ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ 2
2 สุรณี พิพัฒน์โรจนกมล 1
3 อำพล จินดาวัฒนะ 1
4 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 1
5 ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ 1
6 ชมรมแพทย์ชนบท 1
7 ศรชัย เตรียมวรกุล 1
8 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 1
9 มาลี บุญศิริพันธ์ 1
10 Maree Bunsiriphan 1
11 ศรีสุวรรณ สรศักดิ์ 1
12 สุวรรณา มานะโรจนานนท์ 1
13 สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ 1
14 สุกัญญา ธาราวัชรศาสตร์ 1
15 ชัยนันท์ นันทพันธ์ 1
16 Thamasat University 1
17 บังอร ศิริสัญลักษณ์ 1
18 ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล 1
19 ชูชัย ศรชำนิ 1
20 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 1
21 ปัญจราศี ปุณณชัยยะ 1
22 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 1
23 อนุมงคล ศิริเวทิน 1
24 สุภา กีร์ติบุตร 1
25 ปรีชา วิจิตรธรรมรส 1
26 วัชรีภรณ์ ไชยมงคล 1
27 เกษร ชินเมธีพิทักษ์ 1
28 ไม่มีข้อมูล 1
29 โรงพยาบาลเพ็ญ 1
30 เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ 1
31 เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์ 1
32 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
33 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 1
34 วิโรจน์ ณ ระนอง 1
35 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2549 1
3 2547 2
4 2546 1
5 2545 1
6 2542 3
7 2534 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ปี พ.ศ. 2549
2 การศึกษาเชิงนโยบายการสร้างนักสื่อสารสุขภาพและระบบการสื่อสารสุขภาพแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2547
3 การดำเนินงานระดับนโยบาย
4 การบริหารระบบ (System administration)
ปี พ.ศ. 2546
5 การศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การของประเทศไทยบางประเทศในกลุ่มอาเซียน และประเทศสหรัฐอเมริกา
ปี พ.ศ. 2545
6 อุปลักษณ์สุขภาพ/สันติภาพเชิงวิพากษ์
ปี พ.ศ. 2542
7 การศึกษาทัศนคติของเด็กและเยาวชนต่อโครงการฝึกอบรมจริยธรรมในสถานสงเคราะห์ : ศึกษาเฉพาะกรณี สถานแรกรับเด็กหญิงพญาไท
8 ปัจจัยเกื้อหนุนความสามารถในการมีส่วนร่วมปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสตรี พื้นที่จังหวัดเขตปริมณฑล
9 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อวิชาชีพ : ศึกษาเฉพาะกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาล
ปี พ.ศ. 2534
10 ปัจจัยการสื่อสาร ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ ของการบินไทย ศึกษากรณีผู้โดยสารชั้นธุรกิจ ในเส้นทางบินระหว่างประเทศ
11 การสื่อสารสถาบัน กับการสร้างภาพพจน์ : ศึกษากรณีการเคหะแห่งชาติ
12 ความต้องการความรู้ทางสารนิเทศศาสตร์ ของนักเอกสารสนเทศ ในห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
13 กระบวนการหาข่าวสารของอาสาสมัคร โครงการเกษตรและพัฒนาชนบท หน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย