ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 14
2 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 14
3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 12
4 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 11
5 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 9
6 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 7
7 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 7
8 สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ 6
9 พรพิศ ศิลขวุธท์ 6
10 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 6
11 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 4
12 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 4
13 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 4
14 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 4
15 ภูษิต ประคองสาย 4
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 4
17 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 4
18 Chulaporn Limwattananon 4
19 ไม่มีข้อมูล 4
20 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 3
21 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 3
22 อินทิรา กาญจนพิบูลย์ 3
23 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 3
24 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 3
25 Supon Limwattananon 3
26 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 3
27 Samrit Srithamrongsawat 3
28 อมร เปรมกมล 2
29 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 2
30 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 2
31 วิวรรธน์ อัครวิเชียร 2
32 ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง 2
33 บุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
34 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
35 ภาณุมาศ ภูมาศ 2
36 Khon Kaen University. Facalty of Pharmacy 2
37 ศิริพา อุดมอักษร 2
38 ธนภร ชัยจิต 2
39 Pornpit Silkavute 2
40 พิมประภา กิจวิธี 2
41 นพคุณ ธรรมธัชอารี 2
42 หนึ่งฤทัย สุกใส 2
43 Noppakun Thammatacharee 2
44 อิสระ 1
45 กรรณิการ์ กิจติเวชกุล 1
46 อัจฉรา เอกแสงศรี 1
47 สุรเดช อัศวินทรางกูล 1
48 อุษาวดี มาลีวงศ์ 1
49 วุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล 1
50 เชิดชัย สุนทรภาส 1
51 โรงพยาบาลท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 1
52 โรงพยาบาลกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 1
53 ภาสกรณ์ โพธิ์ศรี 1
54 ขวัญใจ ธนากรจักร 1
55 Thananan Rattanachotphanit 1
56 กระทรวงพาณิชย์. กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1
57 กระทรวงสาธารณสุข. ศูนย์ข้อมูลขาวสารด้านเวชภัณฑ์ 1
58 สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การเภสัชกรรม. 1
59 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 1
60 Narumol Jarernsiripornkul 1
61 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
62 จิรบูรณ์ โตสงวน 1
63 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
64 Nataporn Chaipichit 1
65 Passakorn Phosi 1
66 หทัยชนก สุมาลี 1
67 บุญชัย กิจสนาโยธิน 1
68 พัชนี ธรรมวันนา 1
69 Swansea university 1
70 Patchanee Thamwanna 1
71 Onanong Waleekhachonloet 1
72 David Hughes 1
73 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย(สวปก.) 1
74 นุชรี ศรีวิโรจน์ 1
75 กัญจนา ติษยาธิคม 1
76 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
77 นทพร ชัยพิชิต 1
78 ศิริตรี สุทธฺจิตต์ 1
79 ธนภร ทองศรี 1
80 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
81 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
82 วิชัย โชควิวัฒน 1
83 สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ 1
84 พยอม สุขเอนกนันท์ 1
85 มหาวิทยาลัยเนรศวร. คณะเภสัชศาสตร์ 1
86 พิมลศรี แสงคาร์ 1
87 ปิยะอร แดงพยนต์ 1
88 อรณัชชา เซ็นโส 1
89 ดวงทิพย์ หงษ์สมุทร 1
90 จีริสุดา คำสีเขียว 1
91 สุรศักดิ์ สุนทร 1
92 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
93 ชยันต์ พิเชียรสุนทร 1
94 Passakorn Suanrueang 1
95 Acharawan Topark-ngarm 1
96 ภาสกร สวนเรือง 1
97 Paibul Suriyawongpaisal 1
98 Maneerat Rattanamahattana 1
99 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
100 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 1
101 สุมนต์ สกลไชย 1
102 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 1
103 ตวงรัตน์ โพธะ 1
104 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 1
105 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
106 อาทร ริ้วไพบูลย์ 1
107 Sumon Sakolchai 1
108 มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ 1
109 โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ 1
110 ร้านยา MT Drug, Kanok Pharma Chain 1
111 พักตร์วิภา เจริญธรรม 1
112 ประธาน ฦาชา 1
113 ขนิษฐา เจิมขุนทด 1
114 ศิริรัตน์ ตันปิชาต 1
115 อํานวย พฤกษ์ภาคภูมิ 1
116 ชาญชัย จารุภาชน์ 1
117 Prathan Luecha 1
118 ขวัญสุดา ชาติโสม 1
119 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
120 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 1
121 สมชาย สุริยะไกร 1
122 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
123 นุจรี ประทีปะวณิช 1
124 โรงพยาบาลหนองหาน อุดรธานี 1
125 ธารินี อัครวิเชียร 1
126 โรงพยาบาลสมุทรสาคร 1
127 Naresuan University 1
128 Suraphon Limwatananon 1
129 Supasit Pannarunothai 1
130 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
131 ศิริพา อุดมอักษา 1
132 กระทรวงสาธารณสุข. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ 1
133 Chulaporn Limwatananon 1
134 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
135 สุณี เลิศสินอุดม 1
136 วราภรณ์ ปวงกันทา 1
137 สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย 1
138 จังหวัดสมุทรสงคราม. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 1
139 กนกวรรณ เส็งคำภา 1
140 วิทยาการสาธารณสุขสิรินธร 1
141 โรงพยาบาลสระบุรี 1
142 ชูศักดิ์ คุปตานนท์ 1
143 วลัยพร พัชรนฤมล 1
144 Nusaraporn Kessomboon 1
145 Viroj Tangcharoensatien 1
146 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
147 Areewan Cheawchanwattana 1
148 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
149 สงครามชัย ลีทองดี 1
150 นักขัต เสาร์ทอง 1
151 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
152 นฤมล เจริญศิริพรกุล 1
153 จ.เชียงราย. โรงพยาบาลแม่สาย 1
154 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1
155 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
156 Nagkhat Saothong 1
157 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 1
158 ครรชิต สุขนาค 1
159 สุเทพ ทักษิณาเจนกิจ 1
160 โรงพยาบาลอุบลราชธานี 1
161 วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์ 1
162 ดำริ เศรษฐจินดา 1
163 ชัยธัช รักราชการ 1
164 รัชตะ อุลมาน 1
165 พงษ์เดช สารสาร 1
166 โรงพยาบาลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 1
167 จ.สกลนคร. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 1
168 อัญชลี จิตรักนที 1
169 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
170 วิโรจน์ วิโรจนวัธน์ 1
171 สุทธิดา สักทอง 1
172 สุกัญญา นำชัยทศพล 1
173 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 7
2 2555 11
3 2554 11
4 2553 2
5 2552 7
6 2547 1
7 2546 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการคำนวณดัชนีราคายา ผู้ให้บริการสุขภาพสำหรับโรงพยาบาลในประเทศไทยจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันปี 2555
2 สถานการณ์ด้านการเข้าถึงยา
3 ความไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ
4 มาตรการส่งเสริมและกำกับการใช้ยาสมเหตุผลในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการของโรงพยาบาล 34 แห่ง สำหรับยา 9 กลุ่มที่มีค่าใช้จ่ายสูง
5 กิจกรรมส่งเสริมความตระหนักรู้โรคมะเร็งปากมดลูกผ่านสื่อโดยผู้จำหน่ายวัคซีนป้องกันการติดเชื้อเอชพีวี
6 ผลลัพธ์จากการจัดการยาเพื่อการบำบัดโรคเบาหวาน ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ใช้ยาอินซูลิน โรงพยาบาลท่าอุเทน
7 มาตรการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลภาครัฐ: การทบทวนและวิเคราะห์กลไกเชิงนโยบายระดับชาติ
ปี พ.ศ. 2555
8 ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามราคาและวิเคราะห์ขีดความสามารถในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ยาของภาครัฐตามแนวทางของ PAC
9 โครงการสิทธิบัตรยาที่จัดเป็น evergreening patent ในประเทศไทยและการคาดประมาณผลกระทบที่เกิดขึ้น
10 การวิจัยและพัฒนาระบบเพื่อการจัดทำบัญชีรายจ่ายยาแห่งชาติ
11 ขีดความสามารถในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ยาของโรงพยาบาลภาครัฐตามแนวทางของ Pharmaceutical Acquisition Capability (PAC)
12 ความรู้เกี่ยวกับนโยบายสนับสนุนระบบบริการสุขภาพโรคเรื้อรังและการมีส่วนร่วมที่หน่วยบริการปฐมภูมิของเภสัชกรโรงพยาบาล
13 การทบทวนระบบควบคุมราคายาในประเทศไทย
14 คุณภาพการสั่งใช้ยาผู้ป่วยนอก: ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล ๑๘ แฟ้มมาตรฐานของโรงพยาบาล
15 ผลกระทบด้านสุขภาพและเศรษฐศาสตร์จากการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย : การศึกษาเบื้องต้น
16 การควบคุมราคายา: บทเรียนจากอดีต ข้อค้นพบปัจจุบัน และข้อเสนอสำหรับอนาคต
17 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
18 ผลกระทบด้านสุขภาพและเศรษฐศาสตร์จากการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
19 การเปลี่ยนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนจากการวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน(โดยใช้ตัวอย่างซ้ำ) 2548-2553
20 สถานการณ์ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันและหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก
21 สรุปการประชุม เรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้านยา
22 การประเมินผล 10 ปีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
23 คำแนะนำแนวทางปฏิบัติ : ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการทดสอบทางคลินิกของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
24 ค่าใช้จ่ายของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการกับการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ
25 ศักยภาพการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาผู้ป่วยนอกสำหรับสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการปี 2553
26 ระบบการรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาของผู้ป่วยโดยตรง : การดำเนินงานนานาชาติ
27 ต้นทุนประสิทธิผลในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคแบบมีพี่เลี้ยงในชุมชนกับแบบโรงพยาบาล
28 ค่าใช้จ่ายที่พยากรณ์จากการใช้ยาราคาแพงของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ : เปรียบเทียบกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
29 ต้นทุนที่ประหยัดได้ ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้จากการแก้ไขปัญหาความคลาดเคลื่อนทางยา ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ปี พ.ศ. 2553
30 ความเห็นในเรื่อง บทบาท หน้าที่ และกิจกรรมต่อบริการปฐมภูมิของร้านยาคุณภาพในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
31 ผลกระทบด้านงบประมาณในการผนวกร้านยาเข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2552
32 การพัฒนาเกณฑ์การพิจารณาเพื่อการตัดสินใจและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการวินิจฉัยภาวะไม่พึงประสงค์จากการได้รับบริการทางการแพทย์ที่สมควรได้รับการคุ้มครอง
33 การศึกษาผลลัพธ์ทางคลินิก คุณภาพชีวิต และต้นทุน – ประสิทธิผลของการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดในโครงการบริหารจัดการโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
34 การวิเคราะห์และพยากรณ์ค่าใช้จ่ายด้านยาผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
35 สถานการณ์ระบบยาประเทศไทยรู้เท่าทันกระแสโลก
36 เครือข่ายวิจัยระบบยา
37 มุมมองของผู้บริหารต่อการนำร้านยาเข้าเชื่อมโยงกับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
38 การเรียกร้องเงินชดเชยจากภาวะไม่พึงประสงค์ที่เกิดในโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2547
39 ค่าใช้จ่ายและการใช้ยาของผู้ป่วยที่รับการรักษาจากโรงพยาบาล : ผลกระทบของนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2546
40 แผนที่นโยบายสาธารณะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ