ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 17
2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 14
3 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 14
4 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 13
5 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 10
6 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 9
7 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 8
8 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 6
9 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 6
10 ภูษิต ประคองสาย 6
11 พรพิศ ศิลขวุธท์ 6
12 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 5
13 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 5
14 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 5
15 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 5
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 5
17 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 4
18 ไม่มีข้อมูล 4
19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 4
20 อินทิรา กาญจนพิบูลย์ 4
21 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 4
22 Chulaporn Limwattananon 4
23 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 4
24 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 3
25 อมร เปรมกมล 3
26 บุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
27 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 3
28 ภาณุมาศ ภูมาศ 3
29 ศิริพา อุดมอักษร 3
30 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 3
31 หนึ่งฤทัย สุกใส 2
32 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 2
33 นพคุณ ธรรมธัชอารี 2
34 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
35 Pornpit Silkavute 2
36 David Hughes 2
37 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 2
38 Swansea university 2
39 ตวงรัตน์ โพธะ 2
40 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2
41 อัญชลี จิตรักนที 2
42 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
43 Khon Kaen University. Facalty of Pharmacy 2
44 วิวรรธน์ อัครวิเชียร 2
45 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2
46 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
47 อาทร ริ้วไพบูลย์ 2
48 ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง 2
49 วลัยพร พัชรนฤมล 2
50 สงครามชัย ลีทองดี 2
51 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
52 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
53 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
54 ครรชิต สุขนาค 2
55 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
56 ธนภร ชัยจิต 2
57 พิมประภา กิจวิธี 2
58 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
59 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
60 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
61 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
62 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
63 หทัยชนก สุมาลี 2
64 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
65 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
66 กนกวรรณ เส็งคำภา 1
67 ปิยะอร แดงพยนต์ 1
68 อรณัชชา เซ็นโส 1
69 วิทยาการสาธารณสุขสิรินธร 1
70 โรงพยาบาลสมุทรสาคร 1
71 ศิริรัตน์ ตันปิชาต 1
72 สุรศักดิ์ สุนทร 1
73 อํานวย พฤกษ์ภาคภูมิ 1
74 สุณี เลิศสินอุดม 1
75 จังหวัดสมุทรสงคราม. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 1
76 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 1
77 ร้านยา MT Drug, Kanok Pharma Chain 1
78 สุมนต์ สกลไชย 1
79 Passakorn Suanrueang 1
80 Paibul Suriyawongpaisal 1
81 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 1
82 ชยันต์ พิเชียรสุนทร 1
83 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
84 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
85 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
86 สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ 1
87 ธนภร ทองศรี 1
88 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 1
89 พงษ์เดช สารสาร 1
90 ธารินี อัครวิเชียร 1
91 สุเทพ ทักษิณาเจนกิจ 1
92 วราภรณ์ ปวงกันทา 1
93 ชาญชัย จารุภาชน์ 1
94 สุทธิดา สักทอง 1
95 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
96 พักตร์วิภา เจริญธรรม 1
97 ขนิษฐา เจิมขุนทด 1
98 ดำริ เศรษฐจินดา 1
99 สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย 1
100 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
101 ดวงทิพย์ หงษ์สมุทร 1
102 จีริสุดา คำสีเขียว 1
103 Prathan Luecha 1
104 พิมลศรี แสงคาร์ 1
105 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
106 ชัยธัช รักราชการ 1
107 ชูศักดิ์ คุปตานนท์ 1
108 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
109 พยอม สุขเอนกนันท์ 1
110 Nusaraporn Kessomboon 1
111 จ.เชียงราย. โรงพยาบาลแม่สาย 1
112 กัญจนา ติษยาธิคม 1
113 Nagkhat Saothong 1
114 นักขัต เสาร์ทอง 1
115 วุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล 1
116 นฤมล เจริญศิริพรกุล 1
117 อัจฉรา เอกแสงศรี 1
118 นทพร ชัยพิชิต 1
119 อุษาวดี มาลีวงศ์ 1
120 Areewan Cheawchanwattana 1
121 จ.สกลนคร. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 1
122 โรงพยาบาลสระบุรี 1
123 สมชาย สุริยะไกร 1
124 โรงพยาบาลหนองหาน อุดรธานี 1
125 ขวัญสุดา ชาติโสม 1
126 รัชตะ อุลมาน 1
127 วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์ 1
128 สุกัญญา นำชัยทศพล 1
129 โรงพยาบาลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 1
130 โรงพยาบาลอุบลราชธานี 1
131 Nataporn Chaipichit 1
132 กรรณิการ์ กิจติเวชกุล 1
133 ขวัญใจ ธนากรจักร 1
134 เชิดชัย สุนทรภาส 1
135 กระทรวงสาธารณสุข. ศูนย์ข้อมูลขาวสารด้านเวชภัณฑ์ 1
136 Suraphon Limwatananon 1
137 โรงพยาบาลท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 1
138 โรงพยาบาลกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 1
139 มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ 1
140 Passakorn Phosi 1
141 ภาสกรณ์ โพธิ์ศรี 1
142 Thananan Rattanachotphanit 1
143 Naresuan University 1
144 พัชนี ธรรมวันนา 1
145 สุรเดช อัศวินทรางกูล 1
146 อิสระ 1
147 Narumol Jarernsiripornkul 1
148 สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การเภสัชกรรม. 1
149 กระทรวงพาณิชย์. กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1
150 Patchanee Thamwanna 1
151 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
152 Onanong Waleekhachonloet 1
153 Maneerat Rattanamahattana 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 3
3 2554 1
4 2552 1
5 543 40