ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Naresuan University 6
2 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 5
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2
4 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 2
5 กระทรวงสาธารณสุข. ศูนย์พัฒนายาไทยและสมุนไพร 2
6 Khanokporn Suranatkul 2
7 มนทิรา วิโรจน์อนันต์ 2
8 ศิรินันท์ ตรีมงคลทิพย์ 2
9 สมนึก สุชัยธนาวนิช 2
10 พักตร์เพ็ญ อินทุใส 2
11 Sirirat Sonchi 2
12 กนกพร สุรณัฐกุล 2
13 นักวิจัยอิสระ 2
14 ธวัชชัย เทียนงาม 2
15 อารีวรรณ ทับทอง 2
16 ทรงศักดิ์ สอนจ้อย 2
17 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2
18 ประคองศิริ บุญคง 2
19 สถาบันสุขภาพวิถีไทย 2
20 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2
21 ศุภลักษณ์ ฟักคำ 2
22 อรุณี อ่อนสวัสดิ์ 1
23 ภัทระ แสนไชยสุริยา 1
24 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 1
25 มหาวิทยาลัยนครพนม 1
26 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 1
27 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1
28 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 1
29 มหาวิทยาลัยบูรพา 1
30 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 1
31 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1
32 มูลนิธิไทยโรดส์และเครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน 1
33 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
34 สิรินาฏ นิภาพร 1
35 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
36 นครสวรรค์. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ 1
37 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
38 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคใต้ 1
39 พฤกษา บุกบุญ 1
40 เกษม เวชสุทธานนท์ 1
41 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 1
42 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
43 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
44 ทัศนีย์ ญาณะ 1
45 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
46 ครรชิต สุขนาค 1
47 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
48 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
49 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
50 Khon Kaen University. Facalty of Pharmacy 1
51 Daraporn Detphonmat 1
52 Danai Phahuyut 1
53 ดนัย พาหุยุทธ์ 1
54 กิตติพัฒน์ แสนทวีสุข 1
55 Kittiphan Saentaveesuk 1
56 ดราภรณ์ เดชพลมาตย์ 1
57 Suraphon Limwatananon 1
58 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 1
59 Thanawat Khanbun 1
60 ศิริลักษณ์ สันพา 1
61 ศิริกานดา แหยมคง 1
62 ชัชชัย สุจริต 1
63 Khanchit Suknak 1
64 Witaya Damunee 1
65 ณัฐเชษฐ์ พูลเจริญ 1
66 ธนวัฒน์ ขวัญบุญ 1
67 วิทยา คามุณี 1
68 Wanna Phongthinngam 1
69 ศศิธร สุขจิตต์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2553 1
3 2551 2
4 2547 1
5 2546 1
6 2544 1
7 2538 1
8 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ปี 2557
ปี พ.ศ. 2553
2 การศึกษาสถานการณ์ งานวิจัยย้อนหลัง 10 ปี ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2551
3 การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามแนวคิดอริยสัจสี่ของประชาชนตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
4 การผลิตสารควบคุมการเจริญของพืชจากกากถั่วเหลืองด้วยจุลินทรีย์
ปี พ.ศ. 2547
5 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจชุมชน ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2546
6 การศึกษารายงานทางการเงินเพื่อแสดงประสิทธิภาพของโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2544
7 กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม : การพัฒนาและประโยชน์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2538
8 การพัฒนาวิธีวัดการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้