ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมพนธ์ ทัศนิยม 8
2 ไม่มีข้อมูล 7
3 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 5
4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 4
5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4
6 สมบูรณ์ เทียนทอง 4
7 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 3
8 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 3
9 อมร เปรมกมล 3
10 บัณฑิต ถิ่นคำรพ 3
11 ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ 3
12 อรุณ จิรวัฒน์กุล 3
13 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 2
14 สุรพล เวียงนนท์ 2
15 บุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
16 สมหญิง อุ้มบุญ 2
17 สุธีร์ รัตนะมงคลกุล 2
18 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 2
19 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 2
20 วิจารณ์ พานิช 2
21 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
22 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
23 พรเทพ เกษมศิริ 1
24 ขวัญชนก ยิ้มแต้ 1
25 พิภพ สิริเพาประดิษฐ์ 1
26 นิภา อังศุภากร 1
27 ชลดา สีพั้วฮาม 1
28 ทวิตรี ภูมินำ 1
29 พนิดา ธนาวิรัตนานิจ 1
30 เบญจมาศ พระธานี 1
31 โรงพยาบาลภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 1
32 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
33 พงษ์เดช สารการ 1
34 มณฑา เก่งการพานิช 1
35 เพชรรัตน์ ใจยงค์ 1
36 ภูษิตา อินทรประสงค์ 1
37 กระทรวงสาธารณสุข 1
38 สิทธิกร รองสำลี 1
39 นันทวัน ยันตะดิลก 1
40 นุชวรรณ์ บุญเรือง 1
41 สมเดช พินิจสุนทร 1
42 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 1
43 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1
44 สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ 1
45 วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล 1
46 ธารินี อัครวิเชียร 1
47 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. คณะแพทยศาสตร์ 1
48 วิวรรธน์ อัครวิเชียร 1
49 ศิริราชพยาบาล. คณะแพททยศาสตร์ 1
50 ชาญชัย จารุภาชน์ 1
51 อาภาพร เผ่าวัฒนา 1
52 สายบัว ชี้เจริญ 1
53 Piyatan Thasanawiwat 1
54 Khon Kaen University. Faculty of Medicine 1
55 Pattapong Kessomboon 1
56 Fucalty of Medicine. Khon Kaen University 1
57 เครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน 1
58 สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ 1
59 CRCN 1
60 ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ 1
61 ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล 1
62 ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ 1
63 วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ 1
64 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 1
65 ทัศนีย์ ญาณะ 1
66 คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
67 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 1
68 นิวัต อุณฑพันธุ์ 1
69 มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
70 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
71 ตรึงตา พูลผลอำนวย 1
72 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะแพทยศาสตร์ 1
73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
74 ขนิษฐา เจิมขุนทด 1
75 ภาสกร ศรีทิพย์สุโข 1
76 พักตร์วิภา เจริญธรรม 1
77 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะแพทยศาสตร์ 1
78 วสี ดุลวรรธนะ 1
79 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า 1
80 รัตนวดี ณ นคร 1
81 ปริญญา สันติชาติงาม 1
82 สุพัฒน์ สมจิตรสกุล 1
83 ชัยธัช รักราชการ 1
84 ชูศักดิ์ คุปตานนท์ 1
85 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
86 ดำริ เศรษฐจินดา 1
87 สุเทพ ทักษิณาเจนกิจ 1
88 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
89 สุทธิดา สักทอง 1
90 พงษ์เดช สารสาร 1
91 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
92 มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
93 วัชรา บุญสวัสดิ์ 1
94 จ.ยโสธร. โรงพยาบาลป่าติ้ว 1
95 จ.นครพนม. โรงพยาบาลนาหว้า 1
96 ภิรุญ มุตสิกพันธุ์ 1
97 สุพรรณี พรหมเทศ 1
98 กฤติกา สุวรรณรุ่งเรือง 1
99 กีรติ ภูมิผักแว่น 1
100 สุพจน์ คำสะอาด 1
101 ภัทระ แสนไชยสุริยา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 2
3 2554 6
4 2553 5
5 2552 9
6 2551 2
7 2549 2
8 2542 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 บทคัดย่อผลงาน R2R ปี 2556 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 6 (Routine to research : R2R) : ร่วมสร้างวัฒนธรรม R2R สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
2 คุณประโยชน์และข้อพึงระวังของการคัดกรองทางสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2555
3 คลินิคโรคหืดแบบง่าย Easy Asthma Clinic
4 บทคัดย่อผลงาน R2R ปี 2555 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 5 (Routine to research : R2R) : วิถี R2R เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
ปี พ.ศ. 2554
5 Standardization of Speech and Language Test for Thai Children Aged 0 - 4 Years
6 การประเมินแบบทดสอบการได้ยินห้านาทีฉบับภาษาไทยในการคัดกรองการได้ยินในชุมชน
7 การสังเคราะห์บทบาทกระทรวงสาธารณสุขในด้านระบบควบคุมและป้องกันโรค
8 การรวบรวมบทคัดย่อ ท่านช่วยเราได้
9 สรุปการประชุม เรื่อง การรวบรวมบทคัดย่อ ท่านช่วยเราได้
10 สังเคราะห์ปัญญาเพื่อพัฒนา R2R ปี 2554
ปี พ.ศ. 2553
11 การควบคุมกำกับและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเยาวชน
12 ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งในคนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
13 การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในระบบสุขภาพ
14 ความเห็นในเรื่อง บทบาท หน้าที่ และกิจกรรมต่อบริการปฐมภูมิของร้านยาคุณภาพในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
15 การวินิจฉัยภาวะไม่พึงประสงค์จากบริการทางการแพทย์เพื่อการจ่ายชดเชย
ปี พ.ศ. 2552
16 การพัฒนาเกณฑ์การพิจารณาเพื่อการตัดสินใจและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการวินิจฉัยภาวะไม่พึงประสงค์จากการได้รับบริการทางการแพทย์ที่สมควรได้รับการคุ้มครอง
17 การศึกษาผลลัพธ์ทางคลินิก คุณภาพชีวิต และต้นทุน – ประสิทธิผลของการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดในโครงการบริหารจัดการโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
18 สถานการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยาในประเทศไทยการทบทวนวรรณกรรมและข้อเสนอแนะ
19 The Heart of Primary Health Care
20 ประสบการณ์การจัดตั้งเครือข่ายวิจัยในภาคอีสาน
21 แนวคิดการพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ
22 วิธีการเขียนบทคัดย่อแบบนุ่งผ้า
23 การเรียกร้องเงินชดเชยจากภาวะไม่พึงประสงค์ที่เกิดในโรงพยาบาล
24 ตามไปดูผู้สูงวัยในญี่ปุ่น
ปี พ.ศ. 2551
25 พัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน ระยะที่3 ปีที่3
26 พัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน ระยะที่ 3 ปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2549
27 การจัดการระบบวิจัยคลินิกแบบสหสถาบัน
28 การพัฒนาเครื่องมือและกระบวนการวินิจฉัยภาวะไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2542
29 บทบาทผู้ซื้อบริการในระบบบริการสาธารณสุข