ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Naresuan University 4
2 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 3
3 Sirirat Sonchi 1
4 Khanokporn Suranatkul 1
5 กนกพร สุรณัฐกุล 1
6 ศิริลักษณ์ สันพา 1
7 ชัชชัย สุจริต 1
8 ศศิธร สุขจิตต์ 1
9 Thanawat Khanbun 1
10 ศิริกานดา แหยมคง 1
11 Witaya Damunee 1
12 ครรชิต สุขนาค 1
13 ณัฐเชษฐ์ พูลเจริญ 1
14 ธนวัฒน์ ขวัญบุญ 1
15 วิทยา คามุณี 1
16 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
17 Wanna Phongthinngam 1
18 Khanchit Suknak 1
19 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1
20 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
21 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 1
22 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 1
23 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 1
24 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
25 ทัศนีย์ ญาณะ 1
26 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
27 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 1
28 ภัทระ แสนไชยสุริยา 1
29 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 1
30 มหาวิทยาลัยบูรพา 1
31 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1
32 มูลนิธิไทยโรดส์และเครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน 1
33 อรุณี อ่อนสวัสดิ์ 1
34 มหาวิทยาลัยนครพนม 1
35 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 1
36 Khon Kaen University. Facalty of Pharmacy 1
37 ศุภลักษณ์ ฟักคำ 1
38 ศิรินันท์ ตรีมงคลทิพย์ 1
39 สมนึก สุชัยธนาวนิช 1
40 ธวัชชัย เทียนงาม 1
41 นักวิจัยอิสระ 1
42 ทรงศักดิ์ สอนจ้อย 1
43 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1
44 มนทิรา วิโรจน์อนันต์ 1
45 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคใต้ 1
46 พฤกษา บุกบุญ 1
47 เกษม เวชสุทธานนท์ 1
48 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
49 สิรินาฏ นิภาพร 1
50 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
51 นครสวรรค์. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ 1
52 ประคองศิริ บุญคง 1
53 สถาบันสุขภาพวิถีไทย 1
54 Danai Phahuyut 1
55 ดราภรณ์ เดชพลมาตย์ 1
56 Kittiphan Saentaveesuk 1
57 Daraporn Detphonmat 1
58 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
59 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
60 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
61 กิตติพัฒน์ แสนทวีสุข 1
62 ดนัย พาหุยุทธ์ 1
63 อารีวรรณ ทับทอง 1
64 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 1
65 พักตร์เพ็ญ อินทุใส 1
66 กระทรวงสาธารณสุข. ศูนย์พัฒนายาไทยและสมุนไพร 1
67 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1
68 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 1
69 Suraphon Limwatananon 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2553 1
3 2552 1
4 2551 2
5 2548 2
6 2547 2
7 2546 1
8 2544 1
9 2538 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ปี 2557
ปี พ.ศ. 2553
2 การศึกษาสถานการณ์ งานวิจัยย้อนหลัง 10 ปี ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2552
3 สถานการณ์ ศักยภาพ และความพร้อมของไตรภาคี ในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 12 ตำบล
ปี พ.ศ. 2551
4 การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามแนวคิดอริยสัจสี่ของประชาชนตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
5 การผลิตสารควบคุมการเจริญของพืชจากกากถั่วเหลืองด้วยจุลินทรีย์
ปี พ.ศ. 2548
6 การสนับสนุนธรรมภิบาลของ อบต.และการมีส่วนร่วมของประชาชน : การเรียนรู้ร่วมกับท้องถิ่น ระยะที่ 2
7 รูปแบบความสัมพันธ์ของการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่นอย่างมีธรรมาภิบาล
ปี พ.ศ. 2547
8 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจชุมชน ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
9 ค่าใช้จ่ายและการใช้ยาของผู้ป่วยที่รับการรักษาจากโรงพยาบาล : ผลกระทบของนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2546
10 การศึกษารายงานทางการเงินเพื่อแสดงประสิทธิภาพของโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2544
11 กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม : การพัฒนาและประโยชน์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2538
12 การพัฒนาวิธีวัดการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้