ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 17
2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 14
3 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 14
4 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 13
5 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 10
6 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 9
7 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 8
8 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 6
9 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 6
10 ภูษิต ประคองสาย 6
11 พรพิศ ศิลขวุธท์ 6
12 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 5
13 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 5
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 5
15 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 5
16 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 5
17 อินทิรา กาญจนพิบูลย์ 4
18 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 4
19 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 4
20 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 4
21 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 4
22 ไม่มีข้อมูล 4
23 Chulaporn Limwattananon 4
24 อมร เปรมกมล 3
25 ภาณุมาศ ภูมาศ 3
26 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 3
27 บุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
28 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 3
29 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 3
30 ศิริพา อุดมอักษร 3
31 David Hughes 2
32 Swansea university 2
33 Pornpit Silkavute 2
34 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
35 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
36 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
37 นพคุณ ธรรมธัชอารี 2
38 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
39 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 2
40 ตวงรัตน์ โพธะ 2
41 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
42 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
43 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2
44 อาทร ริ้วไพบูลย์ 2
45 ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง 2
46 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 2
47 หนึ่งฤทัย สุกใส 2
48 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
49 ธนภร ชัยจิต 2
50 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
51 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
52 อัญชลี จิตรักนที 2
53 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2
54 วิวรรธน์ อัครวิเชียร 2
55 หทัยชนก สุมาลี 2
56 Khon Kaen University. Facalty of Pharmacy 2
57 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
58 ครรชิต สุขนาค 2
59 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
60 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
61 วลัยพร พัชรนฤมล 2
62 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
63 พิมประภา กิจวิธี 2
64 สงครามชัย ลีทองดี 2
65 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
66 Suraphon Limwatananon 1
67 Thananan Rattanachotphanit 1
68 Naresuan University 1
69 กระทรวงสาธารณสุข. ศูนย์ข้อมูลขาวสารด้านเวชภัณฑ์ 1
70 โรงพยาบาลท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 1
71 ภาสกรณ์ โพธิ์ศรี 1
72 Patchanee Thamwanna 1
73 โรงพยาบาลกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 1
74 ขวัญใจ ธนากรจักร 1
75 เชิดชัย สุนทรภาส 1
76 Narumol Jarernsiripornkul 1
77 Passakorn Phosi 1
78 กรรณิการ์ กิจติเวชกุล 1
79 Nataporn Chaipichit 1
80 อัจฉรา เอกแสงศรี 1
81 อิสระ 1
82 สุรเดช อัศวินทรางกูล 1
83 Onanong Waleekhachonloet 1
84 กระทรวงพาณิชย์. กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1
85 สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การเภสัชกรรม. 1
86 พัชนี ธรรมวันนา 1
87 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
88 ชยันต์ พิเชียรสุนทร 1
89 ปิยะอร แดงพยนต์ 1
90 อรณัชชา เซ็นโส 1
91 สุรศักดิ์ สุนทร 1
92 ธนภร ทองศรี 1
93 กนกวรรณ เส็งคำภา 1
94 วิทยาการสาธารณสุขสิรินธร 1
95 นทพร ชัยพิชิต 1
96 สุณี เลิศสินอุดม 1
97 จังหวัดสมุทรสงคราม. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 1
98 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
99 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
100 Passakorn Suanrueang 1
101 Paibul Suriyawongpaisal 1
102 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
103 Maneerat Rattanamahattana 1
104 สุมนต์ สกลไชย 1
105 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 1
106 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
107 สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ 1
108 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 1
109 มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ 1
110 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
111 สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย 1
112 ชัยธัช รักราชการ 1
113 ชูศักดิ์ คุปตานนท์ 1
114 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 1
115 ดำริ เศรษฐจินดา 1
116 วราภรณ์ ปวงกันทา 1
117 พงษ์เดช สารสาร 1
118 ธารินี อัครวิเชียร 1
119 สุเทพ ทักษิณาเจนกิจ 1
120 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
121 พิมลศรี แสงคาร์ 1
122 ร้านยา MT Drug, Kanok Pharma Chain 1
123 ศิริรัตน์ ตันปิชาต 1
124 อํานวย พฤกษ์ภาคภูมิ 1
125 โรงพยาบาลสมุทรสาคร 1
126 พยอม สุขเอนกนันท์ 1
127 Prathan Luecha 1
128 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
129 ดวงทิพย์ หงษ์สมุทร 1
130 จีริสุดา คำสีเขียว 1
131 ชาญชัย จารุภาชน์ 1
132 สุทธิดา สักทอง 1
133 นักขัต เสาร์ทอง 1
134 Nusaraporn Kessomboon 1
135 Areewan Cheawchanwattana 1
136 จ.สกลนคร. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 1
137 Nagkhat Saothong 1
138 กัญจนา ติษยาธิคม 1
139 นฤมล เจริญศิริพรกุล 1
140 วุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล 1
141 จ.เชียงราย. โรงพยาบาลแม่สาย 1
142 สุกัญญา นำชัยทศพล 1
143 โรงพยาบาลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 1
144 โรงพยาบาลหนองหาน อุดรธานี 1
145 ขวัญสุดา ชาติโสม 1
146 พักตร์วิภา เจริญธรรม 1
147 ขนิษฐา เจิมขุนทด 1
148 สมชาย สุริยะไกร 1
149 โรงพยาบาลสระบุรี 1
150 โรงพยาบาลอุบลราชธานี 1
151 วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์ 1
152 รัชตะ อุลมาน 1
153 อุษาวดี มาลีวงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 3
3 2554 1
4 2552 1
5 543 40