ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 3
2 สุรพล เวียงนนท์ 2
3 อรุณ จิรวัฒน์กุล 2
4 พงษ์เดช สารการ 2
5 ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ 2
6 บัณฑิต ถิ่นคำรพ 2
7 กรมควบคุมโรค. สำนักระบาดวิทยา 1
8 กรมควบคุมโรค. สำนักโรคเอดส์วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 1
9 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
10 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะนิเทศศาสตร์ 1
11 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
12 องค์การอนามัยโลก (WHO) 1
13 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
14 มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
16 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
17 สถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย 1
18 มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการประเมินผล คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
19 ชัยธัช รักราชการ 1
20 สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ 1
21 ไม่มีข้อมูล 1
22 สายบัว ชี้เจริญ 1
23 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 1
24 วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล 1
25 สุทธิดา สักทอง 1
26 พงษ์เดช สารสาร 1
27 ชูศักดิ์ คุปตานนท์ 1
28 ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ 1
29 ดำริ เศรษฐจินดา 1
30 สุเทพ ทักษิณาเจนกิจ 1
31 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 1
32 สุพรรณี พรหมเทศ 1
33 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะแพทยศาสตร์ 1
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
35 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า 1
36 วสี ดุลวรรธนะ 1
37 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะแพทยศาสตร์ 1
38 สุธีร์ รัตนะมงคลกุล 1
39 ภาสกร ศรีทิพย์สุโข 1
40 สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ 1
41 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1
42 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. คณะแพทยศาสตร์ 1
43 ศิริราชพยาบาล. คณะแพททยศาสตร์ 1
44 โรงพยาบาลขอนแก่น 1
45 เยาวเรศ คำมะนาด 1
46 ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคเอดส์สำนักอนามัย กทม. 1
47 อุษา โถหินัง 1
48 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักพยาบาลศาสตร์ 1
49 สุพจน์ คำสะอาด 1
50 กีรติ ภูมิผักแว่น 1
51 ปิยะธิดา สมุทรประภูติ 1
52 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
53 ภัทระ แสนไชยสุริยา 1
54 ภูษิตา อินทรประสงค์ 1
55 รัชนี มิตกิตติ 1
56 ปาหนัน พิชยภิญโญ 1
57 กฤติกา สุวรรณรุ่งเรือง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 3
2 2552 2
3 2551 1
4 2549 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การควบคุมกำกับและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเยาวชน และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (กลยุทธ์ที่ 2: เสริมสร้างศักยภาพและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายฯ)
2 ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งในคนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3 การควบคุมกำกับและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเป้าหมายประชากรเคลื่อนย้ายและชาติพันธุ์
ปี พ.ศ. 2552
4 การศึกษาผลลัพธ์ทางคลินิก คุณภาพชีวิต และต้นทุน – ประสิทธิผลของการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดในโครงการบริหารจัดการโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
5 พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับการกระทำรุนแรงของสามีต่อภรรยา
ปี พ.ศ. 2551
6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน ระยะที่3 ปีที่3
ปี พ.ศ. 2549
7 การจัดการระบบวิจัยคลินิกแบบสหสถาบัน