ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 3
2 ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ 2
3 พงษ์เดช สารการ 2
4 บัณฑิต ถิ่นคำรพ 2
5 อรุณ จิรวัฒน์กุล 2
6 สุรพล เวียงนนท์ 2
7 สุทธิดา สักทอง 1
8 พงษ์เดช สารสาร 1
9 สายบัว ชี้เจริญ 1
10 สุเทพ ทักษิณาเจนกิจ 1
11 สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ 1
12 ไม่มีข้อมูล 1
13 ชูศักดิ์ คุปตานนท์ 1
14 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
15 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 1
16 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 1
17 ชัยธัช รักราชการ 1
18 ดำริ เศรษฐจินดา 1
19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1
20 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะแพทยศาสตร์ 1
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
22 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า 1
23 วสี ดุลวรรธนะ 1
24 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะแพทยศาสตร์ 1
25 สุธีร์ รัตนะมงคลกุล 1
26 ภาสกร ศรีทิพย์สุโข 1
27 สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ 1
28 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
29 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. คณะแพทยศาสตร์ 1
30 ศิริราชพยาบาล. คณะแพททยศาสตร์ 1
31 วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล 1
32 กรมควบคุมโรค. สำนักโรคเอดส์วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 1
33 ปิยะธิดา สมุทรประภูติ 1
34 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
35 อุษา โถหินัง 1
36 ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคเอดส์สำนักอนามัย กทม. 1
37 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักพยาบาลศาสตร์ 1
38 ปาหนัน พิชยภิญโญ 1
39 รัชนี มิตกิตติ 1
40 โรงพยาบาลขอนแก่น 1
41 เยาวเรศ คำมะนาด 1
42 ภัทระ แสนไชยสุริยา 1
43 ภูษิตา อินทรประสงค์ 1
44 สุพรรณี พรหมเทศ 1
45 สุพจน์ คำสะอาด 1
46 มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการประเมินผล คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
47 สถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย 1
48 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะนิเทศศาสตร์ 1
49 กรมควบคุมโรค. สำนักระบาดวิทยา 1
50 องค์การอนามัยโลก (WHO) 1
51 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
52 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
53 กีรติ ภูมิผักแว่น 1
54 กฤติกา สุวรรณรุ่งเรือง 1
55 ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ 1
56 มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
57 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 3
2 2552 2
3 2551 1
4 2549 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การควบคุมกำกับและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเยาวชน และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (กลยุทธ์ที่ 2: เสริมสร้างศักยภาพและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายฯ)
2 ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งในคนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3 การควบคุมกำกับและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเป้าหมายประชากรเคลื่อนย้ายและชาติพันธุ์
ปี พ.ศ. 2552
4 การศึกษาผลลัพธ์ทางคลินิก คุณภาพชีวิต และต้นทุน – ประสิทธิผลของการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดในโครงการบริหารจัดการโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
5 พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับการกระทำรุนแรงของสามีต่อภรรยา
ปี พ.ศ. 2551
6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน ระยะที่3 ปีที่3
ปี พ.ศ. 2549
7 การจัดการระบบวิจัยคลินิกแบบสหสถาบัน