ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทย์ศาสตร์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 13
2 Naresuan University. Faculty of Medicine 8
3 นิลวรรณ อยู่ภักดี 3
4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 3
5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 3
6 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 3
7 Supasit Pannarunothai 3
8 อมร เปรมกมล 3
9 ยุวยงค์ จันทรวิจิตร 2
10 อะเคื้อ อุณหเลขกะ 2
11 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทย์ศาสตร์ 2
12 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
13 ศุภสิทธิ์ พรรณนารุโณทัย 2
14 อรทัย เขียวเจริญ 2
15 ชัชวาลย์ จันทรวิจิตร 2
16 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
17 บุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
18 สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ 2
19 บุปผวรรณ พัวพันธ์ประเสริฐ 2
20 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
21 Buphawan Phuaphanprasert 2
22 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
23 Supasit Panarunothai 1
24 Nilawan Yuphakdee 1
25 Naresuan University. Fuculty of Medicine 1
26 Phi Rodsawaeng 1
27 Kitti Sanitwankul 1
28 กิตติพงศ์ สานิชวรรณกุล 1
29 ทวีศักดิ์ นพเกษร 1
30 Dirak Phatamasiriwat 1
31 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
32 ชัยยง ขามรัตน์ 1
33 Suphasit Panarunothai 1
34 วิรัชดา สุทธยาคม 1
35 Sumrit Sritamrongsawat 1
36 Sukanya Khongsawat 1
37 Wiratda Sutayakhom 1
38 พารุณี ยิ้มสบาย 1
39 พิชญ์ รอดแสวง 1
40 ศศิธร ธนะภพ 1
41 Sasithon Tanapop 1
42 ไม่มีข้อมูล 1
43 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
44 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
45 Naresuan University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
46 Nilawan Upakdee 1
47 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 1
48 บุญมา สุนทราวิรัตน์ 1
49 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
50 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเภสัชศาสตร์ 1
51 Kanet Sumputtanon 1
52 คเณศ สัมพุทธานนท์ 1
53 ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 1
54 Swansea university 1
55 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
56 ภูษิต ประคองสาย 1
57 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
58 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
59 หทัยชนก สุมาลี 1
60 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 1
61 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1
62 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
63 ครรชิต สุขนาค 1
64 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
65 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 1
66 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
67 สงครามชัย ลีทองดี 1
68 วลัยพร พัชรนฤมล 1
69 จิรบูรณ์ โตสงวน 1
70 บุญชัย กิจสนาโยธิน 1
71 อัมพวรรณ ศรีวิไล 1
72 Ampawan Srivilai 1
73 มหาวิทยาลัยนเรศวร, คณะเภสัชศาสตร์ 1
74 Naresuan University, Faculty of Pharmaceutical Science 1
75 Supaporn Techowanit 1
76 สุภาภรณ์ เตโชวาณิชย์ 1
77 สำนักงานกลางบริการสารสนเทศสุขภาพ (สกส.) 1
78 ชัยโรจน์ ซึงสนธิพร 1
79 นุชรี ศรีวิโรจน์ 1
80 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย(สวปก.) 1
81 David Hughes 1
82 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 1
83 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 1
84 บุญเติม ตันสุรัตน์ 1
85 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2555 2
4 2553 1
5 2552 6
6 2549 1
7 2548 2
8 2546 4
9 2545 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Patterns of Outpatient Services and Charge for Patients Enrolled in the Universal Health Coverage Scheme
ปี พ.ศ. 2556
2 การพัฒนาข้อเสนอรูปแบบและโครงสร้างการบริหารเขตสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2555
3 ต้นทุนผู้ป่วยรายบุคคลของหน่วยบริการสุขภาพในจังหวัดพิษณุโลก : ด้วยวิธีต้นทุนจุลภาพ
4 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2553
5 การวินิจฉัยภาวะไม่พึงประสงค์จากบริการทางการแพทย์เพื่อการจ่ายชดเชย
ปี พ.ศ. 2552
6 การพัฒนาเกณฑ์การพิจารณาเพื่อการตัดสินใจและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการวินิจฉัยภาวะไม่พึงประสงค์จากการได้รับบริการทางการแพทย์ที่สมควรได้รับการคุ้มครอง
7 ระบบเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลาปาง
8 ระบบเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
9 การเรียกร้องเงินชดเชยจากภาวะไม่พึงประสงค์ที่เกิดในโรงพยาบาล
10 ความเป็นธรรมทางสุขภาพกับสิทธิมนุษยชน: กรณีชาวเขาไร้สัญชาติในประเทศไทย
11 การดูแลสุขภาพองค์รวมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ
ปี พ.ศ. 2549
12 กลไกการใช้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ และด้านการเงินและบัญชี เพื่อการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและระดับจังหวัด และประเมินระบบสุขภาพของจังหวัด
ปี พ.ศ. 2548
13 ระบบการจัดกลุ่มผู้ป่วยนอก : ความเป็นไปได้จากฐานข้อมูลประกันสุขภาพในประเทศไทย
14 ระบบโครงสร้างและกลไกในการอนุรักษ์ พัฒนาและคุ้มครองภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท : มาตรการด้านการเงิน
ปี พ.ศ. 2546
15 ผลกระทบของนโยบาย 30 บาท ต่อระบบบริการผู้ป่วยจิตเวช : ภาพรวมระดับประเทศและกรณีศึกษาสถานพยาบาลเฉพาะทางจิตเวชในภาคเหนือของประเทศไทย
16 ต้นทุนรายโรคผู้ป่วยจิตเวชตามกลุ่มโรคร่วมของผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลสวนปรุง
17 การอุดหนุนและเฉลี่ยความเสี่ยงระหว่างสถานบริการในการเข้าสู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระยะนำร่อง
18 แนวคิดของสังคมต่อหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
19 ความเป็นธรรมทางสุขภาพ : การประเมินระดับครัวเรือน