ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ 3
2 ชูชัย ศรชำนิ 2
3 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2
4 ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล 2
5 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 2
6 ชมรมแพทย์ชนบท 2
7 เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ 2
8 ศรชัย เตรียมวรกุล 2
9 โรงพยาบาลเพ็ญ 2
10 ไม่มีข้อมูล 2
11 วิโรจน์ ณ ระนอง 2
12 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 2
13 เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์ 2
14 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
15 Thamasat University 1
16 บังอร ศิริสัญลักษณ์ 1
17 Maree Bunsiriphan 1
18 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 1
19 มาลี บุญศิริพันธ์ 1
20 ศรีสุวรรณ สรศักดิ์ 1
21 อำพล จินดาวัฒนะ 1
22 สุวรรณา มานะโรจนานนท์ 1
23 สุกัญญา ธาราวัชรศาสตร์ 1
24 ชัยนันท์ นันทพันธ์ 1
25 สุภา กีร์ติบุตร 1
26 อนุมงคล ศิริเวทิน 1
27 วัชรีภรณ์ ไชยมงคล 1
28 ปรีชา วิจิตรธรรมรส 1
29 สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ 1
30 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 1
31 ปัญจราศี ปุณณชัยยะ 1
32 ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ 1
33 เกษร ชินเมธีพิทักษ์ 1
34 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 1
35 สุรณี พิพัฒน์โรจนกมล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2547 1
3 2546 1
4 2542 3
5 2534 4
6 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ปี พ.ศ. 2547
2 การบริหารระบบ (System administration)
ปี พ.ศ. 2546
3 การศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การของประเทศไทยบางประเทศในกลุ่มอาเซียน และประเทศสหรัฐอเมริกา
ปี พ.ศ. 2542
4 การศึกษาทัศนคติของเด็กและเยาวชนต่อโครงการฝึกอบรมจริยธรรมในสถานสงเคราะห์ : ศึกษาเฉพาะกรณี สถานแรกรับเด็กหญิงพญาไท
5 ปัจจัยเกื้อหนุนความสามารถในการมีส่วนร่วมปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสตรี พื้นที่จังหวัดเขตปริมณฑล
6 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อวิชาชีพ : ศึกษาเฉพาะกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาล
ปี พ.ศ. 2534
7 ปัจจัยการสื่อสาร ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ ของการบินไทย ศึกษากรณีผู้โดยสารชั้นธุรกิจ ในเส้นทางบินระหว่างประเทศ
8 การสื่อสารสถาบัน กับการสร้างภาพพจน์ : ศึกษากรณีการเคหะแห่งชาติ
9 ความต้องการความรู้ทางสารนิเทศศาสตร์ ของนักเอกสารสนเทศ ในห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
10 กระบวนการหาข่าวสารของอาสาสมัคร โครงการเกษตรและพัฒนาชนบท หน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย