ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 17
2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 14
3 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 14
4 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 13
5 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 10
6 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 9
7 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 8
8 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 6
9 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 6
10 ภูษิต ประคองสาย 6
11 พรพิศ ศิลขวุธท์ 6
12 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 5
13 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 5
14 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 5
15 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 5
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 5
17 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 4
18 ไม่มีข้อมูล 4
19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 4
20 อินทิรา กาญจนพิบูลย์ 4
21 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 4
22 Chulaporn Limwattananon 4
23 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 4
24 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 3
25 อมร เปรมกมล 3
26 บุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
27 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 3
28 ภาณุมาศ ภูมาศ 3
29 ศิริพา อุดมอักษร 3
30 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 3
31 Swansea university 2
32 หนึ่งฤทัย สุกใส 2
33 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
34 Pornpit Silkavute 2
35 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
36 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
37 ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง 2
38 David Hughes 2
39 อาทร ริ้วไพบูลย์ 2
40 วิวรรธน์ อัครวิเชียร 2
41 Khon Kaen University. Facalty of Pharmacy 2
42 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
43 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
44 ตวงรัตน์ โพธะ 2
45 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 2
46 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2
47 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 2
48 นพคุณ ธรรมธัชอารี 2
49 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
50 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
51 วลัยพร พัชรนฤมล 2
52 ธนภร ชัยจิต 2
53 ครรชิต สุขนาค 2
54 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2
55 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
56 อัญชลี จิตรักนที 2
57 สงครามชัย ลีทองดี 2
58 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
59 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
60 หทัยชนก สุมาลี 2
61 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
62 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
63 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
64 พิมประภา กิจวิธี 2
65 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
66 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 1
67 สุมนต์ สกลไชย 1
68 Passakorn Suanrueang 1
69 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 1
70 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
71 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
72 Paibul Suriyawongpaisal 1
73 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
74 สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ 1
75 ชยันต์ พิเชียรสุนทร 1
76 ขวัญใจ ธนากรจักร 1
77 ธนภร ทองศรี 1
78 เชิดชัย สุนทรภาส 1
79 กระทรวงสาธารณสุข. ศูนย์ข้อมูลขาวสารด้านเวชภัณฑ์ 1
80 Suraphon Limwatananon 1
81 โรงพยาบาลท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 1
82 โรงพยาบาลกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 1
83 Maneerat Rattanamahattana 1
84 มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ 1
85 Passakorn Phosi 1
86 ภาสกรณ์ โพธิ์ศรี 1
87 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
88 อํานวย พฤกษ์ภาคภูมิ 1
89 พิมลศรี แสงคาร์ 1
90 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
91 ดวงทิพย์ หงษ์สมุทร 1
92 จีริสุดา คำสีเขียว 1
93 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
94 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
95 Thananan Rattanachotphanit 1
96 ชูศักดิ์ คุปตานนท์ 1
97 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 1
98 Prathan Luecha 1
99 พยอม สุขเอนกนันท์ 1
100 วิทยาการสาธารณสุขสิรินธร 1
101 กนกวรรณ เส็งคำภา 1
102 ปิยะอร แดงพยนต์ 1
103 อรณัชชา เซ็นโส 1
104 จังหวัดสมุทรสงคราม. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 1
105 สุณี เลิศสินอุดม 1
106 ร้านยา MT Drug, Kanok Pharma Chain 1
107 ศิริรัตน์ ตันปิชาต 1
108 โรงพยาบาลสมุทรสาคร 1
109 สุรศักดิ์ สุนทร 1
110 ขวัญสุดา ชาติโสม 1
111 รัชตะ อุลมาน 1
112 โรงพยาบาลสระบุรี 1
113 สมชาย สุริยะไกร 1
114 โรงพยาบาลหนองหาน อุดรธานี 1
115 วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์ 1
116 โรงพยาบาลอุบลราชธานี 1
117 จ.สกลนคร. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 1
118 สุกัญญา นำชัยทศพล 1
119 โรงพยาบาลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 1
120 พักตร์วิภา เจริญธรรม 1
121 ขนิษฐา เจิมขุนทด 1
122 วราภรณ์ ปวงกันทา 1
123 ดำริ เศรษฐจินดา 1
124 สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย 1
125 ชัยธัช รักราชการ 1
126 สุเทพ ทักษิณาเจนกิจ 1
127 ธารินี อัครวิเชียร 1
128 สุทธิดา สักทอง 1
129 ชาญชัย จารุภาชน์ 1
130 พงษ์เดช สารสาร 1
131 Areewan Cheawchanwattana 1
132 Nusaraporn Kessomboon 1
133 พัชนี ธรรมวันนา 1
134 สุรเดช อัศวินทรางกูล 1
135 อิสระ 1
136 Narumol Jarernsiripornkul 1
137 สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การเภสัชกรรม. 1
138 กระทรวงพาณิชย์. กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1
139 Patchanee Thamwanna 1
140 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
141 Onanong Waleekhachonloet 1
142 กรรณิการ์ กิจติเวชกุล 1
143 Nataporn Chaipichit 1
144 จ.เชียงราย. โรงพยาบาลแม่สาย 1
145 กัญจนา ติษยาธิคม 1
146 Nagkhat Saothong 1
147 นักขัต เสาร์ทอง 1
148 วุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล 1
149 นฤมล เจริญศิริพรกุล 1
150 อัจฉรา เอกแสงศรี 1
151 นทพร ชัยพิชิต 1
152 อุษาวดี มาลีวงศ์ 1
153 Naresuan University 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 3
3 2554 1
4 2552 1
5 543 40