ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมพนธ์ ทัศนิยม 10
2 ไม่มีข้อมูล 9
3 สมบูรณ์ เทียนทอง 6
4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 6
5 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 6
6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 5
7 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 4
8 อมร เปรมกมล 4
9 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 4
10 บัณฑิต ถิ่นคำรพ 4
11 ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ 4
12 อรุณ จิรวัฒน์กุล 4
13 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 3
14 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 3
15 สุรพล เวียงนนท์ 3
16 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 3
17 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 3
18 สุธีร์ รัตนะมงคลกุล 3
19 บุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
20 วิจารณ์ พานิช 3
21 สมหญิง อุ้มบุญ 2
22 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 2
23 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 2
24 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 2
25 สุพรรณี พรหมเทศ 2
26 วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ 2
27 กีรติ ภูมิผักแว่น 2
28 มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2
29 ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ 2
30 กฤติกา สุวรรณรุ่งเรือง 2
31 ทัศนีย์ ญาณะ 2
32 สุพจน์ คำสะอาด 2
33 คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
34 เพชรรัตน์ ใจยงค์ 2
35 ภาสกร ศรีทิพย์สุโข 2
36 ชลดา สีพั้วฮาม 2
37 ทวิตรี ภูมินำ 2
38 ตรึงตา พูลผลอำนวย 2
39 เบญจมาศ พระธานี 2
40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 2
41 นิภา อังศุภากร 2
42 วสี ดุลวรรธนะ 2
43 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะแพทยศาสตร์ 2
44 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า 2
45 รัตนวดี ณ นคร 2
46 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะแพทยศาสตร์ 2
47 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
48 มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
49 ปริญญา สันติชาติงาม 1
50 จ.นครพนม. โรงพยาบาลนาหว้า 1
51 สุพัฒน์ สมจิตรสกุล 1
52 นิวัต อุณฑพันธุ์ 1
53 ขนิษฐา เจิมขุนทด 1
54 จ.ยโสธร. โรงพยาบาลป่าติ้ว 1
55 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. คณะแพทยศาสตร์ 1
56 ชาญชัย จารุภาชน์ 1
57 ศิริราชพยาบาล. คณะแพททยศาสตร์ 1
58 วิวรรธน์ อัครวิเชียร 1
59 พักตร์วิภา เจริญธรรม 1
60 สุเทพ ทักษิณาเจนกิจ 1
61 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
62 สุทธิดา สักทอง 1
63 ภัทระ แสนไชยสุริยา 1
64 อาภาพร เผ่าวัฒนา 1
65 ธารินี อัครวิเชียร 1
66 พงษ์เดช สารสาร 1
67 ดำริ เศรษฐจินดา 1
68 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
69 ภิรุญ มุตสิกพันธุ์ 1
70 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
71 ชูศักดิ์ คุปตานนท์ 1
72 ชัยธัช รักราชการ 1
73 วัชรา บุญสวัสดิ์ 1
74 นุชวรรณ์ บุญเรือง 1
75 พนิดา ธนาวิรัตนานิจ 1
76 สมเดช พินิจสุนทร 1
77 ขวัญชนก ยิ้มแต้ 1
78 พรเทพ เกษมศิริ 1
79 พิภพ สิริเพาประดิษฐ์ 1
80 สิทธิกร รองสำลี 1
81 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
82 พงษ์เดช สารการ 1
83 มณฑา เก่งการพานิช 1
84 ภูษิตา อินทรประสงค์ 1
85 กระทรวงสาธารณสุข 1
86 นันทวัน ยันตะดิลก 1
87 โรงพยาบาลภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 1
88 ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล 1
89 สายบัว ชี้เจริญ 1
90 สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ 1
91 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 1
92 วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล 1
93 สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ 1
94 CRCN 1
95 ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ 1
96 Khon Kaen University. Faculty of Medicine 1
97 Pattapong Kessomboon 1
98 Piyatan Thasanawiwat 1
99 Fucalty of Medicine. Khon Kaen University 1
100 เครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน 1
101 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2554 3
3 2553 2
4 2552 1
5 2551 1
6 543 29