ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Naresuan University 4
2 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 3
3 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
4 นครสวรรค์. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ 1
5 สิรินาฏ นิภาพร 1
6 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคใต้ 1
7 สมนึก สุชัยธนาวนิช 1
8 ศิรินันท์ ตรีมงคลทิพย์ 1
9 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
10 มนทิรา วิโรจน์อนันต์ 1
11 เกษม เวชสุทธานนท์ 1
12 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 1
13 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
14 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
15 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
16 ศุภลักษณ์ ฟักคำ 1
17 ทัศนีย์ ญาณะ 1
18 พฤกษา บุกบุญ 1
19 ธวัชชัย เทียนงาม 1
20 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1
21 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 1
22 กระทรวงสาธารณสุข. ศูนย์พัฒนายาไทยและสมุนไพร 1
23 ดนัย พาหุยุทธ์ 1
24 กิตติพัฒน์ แสนทวีสุข 1
25 ดราภรณ์ เดชพลมาตย์ 1
26 Kittiphan Saentaveesuk 1
27 พักตร์เพ็ญ อินทุใส 1
28 อารีวรรณ ทับทอง 1
29 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1
30 นักวิจัยอิสระ 1
31 ทรงศักดิ์ สอนจ้อย 1
32 ประคองศิริ บุญคง 1
33 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 1
34 สถาบันสุขภาพวิถีไทย 1
35 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 1
36 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 1
37 ธนวัฒน์ ขวัญบุญ 1
38 ครรชิต สุขนาค 1
39 ณัฐเชษฐ์ พูลเจริญ 1
40 วิทยา คามุณี 1
41 Wanna Phongthinngam 1
42 Khanchit Suknak 1
43 Witaya Damunee 1
44 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 1
45 Suraphon Limwatananon 1
46 Daraporn Detphonmat 1
47 Danai Phahuyut 1
48 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
49 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
50 Khon Kaen University. Facalty of Pharmacy 1
51 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
52 Thanawat Khanbun 1
53 กนกพร สุรณัฐกุล 1
54 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1
55 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 1
56 มหาวิทยาลัยบูรพา 1
57 มูลนิธิไทยโรดส์และเครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน 1
58 มหาวิทยาลัยนครพนม 1
59 ภัทระ แสนไชยสุริยา 1
60 อรุณี อ่อนสวัสดิ์ 1
61 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1
62 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
63 Sirirat Sonchi 1
64 Khanokporn Suranatkul 1
65 ศิริลักษณ์ สันพา 1
66 ศิริกานดา แหยมคง 1
67 ศศิธร สุขจิตต์ 1
68 ชัชชัย สุจริต 1
69 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2553 1
3 2552 1
4 2551 2
5 2548 2
6 2547 2
7 2546 1
8 2544 1
9 2538 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ปี 2557
ปี พ.ศ. 2553
2 การศึกษาสถานการณ์ งานวิจัยย้อนหลัง 10 ปี ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2552
3 สถานการณ์ ศักยภาพ และความพร้อมของไตรภาคี ในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 12 ตำบล
ปี พ.ศ. 2551
4 การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามแนวคิดอริยสัจสี่ของประชาชนตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
5 การผลิตสารควบคุมการเจริญของพืชจากกากถั่วเหลืองด้วยจุลินทรีย์
ปี พ.ศ. 2548
6 การสนับสนุนธรรมภิบาลของ อบต.และการมีส่วนร่วมของประชาชน : การเรียนรู้ร่วมกับท้องถิ่น ระยะที่ 2
7 รูปแบบความสัมพันธ์ของการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่นอย่างมีธรรมาภิบาล
ปี พ.ศ. 2547
8 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจชุมชน ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
9 ค่าใช้จ่ายและการใช้ยาของผู้ป่วยที่รับการรักษาจากโรงพยาบาล : ผลกระทบของนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2546
10 การศึกษารายงานทางการเงินเพื่อแสดงประสิทธิภาพของโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2544
11 กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม : การพัฒนาและประโยชน์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2538
12 การพัฒนาวิธีวัดการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้