ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทย์ศาสตร์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมพนธ์ ทัศนิยม 10
2 ไม่มีข้อมูล 9
3 สมบูรณ์ เทียนทอง 6
4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 6
5 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 6
6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 5
7 ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ 4
8 บัณฑิต ถิ่นคำรพ 4
9 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 4
10 อรุณ จิรวัฒน์กุล 4
11 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 4
12 อมร เปรมกมล 4
13 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 3
14 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 3
15 สุรพล เวียงนนท์ 3
16 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 3
17 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 3
18 สุธีร์ รัตนะมงคลกุล 3
19 บุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
20 ราม รังสินธุ์ 3
21 วิจารณ์ พานิช 3
22 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 2
23 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 2
24 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะแพทยศาสตร์ 2
25 คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
26 สุพรรณี พรหมเทศ 2
27 วสี ดุลวรรธนะ 2
28 กฤติกา สุวรรณรุ่งเรือง 2
29 มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2
30 ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ 2
31 วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ 2
32 กีรติ ภูมิผักแว่น 2
33 สุพจน์ คำสะอาด 2
34 สมหญิง อุ้มบุญ 2
35 ชลดา สีพั้วฮาม 2
36 รัตนวดี ณ นคร 2
37 ทวิตรี ภูมินำ 2
38 นิภา อังศุภากร 2
39 เบญจมาศ พระธานี 2
40 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า 2
41 ตรึงตา พูลผลอำนวย 2
42 เพชรรัตน์ ใจยงค์ 2
43 ทัศนีย์ ญาณะ 2
44 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 2
45 ภาสกร ศรีทิพย์สุโข 2
46 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะแพทยศาสตร์ 2
47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 2
48 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
49 ชูศักดิ์ คุปตานนท์ 1
50 สุเทพ ทักษิณาเจนกิจ 1
51 นุจรี ประทีปะวณิช 1
52 พงษ์เดช สารสาร 1
53 ดำริ เศรษฐจินดา 1
54 ชัยธัช รักราชการ 1
55 สุพัฒน์ สมจิตรสกุล 1
56 สุทธิดา สักทอง 1
57 ปริญญา สันติชาติงาม 1
58 นิวัต อุณฑพันธุ์ 1
59 จ.นครพนม. โรงพยาบาลนาหว้า 1
60 จ.ยโสธร. โรงพยาบาลป่าติ้ว 1
61 ภิรุญ มุตสิกพันธุ์ 1
62 วัชรา บุญสวัสดิ์ 1
63 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
64 ภูษิตา อินทรประสงค์ 1
65 สิทธิกร รองสำลี 1
66 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
67 ไ่ม่มีข้อมูล 1
68 สมเดช พินิจสุนทร 1
69 มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
70 พนิดา ธนาวิรัตนานิจ 1
71 นันทวัน ยันตะดิลก 1
72 นุชวรรณ์ บุญเรือง 1
73 ภัทระ แสนไชยสุริยา 1
74 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
75 อาภาพร เผ่าวัฒนา 1
76 มณฑา เก่งการพานิช 1
77 กระทรวงสาธารณสุข 1
78 พงษ์เดช สารการ 1
79 โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ 1
80 Khon Kaen University. Faculty of Medicine 1
81 Piyatan Thasanawiwat 1
82 ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ 1
83 ปัตพงษ์ เกษสมบรณ์ 1
84 Fucalty of Medicine. Khon Kaen University 1
85 ธารินี อัครวิเชียร 1
86 ชาญชัย จารุภาชน์ 1
87 เครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน 1
88 วีระศักดิ์ จงสูวิวัฒน์วงศ์ 1
89 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโรทัย 1
90 พรเทพ เกษมศิริ 1
91 ขวัญชนก ยิ้มแต้ 1
92 พิภพ สิริเพาประดิษฐ์ 1
93 โรงพยาบาลภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 1
94 Pattapong Kessomboon 1
95 ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล 1
96 CRCN 1
97 วิวรรธน์ อัครวิเชียร 1
98 สุธี รัตนะมงคลกุล 1
99 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1
100 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. คณะแพทยศาสตร์ 1
101 ศิริราชพยาบาล. คณะแพททยศาสตร์ 1
102 ทัศนีย์ ญานะ 1
103 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพททยศาสตร์ 1
104 ราม รังสินธ์ 1
105 สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ 1
106 ขนิษฐา เจิมขุนทด 1
107 สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ 1
108 สายบัว ชี้เจริญ 1
109 พักตร์วิภา เจริญธรรม 1
110 วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล 1
111 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 1
112 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2554 3
3 2553 2
4 2552 1
5 2551 1
6 543 29