ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 13
2 Naresuan University. Faculty of Medicine 8
3 นิลวรรณ อยู่ภักดี 3
4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 3
5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 3
6 อมร เปรมกมล 3
7 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 3
8 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทย์ศาสตร์ 2
9 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
10 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
11 ชัชวาลย์ จันทรวิจิตร 2
12 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
13 อรทัย เขียวเจริญ 2
14 บุปผวรรณ พัวพันธ์ประเสริฐ 2
15 ยุวยงค์ จันทรวิจิตร 2
16 บุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
17 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
18 อะเคื้อ อุณหเลขกะ 2
19 บุญชัย กิจสนาโยธิน 1
20 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 1
21 หทัยชนก สุมาลี 1
22 จิรบูรณ์ โตสงวน 1
23 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
24 ภูษิต ประคองสาย 1
25 สงครามชัย ลีทองดี 1
26 นุชรี ศรีวิโรจน์ 1
27 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
28 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1
29 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
30 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
31 สุภาภรณ์ เตโชวาณิชย์ 1
32 วลัยพร พัชรนฤมล 1
33 อัมพวรรณ ศรีวิไล 1
34 Supaporn Techowanit 1
35 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 1
36 พิชญ์ รอดแสวง 1
37 Ampawan Srivilai 1
38 สำนักงานกลางบริการสารสนเทศสุขภาพ (สกส.) 1
39 Swansea university 1
40 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 1
41 บุญเติม ตันสุรัตน์ 1
42 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 1
43 ชัยโรจน์ ซึงสนธิพร 1
44 David Hughes 1
45 ศศิธร ธนะภพ 1
46 ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 1
47 ชัยยง ขามรัตน์ 1
48 บุญมา สุนทราวิรัตน์ 1
49 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 1
50 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
51 ทวีศักดิ์ นพเกษร 1
52 Kitti Sanitwankul 1
53 วิรัชดา สุทธยาคม 1
54 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
55 Wiratda Sutayakhom 1
56 Phi Rodsawaeng 1
57 กิตติพงศ์ สานิชวรรณกุล 1
58 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเภสัชศาสตร์ 1
59 คเณศ สัมพุทธานนท์ 1
60 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
61 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
62 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
63 ครรชิต สุขนาค 1
64 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 1
65 ไม่มีข้อมูล 1
66 Sasithon Tanapop 1
67 Kanet Sumputtanon 1
68 Nilawan Upakdee 1
69 Naresuan University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
70 พารุณี ยิ้มสบาย 1
71 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2555 2
4 2553 1
5 2552 6
6 2549 1
7 2548 2
8 2546 4
9 2545 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Patterns of Outpatient Services and Charge for Patients Enrolled in the Universal Health Coverage Scheme
ปี พ.ศ. 2556
2 การพัฒนาข้อเสนอรูปแบบและโครงสร้างการบริหารเขตสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2555
3 ต้นทุนผู้ป่วยรายบุคคลของหน่วยบริการสุขภาพในจังหวัดพิษณุโลก : ด้วยวิธีต้นทุนจุลภาพ
4 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2553
5 การวินิจฉัยภาวะไม่พึงประสงค์จากบริการทางการแพทย์เพื่อการจ่ายชดเชย
ปี พ.ศ. 2552
6 การพัฒนาเกณฑ์การพิจารณาเพื่อการตัดสินใจและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการวินิจฉัยภาวะไม่พึงประสงค์จากการได้รับบริการทางการแพทย์ที่สมควรได้รับการคุ้มครอง
7 ระบบเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลาปาง
8 ระบบเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
9 การเรียกร้องเงินชดเชยจากภาวะไม่พึงประสงค์ที่เกิดในโรงพยาบาล
10 ความเป็นธรรมทางสุขภาพกับสิทธิมนุษยชน: กรณีชาวเขาไร้สัญชาติในประเทศไทย
11 การดูแลสุขภาพองค์รวมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ
ปี พ.ศ. 2549
12 กลไกการใช้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ และด้านการเงินและบัญชี เพื่อการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและระดับจังหวัด และประเมินระบบสุขภาพของจังหวัด
ปี พ.ศ. 2548
13 ระบบการจัดกลุ่มผู้ป่วยนอก : ความเป็นไปได้จากฐานข้อมูลประกันสุขภาพในประเทศไทย
14 ระบบโครงสร้างและกลไกในการอนุรักษ์ พัฒนาและคุ้มครองภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท : มาตรการด้านการเงิน
ปี พ.ศ. 2546
15 ผลกระทบของนโยบาย 30 บาท ต่อระบบบริการผู้ป่วยจิตเวช : ภาพรวมระดับประเทศและกรณีศึกษาสถานพยาบาลเฉพาะทางจิตเวชในภาคเหนือของประเทศไทย
16 ต้นทุนรายโรคผู้ป่วยจิตเวชตามกลุ่มโรคร่วมของผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลสวนปรุง
17 การอุดหนุนและเฉลี่ยความเสี่ยงระหว่างสถานบริการในการเข้าสู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระยะนำร่อง
18 แนวคิดของสังคมต่อหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
19 ความเป็นธรรมทางสุขภาพ : การประเมินระดับครัวเรือน