ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมพนธ์ ทัศนิยม 8
2 ไม่มีข้อมูล 7
3 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 5
4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4
5 สมบูรณ์ เทียนทอง 4
6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 4
7 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 3
8 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 3
9 อมร เปรมกมล 3
10 บัณฑิต ถิ่นคำรพ 3
11 ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ 3
12 อรุณ จิรวัฒน์กุล 3
13 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 2
14 สมหญิง อุ้มบุญ 2
15 สุรพล เวียงนนท์ 2
16 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
17 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 2
18 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
19 บุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
20 สุธีร์ รัตนะมงคลกุล 2
21 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 2
22 วิจารณ์ พานิช 2
23 สุพจน์ คำสะอาด 1
24 สุพรรณี พรหมเทศ 1
25 กีรติ ภูมิผักแว่น 1
26 มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
27 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
28 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
29 ภิรุญ มุตสิกพันธุ์ 1
30 ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ 1
31 กฤติกา สุวรรณรุ่งเรือง 1
32 จ.นครพนม. โรงพยาบาลนาหว้า 1
33 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
34 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 1
35 ชูศักดิ์ คุปตานนท์ 1
36 มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
37 นิวัต อุณฑพันธุ์ 1
38 จ.ยโสธร. โรงพยาบาลป่าติ้ว 1
39 สุพัฒน์ สมจิตรสกุล 1
40 ปริญญา สันติชาติงาม 1
41 วัชรา บุญสวัสดิ์ 1
42 ภูษิตา อินทรประสงค์ 1
43 นันทวัน ยันตะดิลก 1
44 นุชวรรณ์ บุญเรือง 1
45 กระทรวงสาธารณสุข 1
46 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
47 สิทธิกร รองสำลี 1
48 ขวัญชนก ยิ้มแต้ 1
49 พนิดา ธนาวิรัตนานิจ 1
50 สมเดช พินิจสุนทร 1
51 คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
52 พงษ์เดช สารการ 1
53 พงษ์เดช สารสาร 1
54 สุเทพ ทักษิณาเจนกิจ 1
55 ดำริ เศรษฐจินดา 1
56 สุทธิดา สักทอง 1
57 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
58 มณฑา เก่งการพานิช 1
59 อาภาพร เผ่าวัฒนา 1
60 ภัทระ แสนไชยสุริยา 1
61 ชัยธัช รักราชการ 1
62 ขนิษฐา เจิมขุนทด 1
63 Fucalty of Medicine. Khon Kaen University 1
64 Piyatan Thasanawiwat 1
65 Khon Kaen University. Faculty of Medicine 1
66 เครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน 1
67 ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ 1
68 สายบัว ชี้เจริญ 1
69 สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ 1
70 CRCN 1
71 Pattapong Kessomboon 1
72 ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล 1
73 โรงพยาบาลภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 1
74 พิภพ สิริเพาประดิษฐ์ 1
75 พรเทพ เกษมศิริ 1
76 เบญจมาศ พระธานี 1
77 นิภา อังศุภากร 1
78 เพชรรัตน์ ใจยงค์ 1
79 ชลดา สีพั้วฮาม 1
80 ทวิตรี ภูมินำ 1
81 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 1
82 วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล 1
83 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า 1
84 รัตนวดี ณ นคร 1
85 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะแพทยศาสตร์ 1
86 วสี ดุลวรรธนะ 1
87 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะแพทยศาสตร์ 1
88 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 1
89 ทัศนีย์ ญาณะ 1
90 ตรึงตา พูลผลอำนวย 1
91 พักตร์วิภา เจริญธรรม 1
92 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
93 ธารินี อัครวิเชียร 1
94 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1
95 สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ 1
96 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. คณะแพทยศาสตร์ 1
97 ชาญชัย จารุภาชน์ 1
98 ภาสกร ศรีทิพย์สุโข 1
99 วิวรรธน์ อัครวิเชียร 1
100 ศิริราชพยาบาล. คณะแพททยศาสตร์ 1
101 วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 2
3 2554 6
4 2553 5
5 2552 9
6 2551 2
7 2549 2
8 2542 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 บทคัดย่อผลงาน R2R ปี 2556 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 6 (Routine to research : R2R) : ร่วมสร้างวัฒนธรรม R2R สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
2 คุณประโยชน์และข้อพึงระวังของการคัดกรองทางสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2555
3 คลินิคโรคหืดแบบง่าย Easy Asthma Clinic
4 บทคัดย่อผลงาน R2R ปี 2555 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 5 (Routine to research : R2R) : วิถี R2R เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
ปี พ.ศ. 2554
5 Standardization of Speech and Language Test for Thai Children Aged 0 - 4 Years
6 การประเมินแบบทดสอบการได้ยินห้านาทีฉบับภาษาไทยในการคัดกรองการได้ยินในชุมชน
7 การสังเคราะห์บทบาทกระทรวงสาธารณสุขในด้านระบบควบคุมและป้องกันโรค
8 การรวบรวมบทคัดย่อ ท่านช่วยเราได้
9 สรุปการประชุม เรื่อง การรวบรวมบทคัดย่อ ท่านช่วยเราได้
10 สังเคราะห์ปัญญาเพื่อพัฒนา R2R ปี 2554
ปี พ.ศ. 2553
11 การควบคุมกำกับและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเยาวชน
12 ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งในคนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
13 การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในระบบสุขภาพ
14 ความเห็นในเรื่อง บทบาท หน้าที่ และกิจกรรมต่อบริการปฐมภูมิของร้านยาคุณภาพในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
15 การวินิจฉัยภาวะไม่พึงประสงค์จากบริการทางการแพทย์เพื่อการจ่ายชดเชย
ปี พ.ศ. 2552
16 การพัฒนาเกณฑ์การพิจารณาเพื่อการตัดสินใจและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการวินิจฉัยภาวะไม่พึงประสงค์จากการได้รับบริการทางการแพทย์ที่สมควรได้รับการคุ้มครอง
17 การศึกษาผลลัพธ์ทางคลินิก คุณภาพชีวิต และต้นทุน – ประสิทธิผลของการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดในโครงการบริหารจัดการโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
18 สถานการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยาในประเทศไทยการทบทวนวรรณกรรมและข้อเสนอแนะ
19 The Heart of Primary Health Care
20 ประสบการณ์การจัดตั้งเครือข่ายวิจัยในภาคอีสาน
21 แนวคิดการพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ
22 วิธีการเขียนบทคัดย่อแบบนุ่งผ้า
23 การเรียกร้องเงินชดเชยจากภาวะไม่พึงประสงค์ที่เกิดในโรงพยาบาล
24 ตามไปดูผู้สูงวัยในญี่ปุ่น
ปี พ.ศ. 2551
25 พัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน ระยะที่3 ปีที่3
26 พัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน ระยะที่ 3 ปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2549
27 การจัดการระบบวิจัยคลินิกแบบสหสถาบัน
28 การพัฒนาเครื่องมือและกระบวนการวินิจฉัยภาวะไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2542
29 บทบาทผู้ซื้อบริการในระบบบริการสาธารณสุข