ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมพนธ์ ทัศนิยม 10
2 ไม่มีข้อมูล 9
3 สมบูรณ์ เทียนทอง 6
4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 6
5 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 6
6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 5
7 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 4
8 อมร เปรมกมล 4
9 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 4
10 บัณฑิต ถิ่นคำรพ 4
11 ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ 4
12 อรุณ จิรวัฒน์กุล 4
13 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 3
14 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 3
15 สุรพล เวียงนนท์ 3
16 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 3
17 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 3
18 สุธีร์ รัตนะมงคลกุล 3
19 บุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
20 วิจารณ์ พานิช 3
21 กีรติ ภูมิผักแว่น 2
22 กฤติกา สุวรรณรุ่งเรือง 2
23 สุพจน์ คำสะอาด 2
24 สมหญิง อุ้มบุญ 2
25 ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ 2
26 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 2
27 เบญจมาศ พระธานี 2
28 ชลดา สีพั้วฮาม 2
29 ทวิตรี ภูมินำ 2
30 นิภา อังศุภากร 2
31 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 2
32 มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2
33 สุพรรณี พรหมเทศ 2
34 รัตนวดี ณ นคร 2
35 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า 2
36 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะแพทยศาสตร์ 2
37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 2
38 คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
39 เพชรรัตน์ ใจยงค์ 2
40 วสี ดุลวรรธนะ 2
41 ภาสกร ศรีทิพย์สุโข 2
42 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 2
43 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะแพทยศาสตร์ 2
44 ทัศนีย์ ญาณะ 2
45 ตรึงตา พูลผลอำนวย 2
46 วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ 2
47 สุเทพ ทักษิณาเจนกิจ 1
48 พงษ์เดช สารสาร 1
49 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
50 อาภาพร เผ่าวัฒนา 1
51 ภัทระ แสนไชยสุริยา 1
52 สุทธิดา สักทอง 1
53 ชัยธัช รักราชการ 1
54 มณฑา เก่งการพานิช 1
55 ภิรุญ มุตสิกพันธุ์ 1
56 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
57 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
58 ชูศักดิ์ คุปตานนท์ 1
59 ดำริ เศรษฐจินดา 1
60 สมเดช พินิจสุนทร 1
61 พรเทพ เกษมศิริ 1
62 ขวัญชนก ยิ้มแต้ 1
63 พิภพ สิริเพาประดิษฐ์ 1
64 โรงพยาบาลภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 1
65 วัชรา บุญสวัสดิ์ 1
66 พนิดา ธนาวิรัตนานิจ 1
67 สิทธิกร รองสำลี 1
68 กระทรวงสาธารณสุข 1
69 ภูษิตา อินทรประสงค์ 1
70 นุชวรรณ์ บุญเรือง 1
71 นันทวัน ยันตะดิลก 1
72 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
73 พงษ์เดช สารการ 1
74 Fucalty of Medicine. Khon Kaen University 1
75 สายบัว ชี้เจริญ 1
76 สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ 1
77 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 1
78 วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล 1
79 สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ 1
80 CRCN 1
81 ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ 1
82 Pattapong Kessomboon 1
83 ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล 1
84 Khon Kaen University. Faculty of Medicine 1
85 Piyatan Thasanawiwat 1
86 เครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน 1
87 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1
88 ธารินี อัครวิเชียร 1
89 นิวัต อุณฑพันธุ์ 1
90 มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
91 ปริญญา สันติชาติงาม 1
92 สุพัฒน์ สมจิตรสกุล 1
93 จ.นครพนม. โรงพยาบาลนาหว้า 1
94 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
95 พักตร์วิภา เจริญธรรม 1
96 ชาญชัย จารุภาชน์ 1
97 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. คณะแพทยศาสตร์ 1
98 ศิริราชพยาบาล. คณะแพททยศาสตร์ 1
99 วิวรรธน์ อัครวิเชียร 1
100 ขนิษฐา เจิมขุนทด 1
101 จ.ยโสธร. โรงพยาบาลป่าติ้ว 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2554 3
3 2553 2
4 2552 1
5 2551 1
6 543 29