ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Naresuan University 6
2 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 5
3 อารีวรรณ ทับทอง 2
4 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2
5 สถาบันสุขภาพวิถีไทย 2
6 กระทรวงสาธารณสุข. ศูนย์พัฒนายาไทยและสมุนไพร 2
7 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2
8 Khanokporn Suranatkul 2
9 กนกพร สุรณัฐกุล 2
10 ประคองศิริ บุญคง 2
11 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 2
12 พักตร์เพ็ญ อินทุใส 2
13 สมนึก สุชัยธนาวนิช 2
14 มนทิรา วิโรจน์อนันต์ 2
15 ทรงศักดิ์ สอนจ้อย 2
16 ศุภลักษณ์ ฟักคำ 2
17 ศิรินันท์ ตรีมงคลทิพย์ 2
18 ธวัชชัย เทียนงาม 2
19 นักวิจัยอิสระ 2
20 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2
21 Sirirat Sonchi 2
22 ดราภรณ์ เดชพลมาตย์ 1
23 Danai Phahuyut 1
24 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
25 Kittiphan Saentaveesuk 1
26 Daraporn Detphonmat 1
27 นครสวรรค์. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ 1
28 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
29 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
30 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคใต้ 1
31 ดนัย พาหุยุทธ์ 1
32 กิตติพัฒน์ แสนทวีสุข 1
33 Khanchit Suknak 1
34 Wanna Phongthinngam 1
35 วิทยา คามุณี 1
36 Witaya Damunee 1
37 สิรินาฏ นิภาพร 1
38 Thanawat Khanbun 1
39 ธนวัฒน์ ขวัญบุญ 1
40 ครรชิต สุขนาค 1
41 Khon Kaen University. Facalty of Pharmacy 1
42 Suraphon Limwatananon 1
43 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 1
44 ณัฐเชษฐ์ พูลเจริญ 1
45 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
46 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 1
47 มหาวิทยาลัยบูรพา 1
48 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 1
49 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1
50 มูลนิธิไทยโรดส์และเครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน 1
51 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1
52 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
53 ศิริลักษณ์ สันพา 1
54 ศิริกานดา แหยมคง 1
55 ชัชชัย สุจริต 1
56 ศศิธร สุขจิตต์ 1
57 มหาวิทยาลัยนครพนม 1
58 อรุณี อ่อนสวัสดิ์ 1
59 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
60 ทัศนีย์ ญาณะ 1
61 เกษม เวชสุทธานนท์ 1
62 พฤกษา บุกบุญ 1
63 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
64 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 1
65 ภัทระ แสนไชยสุริยา 1
66 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 1
67 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 1
68 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
69 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2553 1
3 2551 2
4 2547 1
5 2546 1
6 2544 1
7 2538 1
8 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ปี 2557
ปี พ.ศ. 2553
2 การศึกษาสถานการณ์ งานวิจัยย้อนหลัง 10 ปี ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2551
3 การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามแนวคิดอริยสัจสี่ของประชาชนตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
4 การผลิตสารควบคุมการเจริญของพืชจากกากถั่วเหลืองด้วยจุลินทรีย์
ปี พ.ศ. 2547
5 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจชุมชน ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2546
6 การศึกษารายงานทางการเงินเพื่อแสดงประสิทธิภาพของโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2544
7 กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม : การพัฒนาและประโยชน์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2538
8 การพัฒนาวิธีวัดการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้