ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 17
2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 14
3 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 14
4 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 13
5 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 10
6 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 9
7 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 8
8 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 6
9 พรพิศ ศิลขวุธท์ 6
10 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 6
11 ภูษิต ประคองสาย 6
12 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 5
13 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 5
14 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 5
15 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 5
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 5
17 ไม่มีข้อมูล 4
18 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 4
19 Chulaporn Limwattananon 4
20 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 4
21 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 4
22 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 4
23 อินทิรา กาญจนพิบูลย์ 4
24 บุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
25 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 3
26 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 3
27 ศิริพา อุดมอักษร 3
28 อมร เปรมกมล 3
29 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 3
30 ภาณุมาศ ภูมาศ 3
31 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
32 หทัยชนก สุมาลี 2
33 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
34 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
35 วลัยพร พัชรนฤมล 2
36 สงครามชัย ลีทองดี 2
37 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
38 พิมประภา กิจวิธี 2
39 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
40 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
41 Swansea university 2
42 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
43 David Hughes 2
44 Pornpit Silkavute 2
45 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
46 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
47 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
48 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
49 อาทร ริ้วไพบูลย์ 2
50 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2
51 ตวงรัตน์ โพธะ 2
52 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 2
53 ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง 2
54 นพคุณ ธรรมธัชอารี 2
55 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
56 หนึ่งฤทัย สุกใส 2
57 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
58 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 2
59 ครรชิต สุขนาค 2
60 ธนภร ชัยจิต 2
61 วิวรรธน์ อัครวิเชียร 2
62 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2
63 อัญชลี จิตรักนที 2
64 Khon Kaen University. Facalty of Pharmacy 2
65 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
66 ชาญชัย จารุภาชน์ 1
67 พงษ์เดช สารสาร 1
68 ธารินี อัครวิเชียร 1
69 สุทธิดา สักทอง 1
70 ขวัญสุดา ชาติโสม 1
71 สมชาย สุริยะไกร 1
72 สุเทพ ทักษิณาเจนกิจ 1
73 โรงพยาบาลหนองหาน อุดรธานี 1
74 พักตร์วิภา เจริญธรรม 1
75 ขนิษฐา เจิมขุนทด 1
76 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
77 โรงพยาบาลสระบุรี 1
78 พิมลศรี แสงคาร์ 1
79 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
80 ดวงทิพย์ หงษ์สมุทร 1
81 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
82 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 1
83 ดำริ เศรษฐจินดา 1
84 สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย 1
85 ชัยธัช รักราชการ 1
86 ชูศักดิ์ คุปตานนท์ 1
87 วราภรณ์ ปวงกันทา 1
88 นักขัต เสาร์ทอง 1
89 อัจฉรา เอกแสงศรี 1
90 นทพร ชัยพิชิต 1
91 อุษาวดี มาลีวงศ์ 1
92 นฤมล เจริญศิริพรกุล 1
93 Nataporn Chaipichit 1
94 กรรณิการ์ กิจติเวชกุล 1
95 จีริสุดา คำสีเขียว 1
96 อิสระ 1
97 Narumol Jarernsiripornkul 1
98 วุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล 1
99 จ.เชียงราย. โรงพยาบาลแม่สาย 1
100 สุกัญญา นำชัยทศพล 1
101 โรงพยาบาลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 1
102 โรงพยาบาลอุบลราชธานี 1
103 วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์ 1
104 จ.สกลนคร. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 1
105 Areewan Cheawchanwattana 1
106 กัญจนา ติษยาธิคม 1
107 Nagkhat Saothong 1
108 Nusaraporn Kessomboon 1
109 รัชตะ อุลมาน 1
110 เชิดชัย สุนทรภาส 1
111 ภาสกรณ์ โพธิ์ศรี 1
112 โรงพยาบาลกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 1
113 โรงพยาบาลท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 1
114 ขวัญใจ ธนากรจักร 1
115 Passakorn Phosi 1
116 มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ 1
117 Paibul Suriyawongpaisal 1
118 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
119 Maneerat Rattanamahattana 1
120 กระทรวงสาธารณสุข. ศูนย์ข้อมูลขาวสารด้านเวชภัณฑ์ 1
121 Suraphon Limwatananon 1
122 กระทรวงพาณิชย์. กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1
123 สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การเภสัชกรรม. 1
124 พัชนี ธรรมวันนา 1
125 สุรเดช อัศวินทรางกูล 1
126 Onanong Waleekhachonloet 1
127 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
128 Thananan Rattanachotphanit 1
129 Naresuan University 1
130 Patchanee Thamwanna 1
131 Passakorn Suanrueang 1
132 สุมนต์ สกลไชย 1
133 สุณี เลิศสินอุดม 1
134 จังหวัดสมุทรสงคราม. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 1
135 วิทยาการสาธารณสุขสิรินธร 1
136 กนกวรรณ เส็งคำภา 1
137 โรงพยาบาลสมุทรสาคร 1
138 อํานวย พฤกษ์ภาคภูมิ 1
139 พยอม สุขเอนกนันท์ 1
140 ร้านยา MT Drug, Kanok Pharma Chain 1
141 ศิริรัตน์ ตันปิชาต 1
142 ปิยะอร แดงพยนต์ 1
143 อรณัชชา เซ็นโส 1
144 สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ 1
145 ชยันต์ พิเชียรสุนทร 1
146 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 1
147 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 1
148 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
149 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
150 สุรศักดิ์ สุนทร 1
151 ธนภร ทองศรี 1
152 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
153 Prathan Luecha 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 3
3 2554 1
4 2552 1
5 543 40