ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 17
2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 14
3 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 14
4 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 13
5 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 10
6 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 9
7 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 8
8 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 6
9 พรพิศ ศิลขวุธท์ 6
10 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 6
11 ภูษิต ประคองสาย 6
12 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 5
13 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 5
14 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 5
15 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 5
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 5
17 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 4
18 Chulaporn Limwattananon 4
19 ไม่มีข้อมูล 4
20 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 4
21 อินทิรา กาญจนพิบูลย์ 4
22 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 4
23 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 4
24 บุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
25 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 3
26 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 3
27 ศิริพา อุดมอักษร 3
28 อมร เปรมกมล 3
29 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 3
30 ภาณุมาศ ภูมาศ 3
31 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
32 หทัยชนก สุมาลี 2
33 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
34 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
35 วลัยพร พัชรนฤมล 2
36 สงครามชัย ลีทองดี 2
37 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
38 พิมประภา กิจวิธี 2
39 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
40 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
41 Swansea university 2
42 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
43 David Hughes 2
44 Pornpit Silkavute 2
45 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
46 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
47 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
48 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
49 อาทร ริ้วไพบูลย์ 2
50 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2
51 ตวงรัตน์ โพธะ 2
52 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 2
53 ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง 2
54 นพคุณ ธรรมธัชอารี 2
55 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
56 หนึ่งฤทัย สุกใส 2
57 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
58 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 2
59 ครรชิต สุขนาค 2
60 ธนภร ชัยจิต 2
61 วิวรรธน์ อัครวิเชียร 2
62 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2
63 อัญชลี จิตรักนที 2
64 Khon Kaen University. Facalty of Pharmacy 2
65 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
66 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
67 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
68 พิมลศรี แสงคาร์ 1
69 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 1
70 สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย 1
71 วราภรณ์ ปวงกันทา 1
72 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
73 ดำริ เศรษฐจินดา 1
74 ชัยธัช รักราชการ 1
75 ชูศักดิ์ คุปตานนท์ 1
76 โรงพยาบาลสมุทรสาคร 1
77 สุเทพ ทักษิณาเจนกิจ 1
78 สุณี เลิศสินอุดม 1
79 จังหวัดสมุทรสงคราม. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 1
80 วิทยาการสาธารณสุขสิรินธร 1
81 อํานวย พฤกษ์ภาคภูมิ 1
82 ศิริรัตน์ ตันปิชาต 1
83 จีริสุดา คำสีเขียว 1
84 Prathan Luecha 1
85 พยอม สุขเอนกนันท์ 1
86 ร้านยา MT Drug, Kanok Pharma Chain 1
87 ดวงทิพย์ หงษ์สมุทร 1
88 สมชาย สุริยะไกร 1
89 Areewan Cheawchanwattana 1
90 จ.สกลนคร. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 1
91 สุกัญญา นำชัยทศพล 1
92 โรงพยาบาลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 1
93 Nusaraporn Kessomboon 1
94 นักขัต เสาร์ทอง 1
95 กนกวรรณ เส็งคำภา 1
96 กัญจนา ติษยาธิคม 1
97 Nagkhat Saothong 1
98 โรงพยาบาลอุบลราชธานี 1
99 วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์ 1
100 ขนิษฐา เจิมขุนทด 1
101 สุทธิดา สักทอง 1
102 ชาญชัย จารุภาชน์ 1
103 พงษ์เดช สารสาร 1
104 พักตร์วิภา เจริญธรรม 1
105 ขวัญสุดา ชาติโสม 1
106 รัชตะ อุลมาน 1
107 โรงพยาบาลสระบุรี 1
108 โรงพยาบาลหนองหาน อุดรธานี 1
109 ธารินี อัครวิเชียร 1
110 พัชนี ธรรมวันนา 1
111 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
112 Onanong Waleekhachonloet 1
113 กระทรวงพาณิชย์. กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1
114 สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การเภสัชกรรม. 1
115 Patchanee Thamwanna 1
116 Naresuan University 1
117 กระทรวงสาธารณสุข. ศูนย์ข้อมูลขาวสารด้านเวชภัณฑ์ 1
118 Suraphon Limwatananon 1
119 Thananan Rattanachotphanit 1
120 สุรเดช อัศวินทรางกูล 1
121 อิสระ 1
122 อุษาวดี มาลีวงศ์ 1
123 นฤมล เจริญศิริพรกุล 1
124 วุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล 1
125 จ.เชียงราย. โรงพยาบาลแม่สาย 1
126 นทพร ชัยพิชิต 1
127 อัจฉรา เอกแสงศรี 1
128 Narumol Jarernsiripornkul 1
129 กรรณิการ์ กิจติเวชกุล 1
130 Nataporn Chaipichit 1
131 เชิดชัย สุนทรภาส 1
132 ขวัญใจ ธนากรจักร 1
133 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
134 สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ 1
135 ชยันต์ พิเชียรสุนทร 1
136 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 1
137 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
138 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
139 อรณัชชา เซ็นโส 1
140 สุรศักดิ์ สุนทร 1
141 ธนภร ทองศรี 1
142 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 1
143 สุมนต์ สกลไชย 1
144 Passakorn Phosi 1
145 ภาสกรณ์ โพธิ์ศรี 1
146 โรงพยาบาลกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 1
147 โรงพยาบาลท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 1
148 มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ 1
149 Maneerat Rattanamahattana 1
150 Passakorn Suanrueang 1
151 Paibul Suriyawongpaisal 1
152 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
153 ปิยะอร แดงพยนต์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 3
3 2554 1
4 2552 1
5 543 40