ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมพนธ์ ทัศนิยม 10
2 ไม่มีข้อมูล 9
3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 6
4 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 6
5 สมบูรณ์ เทียนทอง 6
6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 5
7 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 4
8 อมร เปรมกมล 4
9 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 4
10 บัณฑิต ถิ่นคำรพ 4
11 ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ 4
12 อรุณ จิรวัฒน์กุล 4
13 สุรพล เวียงนนท์ 3
14 สุธีร์ รัตนะมงคลกุล 3
15 บุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
16 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 3
17 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 3
18 วิจารณ์ พานิช 3
19 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 3
20 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 3
21 ทวิตรี ภูมินำ 2
22 ชลดา สีพั้วฮาม 2
23 นิภา อังศุภากร 2
24 ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ 2
25 เพชรรัตน์ ใจยงค์ 2
26 มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2
27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 2
28 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า 2
29 รัตนวดี ณ นคร 2
30 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะแพทยศาสตร์ 2
31 กฤติกา สุวรรณรุ่งเรือง 2
32 ภาสกร ศรีทิพย์สุโข 2
33 เบญจมาศ พระธานี 2
34 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 2
35 วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ 2
36 ทัศนีย์ ญาณะ 2
37 ตรึงตา พูลผลอำนวย 2
38 กีรติ ภูมิผักแว่น 2
39 วสี ดุลวรรธนะ 2
40 คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
41 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะแพทยศาสตร์ 2
42 สุพรรณี พรหมเทศ 2
43 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 2
44 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 2
45 สมหญิง อุ้มบุญ 2
46 สุพจน์ คำสะอาด 2
47 Pattapong Kessomboon 1
48 Khon Kaen University. Faculty of Medicine 1
49 Fucalty of Medicine. Khon Kaen University 1
50 ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ 1
51 เครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน 1
52 Piyatan Thasanawiwat 1
53 โรงพยาบาลภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 1
54 CRCN 1
55 พนิดา ธนาวิรัตนานิจ 1
56 ขวัญชนก ยิ้มแต้ 1
57 พรเทพ เกษมศิริ 1
58 พิภพ สิริเพาประดิษฐ์ 1
59 ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล 1
60 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. คณะแพทยศาสตร์ 1
61 วิวรรธน์ อัครวิเชียร 1
62 ศิริราชพยาบาล. คณะแพททยศาสตร์ 1
63 ขนิษฐา เจิมขุนทด 1
64 พักตร์วิภา เจริญธรรม 1
65 สมเดช พินิจสุนทร 1
66 ชาญชัย จารุภาชน์ 1
67 ธารินี อัครวิเชียร 1
68 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 1
69 สายบัว ชี้เจริญ 1
70 วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล 1
71 สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ 1
72 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1
73 สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ 1
74 สุพัฒน์ สมจิตรสกุล 1
75 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
76 ภิรุญ มุตสิกพันธุ์ 1
77 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
78 ชูศักดิ์ คุปตานนท์ 1
79 ชัยธัช รักราชการ 1
80 วัชรา บุญสวัสดิ์ 1
81 จ.ยโสธร. โรงพยาบาลป่าติ้ว 1
82 มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
83 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
84 นิวัต อุณฑพันธุ์ 1
85 ปริญญา สันติชาติงาม 1
86 จ.นครพนม. โรงพยาบาลนาหว้า 1
87 ดำริ เศรษฐจินดา 1
88 สุเทพ ทักษิณาเจนกิจ 1
89 กระทรวงสาธารณสุข 1
90 ภูษิตา อินทรประสงค์ 1
91 นุชวรรณ์ บุญเรือง 1
92 นันทวัน ยันตะดิลก 1
93 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
94 พงษ์เดช สารการ 1
95 มณฑา เก่งการพานิช 1
96 สุทธิดา สักทอง 1
97 พงษ์เดช สารสาร 1
98 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
99 ภัทระ แสนไชยสุริยา 1
100 อาภาพร เผ่าวัฒนา 1
101 สิทธิกร รองสำลี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2554 3
3 2553 2
4 2552 1
5 2551 1
6 543 29