ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 17
2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 14
3 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 14
4 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 13
5 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 10
6 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 9
7 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 8
8 สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ 7
9 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 6
10 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 6
11 ภูษิต ประคองสาย 6
12 พรพิศ ศิลขวุธท์ 6
13 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 5
14 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 5
15 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 5
16 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 5
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 5
18 Chulaporn Limwattananon 4
19 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 4
20 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 4
21 ไม่มีข้อมูล 4
22 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 4
23 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 4
24 อินทิรา กาญจนพิบูลย์ 4
25 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 3
26 Supon Limwattananon 3
27 บุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
28 Samrit Srithamrongsawat 3
29 ภาณุมาศ ภูมาศ 3
30 ศิริพา อุดมอักษร 3
31 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 3
32 อมร เปรมกมล 3
33 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 3
34 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
35 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
36 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
37 หทัยชนก สุมาลี 2
38 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
39 วลัยพร พัชรนฤมล 2
40 สงครามชัย ลีทองดี 2
41 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
42 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
43 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
44 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
45 Swansea university 2
46 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
47 Noppakun Thammatacharee 2
48 David Hughes 2
49 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย(สวปก.) 2
50 นพคุณ ธรรมธัชอารี 2
51 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
52 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
53 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2
54 ตวงรัตน์ โพธะ 2
55 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
56 อาทร ริ้วไพบูลย์ 2
57 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 2
58 Pornpit Silkavute 2
59 ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง 2
60 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 2
61 วิวรรธน์ อัครวิเชียร 2
62 หนึ่งฤทัย สุกใส 2
63 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
64 ธนภร ชัยจิต 2
65 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
66 อัญชลี จิตรักนที 2
67 ครรชิต สุขนาค 2
68 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2
69 Khon Kaen University. Facalty of Pharmacy 2
70 พิมประภา กิจวิธี 2
71 ประธาน ฦาชา 1
72 นุจรี ประทีปะวณิช 1
73 Prathan Luecha 1
74 โรงพยาบาลหนองหาน อุดรธานี 1
75 ขวัญสุดา ชาติโสม 1
76 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
77 โรงพยาบาลสระบุรี 1
78 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 1
79 พักตร์วิภา เจริญธรรม 1
80 สมชาย สุริยะไกร 1
81 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
82 ชาญชัย จารุภาชน์ 1
83 สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย 1
84 สุณี เลิศสินอุดม 1
85 จังหวัดสมุทรสงคราม. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 1
86 วิทยาการสาธารณสุขสิรินธร 1
87 กนกวรรณ เส็งคำภา 1
88 วราภรณ์ ปวงกันทา 1
89 โรงพยาบาลสมุทรสาคร 1
90 ศิริรัตน์ ตันปิชาต 1
91 ขนิษฐา เจิมขุนทด 1
92 ชูศักดิ์ คุปตานนท์ 1
93 อํานวย พฤกษ์ภาคภูมิ 1
94 ธารินี อัครวิเชียร 1
95 ร้านยา MT Drug, Kanok Pharma Chain 1
96 สุเทพ ทักษิณาเจนกิจ 1
97 จ.เชียงราย. โรงพยาบาลแม่สาย 1
98 นฤมล เจริญศิริพรกุล 1
99 Nagkhat Saothong 1
100 นักขัต เสาร์ทอง 1
101 Nusaraporn Kessomboon 1
102 นทพร ชัยพิชิต 1
103 Nataporn Chaipichit 1
104 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
105 Onanong Waleekhachonloet 1
106 พัชนี ธรรมวันนา 1
107 Narumol Jarernsiripornkul 1
108 Viroj Tangcharoensatien 1
109 Areewan Cheawchanwattana 1
110 โรงพยาบาลอุบลราชธานี 1
111 พงษ์เดช สารสาร 1
112 วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์ 1
113 ดำริ เศรษฐจินดา 1
114 รัชตะ อุลมาน 1
115 โรงพยาบาลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 1
116 สุทธิดา สักทอง 1
117 จ.สกลนคร. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 1
118 วิโรจน์ วิโรจนวัธน์ 1
119 โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ 1
120 สุกัญญา นำชัยทศพล 1
121 ชัยธัช รักราชการ 1
122 สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การเภสัชกรรม. 1
123 กระทรวงพาณิชย์. กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1
124 กระทรวงสาธารณสุข. ศูนย์ข้อมูลขาวสารด้านเวชภัณฑ์ 1
125 สุรเดช อัศวินทรางกูล 1
126 อิสระ 1
127 กรรณิการ์ กิจติเวชกุล 1
128 เชิดชัย สุนทรภาส 1
129 ขวัญใจ ธนากรจักร 1
130 Passakorn Phosi 1
131 ภาสกรณ์ โพธิ์ศรี 1
132 โรงพยาบาลกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 1
133 โรงพยาบาลท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 1
134 อัจฉรา เอกแสงศรี 1
135 อุษาวดี มาลีวงศ์ 1
136 Supasit Pannarunothai 1
137 Naresuan University 1
138 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
139 กระทรวงสาธารณสุข. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ 1
140 ศิริพา อุดมอักษา 1
141 Suraphon Limwatananon 1
142 Chulaporn Limwatananon 1
143 วุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล 1
144 Thananan Rattanachotphanit 1
145 กัญจนา ติษยาธิคม 1
146 Patchanee Thamwanna 1
147 มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ 1
148 Maneerat Rattanamahattana 1
149 ธนภร ทองศรี 1
150 พยอม สุขเอนกนันท์ 1
151 ศิริตรี สุทธฺจิตต์ 1
152 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
153 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
154 มหาวิทยาลัยเนรศวร. คณะเภสัชศาสตร์ 1
155 จีริสุดา คำสีเขียว 1
156 พิมลศรี แสงคาร์ 1
157 อรณัชชา เซ็นโส 1
158 ดวงทิพย์ หงษ์สมุทร 1
159 สุรศักดิ์ สุนทร 1
160 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
161 สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ 1
162 Passakorn Suanrueang 1
163 Acharawan Topark-ngarm 1
164 ภาสกร สวนเรือง 1
165 Paibul Suriyawongpaisal 1
166 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
167 สุมนต์ สกลไชย 1
168 Sumon Sakolchai 1
169 วิชัย โชควิวัฒน 1
170 ชยันต์ พิเชียรสุนทร 1
171 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 1
172 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 1
173 ปิยะอร แดงพยนต์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 3
3 2554 1
4 2552 1
5 543 40