ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 17
2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 14
3 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 14
4 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 13
5 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 10
6 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 9
7 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 8
8 สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ 7
9 ภูษิต ประคองสาย 6
10 พรพิศ ศิลขวุธท์ 6
11 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 6
12 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 6
13 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 5
14 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 5
15 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 5
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 5
17 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 5
18 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 4
19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 4
20 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 4
21 อินทิรา กาญจนพิบูลย์ 4
22 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 4
23 ไม่มีข้อมูล 4
24 Chulaporn Limwattananon 4
25 Supon Limwattananon 3
26 Samrit Srithamrongsawat 3
27 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 3
28 ศิริพา อุดมอักษร 3
29 อมร เปรมกมล 3
30 ภาณุมาศ ภูมาศ 3
31 บุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
32 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 3
33 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 3
34 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย(สวปก.) 2
35 นพคุณ ธรรมธัชอารี 2
36 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
37 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
38 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
39 หทัยชนก สุมาลี 2
40 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
41 Noppakun Thammatacharee 2
42 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
43 หนึ่งฤทัย สุกใส 2
44 อาทร ริ้วไพบูลย์ 2
45 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2
46 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
47 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 2
48 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 2
49 Swansea university 2
50 ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง 2
51 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
52 David Hughes 2
53 พิมประภา กิจวิธี 2
54 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2
55 อัญชลี จิตรักนที 2
56 Khon Kaen University. Facalty of Pharmacy 2
57 ธนภร ชัยจิต 2
58 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
59 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
60 วิวรรธน์ อัครวิเชียร 2
61 ครรชิต สุขนาค 2
62 ตวงรัตน์ โพธะ 2
63 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
64 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
65 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
66 วลัยพร พัชรนฤมล 2
67 สงครามชัย ลีทองดี 2
68 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
69 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
70 Pornpit Silkavute 2
71 พัชนี ธรรมวันนา 1
72 กัญจนา ติษยาธิคม 1
73 Onanong Waleekhachonloet 1
74 Thananan Rattanachotphanit 1
75 Patchanee Thamwanna 1
76 อัจฉรา เอกแสงศรี 1
77 อิสระ 1
78 กรรณิการ์ กิจติเวชกุล 1
79 Narumol Jarernsiripornkul 1
80 อุษาวดี มาลีวงศ์ 1
81 วุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล 1
82 จ.เชียงราย. โรงพยาบาลแม่สาย 1
83 จ.สกลนคร. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 1
84 Areewan Cheawchanwattana 1
85 วิโรจน์ วิโรจนวัธน์ 1
86 โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ 1
87 สุกัญญา นำชัยทศพล 1
88 Viroj Tangcharoensatien 1
89 Nusaraporn Kessomboon 1
90 นฤมล เจริญศิริพรกุล 1
91 นทพร ชัยพิชิต 1
92 สุรเดช อัศวินทรางกูล 1
93 Nagkhat Saothong 1
94 นักขัต เสาร์ทอง 1
95 Nataporn Chaipichit 1
96 ขวัญใจ ธนากรจักร 1
97 ศิริพา อุดมอักษา 1
98 กระทรวงสาธารณสุข. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ 1
99 Sumon Sakolchai 1
100 สุมนต์ สกลไชย 1
101 Acharawan Topark-ngarm 1
102 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
103 Supasit Pannarunothai 1
104 สุทธิดา สักทอง 1
105 Chulaporn Limwatananon 1
106 Suraphon Limwatananon 1
107 Naresuan University 1
108 Passakorn Suanrueang 1
109 ภาสกร สวนเรือง 1
110 โรงพยาบาลท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 1
111 โรงพยาบาลกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 1
112 เชิดชัย สุนทรภาส 1
113 กระทรวงสาธารณสุข. ศูนย์ข้อมูลขาวสารด้านเวชภัณฑ์ 1
114 กระทรวงพาณิชย์. กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1
115 ภาสกรณ์ โพธิ์ศรี 1
116 Passakorn Phosi 1
117 Paibul Suriyawongpaisal 1
118 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
119 Maneerat Rattanamahattana 1
120 มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ 1
121 สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การเภสัชกรรม. 1
122 พิมลศรี แสงคาร์ 1
123 ปิยะอร แดงพยนต์ 1
124 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
125 อรณัชชา เซ็นโส 1
126 ดวงทิพย์ หงษ์สมุทร 1
127 สุรศักดิ์ สุนทร 1
128 กนกวรรณ เส็งคำภา 1
129 วิทยาการสาธารณสุขสิรินธร 1
130 วราภรณ์ ปวงกันทา 1
131 สุณี เลิศสินอุดม 1
132 สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย 1
133 จังหวัดสมุทรสงคราม. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 1
134 จีริสุดา คำสีเขียว 1
135 มหาวิทยาลัยเนรศวร. คณะเภสัชศาสตร์ 1
136 วิชัย โชควิวัฒน 1
137 สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ 1
138 ชยันต์ พิเชียรสุนทร 1
139 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 1
140 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 1
141 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
142 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
143 พยอม สุขเอนกนันท์ 1
144 ธนภร ทองศรี 1
145 ศิริตรี สุทธฺจิตต์ 1
146 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
147 โรงพยาบาลสมุทรสาคร 1
148 ธารินี อัครวิเชียร 1
149 ชูศักดิ์ คุปตานนท์ 1
150 ชัยธัช รักราชการ 1
151 โรงพยาบาลสระบุรี 1
152 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 1
153 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
154 รัชตะ อุลมาน 1
155 ดำริ เศรษฐจินดา 1
156 พงษ์เดช สารสาร 1
157 โรงพยาบาลอุบลราชธานี 1
158 สุเทพ ทักษิณาเจนกิจ 1
159 วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์ 1
160 สมชาย สุริยะไกร 1
161 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
162 ขนิษฐา เจิมขุนทด 1
163 ร้านยา MT Drug, Kanok Pharma Chain 1
164 ศิริรัตน์ ตันปิชาต 1
165 ชาญชัย จารุภาชน์ 1
166 อํานวย พฤกษ์ภาคภูมิ 1
167 พักตร์วิภา เจริญธรรม 1
168 ประธาน ฦาชา 1
169 โรงพยาบาลหนองหาน อุดรธานี 1
170 นุจรี ประทีปะวณิช 1
171 ขวัญสุดา ชาติโสม 1
172 Prathan Luecha 1
173 โรงพยาบาลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 3
3 2554 1
4 2552 1
5 543 40