทคนิคของการเพิ่มสมรรถนะของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ด้วยวัสดุเปลี่ยนสถานะ
176 โครงการศึกษาการกระจายตัวด้วยข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์พันธุกรรมและความหลากหลายทางพันธุกรรมเพื่อการอนุรักษ์เชื้อพันธ์ปทุมมาและกระเจียวท้องถิ่นในตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้ GPS และแผนที่ยีน
177 การสำรวจยีนควบคุมความหอมในข้าวลูกผสมและการใช้ดีเอ็นเอเครื่องหมายที่สัมพันธ์กับความหอมเพื่อใช้วินิจฉัยข้าวลูกผสมที่มีความหอมที่พบในเขตปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
178 ระบบบริหารจัดการช่องทางสัญญาณจราจรบนระบบเครือข่ายในองค์กร
179 ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับที่ส่งผลต่อนวัตกรรมหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
180 Electronic Commerce Corporations Born Global Firm?
181 การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในอาคาร ด้วยแสงธรรมชาติ กรณีศึกษา :อาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
182 Electrical performance analysis and economic evaluation of combined biomass cook stove thermoelectric (BITE) generator
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
183 การมอบหมายภาระกิจเชิงคุณภาพที่ดีที่สุดในระบบหลายเอเจนต์
184 การรับรู้สิทธิผู้บริโภคของนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม
185 การปลูกพืชสมุนไพรแบบเกษตรอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสมุนไพรสู่อุตสาหกรรมการแปรรูป
186 การเปลี่ยนแปลงของวัชพืชในแปลงเกษตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและความสำคัญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
187 ความหลากหลายและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของตุ๊กแกบ้าน (Gekko gecko) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์
188 การอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวก่ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในสภาพปลอดเชื้อ และการสะสมแอนโทไซยานินในสภาวะที่เหมาะสม
189 การศึกษาโครโมโซมของพืชวงศ์กระดังงาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย
190 เรณูวิทยาของพืชวงศ์ผักขม (Amaranthaceae) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
191 การโคลนนิ่งเครื่องหมายดีเอ็นเอของยีนต้านทานโรคราสนิมและใบไหม้แผลใหญ่ในพันธุ์ข้าวโพดที่จำหน่ายเป็นการค้า
192 การประยุกต์ใช้แผงผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม (PV/T) แบบ 2 ขั้น ในการอบแห้งใบหม่อน
193 อนุกรมวิธานของฟิล์มมี่เฟิร์นสกุล Hymenophyllum s.l. (Hymenophyllaceae) ในประเทศไทย
194 การศึกษาการใช้โฮโมน GnRH เพิ่มประสิทธิภาพอัตราการผสมติดในโคพื้นเมืองลูกผสมที่มีความไม่สมดุลย์ของฮอร์โมนเพศ