ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป)
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อลิศรา เรืองแสง 18
2 สุมนทิพย์ บุนนาค 17
3 กฤตพล สมมาตย์ 16
4 ปรียา หวังสมนึก 14
5 นาถธิดา วีระปรียากูร 13
6 ฉลอง วชิราภากร 12
7 เทวินทร์ วงษ์พระลับ 12
8 นงนุช เศรษฐเสถียร 11
9 วรรณดี บัญญัติรัชต 11
10 สมพงษ์ ดุลย์จินดาชบาพร 11
11 บังอร ศรีพานิชกุลชัย 11
12 สมชาย ปิ่นละออ 11
13 นิลุบล กิจอันเจริญ 10
14 พวงรัตน์ ยงวณิชย์ 10
15 โสพิศ วงศ์คำ 10
16 อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์ 10
17 สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์ 9
18 บรรจบ ศรีภา 9
19 นันทรัตน์ โฆมานะสิน 9
20 พัชรี เจียรนัยกูร 9
21 ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ 9
22 จริยา หาญวจนวงศ์ 9
23 ทิพยา เอกลักษณานันท์ 9
24 จริยา ชมวารินทร์ 9
25 พินิจ หวังสมนึก 9
26 โสภณ บุญลือ 9
27 นิภา มิลินทวิสมัย 8
28 เพ็ญประภา เพชระบูรณิน 8
29 สถาพร ไพบูลย์ศักดิ์ 8
30 สุนันทา กิ่งไพบูลย์ 8
31 อรุณศรี ปรีเปรม 8
32 เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์ 8
33 ศักดา ดาดวง 8
34 วรรณภา อิชิดะ 8
35 สมปอง ธรรมศิริรักษ์ 8
36 แจ่มใส เพียรทอง 8
37 เฉลิม เรืองวิริยะชัย 8
38 เสาวนิต ทองพิมพ์ 8
39 อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร 7
40 นันทวัน ฤทธิ์เดช 7
41 ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ 7
42 รัตนา มหาชัย 7
43 พลสัณห์ มหาขันธ์ 7
44 มนต์ชัย ดวงจินดา 7
45 กาญนิถา ครองธรรมชาติ 7
46 ปวีณา พงษ์ดนตรี 7
47 จอมใจ พีรพัฒนา 7
48 นฤมล ลีลายุวัฒน์ 7
49 ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์ 7
50 ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ 7
51 ดารุณี จงอุดมการณ์ 7
52 สุพร นุชดำรงค์ 7
53 จุฬาภรณ์ โสตะ 6
54 วิโรจน์ ภัทรจินดา 6
55 จินตนา สมสวัสดิ์ 6
56 วราภรณ์ ภูตะลุน 6
57 พิสิฎฐ์ เจริญสุดใจ 6
58 สมสมร แก้วบริสุทธิ์ 6
59 วิรงรอง มงคลธรรม 6
60 อัจฉราภรณ์ ภักดี 6
61 ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ 6
62 ธีระ ฤทธิรอด 6
63 จินตนาภรณ์ วัฒนธร 6
64 วิยะดา มงคลธนารักษ์ 6
65 ฉันทนา อารมย์ดี 6
66 พัชรี บุญศิริ 6
67 ชัยศิริ วงศ์คำ 6
68 วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์ 6
69 เมธา วรรณพัฒน์ 6
70 วันชัย มาลีวงษ์ 6
71 ประสาร สวัสดิ์ซิตัง 5
72 จุรีรัตน์ ดาดวง 5
73 อรุณวดี ชนะวงศ์ 5
74 สุธา ภู่สิทธิศักดิ์ 5
75 สุพรรณ ฟู่เจริญ 5
76 เพ็ญศรี เจริญวานิช 5
77 เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว 5
78 รุจิรา ดวงสงค์ 5
79 พิษณุ อุตตมะเวทิน 5
80 วิทยา ตรีโลเกศ 5
81 กนกวรรณ จารุกำจร 5
82 ศิริพร ปรุงวิทยา 5
83 อมร เปรมกมล 5
84 อนันต์ พลธานี 5
85 ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ 5
86 อรุณี เจตศรีสุภาพ 5
87 กัลยา กองเงิน 5
88 อำพร ไตรภัทร 5
89 ไพบูลย์ สิทธิถาวร 5
90 ผ่องพรรณ อรุณแสง 5
91 จุฑาพร แสวงแก้ว 4
92 กนกวรรณ แสนไชยสุริยา 4
93 จิรวรรณ อภิรักษากร 4
94 กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย 4
95 จุฬารัตน์ ปริยชาติกุล 4
96 ธีรศักดิ์ สมดี 4
97 เลิศชัย เจริญธัญรักษ์ 4
98 ชัญญา อภิปาลกุล 4
99 ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย 4
100 ชัชชาย แจ่มใส 4
101 วิเชียร ปลื้มกมล 4
102 ปรีชา หอมจำปา 4
103 วินัย ใจขาน 4
104 วินัย ศรีอำพร 4
105 ยานี ตรองพาณิชย์ 4
106 สุภาพร มัชฌิมะปุระ 4
107 บุญเกิด คงยิ่งยศ 4
108 พิไลวรรณ กลีบแก้ว 4
109 สมพร รุ่งเรืองกลกิจ 4
110 นวนันท์ ปิยะวัฒน์กูล 4
111 เดชพล ปรีชากุล 4
112 โสรัจสิริ เจริญสุดใจ 4
113 จินตนา ตั้งวรพงศ์ชัย 4
114 อรุณรัตน์ ฉวีราช 4
115 ผกาพรรณ เกียรติชูสกุล 4
116 วัฒนา พัฒนากูล 4
117 พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา 3
118 อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์ 3
119 คมศร ลมไธสง 3
120 อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์ 3
121 เสรี วงส์พิเชษฐ 3
122 สมเดช กนกเมธากุล 3
123 ศรีสมพร ปรีเปรม 3
124 ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย 3
125 ขวัญใจ กนกเมธากุล 3
126 ชนกพร เผ่าศิริ 3
127 กุลนภา ฟู่เจริญ 3
128 วิทยา อมรกิจบำรุง 3
129 ฐิรชญา มณีเนตร 3
130 ดลฤทัย โกวรรธนะกุล 3
131 พงศ์พันธุ์ ศรัทธาทิพย์ 3
132 อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์ 3
133 ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์ 3
134 สุพรรณี พรหมเทศ 3
135 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 3
136 เจียมจิต แสงสุวรรณ 3
137 พรรณี บัญชรหัตถกิจ 3
138 ภัทระ แสนไชยสุริยา 3
139 สุธาสินี ทัพพสารพงศ์ 3
140 สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ 3
141 นเรศ วโรภาสตระกูล 3
142 สมพร เกษแก้ว 3
143 วัลภา บินสมประสงค์ 3
144 somporn katekaew 3
145 ธิดารัตน์ บุญมาศ 3
146 เตือนจิต คำพิทักษ์ 3
147 วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ 3
148 สุวรรณา บุญยะลีพรรณ 3
149 จามรี ธีรตกุลพิศาล 3
150 เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง 3
151 ชลิดา ธนัฐธีรกุล 3
152 นรินทร์ จันทร์ศรี 3
153 สมบูรณ์ เทียนทอง 3
154 วิไล เกิดผล 3
155 จิราวรรณ แท่นวัฒนกุล 3
156 ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร 3
157 มณฑิรา มณฑาทอง 3
158 สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน 3
159 พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร 3
160 ประณิธิ หงส์ประภาส 3
161 มนัส ปะนะมณฑา 3
162 ศศิธร แก้วเกษ 3
163 วิไลวรรณ กฤษณะพันธ์ 3
164 โชติชนะ วิไลลักขณา 2
165 สจี กัณหาเรียง 2
166 อนุชา พัวไพโรจน์ 2
167 ชุลี โจนส์ 2
168 ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ 2
169 ไพศาล มงคลวงศ์โรจน์ 2
170 ยุพิน ผาสุข 2
171 กันยรัตน์ โหละสุต 2
172 อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์ 2
173 วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ 2
174 ฉวี เย็นใจ 2
175 สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ 2
176 เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์ 2
177 ไฉนพร ด่านวิรุทัย 2
178 ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ 2
179 พัฒนา ธีรพรชัยสิทธิ์ 2
180 วิชัย อึงพินิจพงศ์ 2
181 พรเทพ เนียมพิทักษ์ 2
182 วิชัย ลีลาวัชรมาศ 2
183 สุรศักดิ์ ศิริพรอดุลศิลป์ 2
184 เกษแก้ว เพียรทวีชัย 2
185 วิทัศน์ จันทรโพธิ์ศรี 2
186 สุเมธ แก่นมณี 2
187 ศิวัตรา พิพัฒน์ไชยศิริ 2
188 ฐิติวรรณ ศรีเจริญ 2
189 จันทร์เพ็ญ โทมัส 2
190 อนงค์นุช เทียนทอง 2
191 อารีย์ นัยพินิจ 2
192 พรชัย ล้อวิลัย 2
193 turenjai doolgindachbaporn 2
194 เตือนใจ ดุลย์จินดาชบาพร 2
195 อุไรวรรณ อินทร์ม่วง 2
196 ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม 2
197 สุรัตน์ ประมวลศักดิกุล 2
198 สุรัสวดี มรรควัลย์ 2
199 สมชาย ชวนอุดม 2
200 สุทธิพรรณ กิจเจริญ 2
201 นิสันต์ สัตยาศัย 2
202 เฉลิมชัย พาวัฒนา 2
203 อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ 2
204 อรวรรณ มนทกานติรัตน์ 2
205 วริมา วงศ์พาณิชย์ 2
206 ภาวดี ภักดี 2
207 กิริยา สังข์ทองวิเศษ 2
208 จินตนา พัวไพโรจน์ 2
209 วิจิตรา ทัศนียกุล 2
210 โกวิท คำพิทักษ์ 2
211 ตรีเพชร กาญจนภูมิ 2
212 ปราโมทย์ มหคุณากร 2
213 เยาวเรศ ชูลิขิต 2
214 อรอนงค์ กฤชเพชรรัตน์ 2
215 เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง 2
216 ชาญชัย พานทองวิริยะกุล 2
217 อัมพรพรรณ ธีรานุตร 2
218 เสาวมาศ เถื่อนนาดี 2
219 ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ 2
220 เอมอร ไม้เรียง 2
221 อรรฆิศา ไชกิจภิญโญ 2
222 อัญชุลี ฉวีราช 2
223 พรรณี ปึงสุวรรณ 2
224 สมจิต แดนสีแก้ว 2
225 จันทนา บุญยะรัตน์ 2
226 สุพรรณี สุ่มเล็ก 2
227 สุกัลยา อมตฉายา 2
228 จินตนา สัตยาศัย 2
229 วราลักษณ์ กิตติวัฒน์ไพศาล 2
230 พัชรี แสนจันทร์ 2
231 เพชรไสว ลิ้มตระกูล 2
232 สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ 2
233 ศิริรัตน์ เรืองจุ้ย 2
234 นิวัฒ เสนาะเมือง 2
235 สิริวิชญ์ เตชะเจษฎารังษี 2
236 สนั่น จอกลอย 2
237 ชาตรี เศรษฐเสถียร 2
238 เริงศักดิ์ กตเวทิน 2
239 ไพรัช ทาบสีแพร 2
240 สุภัทรา ปลื้มกมล 2
241 นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์ 2
242 กฤตยา แสวงเจริญ 2
243 เนสินี ไชยเอีย 2
244 ประนอม จันทรโณทัย 2
245 นิลาวรรณ ฉันทะปรีดา 2
246 บำเพ็ญจิต แสงชาติ 2
247 วิบูลย์ วีระอาชากุล 2
248 นฤมล แสงประดับ 2
249 พนิษฐา พานิชาชีวะกุล 2
250 รวยริน ชนาวิรัตน์ 1
251 วัณทนา ศิริธราธิวัตร 1
252 ชัยยันต์ จันทร์ศิริ 1
253 สุกานดา วิชิตพันธุ์ 1
254 สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์ 1
255 ไพเกษม แสนยานุสิน 1
256 โฉมศรี ศิริวงศ์ 1
257 มัลลิกา ถาบุตร 1
258 อรวรรณ บุราณรักษ์ 1
259 บัญชา อานนท์กิจพานิช 1
260 สาธิต แซ่จึง 1
261 สิงหนาท พวงจันทน์แดง 1
262 ดลฤดี หอมดี 1
263 คณิต มุกดาใส 1
264 เกียรติสุดา นาคประสิทธิ์ 1
265 รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล 1
266 ณัฐยา แซ่อึ้ง 1
267 ปรีดา อารยาวิชานนท์ 1
268 ลักขณา มาทอ 1
269 สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 1
270 พรทิพย์ วงศ์แก้ว 1
271 จินดารัตน์ ตระกูลทอง 1
272 วัชนันท์ วงศ์เสนา 1
273 พัชรี สุริยะ 1
274 ชัยชาญ วงศ์สามัญ 1
275 นิวัฒน์ มาศวรรณา 1
276 รัตมณี นันทสาร 1
277 ประภัสสร เตชะประเสริฐวิทยา 1
278 พนาวัลย์ หมู่โสภณ 1
279 เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล 1
280 ดรุณี โชติษฐยางกูร 1
281 เพียงตา สาตรักษ์ 1
282 บัณฑิต ยวงสร้อย 1
283 ลักขณา เหล่าไพบูลย์ 1
284 นุชรีย์ ศิริ 1
285 กมลพร กรมขันธ์ 1
286 สันติไมตรี ก้อนคำดี 1
287 ธนกร ปรุงวิทยา 1
288 ธงชัย จำปาศรี 1
289 พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์ 1
290 เนาวรัตน์ ตั้งศรีทอง 1
291 จิราพร เขียวอยู่ 1
292 วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ 1
293 สุวลี โล่วิรกรณ์ 1
294 เอียน โทมัส 1
295 ภาณี ฤทธิ์มาก 1
296 พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ 1
297 ประจักร บัวผัน 1
298 ประเสริฐ ถาวรดุลย์สถิตย์ 1
299 พงษ์เดช สารการ 1
300 กฤตพา แสนชัยธร 1
301 จักรกฤช เจียวิริยบุญญา 1
302 สมจิตร อาจอินทร์ 1
303 รัศมี สุวรรณวีระกำธร 1
304 พุธษดี ศิริแสงตระกูล 1
305 อาร์ม นาครทรรพ 1
306 สุรชัย จันทร์จรัส 1
307 ณัฐกานต์ บุญนนท์ 1
308 บัณฑิต สวรรยาวิสุทธิ์ 1
309 ศิริลักษณ์ ศุทธชัย 1
310 ศิริรัตน์ สดงาม 1
311 นิรมล เมืองโสม 1
312 ประสบสุข ศรีแสนปาง 1
313 ลดาวัลย์ พันธุ์พาณิชย์ 1
314 ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ 1
315 อรุณนี สังกา 1
316 เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์ 1
317 นาถ ภูวงศ์ผา 1
318 วิชัย ศรีบุญลือ 1
319 อัจฉรา ศิริมังคะลา 1
320 มงคล ต๊ะอุ่น 1
321 สันติพง แสนรักษ์ 1
322 สมชาย ดารารัตน์ 1
323 นัฐชานนท์ เขาราธ 1
324 นิคม ถนอมเสียง 1
325 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 1
326 สุภาวดี ดาวดี 1
327 วิรัช เรืองศรีตระกูล 1
328 ผดุงขวัญ จิตโรภาส 1
329 สุพัตรา ปรศุพัฒนา 1
330 วัชรินทร์ กาสลัก 1
331 เพลินตา ศิริปการ 1
332 เยาวลักษณ์ ธีระเจตกูล 1
333 เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร 1
334 ขนิษฐา นันทบุตร 1
335 นิรมล พัจนสุนทร 1
336 สุชาติ ศิริใจชิงกุล 1
337 ทวี ศิริวงศ์ 1
338 ชลิดา อภินิเวศ 1
339 ชวลิต ไพโรจน์กุล 1
340 ณิชานันทน์ ปัญญาเอก 1
341 เบญจมาศ พระธานี 1
342 ดลวิวัฒน์ แสนโสม 1
343 จันทร์ทิพย์ ช่วยเงิน 1
344 ชุติมา หาญจวณิช 1
345 วิภา รีชัยพิชิตกุล 1
346 มะลิวัลย์ นามกิ่ง 1
347 ปัทมา สุริต 1
348 ผกากรอง ลุมพิกานนท์ 1
349 จรรยา จิระประดิษฐา 1
350 ปราณี ธีรโสภณ 1
351 รติยา คูเขตพิทักษ์วงศ์ 1
352 เจริญ ชุณหกาญจน์ 1
353 วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์ 1
354 กล้วยไม้ พรหมดี 1
355 สมพร วัฒนนุกูลเกียรติ 1
356 วาสนา รวยสูงเนิน 1
357 อัมพร แจ่มสุวรรณ 1
358 มาริสา ไกรฤกษ์ 1
359 วรรณชนก จันทชุม 1
360 วรรณภา ศรีธัญรัตน์ 1
361 ทิวาพร ทวีวรรณกิจ 1
362 สุทธิลักษณ์ ตั้งกีรติชัย 1
363 นาฏศจี นวลแก้ว 1
364 ศิริพร เทียมเก่า 1
365 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
366 นฤมล เจริญศิริพรกุล 1
367 ทิพาพร กาญจนราช 1
368 กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย 1
369 เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์ 1
370 กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์ 1
371 นิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์ 1
372 วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม 1
373 สุจินต์ บุรีรัตน์ 1
374 เกริก ปั้นเหน่งเพ็ชร 1
375 ปรเมศ บรรเทิง 1
376 รัชพล สันติวรากร 1
377 พิศาล ศิริธร 1
378 เด่นพงษ์ สุดภักดี 1
379 ปณัทพร เรืองเชิงชุม 1
380 สุจิตรา ยังมี 1
381 สมหญิง ลีลาทรัพย์เจริญ 1
382 ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์ 1
383 วรนุช ศรีเจษฎารักข์ 1
384 ธนกร โรจนกร 1
385 จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ 1
386 อนันต์ หิรัญสาลี 1
387 กิตติ วิเชฏฐะพงษ์ 1
388 ชุติพงศ์ อรรคแสง 1
389 นงลักษณ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
390 สุรเดช พลเสน 1
391 ดวงสมร ตุลาพิทักษ์ 1
392 ชนกนันท์ สุขกำเนิด 1
393 ละออศรี เสนาะเมือง 1
394 วัฒนชัย ล้นทม 1
395 ศุจีภรณ์ อธิบาย 1
396 ศิริมาศ กาญจนวาศ 1
397 ศิริ เชื้ออินทร์ 1
398 วีระเดช พิศประเสริฐ 1
399 วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ 1
400 พรพิมล เจียระนัยปรีเปรม 1
401 สมาน เทศนา 1
402 สุกรี สุนทราภา 1
403 เสาวนันท์ บำเรอราช 1
404 เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์ 1
405 อาภา จันทร์เทวี 1
406 สุวิน ว่องวัจนะ 1
407 พูลสุข ศิริพูล 1
408 สุพินดา คูณมี 1
409 พิเชษฐ เรืองสุขสุด 1
410 สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล 1
411 ไกรเลิศ ทวีกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 7
2 2555 114
3 2554 88
4 2553 110
5 2552 128
6 2551 103
7 2550 102
8 2549 87
9 2548 83
10 2547 98
11 2546 83
12 2545 104
13 2544 78
14 2543 23
15 2536 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การประกันระดับจุลภาค กรณีศึกษา อุปสงค์ของการทำประกันสุขภาพของแรงงานนอกระบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย.
2 ความหลากชนิด คุณสมบัติทางยาสมุนไพร สารสำคัญ และการวิเคราะห์จีโนม ของพืช สกุล Cissus ในประเทศไทย
3 การส่งถ่ายยีนไคติเนสสู่ต้นตอส้มคลีโอพัตราและส้มทรอยเยอร์โดยใช้ Agrobacterium tumefaciens
4 การลดปริมาณสารกำจัดวัชพืชในนาข้าวในบริเวณเขื่อนจุฬาภรณ์โดยใช้ไซยาโนแบคทีเรีย
5 การศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์ลำเลียงหัวมันสำปะหลังติดตั้งกับรถบรรทุก
6 ลักษณะเฉพาะการทำแห้งของหน่อไม้ไผ่ตงด้วยทำแห้งแบบลมร้อน และการทำแห้งพลังแสงอาทิตย์แบบผสม
7 อาหารธรรมชาติและองค์ประกอบของอาหารในกระเพาะอาหารของปลาในหนองกองแก้ว อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2555
8 แนวทางการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี: เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
9 โครงสร้างและบทบาททางนิเวศวิทยาของป่าไม้ในบริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
10 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางนิเวศวิทยา เศรษฐกิจและสังคมกับผลผลิตของพืชเกษตรในพื้นที่ดินเค็ม II
11 ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินทางการเกษตร
12 การเพิ่มมูลค่าและคุณค่าประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้ทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแก่เยาวชน
13 การพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
14 อัตลักษณ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดบึงกาฬ
15 การพัฒนาการจัดการกลุ่มอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
16 การบูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อควบคุมน้ำหนักและป้องกันโรคอ้วนในเด็กวัยเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 การพัฒนาวิธีการสกัดสารออกฤทธิ์จากสมุนไพรและการควบคุมคุณภาพตำรับยารักษาแผลในปาก
18 ไมโรเอสทรอลและดีออกซีไมโรเอสทรอลในแคลลัสและเซลล์แขวนลอยเพาะเลี้ยงกวาวเครือขาว II
19 การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ทาแผลในช่องปากจากสารธรรมชาติ
20 ผลของไมโรเอสทรอลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาวะเครียดและซึมเศร้าในแบบจำลองหนูไมซ์เพศเมียที่ถูกตัดรังไข่ II
21 การศึกษาหาสารสาคัญในผักขี้หูด
22 การศึกษาประโยชน์ของสมุนไพรในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ในการต้านมะเร็งผ่านกลไกการชักนำการเกิดอะพอพโทซิส ปีที่ 2
23 การทดสอบฤทธิ์สมานแผลของเจลที่มีสูตรผสมสารสกัดจากธรรมชาติ
24 การพัฒนาและประเมินโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการรับประทานผักพื้นเมืองที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
25 ฤทธิ์ต้านการติดเชื้อ HPV16 pseudovirus และการกระตุ้นแสดงออกของ จีน toll like receptor ของสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรและพญายอ II
26 ศักยภาพของไมโรเอสทรอลในการต้านการเหนี่ยวนำสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 1 เอ 1 โดยสารก่อมะเร็ง II
27 ความสามารถในการเดินโดยไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยเดินในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังที่ทำนายจากการประเมินความสามารถทางกาย
28 กรดน้ำดี : เป้าหมายการพัฒนายาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
29 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากสารสกัดข่าคมเพื่อใช้ในการรักษาการติดเชื้อราที่ผิวหนัง
30 ซีดี 147: โมเลกุลเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
31 การสำรวจการติดเชื้อปรสิตในหอยโฮสต์กลางในนาข้าว
32 การค้นหาและประเมินตัวบ่งชี้ระยะแรกในโรคมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับโรคพยาธิใบไม้ตับจากของเหลวในร่างกายโดยเทคนิคโปรตีโอมิกส์: การศึกษาจากหนูแฮมสเตอร์สู่มนุษย์
33 การวิเคราะห์ลักษณะของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี ที่ดื้อต่อยา gemcitabine และการทำให้เซลล์ที่ดื้อต่อยา gemcitabine กลับไปไวต่อยาโดยใช้สารบริสุทธ์จากสมุนไพรไทย
34 ตัวบ่งชีในระดับ transcription ของเชื้อ Mycobacterium tuberculisis ภายใต้สภาวะการเจริญเติบโตในระยะไม่แบ่งตัว
35 การสำรวจความชุก และปัจจัยที่มีผลต่อผลการตรวจคัดกรองวัณโรคแอบแฝงในกลุ่มผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยวัณโรคในบ้านเดียวกัน
36 ความสัมพันธ์ของจีนกับการสูบบุรี่และการติดเชื้อไวรัสต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกของสตรีไทย II
37 การทดสอบการทำงานของเซลล์เอนโดทีเลียมของหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ V
38 แบบแผนโปรทิโอมิกส์ในซีรัมของผู้ที่มีภาวะ advanced periductal fibrosis ในแหล่งระบาดของโรคพยาธิใบไม้ตับเพื่อใช้เป็นตัวตรวจชีวภาพในคัดกรองกลุ่มเสี่ยง
39 อิทธิพลของความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน GST ต่อการทำลายดีเอ็นเอในกลุ่มสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ำดีที่เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ
40 การวิเคราะห์ระดับโมเลกุลเพื่อหากลไกการหลบหลีกระบบภูมิคุ้มกันของเชื้อ HPV ในมะเร็งปากมดลูก II
41 การพัฒนาเทคนิคการตรวจวัด RNA เพื่อใช้ในการวินิจฉัยและพยากรณ์รอยโรคของปากมดลูก II
42 ผลของ caged xanthones ที่แยกได้จากต้น Garcinia hanburyi ต่อการบุกรุกของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี และ การแสดงออกของโปรตีนที่ควบคุมการบุกรุกของเซลล์มะเร็ง II
43 ผลของการให้การปรึกษาแนวพุทธธรรมต่อการลดอาการซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
44 ผลการใช้ร่วมกันของ caged xanthones ที่แยกได้จากต้น Garcinia hanburyi กับยาเคมีบำบัดในเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดีและกลไกในระดับโมเลกุล II
45 การศึกษาคุณสมบัติทางยาสมุนไพรของพืชสกุลพริกไทยในประเทศไทย
46 การศึกษาคุณสมบัติทางยาสมุนไพรของพืชสกุลพริกไทยในประเทศไทย II
47 ผลของกรดแอบไซซิกต่อกิจกรรมของเอนไซม์ต้านออกซิเดชันและ ปริมาณแอนโทไซยานินในต้นกล้าของข้าวเหนียวดาภายใต้สภาวะเครียดแล้ง
48 ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกิ่งพันธุ์กับต้นตอของโคลนยางพาราที่แสดงอาการเปลือกแห้งที่ปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
49 การปรับปรุงความทนเค็มของข้าวด้วยสารควบคุมการ เจริญเติบโตของพืช
50 การคัดแยกและวิเคราะห์กลุ่มยีนรหัสของ Nucleotide-Binding-Site (NBS) ที่เกี่ยวข้องกับการต้านทานโรคในแก่นตะวัน (Helianthus tuberosus L.) II
51 คุณสมบัติของดิน สัณฐานวิทยาและชีวเคมีของพืชดินเค็มในเขตพื้นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย II
52 การพัฒนากระบวนการเอนไซม์เพื่อแปรรูปอินนูลินจากหัวแก่นตะวัน (Jerusalem artichoke) II
53 การศึกษาเอนไซม์ PLP synthase ในเชื้อชอบร้อน เพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิตวิตามินบีหกทางเทคโนโลยีชีวภาพ
54 ผลกระทบของความร้อนที่มีต่อคุณภาพข้าวหอมไทย
55 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับตรวจการดื้อยาแวนโคมัยซินในเชื้อสแตฟิโลคอคคัสออเรียสที่ดื้อยาเมทิซิลลิน
56 การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งและฤทธิ์เสริมภูมิคุ้มกันของสารสกัดจากผักขี้หูด
57 การศึกษาความเป็นพิษต่อระบบภูมิคุ้มกันของสารสกัดจากพืชสมุนไพรในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ ปีที่2
58 ประสิทธิผลของการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของลำตัวต่ออาการปวดขณะทำการทดสอบ instability catch ในผู้ป่วยที่มีภาวะความมั่นคงทางคลินิกของกระดูกสันหลังส่วนเอว : การศึกษาแบบสุ่มควบคุม II
59 ค่าอ้างอิงของความสามารถการเดินและการทรงตัวในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังที่เดินได้เอง
60 ผลกระทบของการใช้อุปกรณ์ช่วยเดินต่อความสามารถด้านการเดินในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
61 การพัฒนาการตรวจจำแนกเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีเพื่อทำนายการตอบสนอง ต่อยาเคมีบำบัด ด้วยเทคนิคฟูเรียส์ ทรานสฟอร์ม สเป็คโตรไมโครสโคป
62 ระดับของปัจจัยการห้ามเลือดที่สัมพันธ์กับการทำงานผิดปกติของเซลล์เอนโดทีเลียมและจีนที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ V
63 ระดับตัวบ่งชี้ทางชีวเคมีในเลือดและอะโปไลโปโปรตีนอีจีนโพลิมอร์ฟิซึมในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ IV
64 ซีรัมดีเอ็นเอเมทิลเลชันในการเป็นตัวบ่งชี้ epigenetic ของมะเร็งท่อน้ำดี
65 การพัฒนาอนุภาคทองนาโนจากนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีสำหรับป้องกันและรักษามะเร็งปากมดลูก II
66 การใช้ประโยชน์ของเอนไซม์ลิกนิโนไลติกที่ผลิตได้จากจุลินทรีย์ในการย่อยสลายเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร II
67 สารเร่งการเจริญเติบโตของพืชที่ผลิตจากเชื้อเอ็นโดไฟติกแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพช่วยส่งเสริมการผลิตของพืชแก่นตะวัน
68 การเพิ่มศักยภาพการย่อยสลายเซลลูโลสโดยยีสต์ที่คัดเลือกได้จากพื้นที่ปกปักโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
69 การตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากแอคติโนมัยซีทีส เพื่อการยับยั้งการเจริญไซยาโนแบคทีเรียพิษ Microcystis aeruginosa ที่แยกได้จากเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
70 ผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ ไมคอร์ไรซา และแบคทีเรียละลายฟอสเฟตต่อการเจริญเติบโตของแก่นตะวัน
71 การผลิตน้ำตาลจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร โดยการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ไซลาเนสจากเชื้อรา II
72 การคัดแยกจุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชจากดินรอบรากพืช เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของแก่นตะวัน
73 การผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากแบคทีเรียกลุ่มแอคติโนมัยซีสเพื่อผลิตน้ำตาลจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
74 การผลิตไบโอดีเซลจากเซลล์สาหร่ายขนาดเล็กที่ได้จากการเพาะเลี้ยงแบบเฮเทโรโทรฟิคและมิกโซโทรฟิคด้วยวิธีทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่นแบบสองขั้นตอนและแบบโดยตรง
75 การผลิตไบโอดีเซลจากยีสต์ไขมันสูงที่แยกได้จากดินในพื้นที่เขตโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ เมื่อใช้น้ำตาลจากการย่อยมันเทศเป็นวัตถุดิบ
76 การผลิตไบโอเอทธานอลด้วยน้าตาลที่เป็นผลผลิตจากการย่อยสลายวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร โดยแบคทีเรียที่แยกจากดินในเขตโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ II
77 การย่อยสลายวัสดุทางการเกษตร ของยีสต์สายพันธุ์ใหม่ และยีสต์ที่น่าสนใจ จากพื้นที่ปกปัก โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี II
78 การคัดเลือกเชื้อแอคติโนมัยสีทจากดินในบริเวณเขื่อนจุฬาภรณ์ที่สร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพยับยั้งโรคพืช II
79 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพในดอกแก่นตะวัน
80 การผลิตเซลลูโลซิกเอทานอลจากเปลือกผลไม้ด้วยกระบวนการทางเคมี
81 สารจับดีเอ็นเอสังเคราะห์เพื่อเป็นยาต้านมะเร็ง
82 การศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของเตาปฏิกรณ์ฟลูอิดไดซ์เบดแบบหมุนเวียนสำหรับการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ
83 การผลิตและการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อใช้ ในเครื่องยนต์
84 การพัฒนาเครื่องมือวัดการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของดินและแรงดึงดูดระหว่างเม็ดดินสำหรับการทดสอบแรงอัดสามแกน
85 การพัฒนากระบวนการให้แรงเฉือนทั้งแบบควบคุมระดับความเค้นและอัตราความเครียด สำหรับการทดสอบแรงอัดสามแกน
86 การสกัดโครงสร้าง การจำแนก และการแบ่งกลุ่มของข้อมูลพหุมิติ
87 การวิเคราะห์เสถียรภาพสำหรับระบบพลศาสตร์ที่มีตัวหน่วง
88 การให้สีแบบเท่าเทียมในกราฟบางประเภท
89 แนวโน้มทางพันธุกรรมการให้ผลผลิตน้ำนมของโคนมที่ผ่านการคัดเลือกด้วยเครื่องหมายพันธุกรรมร่วมกับการดัชนีการคัดเลือกที่ปรับอิทธิพลเนื่องจากอุณหภูมิและความชื้น
90 ผลของแลคโตเฟอริน ไคเมอรา ต่อเชื้อก่อโรคปริทันต์อักเสบและการสร้าง ไบโอฟิล์มใต้เหงือกในห้องปฏิบัติการ
91 การศึกษารูปแบบของดีเอนเอเมทิลเลชั่นในยีนทรีฟอยล์แฟคเตอร์สามในผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก II
92 การศึกษาเอนไซม์ไคติเนสจากเชื้อราที่มีศักยภาพในการทำลายเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู
93 จลนพลศาสตร์และสรีรวิทยาของ Saccharomyces cerevisiae ที่ถูกตรึงบนลาต้นข้าวฟ่างหวานในการหมักเอทานอลแบบกะ กะซ้า และต่อเนื่อง
94 การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธรณีวิทยาที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย ในเขตเทศบาลนครราชสีมา
95 ปัจจัยที่มีผลต่อการการระบาดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
96 การศึกษาเพื่อทำแผนที่แสดงสภาพเงื่อนไงทางธรณีวิทยาที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในบางพื้นที่ของจังหวัดเลย
97 การสำรวจสถานภาพพันธุ์ปลาและทรัพยากรสัตว์น้ำหนองกองแก้ว อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
98 การใช้ประโยชน์จากแมลงกินได้และแมลงสำคัญทางเศรษฐกิจของป่าชุมชน ในโครงการ อพ.สธ. จังหวัดขอนแก่น
99 การสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากเส้นใยไหมป่า III
100 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของดินและระดับน้ำใต้ดินของพื้นที่ดินภายใต้อิทธิพลของเกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ II
101 นิเวศวิทยาของดินภายใต้อิทธิพลของเกลือ: การจำแนกและคุณสมบัติทางเคมีที่สำคัญบางประการของดิน II
102 ผลของกำรใช้นำส้มควันไม้ในอัตรำต่ำงๆ กันร่วมกับสำรกำจัดวัชพืชต่อประสิทธิภำพกำรควบคุมวัชพืชในข้ำวหอม
103 การใช้ถ่านชีวภาพเพื่อส่งเสริมมวลชีวภาพจุลินทรีย์ดิน ประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมี และผลผลิตของข้าวไร่ก่อนปลูกอ้อย
104 อิทธิพลของแบคทีเรียช่วยละลายฟอสเฟตต่อการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต ผลผลิต และการดูดใช้ธาตุอาหารของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
105 ผลของกำรใช้ถ่านชีวภาพเป็นวัสดุบำรุงดิน ใช้นำส้มควันไม้เป็นสำรแช่เมล็ดต่อกำรพัฒนำของรำก ควำมสำมำรถในกำรทนแล้ง และกำรใช้ทำงใบต่อลักษณะ “stay green” ผลผลิต และคุณภำพข้ำวหอม และข้ำวไร่ปลอดภัย
106 อิทธิพลของสภาพภูมิอากาศของพื้นที่ปลูกต่อการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิตของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
107 บทบาทของเชื้อ Streptomyces ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของมะเขือเทศ V
108 ประสิทธิภาพเชิงการจัดการการผลิตน้ำนมดิบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
109 ผลการเสริมแก่นตะวัน ในอาหารต่อสมรรถนะการผลิต คุณภาพผลผลิตของสัตว์น้ำที่เลี้ยงเชิงการค้า II การศึกษาในปลาแรด (Giant gouramy; Osphronemus gouramy Lacepede) และปลาโมง (Pla-Mong; Pangasius bocourti)
110 การแสดงของยีนทนร้อนและปฏิสัมพันธ์ของยีนต่อผลผลิตน้ำนมในโคนมโดยเทคนิคอณูพันธุศาสตร์ภายใต้สภาพเขตร้อนชื้น
111 การใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุลอาหารร่วมกับสารเสริมชีวภาพเพื่อลดการสร้างก๊าชมีเทนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหารโคนมภายใต้สภาพเขตร้อนชื้น
112 การเก็บรักษาไข่โคพื้นเมืองไทยแบบแช่แข็งโดยวิธี vitrification ที่ปรับปรุงใหม่
113 การใช้ประโยชน์ของกากเอทานอลจากมันสำปะหลังจากโรงงานผลิตเอทาทอลในสูตรอาหารสำหรับโคนม
114 วิจัยค่าความต้องการโภชนะพลังงานในโคพื้นเมืองไทย
115 การศึกษาความสมบูรณ์เพศของปลาน้ำจืดเศรษฐกิจในหนองกองแก้ว อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
116 การศึกษาขนาดและชนิดของอาหารในระบบทางเดินอาหารของปลากลุ่มปลาค้อ ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์
117 การศึกษาการตกค้างของสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรและโลหะหนักบางชนิดในห่วงโซ่อาหารในในหนองกองแก้ว อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
118 การพัฒนาเทคโนโลยีไบโอเซนซิ่ง เพื่อการตรวจหาการตกค้างของยาเอนโรฟล็อกซาซินในผลผลิตปลานิล
119 การศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไฮโดรเจนจากไฮโดรไลเสทลำต้นปาล์มน้ำมันร่วมกับน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์ โดยเชื้อ Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum
120 การพัฒนาระบบผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพด้วยเตาปฏิกรณ์แบบถังหมุนทรงกระบอก II
121 การแยกและติดตามโปรตีนด้วยกระแสไฟฟ้าสองมิติเพื่อระบุชนิดไบโอมาร์คเกอร์ในมะเร็งท่อน้ำดีชนิดที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ : จากหนูแฮมสเตอร์สู่มนุษย์
ปี พ.ศ. 2554
122 การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการแปรรูปปุ๋ยหมักที่ได้จากของเสียในฟาร์มโค
123 การศึกษารูปแบบการปรับมุมครีบวงเดือนของชุดนวดข้าวแบบไหลตามแกนที่มีต่อความสูญเสียจากชุดนวดและพลังงานในการนวด II
124 พลังงานทดแทนจากเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพ II
125 การทำนายปริมาณฝนรายวันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยโครงข่ายใยประสาทเทียม II
126 การพยากรณ์ฝนด้วยปริมาณไอน้ำในบรรยากาศจากข้อมูลบันทึกด้วยจีพีเอสและตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยา II
127 การสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
128 แนวทางการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ
129 การศึกษาการกักเก็บคาร์บอนในดิน และพืชบริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชฯ เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
130 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางนิเวศวิทยา เศรษฐกิจและสังคมกับผลผลิตของพืชเกษตรในพื้นที่ดินเค็ม
131 แนวทางในการพัฒนาการจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ ในตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
132 ผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจต่อการว่างงานและการอพยพย้ายถิ่นของแรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
133 การศึกษาทางระบาดวิทยาของความผันแปรทางพันธุกรรมในยีนที่เกี่ยวข้องกับไซโตไคน์ การซ่อมแซมดีเอ็นเอ และกระบวนการเมตาโบไลต์ในมะเร็งท่อน้ำดี ในจังหวัดขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย III
134 การพัฒนาการตรวจวิเคราะห์ปริมาณเมลาโทนินจากใบหม่อนด้วยวิธีแก๊สโครมาโตกราฟี
135 ไมโรเอสทรอลและดีออกซีไมโรเอสทรอลในแคลลัสและเชลล์แขวนลอยเพาะเลี้ยงกวาวเครือขาว
136 ผลของไมโรเอสทรอลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาวะเครียดและซึมเศร้าในแบบจำลองหนูไมซ์เพศเมียที่ถูกตัดรังไข่
137 การศึกษาผลของหมู่แทนที่บนไนโตรเจนสายตรงของสารเมลาโทนิน ต่อฤทธิ์ต้านมะเร็ง ฤทธิ์การเพิ่มแขนงประสาทและฤทธิ์ปกป้องเซลล์
138 การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของเมลาโทนินและสารอนุพันธ์ในสัตว์ทดลอง
139 การศึกษาผลการตอบสนองของเซลล์ภูมิคุ้มกันและเซลล์ไลน์มะเร็งคนต่ออนุพันธ์เมลาโทนิน
140 การศึกษาประโยชน์ของสมุนไพรในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ในการต้านมะเร็งผ่านกลไกการชักนำการเกิดอะพอพโทซิส
141 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางต้นแบบจากงา II
142 ระบบสื่อความหมายและการให้ความรู้ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ
143 ฤทธิ์ต้านการติดเชื้อ HPV16 pseudovirus และการกระตุ้นแสดงออกของจีน toll like receptor ของสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรและพญายอ
144 ฤทธิ์ป้องกันการทำลายเชลล์ประสาทของเมลาโทนินและสารอนุพันธ์ และกลไกการควบคุม
145 ศักยภาพของไมโรเอทรอลในการต้านการเหนี่ยวนำสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 1 เอ 1 โดยสารก่อมะเร็ง
146 ระดับโปรติเอสและสารยับยั้งโปรติเอสในซีรัมเพื่อการวินิจฉัยมะเร็งท่อน้ำดี
147 ศักยภาพของสารสกัดอดเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์
148 การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการวินิจฉัยและรักษา VI
149 แบบแผนการแสดงออกของโปรตีนในเซลล์อักเสบต่อแอนติเจนของพยาธิใบไม้ตับ: เพื่อประโยชน์ในการป้องกันรักษา II
150 ความสัมพันธ์ของจีนกับการสูบบุรี่และการติดเชื้อไวรัสต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกของสตรีไทย
151 การทดสอบการทำงานของเซลล์เอนโดทีเลียมของหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ IV
152 บทบาทของอ๊อกซิไดส์แอลฟ่า-1 แอนตี้ทริบซินในการเป็นตัวบ่งชี้ชีวภาพ ในโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
153 ศักยภาพของเครื่องดื่มผสมใยอาหารชนิดละลายน้ำสกัดจากรำข้าวต่อโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ที่มีระดับไขมันในเลือดผิดปกติ
154 บทบาทของปัจจัยด้านพันธุกรรมของยีน glutathione S-transferase ต่อความเสี่ยงการเกิดโรคตับและระบบท่อน้ำดีในผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในชุมชนที่มีอุบัติการณ์โรคมะเร็งท่อน้ำดีสูงในในจังหวัดขอนแก่น
155 การวิเคราะห์ระดับโมเลกุลเพื่อหากลไกการหลบหลีกระบบภูมิคุ้มกันของเชื้อ HPV ในมะเร็งปากมดลูก
156 การพัฒนาเทคนิคการตรวจวัด RNA เพื่อใช้ในการวินิจฉัยและพยากรณ์รอยโรคของปากมดลูก
157 ผลของ caged xanthones ที่แยกได้จากต้น Garcinia hanburyi ต่อการบุกรุกของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี และ การแสดงออกของโปรตีนที่ควบคุมการบุกรุกของเซลล์มะเร็ง
158 ผลการใช้ร่วมกันของ caged xanthones ที่แยกได้จากต้น Garcinia hanburyi กับยาเคมีบำบัดในเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดีและกลไกในระดับโมเลกุล
159 การส่งถ่ายยีนสู่อ้อยและการตรวจสอบการแสดงออกของยีน Chitinase ในอ้อย (Saccharum officinarum L. ดัดแปรพันธุกรรม III
160 การเก็บรักษาพันธุ์กล้วยไม้ระยะยาวในพื้นที่โคกภูตากาโดยวิธี cryopreservation II
161 ความหลากชนิดของแพลงก์ตอนสัตว์ในลำธารในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
162 ความหลากชนิดของพรรณไม้ชายน้ำ ในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
163 การคัดแยกและวิเคราะห์กลุ่มยีนรหัสของ Nucleotide-Binding-Site (NBS) ที่เกี่ยวข้องกับการต้านทานโรคในแก่นตะวัน (Helianthus tuberosus L.)
164 พันธุศาสตร์เชิงอนุรักษ์ของกล้วยไม้ป่าในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
165 ความหลากหลายของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
166 คุณสมบัติของดิน สัณฐานวิทยาและชีวเคมีของพืชดินเค็มในเขตพื้นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย
167 การพัฒนากระบวนการเอนไซม์เพื่อแปรรูปอินนูลินจากหัวแก่นตะวัน (Jerusalem artichoke)
168 ฤทธิ์และกลไกการทำลายเชื้อก่อโรคมาลาเรียของ Heteroscorpine-1 และอนุพันธ์
169 ฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ระดับโมเลกุลต่อเชื้อก่อโรคในคนของสารสกัดจากรากสมุนไพรหนอนตายยาก
170 การศึกษาการแสดงออกของยีนเฟอโรพอตินและเฮ็บซิดินจากเม็ดเลือดแดงที่มีนิวเคลียสและเร็ทติคูโลซัยท์ของผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
171 การโคลนยีนและการแสดงออกของยีนของเอนไซม์เดกซ์แทรนเนสจากเชื้อรา Aspergillus spp. X26 ในยีสต์ Saccharomyces cerevisiae
172 การวิเคราะห์แคโรทีนอยด์ สารประกอบฟีนอลิก และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ ของผลไม้ป่าในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนจุฬาภรณ์
173 การศึกษาฤทธิ์ชีวภาพของสารสำคัญจากงา II
174 การศึกษาความเป็นพิษต่อระบบภูมิคุ้มกันของสารสกัดจากพืชสมุนไพรในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์
175 ระดับของปัจจัยการห้ามเลือดที่สัมพันธ์กับการทำงานผิดปกติของเซลล์เอนโดทีเลียมและจีนที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ IV
176 ระดับตัวบ่งชี้ทางชีวเคมีในเลือดและอะโปไลโปโปรตีนอีจีนโพลิมอร์ฟิซึมในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ III
177 ดีเอ็นเอเมทิลเลชันในการเป็นตัวบ่งชี้ทำนายการตอบสนองต่อการรักษาในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
178 การพัฒนาอนุภาคทองนาโนจากนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีสำหรับป้องกันและรักษามะเร็งปากมดลูก
179 การใช้ประโยชน์ของเอนไซม์ลิกนิโนไลติกที่ผลิตได้จากจุลินทรีย์ในการย่อยสลายเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
180 ความหลากหลายของไซยาโนแบคทีเรีย และเบนทิคแอลจีในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
181 การผลิตน้ำตาลจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร โดยการย่อยสลาย ด้วยเอนไซม์ไซลาเนสจากเชื้อรา
182 การคัดแยกแบคทีเรียกลุ่มแอคติโนมัยซีสที่สามารถผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากดิน เพื่อผลิตน้ำตาลจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
183 การผลิตไบโอดีเซลจากยีสต์ไขมันสูงที่แยกได้จากดินในพื้นที่เขตโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ เมื่อใช้มันเทศเป็นวัตถุดิบ
184 การผลิตไบโอเอทธานอลจากน้ำตาลที่เป็นผลผลิตจากการย่อยสลายเซลลูโลสของแบคทีเรียสายพันธุ์ที่มีการตัดต่อสารพันธุกรรมและมีการแสดงออกของยีนเซลลูเลส
185 การผลิตไบโอเอทธานอลด้วยน้าตาลที่เป็นผลผลิตจากการย่อยสลายวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยแบคทีเรียที่แยกจากดินในเขตโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ
186 การย่อยสลายวัสดุทางการเกษตร ของยีสต์สายพันธุ์ใหม่ และยีสต์ที่น่าสนใจ จากพื้นที่ปกปักโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
187 การคัดเลือกเชื้อแอคติโนมัยสีทจากดินในบริเวณเขื่อนจุฬาภรณ์ที่สร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพยับยั้งโรคพืช
188 การศึกษามาตรฐานและการเตรียมวัตถุดิบงา II
189 การประดิษฐ์นาโนไบโอคอมโพไซด์อิเล็กโทรดสำหรับการประยุกต์ใช้ตรวจจับสัญญาณทางชีวภาพจากดีเอ็นเอเชิงไฟฟ้าเคมี III
190 วิธีการประมาณค่าสำหรับจุดตรึงของการส่งไม่เชิงเส้น
191 ผลของปุ๋ยและอายุของพืชในการตัดที่มีต่อผลผลิตและคุณค่าโภชนะของหญ้ากินนีสีม่วงในระบบชลประทาน
192 การศึกษาพัฒนาฟอริเคิล การเก็บไข่โอโอไซด์จากรังไข่ผ่านช่องคลอดและแช่แข็งโอโอไซด์โคพื้นเมืองแบบวิทรีฟิวเคชั่น II
193 การอนุรักษ์และขยายพันธุ์แพะพื้นเมืองไทยโดยวิธีการผสมเทียมแบบ Transcervical deep artificial insemination technique
194 การศึกษาการเพิ่มการผลิตกรดคอนจูเกตลิโนเลอิคในน้ำนมโคนม II
195 บทบาทอาหารพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้เพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตและกรดไขมันที่เป็นประโยชน์ในโคเนื้อพันธุ์พื้นเมืองไทย II
196 ผลการเสริมแก่นตะวัน (Jerusalem artichoke ;Helianthus tuberosus. L.) ในอาหารต่อสมรรถนะการผลิต คุณภาพผลผลิตของสัตว์น้ำที่เลี้ยงเชิงการค้า I.การศึกษาในปลานิล
197 เทคโนโลยีการผลิตปลาโมงเพื่อเป็นอาหารสุขภาพ II
198 การศึกษาความสมบูรณ์เพศของปลาในบึงกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
199 การผลิตไส้กรอกปลาโมงสมุนไพรขิงโคเลสเตอรอลต่ำ II
200 การศึกษาความหลากหลายของปลาประจำถิ่นในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์
201 การศึกษาการตกค้างของสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรและโลหะหนักบางชนิดในห่วงโซ่อาหารในบึงกุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น เพื่อการความปลอดภัยของผู้บริโภคที่ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ
202 อิทธิพลของอาหารต่อเมธิลไกลออกซอลในกระเพาะรูเมน เพื่อประเมินสถานภาพของไนโตรเจนในกระบือปลัก
203 การผลิตเอนไซม์ไซลาเนสและการใช้เพื่อเตรียมพรีไบโอติกจากซังข้าวโพด II
204 ผลของการสลายสารตามธรรมชาติ การเติมจุลินทรีย์ และการกระตุ้นจุลินทรีย์ต่อการย่อยสลายคาร์โบฟูรานที่ปนเปื้อนในดิน II
205 การพัฒนากระบวนการผลิตพลังงานทดแทน (ไฮโดรเจน และเอทานอล) จากไฮโดรไลเสตชานข้าวฟ่างหวานโดยจุลินทรีย์และสาหร่าย II
206 การพัฒนากระบวนการผลิตพลังงานชีวภาพจากชานข้าวฟ่างหวานอย่างมีประสิทธิภาพ II
207 ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์
208 การพัฒนาการเพาะเลี้ยงแบบเฮเทโรโทรฟิคและมิกโซโทรฟิคเพื่อเพิ่มผลผลิตมวลเซลล์และน้ำมันสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อผลิตไบโอดีเซล
209 ผลของยา NSAIDs ในการยับยั้งกระบวนการก่อมะเร็งท่อน้ำดีในหนูแฮมสเตอร์
ปี พ.ศ. 2553
210 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและความสัมพันธ์กับแหล่งที่อยู่อาศัยของนก ในบริเวณพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
211 การสำรวจทางนิเวศวิทยา และการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมตามฤดูกาลบริเวณพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี
212 การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมต่อการคงอยู่ของเชื้อ Burkholderia pseudomallei ในแท่งดิน
213 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มดินเค็มโดยการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด IV
214 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สำหรับการทำแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มของจังหวัดเลย
215 อุปสงค์และการตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชียงคาน
216 ผลการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและการกำกับดูแลกิจการ
217 การสืบสานวิถีเรือนค้าขายเพื่อบูรณาการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
218 แผนการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
219 รูปแบบการจัดการองค์กรและกลยุทธ์การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อผลสัมฤทธิ์ในการส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่ม : กรณีศึกษาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
220 การศึกษาทางระบาดวิทยาของความผันแปรทางพันธุกรรมในยีนที่เกี่ยวข้องกับไซโตไคน์ การซ่อมแซมดีเอ็นเอ และกระบวนการเมตาโบไลต์ในมะเร็งท่อน้ำดี ในจังหวัดขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย II
221 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการลดภาวะโลกร้อนที่มีผลต่อสุขภาพ:นวัตกรรมสุขภาพผ่านเครือข่ายโรงเรียนระดับประถมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
222 การศึกษาผลการป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์ของไมโรเอสทอล และดีออกซิไมโรเอสทอล ในสารสกัดกวาวเครือขาว
223 การผลิตสารไมโรเอสทรอลในรากลอยเพาะเลี้ยงกวาวเครือขาว
224 การศึกษาผลของหมู่แทนที่ชนิดวงแหวนบนโครงสร้างของสารเมลาโทนิน ต่อฤทธิ์ต้านมะเร็ง ฤทธิ์การเพิ่มแขนงประสาทและฤทธิ์ปกป้องเซลล์
225 การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของเมลาโทนินและสารอนุพันธ์: ผลยับยั้งการสร้าง prostaglandin E2 และ nitric oxide ในเซลล์เพาะเลี้ยงมาโครฟาจ (RAW 264.7)
226 การศึกษามาตรฐานและสาระสำคัญจากพืชสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ
227 การตรวจกรองฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดสมุนไพรจากพืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ
228 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางต้นแบบจากงา
229 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมสารสกัดอด (Lannea coromandelica) จากพืชในพื้นที่เขื่อน จุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
230 การศึกษาชีววิทยาการตั้งท้องและการให้ลูก เพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์แพะพื้นเมืองไทย II
231 การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน พื้นที่ป่าอนุรักษ์ใกล้เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
232 ผลของไมโรเอสทรอลต่อการแสดงออกและการทำงานของ P-glycoprotein ในหนูขาว
233 ผลของสารสกัดฟ้าทะลายโจรและพญายอในการยับยั้ง HPV16 E6 oncoprotein III
234 ศักยภาพของไมโรเอสทรอลในการเหนี่ยวนำสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450
235 แบบแผนฟอสโฟโปรตีนที่พบในซีรัมเพื่อการพยากรณ์โรคมะเร็งท่อน้ำดี III
236 แมลงที่มีความสำคัญในทางนิติเวชศาสตร์
237 ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดสมุนไพรจากพืชในพื้นที่เขื่อนห้วยกุ่ม
238 ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมของดินที่ส่งเสริมกันในการมีผลต่อการสร้างไบโอฟิล์มของ Burkholderia pseudomallei และการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับระยะแรกของการสร้างไบโอฟิล์ม
239 การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการวินิจฉัยและรักษา V
240 แบบแผนการแสดงออกของโปรตีนในเซลล์อักเสบต่อแอนติเจนของพยาธิใบไม้ตับ: เพื่อประโยชน์ในการป้องกันรักษา
241 การทดสอบการทำงานของเซลล์เอนโดทีเลียมของหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ III
242 การแสดงออกของยีน myristoylated alanine-rich C kinase substrate (MARCKS) ที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบในโรคมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ
243 คุณลักษณะของ HPV16 as variant E6 oncoprotein ที่ส่งผลให้เซลล์ติดเชื้อกลายเป็นมะเร็ง III
244 Integration site ของ HPV16 และ HPV58 DNA และปัจจัยที่มีผลต่อการแสดงออกของ HPV16 oncogene III
245 คุณสมบัติของสารพิษและเอนไซม์ของเชื้อวิบริโอ คลอลีรา นอนโอหนึ่งที่แยกได้จากผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อม
246 การพัฒนาการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียก่อโรคอุจจาระร่วงและเอนเทอโรทอกซินของเชื้อสแตฟฟิโลคอคคัสจากอาหารและผู้ป่วย อุจจาระร่วงและทดสอบความไวของเชื้อต่อยา II
247 การพัฒนาชุดนวัตกรรมเพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
248 การดูแลเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังแบบองค์รวมต่อเนื่องที่บ้าน
249 การส่งถ่ายยีนสู่อ้อยและการตรวจสอบการแสดงออกของยีน Chitinase ในอ้อย (Saccharum officinarum L. ดัดแปรพันธุกรรม II
250 การเก็บรักษาพันธุ์กล้วยไม้ระยะยาวในพื้นที่โคกภูตากาโดยวิธี cryopreservation
251 การศึกษาสรีรวิทยาและเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตของข้าวฟ่างหวานในสภาวะขาดน้ำ
252 ผลของการต่อกิ่งต่อสรีรวิทยาการทนเค็มของมะเขือเทศ
253 พันธุกรรมของกล้วยไม้ป่าในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
254 การบูรณาการทุนทางสังคมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและความอยู่ดีมีสุขของ ครอบครัวคนจนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
255 การสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลสำหรับพ่อแม่ในการดูแลบุตรป่วยระยะสุดท้ายที่บ้าน II
256 การปรับปรุงศักยภาพการขยายพันธุ์แก่นตะวัน (เยรูซาเล็ม อาร์ติโชค) จากลำต้นใต้ดินเก็บอาหารและการวิเคราะห์โมเลกุลตัวบ่งชี้ II
257 การทดสอบประสิทธิภาพและศึกษากลไกการทำลายเชื้อแบคทีเรียของฮีโมโกลบินจระเข้ในรูปยาเม็ด แคปซูล หรือครีม
258 การโคลน การเพิ่มจำนวน การตกผลึก การศึกษากลไกการทำงาน และการพัฒนาการใช้ประโยชน์เอนไซม์และโปรตีนจากน้ำพิษสัตว์ เช่น ฟอสโฟไลเปส, ไฮยาลูโรไนเดส, เฮเทอโรสคอร์ไพน์, เฮเทอรอมท็อกซิน และอัลบูมิน
259 โครงรูปและกลไกการออกฤทธิ์ต้านจุลชีพของ cecropin-like domain และ defensin-like domain ของ Heteroscorpine-1
260 การศึกษาการแสดงออกของยีนที่มีผลกระทบต่อเหล็กในเซลล์ในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
261 การสำรวจเอนไซม์ carbapenem-hydrolysing B-lactamases ในแบคทีเรียวงศ์ Enterobacteriaceae ที่แยกได้จากผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์
262 การศึกษาเอนไซม์ในเชื้อชอบร้อนเพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิตวิตามินบีหกทางเทคโนโลยีชีวภาพ
263 การศึกษาการทำชุดตรวจสอบ dextran โดยใช้เอนไซม์ dextranase ที่ลิตได้จากเชื้อรา Aspergillus spp. X26
264 การจัดตั้งการวินิจฉัยระดับโมเลกุลของภาวะพร่องเอนไซม์ glucose-6- phosphate dehydrogenase (G-6-PD) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
265 การศึกษาฤทธิ์ชีวภาพของสารสำคัญจากงา
266 การแยกและการศึกษาคุณลักษณะของพลาสมิดจากเชื้อเบอร์โคลเดอเรีย สูโดมาลีอายที่แยกได้จากผู้ป่วยและจากดิน II
267 ระดับของปัจจัยการห้ามเลือดที่สัมพันธ์กับการทำงานผิดปกติของเซลล์เอนโดทีเลียมและจีนที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ III
268 ระดับตัวบ่งชี้ทางชีวเคมีในเลือดและอะโปไลโปโปรตีนอีจีนโพลิมอร์ฟิซึมในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ II
269 ไอโซฟอร์มของเทรฟอยล์แฟคเตอร์ 2 ในการพยากรณ์โรคมะเร็งท่อน้ำดี
270 การศึกษาสารเร่งการเจริญเติบโตของพืชและคุณลักษณะของเชื้อเอ็นโดไฟติกแบคทีเรียที่ได้จากเขตพื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์
271 การศึกษาประสิทธิภาพการย่อยสลายเซลลูโลสจากยีสต์ที่ได้คัดเลือกแล้วจากป่าภูตากา เขื่อนจุฬาภรณ์ และเขื่อนอุบลรัตน์
272 การประยุกต์ใช้เซลลูโลไลติกเอนไซม์จากราและยีสต์เพื่อใช้ในการผลิตเอทานอลจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
273 ผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ ไมคอร์ไรซา ต่อการเจริญเติบโตของอ้อย III
274 ความหลากหลายของเชื้อรา ascomycetes จากดินป่าไม้ในบริเวณเขื่อนสิรินธร และความสามารถในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลส และไซลาเนส
275 การศึกษาความหลากหลายของบริเวณแบคทีเรีย และรา จากดินรอบรากพืชในพื้นที่เขื่อนสิรินธร
276 การคัดเลือกสาหร่ายสีเขียวขนาดเล็กที่ผลิตลิปิดสูงจากตัวอย่างน้ำจืดในพื้นที่เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
277 การศึกษาประสิทธิภาพในการย่อยเซลลูโลสของแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสและการโคลนยีนเซลลูเลสเข้าสู่ Escherichia coli
278 ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารแบคเทอริโอซินและการประยุกต์ใช้ในการถนอมอาหาร
279 การกระจายตัวของยีสต์บริเวณเขื่อนสิรินธร
280 การผลิตไฮโดรเจนชีวภาพจากแบคทีเรียสังเคราะห์แสงกลุ่ม purple non-sulfur
281 การผลิตปุ๋ยหมักเพื่อควบคุมโรคโคนเน่าของมะเขือเทศสาเหตุจากเชื้อรา Sclerotium rolfsii II
282 สารส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชจาก Pseudomonas แยกจากดินรอบรากพืชที่เขื่อน จุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
283 การศึกษาเชื้อแอคติโนมัยสีทในดินบริเวณเขื่อนสิรินธรและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่เชื้อผลิต
284 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแบคทีเรียโปรไบโอติกในน้ำทิ้งจากการต้มเส้นขนมจีน
285 ผลขององค์ประกอบในสารสกัดจากใบข่อยต่อการต้านเชื้อก่อโรคในช่องปากและการตรวจสอบเอกลักษณ์ทางเคมีของสารสกัด
286 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของต้นสักขีและฤทธิ์ในการฆ่าเซลล์มะเร็งต้านเชื้อมาลาเรีย ต้านเชื้อราและต้านเชื้อวัณโรค
287 การศึกษามาตรฐานและการเตรียมวัตถุดิบงา
288 การศึกษา invitro ของสารเชิงซ้อนคอปเปอร์ (ll) เพื่อเป็นสารต้านแบคทีเรีย
289 สารประกอบไบเมทัลลิกของโลหะแทรนซิชันในกระบวนการเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชัน
290 การพัฒนาระบบบำบัดน้ำทิ้งสีย้อมเส้นใยแบบผสมด้วยวิธีการตกตะกอนร่วมจุลินทรีย์และการดูดซับทางกายภาพ
291 การประดิษฐ์นาโนไบโอคอมโพไซด์อิเล็กโทรดสำหรับการประยุกต์ใช้ตรวจจับสัญญาณทางชีวภาพจากดีเอ็นเอเชิงไฟฟ้าเคมี II
292 สมการความร้อนเบสเซลที่สัมพันธ์กับตัวดำเนินการเบสเซลอัลตร้าไฮเพอร์โบลิก
293 การพยากรณ์ฝนด้วยปริมาณไอน้ำในบรรยากาศจากข้อมูลบันทึกด้วยจีพีเอสและตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยา
294 การศึกษารูปแบบการปรับมุมครีบวงเดือนของชุดนวดข้าวแบบไหลตามแกนที่มีต่อความสูญเสียจากชุดนวดและพลังงานในการนวด
295 การทำนายปริมาณฝนรายวันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยโครงข่ายใยประสาทเทียม
296 พลังงานทดแทนจากเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพ
297 การกลับมาเป็นสัดและการทำงานของรังไข่ของแพะพื้นเมืองไทยในระยะหลังคลอด II
298 การปรับปรุงสูตรน้ำยาเจือจางเพื่อทำการผสมเทียมในสุกร
299 การผลิตตัวอ่อนโคพื้นเมืองภายนอกร่างกายจากไข่ที่ผ่านการแช่แข็ง
300 การศึกษาพัฒนาฟอริเคิล การเก็บไข่โอโอไซด์จากรังไข่ผ่านช่องคลอดและแช่แข็งโอโอไซด์โคพื้นเมืองแบบวิทรีฟิวเคชั่น
301 การจัดการด้านการสืบพันธุ์ในช่วงก่อนวัยหนุ่มสาวในแพะพื้นเมืองไทย II
302 การย่อยได้และปริมาณผลผลิตกรดไขมันที่ระเหยได้ของสิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมกรดซิตริกหลังการใช้เอนไซม์และการอัดพอง II
303 การศึกษาการเพิ่มการผลิตกรดคอนจูเกตลิโนเลอิคในน้ำนมโคนม
304 บทบาทอาหารพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้เพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตและกรดไขมันที่เป็นประโยชน์ในโคเนื้อพันธุ์พื้นเมืองไทย
305 วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างตารางมาตรฐานค่าความต้องการโภชนะโปรตีนและพลังงานในโคเนื้อสายเลือดไทย
306 การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือหัวแก่นตะวัน (Jerusalem artichoke;Helianthus tuberosus. L.) เสริมในอาหารต่อการเจริญเติบโตและสมรรถนะการให้ผลผลิตของสัตว์น้ำ 2 : ผลต่อการเจริญเติบโตของปลาดุกลูกผสม
307 เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและคุณภาพของปลานิลจากการเลี้ยงแบบยั่งยืน
308 พิษฉับพลันของแอมโมเนียและไนไตรท์ต่อลูกปลาโมงและปลาโมงลุกผสม
309 เทคโนโลยีการผลิตปลาโมงเพื่อเป็นอาหารสุขภาพ
310 การผลิตไส้กรอกปลาโมงสมุนไพรขิงโคเลสเตอรอลต่ำ
311 การประมาณค่าความหลากหลายทางพันธุกรรมระหว่างปลาโมง Pangasius bocourti ในประเทศไทย
312 การศึกษาสมรรถนะการเจริญเติบโต คุณภาพเนื้อและคุณภาพซาก ของปลาโมงและปลาโมงลูกผสม จากการเลี้ยงในกระชัง
313 การผลิตเอนไซม์ไซลาเนสและการใช้เพื่อเตรียมพรีไบโอติกจากซังข้าวโพด
314 การพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากลำต้นปาล์มโดยจุลินทรีย์ชอบร้อน
315 ผลของการสลายสารตามธรรมชาติ การเติมจุลินทรีย์ และการกระตุ้นจุลินทรีย์ต่อการย่อยสลายคาร์โบฟูรานที่ปนเปื้อนในดิน
316 การพัฒนากระบวนการผลิตพลังงานทดแทน (ไฮโดรเจน และเอทานอล) จากไฮโดรไลเสตชานข้าวฟ่างหวานโดยจุลินทรีย์และสาหร่าย
317 การพัฒนากระบวนการผลิตพลังงานชีวภาพจากชานข้าวฟ่างหวานอย่างมีประสิทธิภาพ
318 การผลิตไฮโดรเจนจากกลีเซอรอลที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลภายใต้อุณหภูมิห้องในถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบ upflow anaerobic sludge blanket (UASB)
319 ความแตกต่างทางพันธุกรรมและการระบุเครื่องหมายโมเลกุลของความต้านทานโรคโคนเน่าของแก่นตะวัน III
ปี พ.ศ. 2552
320 การสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน II
321 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและความสัมพันธ์กับแหล่งที่อยู่อาศัยของนกในบริเวณพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ
322 การศึกษาศักยภาพเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยววัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไทโส้ (โซ่) บ้านพังแดง ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
323 การศึกษาการกักเก็บคาร์บอนในบริเวณพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ โคกภูตากา อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น
324 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มดินเค็มโดยการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด III
325 การวิเคราะห์ธุรกิจและต้นทุนผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ที่มิใช่อาหารและยา
326 การวิเคราะห์ปัจจัยกำหนดความอยู่รอดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
327 การศึกษาศักยภาพและการพัฒนาสถานบริการที่พักแรมอย่างยั่งยืนในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในบริเวณเขตชายแดนไทย-ลาว
328 การพัฒนาการจัดการวิสาหกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง II
329 การเพิ่มประสิทธิภาพและความคงทนของเซลล์เชื้อเพลิงด้วยท่อคาร์บอนนาโน
330 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชน ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
331 การศึกษาทางระบาดวิทยาของความผันแปรทางพันธุกรรมในยีนที่เกี่ยวข้องกับไซโตไคน์ การซ่อมแซมดีเอ็นเอ และกระบวนการเมตาโบไลต์ในมะเร็งท่อน้ำดี ในจังหวัดขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
332 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงโรคมะเร็งปากมดลูกในประชากรชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
333 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการด้านสุขภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น กรณีศึกษาตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
334 โครงการศึกษาศักยภาพเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยววัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไทย้อ บ้านโพน ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
335 การศึกษาบริบท การบริหารจัดการองค์การและการบริหารหลักสูตรที่ส่งเสริมการเป็นองค์การเรียนรู้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก
336 ผลของสารอนุพันธ์เมลาโทนินต่อการเพิ่มจำนวนของเซลล์ การเกิด apoptosis และการสร้าง TNF-alpha ในเซลล์มะเร็งชนิดเพาะเลี้ยง
337 ฤทธิ์คล้ายเอสโตรเจนของสารประกอบทางเคมีจากส่องฟ้าดง
338 การวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญในสารสกัดจากรากของส่องฟ้าดง การวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญในสารสกัดจากรากของส่องฟ้าดง
339 คุณสมบัติทางกายภาพ เมตาบอลิซึม และฤทธิ์ในการต้านออกซิเดชันและต้านอนุมูลอิสระของสารอนุพันธ์เมลาโทนิน
340 การดัดแปลงโครงสร้างทางเคมีของสารเมลาโทนิน ต่อการทดสอบฤทธิ์ ต้านมะเร็งในเบื้องต้น
341 การศึกษามาตรฐานและสารสำคัญจากพืชสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
342 การศึกษาคุณค่าของสารสกัดสมุนไพรจากพืชในพื้นที่ อ.น้ำพอง ต่อการป้องกันโรคมะเร็งในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
343 การศึกษาชีววิทยาการตั้งท้องและการให้ลูก เพื่อใช้ประโยชน์ในการ ปรับปรุงพันธุ์แพะพื้นเมืองไทย
344 การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ห้วยกุ่ม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
345 การพัฒนาการตั้งตำรับยาเม็ดมอร์ฟีนออกฤทธิ์นาน 24 ชั่วโมง : ปัจจัยที่มีผลต่อการชะลอการปลดปล่อยมอร์ฟีนในสำไส้เล็กของหมูในหลอดทดลอง
346 ผลของสารสกัดฟ้าทะลายโจรและพญายอในการยับยั้ง HPV 16 E6 oncoprotein II
347 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นและฤทธิ์ฟื้นฟูประสิทธิภาพการเรียนรู้และความจำในสัตว์ทดลองของสารประกอบทางเคมีจากรากส่องฟ้าดง
348 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากพืชในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
349 การดัดแปรแป้งข้าวเหนียวเพื่อใช้เป็นสารก่อมาทริกซ์แบบตอกโดยตรงในยาออกฤทธิ์เนิ่น II
350 ความสามารถทางกายและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไทย
351 แบบแผนฟอสโฟโปรตีนที่พบในซีรัมเพื่อการพยากรณ์โรคมะเร็งท่อน้ำดี II
352 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรต่อโรคติดเชื้อจากพืชในอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
353 การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการวินิจฉัยและรักษา IV
354 ฤทธิ์และกลไกสารสกัดลูกใต้ใบต่อการทำงานของกล้ามเนื้อ อาการปวดและการบาดเจ็บกล้ามเนื้อ
355 ผลของเคอร์คูมินต่อการสร้างหลอดเลือดในโรคพยาธิใบไม้ตับสัมพันธ์กับโรคมะเร็งท่อน้ำดี
356 การศึกษาความชุกของพยาธิใบไม้ตับในปลาและหอยในแก่งละว้า
357 ผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกต่อสมรรถภาพทางกาย และการทำงานของหัวใจด้วยประสาทอัตโนมัติในผู้ที่เป็นโรคอ้วน
358 ความหลากหลายของจีนพี 53 การติดเชื้อไวรัสเอชพีวีและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเปลี่ยนรูปของเซลล์ปากมดลูกที่ผิดปกติเป็นมะเร็งปากมดลูก
359 การทดสอบการทำงานของเซลล์เอนโดทีเลียมของหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ II
360 การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิงที่ได้รับการรักษาด้วย cryosurgery II
361 ฤทธิ์ของสารสกัดกระเจี๊ยบต่อการควบคุมสมดุลย์ของน้ำตาลในเลือด และ ฮอร์โมน จากเซลล์ไขมันในหนูแรทที่มีเมแทบอลิกซินโดรมเนื่องจากได้รับอาหารที่มีน้ำตาล และไขมันสูง
362 บทบาทของแอลฟาโทโคฟีรอลในการป้องกันปฏิกิริยาลิพิดเปอร์ออกซิเดชันของโรคพยาธิใบไม้ตับที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งท่อน้ำดี
363 การศึกษาเชิงพฤติกรรม/การรับรู้และปรับเปลี่ยนสุขนิสัยร่วมกับการให้ความรู้แก่ชุมชนแบบมีส่วนร่วม
364 ความชุกของการติดพยาธิใบไม้ตับในนักเรียนของหมู่บ้านรอบแก่งละว้า
365 คุณลักษณะของ HPV16 as variant E6 oncoprotein ที่ส่งผลให้เซลล์ติดเชื้อกลายเป็นมะเร็ง II
366 กลไกการออกฤทธิ์ของสารบริสุทธิ์จากสมุนไพรตระกูลข่าต่อการติดเชื้อ herpes simplex virus type 1
367 Integration site ของ HPV16 และ HPV58 DNA และปัจจัยที่มีผลต่อการแสดงออกของ HPV16 oncogene II
368 ฤทธิ์และกลไกของสกัดลูกใต้ใบ ต่อการลดภาวะความจำบกพร่องและการตายของเซลล์ประสาทในสัตว์ทดลองที่เป็นแบบจำลองของโรคสมองเสื่อม
369 ฤทธิ์และกลไกของสารสกัดลูกใต้ใบ ต่อการฟื้นสภาพจากภาวะบาดเจ็บทางการกีฬา
370 ผลการใช้ร่วมกันของ resveratrol กับยาเคมีบำบัดในเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดีและการยับยั้งมะเร็งท่อน้ำดีในสัตว์ทดลอง
371 หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดมดลูกทางช่องคลอด
372 การประเมินคุณภาพการบริการเพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังอย่างต่อเนื่องในโรงพยาบาล
373 นวัตกรรมการมีส่วนร่วมให้ข้อมูลในการดูแลเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง II
374 การพัฒนาการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียก่อโรคอุจจาระร่วงและเอนเทอโรทอกซินของเชื้อสแตฟฟิโลคอคคัสจากอาหารและผู้ป่วย อุจจาระร่วงและทดสอบความไวของเชื้อต่อยา
375 การดูแลเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังแบบองค์รวมต่อเนื่องที่บ้าน
376 การนำโมเดลการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนในผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ไปใช้ในพื้นที่
377 ระบบผู้ดูแลผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ในสถานบริการและในชุมชน:กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
378 เครื่องหมายพันธุกรรมที่จำเพาะกับพืชสกุลพริกไทยในประเทศไทย
379 การส่งถ่ายยีนสู่อ้อยและการตรวจสอบการแสดงออกของยีน Chitinase ในอ้อย (Saccharum officinarum L.) ดัดแปลงพันธุกรรม
380 การอนุรักษ์พันธุกล้วยไม้ในพื้นที่โคกภูตากาด้วยวิธี encapsulation dehydration และการทำเมล็ดเทียม II
381 การศึกษาปัจจัยทางสรีรวิทยาที่มีผลต่อการสร้างและสะสมแอนโทไซยานินในข้าวเหนียวดำ II
382 การใช้เครื่องหมายพันธุกรรม EST-SSR ระบุเอกลักษ์ของข้าวเหนียวดำสายพันธุ์ต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
383 การวิเคราะห์พันธุกรรมระดับโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับอาการเปลือกแห้งในต้นยางพารา (Hevea brasiliensis. Muell.Arg) II
384 การคัดเลือกพันธุ์ข้าวทนเค็มที่เพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์
385 การศึกษาเชิงนิเวศวิทยาการระบาดพยาธิใบไม้ในตับในพื้นที่แก่งละว้า
386 การบ่งชี้โปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสารประกอบแอนโทไซยานินในข้าวเหนียวดำ II
387 การพัฒนาเครือข่ายการดูแลเพื่อป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์
388 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรรัง
389 การศึกษาเปรียบเทียบผลการประเมินตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและความอยู่ดีมีสุขของครัวเรือน ยากจนและครัวเรือนทั่วไปด้วยแบบประเมินตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและความอยู่ดีมีสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่นสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น
390 การเล่นแบบพื้นบ้านเพื่อการบำบัดในการดูแลเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง II
391 การพัฒนาเครื่องมือประเมินเพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
392 การดูแลเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังแบบองค์รวมที่โรงพยาบาล II
393 การปรับปรุงศักยภาพการขยายพันธุ์แก่นตะวัน (เยรูซาเล็ม อาร์ติโชค) จากลำต้นใต้ดินเก็บอาหารและการวิเคราะห์โมเลกุลตัวบ่งชี้
394 การแยกและการศึกษาลักษณะของโปรตีนและเพปไทด์ในน้ำหมักชีวภาพจากผลไม้ II
395 การแยกบริสุทธิ์และการศึกษาโครงสร้างปฐมภูมิของเอนไซม์ไรโบนิวคลีเอสจากสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็ง
396 การศึกษากลไกการทำงานของสารออกฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราจากเม็ดเลือดขาวจระเข้สายพันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis) II
397 โปรติโอมิกส์ของไข่ขาวของสัตว์เลื้อยคลาน (จระเข้ และตะพาบน้ำ)
398 การทำบริสุทธิ์, การหาลำดับกรดอะมิโน ตรวจสมบัติ ฤทธิ์ทางชีวภาพและกลไกการออกฤทธิ์ของโปรตีน toxin ในน้ำพิษของสัตว์พิษ และการผลิตแอนติบอดีเพื่อการพัฒนาเซรุ่มต้านพิษ II
399 การศึกษารูปแบบโปรติโอมิกส์ของผลไม้ไทยสุก
400 โครงรูปและกลไกการออกฤทธิ์ต้านจุลชีพของ Heteroscorpine-1
401 การศึกษาปริมาณของเชื้อ Bifidobacterium spp. ในอุจจาระของอาสาสมัครหลังจากบริโภคแก่นตะวัน II
402 การศึกษากิจกรรมของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อโรคกุ้งแห้งในพริกจากเชื้อรา Colletotrichum capsici II
403 การผลิตและทำเอนไซม์เดกซ์แทรนเนสจากเชื้อราที่แยกได้จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระดับขยายขนาด
404 การศึกษาและพัฒนาอ้อยสายพันธุ์ทนแล้ง
405 การตรวจหาการแสดงออกของไอโซฟอร์มที่ผิดปกติในจีนตระกูล p53 ในมะเร็งท่อน้ำดีชนิด intrahepatic II
406 ระดับของปัจจัยการห้ามเลือดที่สัมพันธ์กับการทำงานผิดปกติของเซลล์เอนโดทีเลียมและจีนที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ II
407 ผลของการบริโภคแก่นตะวันต่อระดับของสารต่างๆในเลือดของอาสาสมัคร II
408 ระดับตัวบ่งชี้ทางชีวเคมีในเลือดและอะโปไลโปโปรตีนอีจีนโพลิมอร์ฟิซึมในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
409 การศึกษารูปแบบโปรติโอมิกส์ของพืชผักลดคอเลสเตอรอลในเลือด
410 การศึกษาสารทางชีวภาพของเชื้อเอ็นโดไฟตกแบคทีเรียที่ได้จากเขตพื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์
411 ผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ ไมคอร์ไรซา ต่อการเจริญเติบโตของอ้อย II
412 ความหลากหลายของเชิ้อรา ascomycetes จากดินป่าไม้ในบริเวณเขื่อนห้วยกุ่ม และความสามารถในการผลิตเอนไซม์บางชนิด
413 การคัดแยกจุลินทรีย์ที่สามารถผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากดิน บริเวณห้วยกุ่ม จ.ชัยภูมิ
414 การศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันยีสต์พื้นถิ่น Torulaspora maleeae Y30
415 ฤทธิ์ในการยับยั้งจุลินทรีย์ของสารที่ผลิตจากแบคทีเรียบาซิลลัสที่แยกจากดินในเขตโครงการพระราชดำริอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ
416 การกระจายตัวของยีสต์บริเวณเขื่อนห้วยกุ่ม
417 การคัดเลือกเชื้อ Pseudomonas sp. จากดินที่สามารถสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช และการบ่งเอกลักษณ์ III
418 การผลิตปุ๋ยหมักเพื่อควบคุมโรคโคนเน่าของมะเขือเทศสาเหตุจากเชื้อรา Sclerotium rolfsii
419 การศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียกลุ่มแอคติโนมัยสีทในบริเวณเขื่อนอุบลรัตน์และเขื่อนจุฬาภรณ์และค้นหาสารที่สามารถด้านจุลินทรีย์ก่อโรคในคน สัตว์ และพืช
420 การสกัดและปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพริก II
421 การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของคาร์บาโซลจากส่องฟ้าและฤทธิ์ทางชีวภาพ
422 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้องต้นจากตำหรับยารักษาโรคเบาหวานของหมอยาพื้นบ้านจังหวัดสกลนคร
423 การศึกษาฮอร์โมนพืชในนำหมักชีวภาพจากผลไม้เพื่อพริกอินทรีย์ II
424 หุ่นยนต์ช่วยถือกล้องแบบจำกัดการเคลื่อนที่สำหรับการผ่าตัดทางนรีเวช
425 การพัฒนาไบโอคอมโพไซดิอิเล็กโทรดสำหรับการตรวจจับสัญญาณทางชีวภาพจากดีเอ็นเอเชิงเคมีไฟฟ้า
426 การประดิษฐ์นาโนไบโอคอมโพไซด์อิเล็ดโทรดสำหรับการประยุกต์ใช้ตรวจจับสัญญาณทางชีวภาพจากดีเอ็นเอเชิงไฟฟ้าเคมี
427 การพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวข้าวฟ่างหวาน
428 การคาดการณ์ฝนโดยใช้ค่าไอน้ำฝนที่บันทึกด้วยจีพีเอส
429 การประเมินพันธุกรรมการให้ผลผลิตน้ำนมและความสมบูรณ์พันธุ์ของโครุ่น F1 ที่ผ่านการคัดเลือกด้วยเครื่องหมายพันธุกรรมร่วมกับการดัชนีการคัดเลือกที่ปรับอิทธิพลเนื่องจากอุณหภูมิและความชื้น
430 การพัฒนาโคนมทนร้อนด้วยเทคนิคการคัดเลือกจากเครื่องหมายพันธุกรรมร่วมกับการประเมินพันธุกรรมที่ปรับอิทธิพลเนื่องจากดัชนีอุณหภูมิความชื้น
431 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการลูกโค F1 ที่ผ่านการคัดเลือกด้วยดัชนีการคัดเลือกเพื่อให้มีความทนทานต่อความเครียดเนื่องจากความร้อน
432 การใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุลอาหารเพื่อเพิ่มการย่อยได้ในโคนมทนร้อนที่ได้รับอาหารคาร์โบไฮเดรทและอาหารหยาบคุณภาพต่ำ (เพิ่มเติม 2552)
433 การใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุลอาหารเพื่อลดการละลายและเพิ่มการใช้ประโยชน์ของโปรตีนในโคทนร้อนที่ได้รับอาหารหยาบคุณภาพต่ำ
434 การกลับมาเป็นสัดและการทำงานของรังไข่ของแพะพื้นเมืองไทยในระยะหลังคลอด
435 การอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์โคพื้นเมืองมหาวิทยาลัยขอนแก่น
436 การจัดการด้านการสืบพันธุ์ในช่วงก่อนวัยหนุ่มสาวในแพะพื้นเมืองไทย
437 การย่อยได้และปริมาณผลผลิตกรดไขมันที่ระเหยได้ของสิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมกรดซิตริคหลังการใช้เอนไซม์และการอัดพอง
438 การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือหัวแก่นตะวัน (Jerusalem artichoke;Helianthus tuberosus. L.) เสริมในอาหารต่อการเจริญเติบโตและสมรรถนะการให้ผลผลิตของสัตว์น้ำ
439 การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงปูนาเพื่อผลิตปูนิ่ม
440 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาโมง Pangasius bocourti ในประเทศไทย ด้วยเทคนิคไมโครแซทเทลไลท์-พีซีอาร์ II
441 การสำรวจพรรณสัตว์น้ำในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเองมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พื้นที่เขื่อนห้วยกุ่ม
442 การศึกษาสมรรถนะการเจริญเติบโตและคุณภาพเนื้อของปลาโมงและปลาโมงลูกผสม
443 การย่อยฝุ่นซังข้าวโพดและการประเมินค่าพลังงานที่ใช้ในการย่อยเปรียบเทียบกับพลังงานที่ผลิตโดยใช้น้ำตาลจากการย่อย
444 การพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากเซลลูโลสของชานอ้อยโดยกลุ่มจุลินทรีย์จากมูลช้าง
445 ศักยภาพของเค้กที่ประกอบด้วยไขมันต่ำและอินนูลินต่อเมแทบอลิซึมของไขมันและการดูดซึมเกลือแร่ในผู้ที่มีระดับไขมันในเลือดผิดปกติ
446 ความแตกต่างทางพันธุกรรมและการระบุเครื่องหมายโมเลกุลของความต้านทานโรคโคนเน่าของแก่นตะวัน II
447 การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการยอมรับของตลาดและการพัฒนากลยุทธ์การตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ที่มิใช่อาหารและยา
ปี พ.ศ. 2551
448 การสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน
449 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและความสัมพันธ์กับแหล่งที่อยู่อาศัยของนกในบริเวณพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
450 การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมต่อการคงอยู่ของเชื้อ Burkholderia pseudomallei
451 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มดินเค็มโดยการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด II
452 การประเมินที่ดินบนฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินเกษตรกรรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำพองตอนล่าง
453 การวิเคราะห์ธุรกิจและต้นทุนผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ที่มิใช่อาหารและยา
454 การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการยอมรับของตลาดและการพัฒนากลยุทธ์การตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ที่มิใช่อาหารและยา
455 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืน
456 การพัฒนาการจัดการวิสาหกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
457 โครงการพัฒนาเครือข่ายหมู่บ้านในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
458 การศึกษาออกแบบมาตรฐานสำหรับระบบการดักจับและกำจัดก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์และความเหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตร์
459 การพัฒนาเทคโนโลยีในการกำจัดก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์จากก๊าซเสียอุตสหกรรม
460 ประสิทธิภาพของการกำจัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนด้วยแป้งสูงโดยระบบซึมใต้ผิวดินในดินต่างชนิด
461 สมรรถนะแห่งตนในผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์
462 ประสิทธิผลของสื่อการสอนพฤติกรรมการป้องกันพยาธิใบไม้ตับระหว่างสื่อ VCD และคู่มือในนักเรียนประถมศึกษา III
463 การพัฒนาเทคโนโลยีในการดักจับก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์จากก๊าชเสียอุตสาหกรรม
464 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุมการเผาในที่โล่ง
465 การศึกษาดัชนีเชิงคุณภาพสมุนไพรเถาสะค้าน II
466 การผลิตสารอโปรพีนอัลคาลอยด์ในเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงบอระเพ็ดพุงช้าง
467 การศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ต้านมะเร็งและฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันของพืชสมุนไพรในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
468 การวิเคราะห์ส่วนประกอบของสารสำคัญในหัวแก่นตะวันสด
469 การศึกษาคุณค่าของสารสกัดสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ ต่อการป้องกันโรคเรื้อรัง : มะเร็ง II
470 การประเมินโมเดลการส้รางเสริมสมรรถนะแห่งตนในผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์
471 การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในพื้นที่บป่าน้ำพอง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
472 ผลของสารสกัดฟ้าทะลายโจรและพญายอในการยับยั้ง HPV 16 E6 oncoprotein
473 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากพืชในพื้นที่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
474 การแสดงออกของจีนที่เกี่ยวข้องในช่วงตกไข่ของสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็กโดยใช้เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล
475 แบบแผนฟอสโฟโปรตีนที่พบในซีรั่มเพื่อการพยากรณ์โรคมะเร็งท่อน้ำดี
476 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรจากพืชในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ต่อเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคติดเชื้อ
477 การพัฒนาชุดน้ำยาสำหรับทดสอบหาชนิดของยีนเอสแอลเอ class || โดยวิธี PCR-SSP เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการทดสอบเนื้อเยื่อ
478 ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมของดินที่มีผลต่อการสร้างไบโอฟิล์มของ Burkholderia pseudomallei ในห้องปฏิบัติการ
479 การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการวินิจฉัยและรักษา III
480 การศึกษาศักยภาพน้ำมะม่วงหิมพานต์ในการต้านความเจ็บปวดของกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นจากการทำงาน
481 ภาวะตัวรับฮอร์โมนของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมของหญิงไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
482 บทบาทของแมททริกเมทเทลโลโปรตีนเนสเอนไซม์และเอนไซม์ที่ยับยั้งในโรคพยาธิใบไม้ตับก่อนและหลังการรักษาด้วยยาพราซิควอนเทล : การศึกษาจากสัตว์ทดลองสู่มนุษย์ II
483 การเลี้ยงพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ในโฮสต์ตัวกลางในห้องทดลอง
484 การประเมิณความไวของท่อทางเดินอากาศ สมรรถภาพปอด และการควบคุมการทำงานของหัวใจด้วยประสาทอัตโนมัติในผู้ใหญ่ที่เป็นโรคอ้วน
485 ภาวะ oxidative stress,total antioxidant activity และ antioxidant enzyme in lung cancer patients at differrent stages
486 บทบาทของลิพิดเปอร์ออกซิเดชั่นในการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ และการป้องกันด้วยสารเคอร์คิวมิน II
487 ประสิทธิภาพของการทำครอบครัวบำบัดแนวทฤษฎี Satir สำหรับผู้ป่าวยโรคจิตเภท II
488 คุณลักษณะของ HPV16 as variant E6 oncoprotein ที่ส่งผลให้เซลล์ติดเชื้อกลายเป็นมะเร็ง
489 ภาวะ oxidative stress และระดับสารแอนติออกซิแดนท์ในผู้ที่มีความผิดปกติของการใช้กลูโคสใน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
490 การพัฒนา KKU-CCA Array เพื่อประยุกต์ใช้กับมะเร็งท่อน้ำดี III
491 Integration site ของ HPV16 และ HPV 58 DNA และปัจจัยที่มีผลต่อการแสดงออกของ HPV16 oncogene
492 การศึกษาศักยภาพน้ำมะม่วงหิมพานต์ในการเพิ่มสมรรถนะการทำงานของกล้ามเนื้อ
493 การเหนี่ยวนำการเกิด apoptosis จากสารสกัดบริสุทธิ์ Resveratrol ในเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดี II
494 โมเดลการส้รางเสริมสมรรถนะแห่งตนในผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์
495 ความสัมพันธ์ของชนิดโปรตีน CagA และ subtype ของจีน vacA ในเชื้อเฮลิโคแยคเตอร์ พายโลไร กับการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี
496 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพครอบครัวและชุมชนในการดูแลต่อเนื่องโรคไข้เลือดออกแบบครบวงจร
497 การบำบัดน้ำทิ้งจากโรงงานทำขนมจีนโดยใช้สาหร่ายสไปรูไลนา
498 การศึกษาปัจจัยทางสรีรวิทยาที่มีผลต่อการสร้างและสะสมแอนโทโซยานินในข้าวเหนียวดำ
499 การพัฒนาเครื่องหมายพันธุกรรม EST-SSR ของข้าวเหนียวดำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
500 การวิเคราะห์พันธุกรรมระดับโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับอาการเปลือกแห้งในต้นยางพารา (Hevea brasiliensis. Muell.Arg)
501 การปรับปรุงศักยภาพการขยายพันธุ์แก่นตะวัน (เยรูซาเล็ม อาร์ติโชค) จากลำต้นใต้ดินเก็บอาหารและการวิเคราะห์โมเลกุลตัวบ่งชี้
502 ผลของการต่อกิ่งและการแช่เมล็ดในน้ำเกลือก่อนเพาะต่อสรีรวิทยาการทนเค็มของมะเขือเทศ
503 ความแตกต่างทางพันธุกรรมและการระบุเครื่องหมายโมเลกุลของความต้านทานโรคโคนเน่าของแก่นตะวัน
504 ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินและสัตว์มีกระดูกสันหลังบางกลุ่มในอ่างเก็บน้ำน้ำงึม 3 ส.ป.ป. ลาว
505 การบ่งชี้โปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสารประกอบแอนโทไซยานินในข้าวเหนียวดำ
506 การพัฒนารูปแบบทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระบบโลหิตวิทยา:กรณีศึกษาโรงพยาบาลขอนแก่น
507 การสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลสำหรับพ่อแม่ในการดูแลบุตรป่วยระยะสุดท้ายที่บ้าน
508 การเพิ่มมูลค่ารังไหมอีรี่โดยการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริมในสัตว์และคน III
509 การแยกและการศึกษาลักษณะของโปรตีนและเพปไทด์ในนำหมักชีวภาพจากผลไม้
510 การศึกษากลไกการทำงานของสารออกฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราจากเม็ดเลือดขาวจระเข้สายพันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis)
511 การทำบริสุทธิ์, การหาลำดับกรดอะมิโน ตรวจสมบัติ ฤทธิ์ทางชีวภาพและกลไกการออกฤทธิ์ของโปรตีน toxin ในน้ำพิษของสัตว์พิษ และการผลิตแอนตี้บอดีเพื่อการพัฒนาเซรุ่มต้านพิษ
512 การศึกษาปริมาณของเชื้อ Bifidobacterium spp. ในอุจจาระของอาสาสมัครหลังจากบริโภคแก่นตะวัน
513 การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตวิตามินบีหกในแบคทีเรียที่คัดแยกจากดิน โดยการปรับปรุงสายพันธุ์และศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตวิตามินบีหก II
514 การศึกษากิจกรรมของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อโรคกุ้งแห้งในพริกจากเชื้อรา Colletotrichum capsici.
515 การทำให้บริสุทธิ์บางส่วนของเอนไซม์เดกซ์แทรนเนสจากเชื้อราที่แยกได้ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
516 การพัฒนาอ้อยสายพันธุ์ทนแล้ง
517 การตรวจหาการแสดงออกของไอโซฟอร์มที่ผิดปกติในจีนตระกูล p53 ในมะเร็งท่อน้ำดีชนิด intrahepatic
518 การแยกและการศึกษาคุณลักษณะของพลาสมิคจากเชื้อเบอรืโคลเดอเรีย สูโดมาลีอายที่แยกได้จากผู้ป่วยและจากดิน
519 ผลของการบริโภคแก่นตะวันต่อระดับของสารต่างๆในเลือดของอาสาสมัคร
520 การศึกษาเปรียบเทียบชนิดของยีนผลิตโปรตีนบนผิวเซลล์ที่พบในเชื้อสแตฟิโลคอคัสออเรียสที่ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจกับระบบอื่นๆ ของร่างกายและความสามารถในการสร้างไบโอฟิล์ม
521 การศึกษาความหลากหลายของเชื้อเอ็นโดไฟติกแบคทีเรีย ในเขตพื้นที่โคกภูตากาเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
522 ผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ ไมคอร์ไรซา ต่อการเจริญเติบโตของอ้อย
523 ความหลากหลายของเชื้อรา ascomycetes จากดินป่าในบริเวณเขื่อนอุบลรัตน์และความสามารถในการผลิตเอนไซน์บางชนิด
524 การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์ไลเปสจากดินในเขตพื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์เพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิตไบโอดีเซล
525 การผลิตไบโอดีเซลจากสาหร่ายสีเขียวขนาดเล็กลิปิดสูงสกุล Chlorella ที่คัดเลือกได้จากแหล่งน้ำจืดในจังหวัดขอนแก่น II
526 การกระจายตัวของยีสต์บริเวณเขื่อนอุบลรัตน์
527 ประสิทธิภาพของน้ำเชื้อ Pseudomonas sp. ในน้ำหมักชีวภาพเพื่อควบคุมโรคเหี่ยวของมะเขือเทศที่เกิดจากเชื้อรา Fusariun oxysporum f. sp. Lycopersici III
528 การคัดเลือกเชื้อ Pseudomonas sp. จากดินที่สามารถสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช และการบ่งเอกลักษณ์ II
529 การสกัดและปรับเปลียนโครงสร้างของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพริก
530 การออกแบบสร้างเครื่องตัดอ้อยขนาดเล็กไม่เกิน 20 แรงม้า
531 การศึกษาฮอร์โมนพืชในนำหมักชีวภาพจากผลไม้เพื่อพริกอินทรีย์
532 การสร้างชุดตรวจสอบสารกำจัดแมลงกลุ่มคาร์บาเมท
533 ถังบำบัดแบบอยู่กับที่เพื่อใช้กำจัดโลหะหนักที่มีพิษในน้ำทิ้ง II
534 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของข้าวอินทรีย์
535 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของค่าไอน้ำฝนโดยการบันทึกข้อมูลด้วย GPS
536 ผลของวิธีการให้อาหารแบบขั้นบันไดต่อการเจริญเติบโตทดแทนสุขภาพและความสมบูรณ์พันธุ์ของแพะพันธุ์พื้นเมืองไทย II
537 ความสมบูรณ์พันธุ์ ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ และการเจริญเติบโตของฟีตัสในแพะพื้นเมืองไทย
538 การผลิตตัวอ่อนโคเนื้อพันธุ์บราห์มันภายนอกร่างการโดยเทคนิคการเจาะดูดไข่จากแม่โค
539 การใช้สิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริคเพื่อทดแทนมันสำปะหลังในสูตรอาหารข้นของสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
540 การปรุงแต่งสิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริคเพื่อเป็นแหล่งอาหารเสริมของโคนม
541 วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างตารางมาตรฐานคุณค่าทางโภชนาการและค่าความต้องการโภชนะพลังงานในโคเนื้อสายเลือดไทย
542 การใช้การแข่งขันของจุลินทรีย์เพื่อรักษาคุณภาพและเพิ่มความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ III
543 ผลของการใช้สารอาหารเสริมและโปรไบโอติคในการอนุบาลปลากดเหลือง
544 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาโมง Pangasius bocourti ในประเทศไทย ด้วยเทคนิคไมโครแซทเทลไลท์-พีซีอาร์
545 การศึกษาผลของระดับและประเภทของไขมันในอาหารต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของเนื้อปลาโมง (Pangasius bocourti) และปลาโมงลูกผสม
546 การใช้พืชสมุนไพรเพื่อการควบคุมโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิล II
547 การพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากไฮโดรไลเสตของชานอ้อยโดยเชื้อ Clostridium butyricum
548 การศึกษาทบทวนพืชสกุลเข็มขาว (วงศ์เข็ม) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและ ส.ป.ป.ลาว เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
549 การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิงที่ได้รับการรักษาด้วย cryosurgery
550 ผลของน้ำมะม่วงหิมพานต์ต่อสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา
ปี พ.ศ. 2550
551 เส้นใยคาร์บอน เพื่อใช้กรองโลหะหนัก
552 ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (เขื่อน) อุทยานประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
553 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและความสัมพันธ์กับแหล่งที่อยู่อาศัยของนกในบริเวณพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขิ่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
554 ฐานข้อมูลดัชนีชี้วัดมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
555 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มดินเค็มโดยการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
556 ฐานข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนและมหาวิทยาลัยภายในจังหวัดขอนแก่น
557 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาหมู่บ้านบุไทรโฮมสเตย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
558 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์มอหินขาว จังหวัดชัยภูมิ
559 กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านสัมฤทธิ์ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
560 การสื่อความหมายมรดกวัฒนธรรมผ่านการท่องเที่ยวชุมชนของหมู่บ้านโนนเสลา
561 ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุมชนท้องถิ่นจากการเติบโตของแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
562 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ II
563 การเตรียมซิลิกาและซิลิกอนจากแกลบโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ II
564 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกนาโนเม็ดสีหลายสี
565 เตาสุริยะอุณหภูมิสูง II
566 การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น II
567 รูปแบบการบูรณาการการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กวัยเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
568 ค่าใช้จ่ายและผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจในครัวเรือนจากการดื่มสุราจังหวัดขอนแก่น
569 การประเมินและวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมของเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียที่มีสีย้อมปนเปื้อนที่เหมาะสมเพื่อสาธิตและถ่ายทอด
570 ประสิทธิผลของสื่อการสอนพฤติกรรมการป้องกันพยาธิใบไม้ตับระหว่างสื่อ VCD และคู่มือในนักเรียนประถมศึกษา II
571 การวิจัยเทคโนโลยีการกำจัดสีปนเปื้อนและความสกปรกในรูป CBOD ในน้ำเสียจากอุตสาหกรรมชุมชนประเภทฟอกย้อมโดยถังปฏิกิริยาแบบ Static granular bed reactor (SGBR)
572 การวิจัยเทคโนโลยีการกำจัดสีปนเปื้อนและความสกปรกในรูป CBOD ในรูปนำเสียอุตสาหกรรมฟอกย้อมของชุมชนโดยถังปฏิกิริยาแบบ Anaerovic Baffled Reactor (ABR)
573 อนุภาคนาโนจากโปรตีนไหมสำหรับใช้เป็นเครื่องสำอาง
574 การศึกษาดัชนีเชิงคุณภาพสมุนไพรเถาสะค้าน
575 การศึกษามาตรฐานและสารสำคัญจากพืชสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
576 การเตรียมผลิตภัณฑ์จากกากงาในการป้องกันโรคทางระบบหลอดเลือกและหัวใจ
577 การศึกษาคุณค่าของสารสกัดสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ ต่อการป้องกันโรคเรื้อรัง : มะเร็ง
578 การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่ปกปัก เขื่อนจุฬาภรณ์(เขื่อนน้ำพรม) จังหวัดชัยภูมิ
579 ตำรับยาน้ำใสมอร์ฟีนชนิดเข้มข้นเพื่อใช้ในคนไข้เด็กเล็กที่เป็นโรคมะเร็ง : ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มความคงตัวและการทดสอบความคงตัว
580 การดัดแปรแป้งข้าวเหนียวเพื่อใช้เป็นสารก่อมาทริกซ์แบบตอกโดยตรงในยาออกฤทธิ์เนิ่น
581 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
582 การแสดงออกของจีน VEGF และ HIF-1 alpha ในช่วงการตกไข่ของสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
583 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรต่อโรคติดเชื้อจากพืชในดครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
584 ธาลัสซีเมียในมุมมองจากบิดามารดาและผู้ป่วยและการประเมินการปฏิบัติจริงในโครงการควบคุมป้องกันโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง II
585 การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการวินิจฉัยและรักษา II
586 การพัฒนาแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคจิตเภทแบบองค์รวม
587 บทบาทของแมททริกเมทเทลโลโปรตีนเนสเอนไซม์และเอนไซม์ที่ยับยั้งในโรคพยาธิใบไม้ตับก่อนและหลังการรักษาด้วยยาพราซิครวนเทล : การศึกษาจากสัตว์ทดลองสู่มนุษย์
588 การศึกษาเพื่อพัฒนาชุดวินิจฉัยต้นแบบทางน้ำเหลืองวิทยาต่อโรคพยาธิตัวจี๊ดในคนโดยใช้แอนติเจนจำเพาะที่ผลิตโดยเทคนิคดีเอนเอสายผสมด้วยวิธีอีไลซ่า
589 การทดสอบการทำงานของเซลล์เอนโดทีเลียมของหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
590 บทบาทของลิพิดเปอร์ออกซิเดชั่นในการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ และการป้องกันด้วยสารเคอร์คิวมิน
591 ประสิทธิภาพของการทำครอบครัวบำบัดแนวทฤษฎี Satir สำหรับผู้ป่วยโรคจิตเภท
592 สมรรถภาพการใช้ออกซิเจนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
593 การตรวจหาชนิดของเชื้อ Helicobacter ในผู้ป่วยใรคระบบตับและท่อน้ำดี
594 การเหนี่ยวนำการเกิด apoptosis จากสารสกัดบริสุทธิ์ Resveratrol ในเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดี
595 การพัฒนารูปแบบการดูแลอย่างต่อเนื่องแบบเป็นองค์รวมสำหรับผู้ป่วยสูงอายุโรคเรื้อรัง: กรณีศึกษาในโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
596 นวัตกรรมการมีส่วนร่วมให้ข้อมูลในการดูแลเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง
597 การเตรียมความพร้อมขององต์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
598 การอนุรักษ์พันธุกล้วยไม้ในพื้นที่โคกภูตากาด้วยวิธี encapsulation dehydration และการทำเมล็ดเทียม
599 การชักนำให้เกิดโพลี่พลอยด์ และการส่งถ่ายยีน antisense ACC oxidase สู่กล้วยไม้ม้าวิ่ง (Doritis pulcherima) II
600 การวิเคราะห์พันธุกรรมระดับโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับอาการเปลือกแห้งในต้นยางพารา (heveabrasiliensis. Muell. Arg)
601 ภาพสุขภาพผู้สูงอายุในสถาบันบริการสุขภาพและในชุมชน
602 การประเมินรูปแบบและผลลัพธ์ของการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในสถาบันบริการและในชุมชน
603 การพัฒนาคุณภาพกิจกรรมการบำบัดทางการพยาบาลเพื่อการจัดการความปวด
604 การพัฒนาเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตและความอยู่ดีมีสุขสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
605 การดูแลเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังแบบองค์รวมที่โรงพยาบาล
606 การเพิ่มมูลค่ารังไหมอีรี่โดยการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริมในสัตว์และคน II
607 การศึกษาเปปไทด์ที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียในเลือดจระเข้สายพันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis) III
608 การทำบริสุทธิ์,การหาลำดับกรดอะมิโนตรวจสมบัติและฤทธิ์ทางชีวภาพของโปรตีน Toxin ในน้ำพิษของสัตว์พิษในท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
609 การศึกษาปริมาณน้ำมัน ชนิด และปริมาณของกรดไขมัน และความสามารถในการต้านการเกิดออกซิเดชันจากถั่วลิสงเมล็ดโตสายพันธุ์ต่างๆ IV
610 การผลิตและทำเอนไซม์ invertase จากยีสต์สายพันธุ์ Candida humicolus 5M2 ให้บริสุทธิ์บางส่วนในระดับขยายขนาด
611 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ฮีโมลโกลบิน
612 โพลีมอร์ฟิซึมของไกลโคโปรตีนของเกล็ดเลือดในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย II
613 ระดับของปัจจัยการห้ามเลือดที่สัมพันธ์กับการทำงานผิดปกติของเซลล์เอนโดทีเลียมและจีนที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยโรดหลอดเลือดหัวใจ
614 ระดับตัวบ่งชี้ทางชีวเคมีในเลือดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
615 การศึกษาพลวัตของเชื้อสแตฟิโลคอดคัส ออเรียสที่ดื้อต่อยาเมธิซิลลินในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยเทคนิคพีซีอาร์
616 การตรวจระดับของเอนไซม์ดิสอินทิกริน/เมทัลโลโปรตีเนส (ADAMs) ในซีรัมของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีและศักยภาพในการประยุกต์ใช้ทางคลินิก II
617 การพัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพการตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมียและฮีโมลโกลบินผิดปกติทางห้องปฏิบัติการด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ควบคุมคุณภาพ
618 การตรวจหาแบคทีเรียจากดินในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริสมเด็จพระทเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โคกภูตากาและเขื่อนอุบลรัตน์โดยวิธี community level physiological profiles
619 การผลิตไบโอดีเซลจากสาหร่ายสีเขียวขนาดเล็กลิปิดสูงสกุล Chlorella ที่คัดเลือกได้จากแหล่งน้ำจืดในจังหวัดขอนแก่น
620 การคัดเลือกยีนส์จากผลไม้และดินในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่โคกภูตากาและเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นเพื่อผลิตน้ำมันเซลล์เดียว
621 ความหลากหลายของแบคทีเรียบาซิลลัสที่สร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากดินในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ
622 การกระจายตัวของยีสต์บริเวณป่าภูตากา และเขื่อนจุฬาภรณ์
623 การคัดเลือกเชื้อ Pseudomonas sp. จากดินที่สามารถสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช และการบ่งเอกลักษณ์
624 ประสิทธิภาพของเชื้อ Pseudomonas sp. ในน้ำหมักชีวภาพเพื่อควบคุมโรคเหี่ยวของมะเขือเทศที่เกิดจากเชื้อรา Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici II
625 การเพาะเลี้ยงแบคทีเรียโปรไบโอติกในน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตขนมจีนเพื่อใช้ผสมในอาหารและน้ำดื่มสำหรับสุกรและสัตว์ปีก
626 การใช้ประโยชน์จากกลีเซอรียที่เหลือจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลเพื่อเป็นสารตั้งต้น
627 ถังบำบัดแบบอยู่กับที่เพื่อใช้กำจัดโลหะหนักที่มีพิษในน้ำทิ้ง
628 การศึกษาการผลิตอุปกรณ์ก๊าซเซนเซอร์ด้วยวัสดุโมลิบดินัมไตรออกไซด์โดยใช้วิธีสปัตเตอริง
629 การพัฒนาเครื่องหีบข้าวฟ่างหวานระดับชุมชน
630 การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต้านทานโรคเขตร้อนของโคนมภายใต้สภาพร้อนชื้น
631 ผลของวิธีการให้อาหารแบบขั้นบันไดต่อการเจริญเติบโตทดแทนสุขภาพและความสมบูรณ์พันธุ์ของแพะพันธุ์พื้นเมืองไทย
632 การสำรวจสัตว์ป่าในบริเวณโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขื่อนจุฬาภรณ์
633 พัฒนาแนวทางการใช้สารช่วยย่อยอาหารและสารสกัดธรรมชาติเพื่อลดความเครียดที่เกิดจากการหมักย่อยอาหารของโคนม
634 ผลของอายุและน้ำหนักของสัตว์ตั้งท้องต่อความสมบูรณ์พันธุ์ ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ การเจริญเติบโตของฟีตัสและสัตว์หลังคลอด รวมทั้งคุณภาพซาก
635 การผลิตตัวอ่อนโคพื้นเมืองไทยภายนอกร่างกายโดยเทคนิคการเจาะดูดไขจากแม่โค
636 การใช้สิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริคเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารข้นในสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
637 การศึกษาการย่อยได้และปริมาณผลผลิตกรดไขมันที่ระเหยได้จากการเสริมสิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมกรดซิตริคในสูตรอาหารสัตว์
638 วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างตารางมาตรฐานคุณค่าทางโภชนะและความต้องการโภชนะโปรตีนและพลังงานในโคเนื้อ-โคนมไทย III
639 โครงการศึกษาและการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารปลาหมอไทย
640 การใช้การแข่งขันของจุลินทรีย์เพื่อรักษาคุณภาพและเพิ่มความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ II
641 การพัฒนาไมโครแซทเทลไลท์ไพรเมอร์เพื่อประเมินพันธุศาสตร์ประชากรของปลาหมอไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
642 การสำรวจพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเองมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์
643 การพัฒนาเทคนิคที่เหมาะสมในการผลิตลูกปลาหมอไทย (Anabas testudineus) เพศเมียโดยการใช้ฮอร์โมน
644 การจัดการทรัพยากรน้ำในนาเกลือสินเธาว์เพื่อการเพาะเลี้ยงและแปรรูปสัตว์น้ำเพิ่มรายได้ให้สมาชิกชุมชนสหกรณ์ผู้ผลิตเกลือสินเธาว์ II
645 การบำบัดน้ำทิ้งจากการเลี้ยงปลาน้ำจืดเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยพืชท้องถิ่น II
646 การใช้พืชสมุนไพรเพื่อการควบคุมโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิล
647 ผลของการเสริมน้ำมันพืชต่อสมรรถนะในรูเมนและการเจริญเติบโตของกระบือปลัก
648 การคัดเลือกและบ่งชนิดของแบคทีเรียที่ผลิตเซลลูโลไลติกเอนไซม์
649 การคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการผลิตเอ็นไซม์ไลเปสจากกากตะกอนอุดสาหกรรมแปรรูปไก่ที่ใช้น้ำมันพืช
650 ผลกระทบทางเศรษฐกิจของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่นและกาฬสินธุ์
651 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชน อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย
652 การเล่นแบบพื้นบ้านเพื่อการบำบัดในการดูแลเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2549
653 ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (เขื่อน) และอุทยานประวัติศาสตร์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ II
654 กรณีศึกษาเพื่อลดผลกระทบจากการเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชังเพื่อการค้าในแม่น้ำพอง
655 กลยุทธิ์การตลาดและการพัฒนาของที่ระลึกสำหรับการม่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษาหมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไท จังหวัดกาฬสินะ และบ้านปราสาท จังหวัดนครราชสีมา
656 จากภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนลุ่มน้ำโขง กรณีศึกษา อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
657 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
658 เตาสุริยะอุณหภูมิสูง
659 การประเมินความเสี่ยงของประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่ใช้สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในแปลงมะลิ
660 การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
661 การประเมินความเสี่ยงของผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องการใช้สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชที่ใช้ในแปลงมะลิ
662 การศึกษาระบบบำบัดน้ำเสียแบบต่อเนื่องของระบบ AMBR และ ASBR เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำและแก้ไขปัญหา Eutrophication II
663 ประสิทธิผลของสื่อการสอนพฤติกรรมการป้องกันพยาธิใบไม้ตับระหว่างสื่อ VCD และคู่มือในนักเรียนประถมศึกษา
664 การศึกษาความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบ ASBR (Anaerobic Sequencing Batch Reactor) ในการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมเกษตร III
665 การพัฒนาและศึกษาความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบ AMBR (Anaerobic Minrating Blanket Reactor) ในการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมเกษตร III
666 การพัฒนาอนุภาคนาโนเพื่อนำส่งยารักษาโรคทางระบบประสาท
667 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากพืชที่พบจากพื้นที่โคกภูตากา II
668 การประเมินผลกระทบของการรักษาต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และระบบฐานข้อมูลคุณภาพชีวิตในจังหวัดขอนแก่น
669 การเตรียมผลิตภัณฑ์จากกากงาในการป้องกันโรคทางระบบหลอดเลือดและหัวใจ
670 การเพิ่มประสิทธิภาพตำรับยาเจลรักษาสิวโดยการใช้เทคนิคยาร่วม
671 ธาลัสซีเมียในมุมมองจากบิดามารดาและผู้ป่วยและการประเมินการปฏิบัติจริงในโครงการควบคุมป้องกันโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง
672 การศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ด้วยเทคนิค Inter Simple Sequence Repeat (ISSR) ของพืช ข้าวเย็นเหนือ - ข้าวเย็นใต้ (Smilax species) ในตำรับยาสมุนไพรและในธรรมชาติ
673 การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการวินิจฉัยและรักษา
674 บทบาทของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันรอบท่อน้ำดีในกระบวนการก่อมะเร็งท่อน้ำดีในสัตว์ทดลอง
675 การศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลาการคงอยู่ของ tympanostomy tube ที่ทำเองจากท่อ polyethylen กับชนิด Paparella ในการรักษาผู้ป่วยที่มีน้ำคั่งในหูชั้นกลาง II
676 ผลของ hyalluronan ร่วมกับ mictofracture ต่อ full thickness defect ของกระดูกอ่อนผิวข้อในสัตว์ทดลองและผู้ป่วย
677 การประเมินกิจกรรมทางกายภาพ การควบคุมการทำงานของหัวใจด้วยประสาทอัตโนมัติ สมรรถภาพปอดและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจในวัยรุ่นอ้วน
678 การศึกษาเพื่อจำแนก ชนิดและคุณลักษณะทางชีวเคมีของแอนติเจนพยาธิตัวจี๊ดที่จำเพาะต่อการวินิจฉัยโรคพยาธิตัวจี๊ดในคน
679 ภูมิหลังของจีนต่อความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปากมดลูก : ลักษณะทางพันธุกรรมของจีนที่เกี่ยวข้องกับเมแทบอลิซึมกับการได้รับบุหรี่
680 ภาวะ oxidative stress และระดับวิตามินเอในผู้สูงอายุในจังหวัดขอนแก่น
681 บทบาทของภาวะ oxidative และ nitrosative stress ในกระบวนการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีที่มีการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) II
682 ระดับไขมันและสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนในผู้ที่มีระดับไขมันในเลือดผิดปกติ II
683 ผลของยา Praziquantel ต่อการแสดงออกของจีนที่เกี่ยวข้องกับการตายของเซลล์ในหนูแฮมสเตอร์ที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini)
684 การพัฒนา KKU-CCA Array เพื่อประยุกต์ใช้กับมะเร็งท่อน้ำดี II
685 การศึกษาประสิทธิภาพระบบนำส่งยาด้วยนาโนเทคโนโลยีเพื่อรักษาโรคทางระบบประสาท
686 การตรวจหาชนิดของเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ในผู้ป่วยโรคระบบตับและท่อน้ำดี
687 ความเป็นพิษของสารบริสุทธิ์จากต้นพุดสีต่อเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีในหลอดทดลอง
688 ศึกษาสถานการณ์การบริโภคและเสริมศักยภาพการลดบริโภคสารเสพติดในกลุ่มผู้ขับรถบรรทุกอ้อย
689 การจัดตั้งเครือข่ายงานมาตรฐานการบริการสุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับในสถานบริการ
690 การชักนำให้เกิดโพลี่พลอยด์ และการส่งถ่ายยีน antisense ACC oxidase สู่กล้วยไม้ม้าวิ่ง (Doritis pulcherima)
691 ศึกษาสถานการณ์การบริโภคและเสริมศักยภาพการลดบริโภคสารเสพติดในกลุ่มคนงานก่อสร้าง
692 อิทธิพลของสภาวะขาดน้ำต่อสภาวะทางสรีรวิทยาและเมแทบอลิซิมของคาร์โบไฮเดรตของข้าวหอม
693 การศึกษาจีโนมเปรียบเทียบเพื่อระบุเครื่องหมายทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทนเค็มของข้าวหอมมะลิ
694 การศึกษานิเวศวิทยาของโปรโตชัวดินที่พบในดินนาข้าวอินทรีย์ : เพื่อการตรวจสอบระบบนิเวศของดิน
695 ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของข้าวหอมและข้าวทนเค็มและการตอบสนองทางสรีรวิทยาต่อความเค็ม
696 ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของพืชสมุนไพรในพื้นที่โคกภูตากา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
697 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพและผลผลิตของเมล็ดข้าวหอมไทยโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ II
698 ตัวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อคุณภาพผลผลิตและระดับความหอมของข้าวหอมและการเก็บรวบรวมสายพันธุ์ข้าวหอมในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ของจังหวัดร้อยเอ็ด
699 การพัฒนาแบบชี้วัดคุณภาพชีวิตและความอยู่ดีมีสุขสำหรับองค์กรชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
700 ศึกษาสถานการณ์การบริโภคและเสริมศักยภาพการลดบริโภคสารเสพติดในกลุ่มคนขับรถสองแถว
701 การเพิ่มมูลค่ารังไหมอีรี่โดยการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริมในสัตว์และคน
702 การศึกษาเปปไทด์ที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียในเลือดจระเข้สายพันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis) II
703 การทำบริสุทธิ์, การหาลำดัลกรดอะมิโน และตรวจฤทธิ์ของ toxin ในพิษสัตว์ของสัตว์พิษในท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
704 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความรุนแรงของอาการของโรคธาลัสซีเมีย : โปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการสลายลิ่มเลือดและความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหลอดเลือดอุดกั้นในผู้ป่วยบีต้าธาลัสซีเมีย/ฮีโมโกลบินอี
705 การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตวิตามินบีหกในแบคทีเรียที่คัดแยกจากดิน โดยการปรับปรุงสายพันธ์และศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตวิตามินบีหก
706 การเตรียมซิลิกาและซิลิกอนจากแกลบโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
707 การศึกษาปริมาณน้ำมัน ชนิด และปริมาณของกรดไขมัน และความสามารถในการต้านการเกิดออกซิเดชันจากถั่วลิสงเมล็ดโตสายพันธุ์ต่างๆ III
708 การแสดงออกของ MMP-9 และ MMP-11 ในเซลล์มะเร็งปากมดลูก
709 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ฮีโมโกลบิน II
710 การตรวจวิเคราะห์ เอ็มอาร์เอ็นของอัลฟา-และบีตา-โกลบิน จากเม็ดเลือดแดงของผู้ป่วย EABart's disease
711 โพลีมอร์ฟิซึมของไกลโคโปรตีนของเกล็ดเลือดในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
712 การพัฒนาไบโอเซ็นเซอร์ เพื่อตรวจหาและจำแนกชนิดของการติดเชื้อ Human Papilloma Virius
713 โพลีมอร์ฟิซึมของไกลโคโปรตีนของเกล็ดเลือดในผู้ที่มีระดับไขมันในเลือดผิดปกติ II
714 ระดับของตัวบ่งชี้ทางชีวเคมีในเลือดในผู้ที่มีระดับไขมันในเลือดผิดปกติ II
715 การตรวจหาการแสดงออกของ p63 และ p73 ในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก ต่อการตอบสนองการรักษาหรือกลับเป็นซ้ำ II
716 การแสดงออกของเอ็นเคจีทูดีลิแกนในเซลล์มะเร็งปากมดลูก
717 ผลของสารเคมีต่อการเจริญของเชื้อ pythium insidiosum
718 การตรวจระดับของเอนไซม์ดิสอินทิกริน/เมทัลโลโปรตีเนส (ADAMs) ในซีรัมของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี และศักยภาพในการประยุกต์ใช้ทางคลินิก
719 การศึกษาแกมม่าโกลบินยีนไมโครแวทเทลไลท์และอัลฟาโกลบินยีนโพลีมอร์ฟิสมในผู้ป่วยธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงและไม่รุนแรงของโรงพยาบาลศรีนครินทร์
720 การพัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพการตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมียและฮีโบโกบิลผิดปกติทางห้องปฎิบัติการด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ควบคุมคุณภาพ II
721 ประสิทธิภาพของเชื้อ Pseudomonas sp. ในน้ำหมักชีวภาพเพื่อควบคุมโรคเหี่ยวของมะเขือเทศที่เกิดจากเชื้อรา Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici
722 การคัดเลือกและผลิตแบคทีเรียโปรไบโอติกเพื่อใช้แทนยาปฏิชีวนะที่ผสมในอาหารปลานิลและปลาทับทิม II
723 การพัฒนาวิธีการแยกและการทำบริสุทธิ์สารฟีนาซีนที่ผลิตจากแบคทีเรีย Pseudomonas sp. II
724 การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์พันธุ์ในโคนมภายใต้สภาพร้อนชื้น
725 การพัฒนาใช้อาหารข้นเหลวชีวววภาพเพื่อสร้างสมดุลในกระเพาะและลดความเครียดในโคนม
726 การคัดเพศตัวอ่อนโคเนื้อพื้นเมืองโดยเทคนิค PCR
727 การแช่แข็งและการย้ายฝากตัวอ่อนที่ผ่านการคัดเพศในโคเนื้อพื้นเมือง
728 การวิจัยทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสนับสนุนการบริโภคและการแข่งขันดด้านการตลาดของสัตว์ปีก
729 วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างตารางมาตรฐานคุณค่าทางโภชนะและความต้องการโภชนะโปรตีนและพลังงานในโคเนื้อ-โคนมไทย II
730 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารปลาที่เหมาะสมกับการเลี้ยงในภาตตะวันออกเฉียงเหนือ II
731 การลดปริมาณแบทีเรียในปลานิลที่เลี้ยงในระบบเกษตรแบบผสมผสาน II
732 การใช้การแข่งขันของจุลินทรีย์เพื่อรักษาคุณภาพและเพิ่มความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ
733 กรณีศึกษาการเลี้ยงปลากดเหลืองเพื่อการค้าในกระชังในแม่น้ำพอง
734 การพัฒนาและประยุกต์ใช้เครื่องหมายทางโมเลกุลด้วยไมโครแซทไลท์ในกุ้งก้ามกราม
735 การศึกษาพัฒนาการของเอ็นไซม์ในระบบย่อยอาหารของลูกปลาโมง (Pangasius bocourti) ในระยะอนุบาลโดยวิธีการให้อาหารแตกต่างกัน
736 การจัดการทรัพยากรน้ำในนาเกลือสินเธาว์เพื่อการเพาะเลี้ยงและแปรรูปสัตว์น้ำเพิ่มรายได้ให้สมาชิกชุมชนสหกรณ์ผู้ผลิตเกลือสินเธาว์
737 การบำบัดน้ำทิ้งจากการเลี้ยงปลาน้ำจืดเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยพืชท้องถิ่น
738 ศักยภาพของการใช้ไคโตซานและเบต้ากลูแคนเพื่อเป็นสารเพ่มภูมิคุ้มกันโรคในปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ II
739 การพัฒนาการผลิตสารเสริมชีวนะ (Probiotics) เพื่อใช้ในอาหารสัตว์ปีก
ปี พ.ศ. 2548
740 การศึกษาประสิทธิผลของสารชีวภาพไคติน-ไคโตซานต่อประชากรเชื้อจุลินทรีย์ในดินและการควบคุมเชื้อ Ralstonia solanacearum สาเหตุโรคเหี่ยวเขียวของมะเขือเทศ
741 การศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในกระบวนการจัดเรียนการสอนวิชาเกษตรของครูที่สอนวิชาเกษตรในระดับประถมศึกษา
742 การศึกษาการทำแผนที่คุณภาพน้ำใต้ดินโดยใช้เครื่องสำรวจธรณีฟิสิกส์ (EM 34) และสารสนเทศภูมิศาสตร์
743 การศึกษาการนำใช้รำข้าวเพื่อเป็นองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเปรี้ยวและนักเกต
744 การศึกษาการยอมรับการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกร และการเผยแพร่วิธีการผลิตข้าวอินทรีย์ที่เหมาะสม
745 การศึกษาการเกิดและการระบาดของโรคยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
746 ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (เขื่อน) และอุทยานประวัติศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
747 กรณีศึกษาเพื่อลดผลกระทบจากการเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชังในแม่น้ำพอง
748 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
749 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการให้บริการสุขภาพเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
750 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกนาโนเม็ดสี
751 การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
752 กระบวนการพัฒนาความเข้มแข็งด้านการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
753 การแก้ปัญหาพฤติกรรมการปรุงและบริโภคเนื้อดิบในประชาชนโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของ อบต. และร้านค้า
754 การศึกษาระบบบำบัดน้ำเสียแบบต่อเนื่องของระบบ AMBR และ ASBR เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำและแก้ไขปัญหา Eutrophication
755 การศึกษาความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบ ASBR (Anaerobic Sequencing Batch Reactor) ในการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมเกษตร II
756 การพัฒนาเทคนิคที่เหมาะสมในการประเมินค่าสัมประสิทธิของMonod เพื่อใช้ในการออบแบบ และควบคุมทางวิศวกรรมของระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศสำหรับประเทศไทย
757 การพัฒนาและศึกษาความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบ AMBR (Anaerobic Minrating Blanket Reactor) ในการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมเกษตร II
758 ระบบนำส่งสารสมุนไพรและโปรตีนด้วยอนุภาคนาโน
759 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากพืชที่พบจากพื้นที่โคกภูตากา
760 การศึกษามาตรฐานและสารสำคัญจากพืชสมุนไพรในพื้นที่โคกภูตากา
761 โครงการศึกษาสถานการณ์และผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
762 การประเมินคุณภาพชีวิต และจัดทำระบบฐานข้อมูลคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ในจังหวัดขอนแก่น
763 การศึกษาคุณค่าของสารสกัดสมุนไพรจากพืชในพื้นที่โคกภูตากาต่อการป้องกันโรงเรื้อรัง : มะเร็ง
764 การศึกษาหาองค์ประกอบทางเคมีของพืชสมุนไพรไทยรังแร้ (วงศ์ปีบ)
765 การดัดแปรแป้งข้าวเหนียว เพื่อใช้เป็นสารก่อมาทริกซ์ในยาออกฤทธิ์เนิ่น II
766 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรจากพืชในพื้นที่โคกภูตากาต่อเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคติดเชื้อ
767 ความชุกของกลุ่มอาการผิดปกติแบบอีสานรวมมิตร และความสัมพันธ์กับโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะใน จ.ขอนแก่น
768 ผลของยา Parziquantel และสารต้านการบาดเจ็บต่อการออกซิเดชั่น และไนโตรเซซั่นต่อดีเอ็นเอในหนูแฮมสเตอร์ที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) II
769 การศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลาการคงอยู่ของ tympanostomy tube ที่ทำเองจากท่อกับ polyethylene กับชนิด Paparella ในการรักษาผู้ป่วยที่มีน้ำคั่งในหูชั้นกลาง
770 ความชุกและระบบนิเวศของหอยพาหะที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) บริเวณที่มีอุบัติการณ์ของมะเร็งท่อน้ำดีสูงในจังหวัดขอนแก่น
771 การศึกษาเพื่อพัฒนาชุดวินิจฉัยต้นแบบ สำหรับโรคพยาธิใบไม้ตับ fascioliasis ในคนโดยใช้แอนติเจนชนิด F. gigantica-recombinant cathepsin L
772 บทบาทของภาวะ oxidative และ nitrosation stress ในกระบวนการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีที่มีการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini)
773 การศึกษาระดับวิตามินเอและแอนติออกซิแดนท์ในทารกคลอดก่อนกำหนดและผลของการเสริมวิตามินเอต่อการป้องกันภาวะโรคปอดเรื้อรัง
774 ความชุกของภาวะโฮโมซิสเทอีนในเลือดในผู้ป่วยไตวายที่ทำการล้างไตทางหน้าท้อง และผลของการให้วิตามิน บี 6, โฟเลท และวิตามินบี 12 ต่อระดับโฮโมซิสเทอีน II
775 โครงการศึกษาความแม่นตรงและความเชื่อถือได้ของแบบสัมภาษณ์ WHO Schedules For Clinical Assessment In Neuropsychiatry ฉบับภาษาไทย หมวดความผิดปกติของการกิน (Eating disorders)
776 โครงการศึกษาความแม่นตรงและความเชื่อถือได้ของแบบสัมภาษณ์ WHO Schedules For Clinical Assessment In Neuropsychiatry ฉบับภาษาไทย หมวดความเคลียดและปฏิกิริยาการปรับตัว (Stress and Adjustment disorder)
777 ระดับไขมันและสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนในผู้ที่มีระดับไขมันในเลือดผิดปกติ
778 การพัฒนา KKU-CCA Array เพื่อประยุกต์ใช้กับมะเร็งท่อน้ำดี
779 ระบาดวิทยาระดับโมเลกุลและการตรวจหาจีนที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของโรคในเชื้อ Vibrio cholerae 01 และ non 01 ที่แยกได้จากสิ่งแวดล้อมและผู้ป่วยในจังหวัดขอนแก่น
780 ปริมาณไลโคปีนและวิตามินอีในผู้สูงอายุในจังหวัดขอนแก่น
781 การศึกษาเพื่อจำแนกชนิดของแอนติเจนพยาธิตัวจี๊ดที่จำเพาะต่อแอนติบอดีชนิดย่อยของ IgG เพื่อวินิจฉัยโรคพยาธิตัวจี๊ดในคนโดยวิธีอิมมิวโนบลอท
782 การพัฒนารูปแบบการปรึกษาตามแนวพุทธศาสนาในการช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทางอารมณ์
783 การป้องกันโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในชุมชน III
784 การศึกษาการใช้สารสกัดจากพืชเพื่อควบคุมศัตรูของข้าว II
785 การศึกษาอนุกรมวิธานระดับโมเลกุลของพืชสกุล Phyllanthus ในบริเวณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริฯ โคกภูตากา จังหวัดขอนแก่น
786 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพและผลผลิตของเมล็ดข้าวหอมไทยโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
787 การสำรวจเชื้อ Escherichia coil และ Klabsiella pneumoniae ที่ดื้อต่อยากลุ่ม extended - spectrum cephalosporins โดยการสร้างเอนไซม์ AmpC เบต้า lactamases ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
788 การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารฟีนาซีนที่ผลิตจากแบคทีเรีย Pseudomonas spp.
789 การศึกษาปริมาณน้ำมัน ชนิด และปริมาณของกรดไขมัน และความสามารถในการต้านการเกิดออกซิเดชันจากถั่วลิสงเมล็ดโตสายพันธุ์ต่างๆ II
790 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ฮีโมโกลบิน
791 การแสดงออกของ MMP-9 และ MMP-11 ในเซลล์มะเร็งปากมดลูก
792 การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของเอ็ม เอช ซี คลาส 1 ในมะเร็งปากมดลูก II
793 โพลิมอร์ฟิซึมของไกลโคโปรตีนของเกล็ดเลือด ในผู้ที่มีระดับไขมันในเลือดผิดปกติ
794 ระดับของตัวบ่งชี้ทางชีวเคมีในเลือด ในผู้ที่มีระดับไขมันในเลือดผิดปกติ
795 การตรวจหาการแสดงออกของ p63 และ p73 ในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก ต่อการตอบสนองการรักษาหรือกลับเป็นซ้ำ
796 การตรวจหาเอ็ดเคจีทูดีลิแกน ในกระแสเลือดในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก II
797 การเปลี่ยนแปลงกลุ่มของจุลินทรีย์ในระหว่างการหมักปุ๋ยน้ำชีวภาพ
798 การศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตสารฟีนาซีนจากเชื้อแบคทีเรียสายพันธ์ Pseudomonas sp.
799 การศึกษาหาสมบัติบางประการและลักษณะโครงสร้างทางเคมีของสารฟีนาซีนที่ผลิตจากแบคทีเรีย Pseudomonas spp.
800 เส้นใยนาโนเซริซิน : พอลิเมอร์ชีวภาพจากน้ำทิ้งกาวไหม
801 การทดสอบประสิทธิภาพของสารฟีนาซีนที่ผลิตจากแบคทีเรียสายพันธุ์ Pseudomonas sp. ในการยับยั้งโรคแอนแทรคโนสบนผลของพริก
802 การพัฒนาวิธีการแยกและการทำบริสุทธิ์สารฟีนาซีนที่ผลิตจากแบคทีเรีย Pseudomonas sp.
803 การสังเคราะห์เยื่อเลือกผ่านจากวัสดุผสมจากยางธรรมชาติดัดแปลงและพลาสติกเพื่อการแยกเอธานอลจากของเหลวที่เกิดจากกระบวนการหมัก II
804 มือกลสื่อสารภาษามือปัญญาประดิษฐ์
805 การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทนความเครียดเนื่องจากความร้อนในโคนม
806 การพัฒนาการผลิตเนื้อโคพื้นเมืองคุณภาพดีในระดับชุมชนเชิงบูรณาการ
807 การจัดการด้านอาหารให้เกิดสมดุลในกระเพาะหมัก เพื่อลดความเครียดในโคนม
808 การคัดเพศตัวอ่อนโคพื้นเมืองโดยเทคนิค PCR
809 การแช่แข็งและย้ายฝากตัวอ่อนที่ผ่านกมาคัดเพศในโคพื้นเมือง
810 การศึกษาผลของการเสริมไขมันพืชต่อการผลิต conjugated linoleic acid (CLA) ในเนื้อและน้ำนม
811 การศึกษาระบบการขุนโคเนื้อและกระบือเนื้อโดยการเสริมแบบกลยุทธ์
812 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอ้อย และข้าวฟ่างหวานหมักเพื่อเป็นอาหารโค : เปรียบสมรรถนะโคขุนพันธุ์พื้นเมืองไทยกับพันธุ์บราห์มันลูกผสมและโคนมเพศผู้
813 วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างตารางมาตรฐานคุณค่าทางโภชนะและความต้องการโภชนะโปรตีนและพลังงานในโคเนื้อ-โคนมไทย
814 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารปลาที่เหมาะสมกับการเลี้ยงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
815 การลดปริมาณแบคทีเรียในปลานิลที่เลี้ยงในระบบเกษตรแบบผสมผสาน
816 กรณีศึกษาการเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชังเพื่อการค้าในแม่น้ำพอง
817 การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ปลาที่เหมาะสมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
818 การพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยหาเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในปลาน้ำจืดเศรษฐกิจโดยเทคนิค PCR
819 ศักยภาพของการใช้ไคโตซานและเบต้ากลูแคนเพื่อเป็นสารเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคในปลาน้ำจืดเศรษกิจ
820 การนำใช้วัตถุดิบอาหาร และ/หรือ สมุนไพรต่อประสิทธิภาพรูเมน และผลผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
821 การผลิตไฮโดรเจนจากกากแป้งมันสำปะหลังโดยกลุ่มจุลินทรีย์
822 การพัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพการตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมียและฮีโมโกบิลผิดปกติทางห้องปฏิบัติการด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ควบคุมคุณภาพ
ปี พ.ศ. 2547
823 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ต้นอ้อยและผลพลอยได้เพื่อเป็นอาหารสัตว์
824 การแยกและระบุโปรตีนในเข็มฝักของถั่วลิสงภายใต้สภาวะการให้น้ำที่ระดับต่างกัน
825 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการตอซังข้าวคืนสู่ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในสภาพนาหว่าน
826 การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงปูนา
827 การเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์และลดการปล่อยก๊าซมีเทน
828 การปลูกพืชตระกูลถั่วแซมยางพารา:การทนแล้งและการปรับปรุงคุณสมบัติกายภาพและเคมีดิน
829 การผสมผสานการปลูกพืชเศรษฐกิจอายุสั้นเพื่อเพิ่มรายได้ที่มียางพาราเป็นหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
830 การประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมิน (วิธี) การป้องกันพื้นที่เสื่อมโทรมบริเวณลุ่มน้ำเสียวตอนบน
831 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโต VI
832 การติดตามการเจริญเติบโตของข้าวซึ่งปลูกในนาแบบต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้ข้อมูลเรดาร์
833 การประยุกต์ใช้แบบจำลอง CROPGRO-Peanut ในการประเมินผลผลิตของสายพันธุ์ถั่วลิสงในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
834 การใช้สาร metaboilite จากเห็ดเรืองแสง Omphalotus sp. ของโคกภูตากาในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมของพืชผัก
835 การใช้เชื้อราปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคพืชผักที่สำคัญโดยชีววิธีในเชิงพาณิชย์ III
836 การเคลื่อนที่ของธาตุอาหารพืชในดินไร่ภายใต้สภาพที่ดินไม่อิ่มตัวด้วยน้ำ
837 การจัดการดินน้ำและปุ๋ยเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
838 การจำแนกสปีซีส์ของเชื้อมัยโคแบคทีเรียโดยตรงในอาหารเลี้ยงเชื้อเหลวโดยวิธีพีซีอาร์และการตัดด้วยเอ็นไซม์
839 การจำแนกพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกยางพารา จังหวัดอุดรธานี
840 การจำแนกพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกอ้อย จังหวัดชัยภูมิ
841 การใช้ดินจากขยะมูลฝอยจากพื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลนครขอนแก่นสำหรับปลูกพืชไร่
842 โครงการวิจัยการแก้ปัญหาพฤติกรรมการปรุงและบริโภคเนื้อสัตว์ดิบในประชาชนโดยอาศัยการมีส่วนร่วม อบต. และร้านค้า
843 การอบรมเลี้ยงดูและการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ตามวิถีชีวิตไทยภาคเหนือ ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและสารเสพติด
844 การพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันอุบัติภัยจากการจราจรขององค์การบริหารส่วนตำบลริมทางหลวงแบบพึ่งตนเองและพัฒนาเครือข่าย
845 การศึกษาความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบ ASBR (Anaerobic Seqauencing Batch Reactor) ในการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมเกษตร
846 การพัฒนาและศึกษาความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบ AMBR (Anaerobic Migrating blanket Reactor) ในการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมเกษตร
847 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยพืชจากพื้นที่โคกภูตากา
848 ต้นทุน-ประสิทธิผลในการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียด้วยมาตรการวิธีการตรวจคัดกรองก่อนการสมรสและการตรวจคัดกรองหญิงมีครรภ์เมื่อไปฝากครรภ์
849 องค์ประกอบพื้นฐานของพอลิแซคคาไรด์จากผลพุงทะลาย
850 การพัฒนาวิธีการตรวจวัดปริมาณเตตร้าไซคลินโดยวิธีโฟลอินเจคชั่น
851 การสกัดแยกซาโปนินจากประคำดีควายและส้มป่อยเพื่อใช้เป็นสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วนนำส่งวัคซีน
852 การผลิตสารสเตียรอยด์ กลัยโคไซด์ จากรากลอยของต้นโทงเทง II
853 การศึกษาหาองค์ประกอบทางเคมีของพืชสมุนไพรไทย ต้นแคขาว (วงค์ปีบ)
854 การตั้งตำรับและการศึกษาความคงตัวของตำรับยาฉีดมอร์ฟีนที่ไม่มีสารถนอม
855 การดัดแปรแป้งข้าวเหนียว เพื่อใช้เป็นสารก่อมาทริกซ์ในยาออกฤทธิ์เนิ่น
856 รูปแบบการให้คำแนะนำปรึกษาทางพันธุศาสตร์ในบิดา/มารดา ผู้ปกครอง ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียในโรงพยาบาล
857 ผลของการให้ยาฆ่าเชื้อเปรียบเทียบกับการใช้ยาฆ่าเชื้อร่วมกับหญ้าหนวดแมวต่อการรักษาอาการอีสานรวมมิตรผู้ป่วยนิ่วไต
858 ผลของการให้หญ้าหนวดแมวและยาฆ่าเชื้อต่อการรักษาอาการอีสานรวมมิตรผู้ป่วยนิ่วไต
859 เครื่องมือขับธาตุเหล็กของโรงพยาบาลศรีนครินทร์เพื่อใช้ในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย
860 การนำรูปแบบการให้บริการระงับปวดหลังผ่าตัดที่มีพยาบาลหอผู้ป่วยเป็นกำลังหลักวิสัญญีแพทย์เป็นที่ปรึกษามาขยายผลใช้งานในโรงพยาบาลระดับโรงเรียนแพทย์
861 ผลของยา Praziquantel และสารต้านการบาดเจ็บต่อการออกซีเดชั่นและไนโตรเซชั่นต่อดีเอ็นเอในหนูแฮมสเตอร์ที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini)
862 ผลของการให้โภชนบำบัดทางหลอดเลือดดำต่อการเปลี่ยนแปลงของภาวะโภชนาการของผู้ป่วยใน ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์
863 กลไกการดื้อยาเคมีบำบัดของเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดีและตัวบ่งชี้ถึงการตอบสนองต่อยาเคมีบำบัดของผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี
864 การศึกษาเพื่อพัฒนาวิธี cystatin capture-ELISA ที่ใช้แอนติเจน ชนิด recombinant cathepsin L จากพยาธิใบไม้ตับ fascioliasis gigantica เพื่อวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับ fascioliasis ในคน
865 ลักษณะทางพันธุกรรมของจีนกับความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสในการเกิดมะเร็งปากมดลูกของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
866 ผลของสถานภาพธัยออลต่อเมแทบอลิซึมของไนตริออกไซด์ในผู้ป่วยโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย II
867 ความผิดปกติทางหัวใจ ในผู้ป่วยโรคบีต้าธาลัสซีเมีย ฮีโมโกลบินอี ที่มีอาการปานกลางและอาการรุนแรง
868 การศึกษาระดับของพลีอัลบูมินในการประเมินภาวะโภชนาการและการเปลี่ยนแปลงของภาวะโภชนาการของผู้ป่วยในของโรงพยาบาลศรีนครินทร์
869 โครงการศึกษาความแม่นตรงและความเชื่อถือได้ของ WHO-Schedules For Clinical Assessment In Neuropsychiatry Interview book ฉบับภาษาไทย หมวดความบกพร่องทางพุทธิปัญญา
870 ภาวะเครียดออกซิเดชันและการทำงานของงานเซลล์บุผนังหลอดเลือดในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
871 ความเหมาะสมในการใช้ยาปฏิชีวนะป้องกันการติดเชื้อ GBS แบบ early-onset ในทารกแรกเกิด
872 ความผิดปกติของสมรรถภาพปอดและปัจจัยที่มีผลต่อความผิดปกติของสมรรถภาพปอดในโรคบีต้าธาลัสซีเมีย ฮีโมโกลบินอี : ปีที่ 3
873 การตรวจหาจีนของเชื้อ Helicobacter pylori และจีนที่เกี่ยวข้องกับการก่อโรคโดยวิธี PCR จากชิ้นเนื้อกระเพาะที่ได้ส่งตรวจยูรีเอสในผู้ป่วย dyspepsia
874 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลแบบองค์รวมโดยยึดครอบครัวเป็นศูนย์กลาง
875 การอบรมเลี้ยงดู และการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นตามวิถีชีวิตไทยภาคใต้ ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและสารเสพติด
876 การสังเคราะห์งานวิจัยด้านการอบรมเลี้ยงดู และพัฒนาทักษะชีวิตเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นที่เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและสารเสพติด ด้วยการวิเคราะห์อภิมานและการวิเคราะห์เนื้อหา
877 ผลกระทบของการแต่งงานข้ามชาติที่มีต่อสถาบันครอบครัวไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
878 การป้องกันโรคเลือดจางธาลัสซีเมียในชุมชน II
879 การติดตามและประเมินผลการใช้แบบ ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับและแบบประเมินคุณภาพกิจกรรมการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ
880 การพัฒนารูปแบบนวัตกรรมระบบบริการสุขภาพเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
881 การพัฒนารูปแบบระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิของศูนย์บริการสาธารณสุขเขตเมือง II
882 การศึกษาเซลล์พันธุศาสตร์ของพืช และสัตว์บางชนิดในเขตอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่โคกภูตากา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น III
883 การส่งถ่ายยีน chitinase สู่อ้อย (Saccharum officinarum L.)
884 การส่งถ่ายยีน antisense ACC oxidase สู่กล้วยไม้ม้าวิ่ง (Doritis pulcherima Lindl.)
885 การศึกษาความหลากชนิดของหอยในพื้นที่ป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน
886 การศึกษาการใช้สารสกัดจากพืชเพื่อควบคุมศัตรูของข้าว
887 การศึกษาอนุกรมวิธานระดับโมเลกุลของพืชสกุล Phyllanthus ในบริเวณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โคกภูตากา จังหวัดขอนแก่น
888 การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของกระเจียวที่พบในพื้นที่โคกภูตากา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น II
889 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความหอมและคุณภาพของเมล็ดข้าวหอมมะลิไทย โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
890 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเด็กที่มีความปวดในวัฒนธรรมอีสาน
891 การอบรมเลี้ยงดู และการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นตามวิถีชีวิตไทยภาคกลาง ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและสารเสพติด
892 การศึกษาความเสี่ยงต่อการเกิดทรอมโบสิสในผู้ป่วยเด็กบีต้าธาลัสซีเมีย ฮีโมโกลบินอี: ที่เกี่ยวข้องกับตัวยับยั้งการสลายไฟบรินที่ถูกกระตุ้นได้ด้วยทรอมบิน และ แฟคเตอร์ XI
893 การศึกษาปริมาณน้ำมัน ชนิด และปริมาณของกรดไขมันและความสามารถในการต้านการเกิดออกซิเดชันจากถั่วลิสงเมล็ดโตสายพันธุ์ต่างๆ V
894 การทำให้บริสุทธิ์ของเอนไซม์ invertase จากยีสต์สายพันธุ์ Candida humicolus 5M2
895 การแสดงออกของเอ็นเคจีทูดีลิแกนในเซลล์มะเร็งปากมดลูก
896 การศึกษาชนิดของเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคโพรงจมูกอักเสบในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
897 การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของเอ็ม เอช ซี คลาส 1 ในมะเร็งปากมดลูก
898 การศึกษาโครงสร้างของไฟบรินและจีนที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยภาวะหลอดเลือดดำมีการอุดตันจากลิ่มเลือด
899 การหาจำนวนและการแสดงออกของยีนตระกูลทรีฟอยล์ในมะเร็งท่อน้ำดี
900 ผลการฝึกหายใจด้วยอุปกรณ์กระตุ้นการหายใจแบบใหม่ต่อการทำงานของปอดหลังการผ่าตัดช่องท้องส่วนบน : ศึกษาในผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับปวดด้วย continuous epidural bupivacaine ร่วมกับ morphine
901 การตรวจหาเอ็ดเคจีทูดีลิแกน ในกระแสเลือดในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก
902 การพัฒนาการวินิจฉัยเชื้อ Phythium insidiosum เพื่อใช้กับสิ่งส่งตรวจ
903 การคัดเลือกและผลิตแบคทีเรียโปรไบโอติกเพื่อใช้แทนยาปฏิชีวนะที่ผสมในอาหารปลานิลและปลาทับทิม
904 การออกแบบและการพัฒนาเครื่องหีบน้ำหวานจากข้าวฟ่างหวาน
905 การพัฒนาระบบเตือนภัยน้ำท่วมสำหรับลุ่มน้ำชี
906 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางธรณีเคมีของน้ำใต้ดิน เพื่อการจัดการการแพร่กระจายตัวของดินเค็ม-น้ำเค็ม บริเวณลุ่มน้ำพอง-น้ำชี พื้นที่ผลกระทบท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
907 การสังเคราะห์เยื่อเลือกผ่านจากวัสดุผสมของยางธรรมชาติดัดแปลงและพลาสติกเพื่อการแยกเอทานอลจากของเหลวที่เกิดจากกระบวนการหมัก
908 โปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างง่ายสำหรับการออกแบบอุปกรณ์ระบายความร้อนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ตามหลักการไหลและการถ่ายโอนความร้อนด้วยอากาศ
909 การกำจัดและกรองสนิมเหล็กในน้ำใต้ดินด้วยวัสดุดูดซับธรรมชาติ
910 มือกลสื่อสารปัญญาประดิษฐ์
911 การพัฒนาแบบจำลองการจัดการน้ำในลุ่มน้ำแบบบูรณาการ
912 อิทธิพลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ ในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
913 การใช้มันเฮย์เป็นแหล่งโปรตีนเสริมในโครีดนมที่ได้รับอาหารผสมสำเร็จที่มีซังข้าวโพดเป็นแหล่งอาหารหยาบ
914 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีข้าวฟ่างหวานเพื่อเป็นอาหารโคเนื้อ-โคนม
915 ผลกระทบของสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรต่อการสังเคราะห์และเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพของสเตอร์รอยด์ฮอร์โมนในปลานิล
916 การผลิตยีสต์ผงสำเร็จรูปที่มีประสิทธิภาพสำหรับการผลิตไวน์ผลไม้
917 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมเพื่อผลิตไฮโดรเจนจากน้ำเสียฟาร์มสุกรในระดับห้องปฏิบัติการ
918 การจัดทำดัชนีคุณภาพของอาหารหมักดองประเภทปลาส้มในภาคอีสาน
919 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์มันเฮย์ในสูตรอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง II
920 แบบจำลองสำหรับการสืบค้นข่าวสารบนเว็บอย่างมีความหมาย
ปี พ.ศ. 2546
921 การตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ที่มีความผิดปกติของโครโมโซมชนิด trisomy 21 จากน้ำคร่ำโดยวิธี quantitative-PCR
922 การจำแนกพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกอ้อย จังหวัดหนองบัวลำภู
923 การศึกษาโครงสร้างและปัจจัยที่มีความสำคัญในระบบการผลิตอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล II
924 การพัฒนาตลาดสินค้าของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
925 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเองด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
926 การส่งเสริมสุขภาพในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในจังหวัดขอนแก่น
927 โครงการแก้ปัญหาพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่เหมาะสมของนักเรียนประถมศึกษาโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน III
928 ศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการนำระบบประกันคุณภาพพื้นฐาน (GMP) มาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
929 การพัฒนากระบวนการบริหารงานในรูปคณะกรรมการในเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
930 การพัฒนาระบบการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์อย่างต่อเนื่องเมื่อกลับสู่บ้าน II
931 การพัฒนาตำรับยาน้ำบ้วนปากและยาเม็ดอมจากส่วนสกัดใบฝรั่งเพื่อลดกลิ่นปาก II
932 ประสิทธิผล-ต้นทุนของมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย II
933 การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพตำรับผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในรูปแบบกึ่งของแข็งเพื่อใช้รักษาโรคในช่องปาก II
934 การผลิตสารสเตียรอยด์ กลัยโคไซด์ จากรากลอยของต้นโทงเทง
935 รูปแบบผงสมุนไพรแห้งที่เหมาะสมสำหรับเตรียมตำรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรคในช่องปาก II
936 การศึกษาฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันและเซลล์มะเร็งของพืชในพื้นที่โคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
937 การพัฒนาเครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบหลักเป็นสารสกัด AHAs II
938 การผลิตและพัฒนาระบบนำส่งยารูปเจลของสารสกัดจากข่อยเพื่อรักษาโรคปริทันต์อักเสบเรื้อรัง II
939 แป้งเมล็ดขนุน และแป้งเมล็ดขนุนแปรสภาพและการประยุกต์ใช้ในทางเภสัชกรรม
940 ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้รักษาโรคในช่องปาก II
941 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของโรคในบิดามารดาผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
942 โรคหัวใจในเด็กวัยเรียนในจังหวัดขอนแก่น
943 ลักษณะทางพันธุกรรมของยีน Lewis และ Secretor ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
944 ความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างไกลโคเจน ไบโอฟิล์มและความไวต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อ Burkholderia pseudomallei
945 กลไกการแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี : ข้อมูลพื้นฐานสู่การยับยั้ง II
946 การประยุกต์ใช้วิธี duplex polymerase chain reaction (PCR) ตรวจหาเชื้อ Vibrio cholerae จากแหล่งน้ำ
947 การศึกษา genes ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง biofilm ในเชื้อ B.pseudomallei ชนิด are
948 การระงับปวดหลังผ่าตัด : การทดลองใช้รูปแบบจำลองให้บริการระงับปวดหลังผ่าตัดในโรงเรียนแพทย์โดยพยาบาลหอผู้ป่วย
949 การบาดเจ็บจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่นและไนเตรชั่นของดีเอ็นเอในหนู แฮมสเตอร์ทีติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ในระยะเฉียบพลันระยะเรื้อรัง และการติดเชื้อซ้ำ II
950 ความผิดปกติทางหัวใจในผู้ป่วยโรคบีตาธาลัสซีเมียฮีโมลโกลบินอีที่มีอาการรุนแรงและไม่รุนแรง
951 ศึกษาหา สารในอาหารเลี้ยงเชื้อ B.pseudomallei ที่กระตุ้นการสร้าง IL-6 ใน THP-1 cell line
952 ผลของสถานภาพธัยออลต่อเมแทบอลิซึมของไนตริออกไซด์ในผู้ป่วยโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย
953 โรคไข้รูมาติกซ้ำ และการติดเชื้อบีตาฮีโมไลติกสเตรปโคคอคคัสกรู๊ปเอในผู้ป่วยโรคไข้รูมาติกที่ได้รับเบนซาทีนเพนนิซินลินป้องกันการเกิดโรคซ้ำอย่างสม่ำเสมอ
954 ระดับวิตามินอี ไลโคปีนและโพแทสเซียมในซีรัมของคนไทยที่สุขภาพดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
955 ประสิทธิภาพของเจลว่านหางจระเข้ในการรักษาเชื้อราในช่องปากในผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อ HIV
956 แบบประเมินพัฒนาการทางภาษาและการพูดของเด็กไทยปกติอายุ 0-2 ปี
957 ฤทธิ์ของบอระเพ็ดพุงช้างและแฮ่มต่อการทำน้ำตาลเข้าสู่เซลล์
958 แนวโน้มของปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชนลำน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
959 ปริมาณไลโคปีนและบีต้าแคโรทีนในพืชผักและผลไม้พื้นบ้านของไทย
960 การศึกษาความชุกของการเกิดภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วยที่มาเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
961 การวิเคราะห์แบบแผนโปรตีนในซีรัมเพื่อการพยากรณ์โรคมะเร็งท่อน้ำดี
962 การติดเชื้อ human papillomavirus ในเซลล์ปากมดลูกของผู้ที่มีเซลล์ปากมดลูกผิดปกติแบบ ASCUS
963 การตรวจคัดกรองการติดเชื้อหงอนไก่ที่ปากมดลูกด้วยการป้ายกรดน้ำส้มสายชู
964 การให้เลือดในโรคเบต้าธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอี
965 ความผิดปกติของสมรรถภาพปอดและปัจจัยที่มีผลต่อความผิดปกติของสมรรถภาพปอดในโรคบีตาธาลัสซีเมีย ฮีโมโกลบินอี: ปีที่ 2
966 การระงับปวดหลังผ่าตัด : การใช้ Methylpredniolone หยดบริเวณถุงหุ้มไขสันหลังร่วมกับฉีดยาชา Ropivacaine รอบแผลผ่าตัดเพื่อระงับปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลัง : กรณีศึกษาทางคลินิกชนิดสุ่มปกปิดสองฝ่ายและใช้ยาหลอก
967 การพัฒนาระบบการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์อย่างครอบคลุมขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
968 รูปแบบการดูแลผู้ป่วยทางจิตเวชเรื้อรังในชุมชน
969 การพัฒนารูปแบบระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิของศูนย์บริการสาธารณสุขเขตเมือง
970 การศึกษาเซลล์พันธุศาสตร์ของพืช และสัตว์บางชนิดในเขตอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่โคกภูตากา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น II
971 การพัฒนาตัวชี้วัดชีววิทยาของดินโดยใช้โปรโตซัวที่อาศัยอยู่ในดิน
972 การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของกระเจียวที่พบในพื้นที่โคกภูตากา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
973 การประเมินผลการพัฒนารูปแบบระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย II
974 ความปวด: ความหมายและการรับรู้ของเด็กเจ็บป่วยและครอบครัวในวัฒนธรรมอีสาน
975 การพัฒนารูปแบบระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิของสถานีอนามัย II
976 การประยุกต์ใช้โปรติโอม (Proteome) ในการประเมินสายพันธุ์อ้อยทนแล้ง
977 การศึกษาเปปไทด์ที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียในเลือดจระเข้สายพันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis)
978 การสำรวจความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของน้ำผลไม้
979 การทำบริสุทธิ์และการหาโครงสร้างระดับโมเลกุลของสารออกกฤทิ์ซึ่งมีฤทธิ์ต้านพิษงูเห่า
980 การศึกษาปริมาณน้ำมัน ชนิด และปริมาณของกรดไขมัน และความสามารถในการต้านการเกิดออกซิเดชันจากถั่วลิสงเมล็ดโตสายพันธุ์ต่างๆ
981 การแยกและคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่มีกิจกรรมของเอนไซม์อินเวอร์เทสสูง
982 การศึกษาวิธีการตรวจกรองเชื้อ Hetero-Vancomycin-Resistant Staphylococcus aureus (hVRSA)
983 พื้นฐานการเกิดโรคระดับโมเลกุลและข้อมูลทางโลหิตวิทยาของผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงและไม่รุนแรงของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ II
984 การศึกษาเพื่อประยุกต์การตรวจ (core antigen) แทนการตรวจแอนติบอดีและการตรวจ RNA ของไวรัสตับอักเสบซี
985 การขาดหายไปและการแสดงออกของจีน p73 ในมะเร็งท่อน้ำดี
986 การผลิตเชื้อเบอโคลเดอเรีย สูโดมัลลีอายที่มีการกลายของจีน ดีเอ็นเอ อะดีนีน เมธิเลส (DNA adenine methylase) และการทดสอบศักยภาพในการนำมาใช้เป็นวัคซีนเป็นในหนูทดลอง
987 โปรโมเตอร์ไฮเปอร์เมธิเลชั่นของจีนในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
988 การระงับปวดหลังผ่าตัด : ผลการฝึกหายใจด้วยอุปกรณ์กระตุ้นการฝึกหายใจแบบใหม่ต่อการทำงานของปอดหลังการผ่าตัดช่องท้องส่วนบน : ศึกษาในผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับปวดด้วย continuous epidural block ด้วย bupivacaine ร่วมกับ morphine
989 การวินิจฉัยเชื้อ Pythium insidiosun โดยวิธี Polymerase Chain Reaction
990 การพัฒนาระบบเตือนภัยน้ำท่วมของลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูล
991 การศึกษาปัจจัยที่สำคัญในการผลิตแก๊สชีวภาพจากกากมันสัมปะหลัง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
992 การกำจัดโลหะหนักในน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมด้วยซิลิกา เจล ที่เตรียมจากแกลบ
993 การพัฒนาโปรแกรมแสดงข้อมูลเชิงผลภาพสำหรับระบบการผลิตอ้อยและน้ำตาล
994 แบบจำลองการจัดการน้ำในลุ่มน้ำ
995 การศึกษาวิธีการเก็บรักษาน้ำเชื้อไก่พื้นเมืองไทยโดยวิธีการแช่แข็ง
996 ประสิทธิภาพผลการฝึกอบรมเกษตรกร : กรณีศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการเลี้ยงโคเนื้อในเกษตรกรรายย่อยที่มีพื้นฐานการรวมกลุ่มที่แตกต่าง
997 การวิจัยและพัฒนาการใช้ต้นอ้อย มันสำปะหลัง และผลพลอยได้เป็นอาหารสัตว์ เพื่อลดต้นทุนการผลิต
998 การตรวจวินิจฉัยโรคเรืองแสงในโรงเพาะฟักกุ้งก้ามกราม โดยการใช้เทคนิค PCR II
999 ความสัมพันธ์ระหว่างโรคภูมิแพ้ในบิดามารดา และ cord blood IFN- L ในทารกแรกคลอด II
1000 การศึกษาระดับทรอมบิน โปรทรอมบิน และความเสี่ยงต่อการเกิดทรอมโบลิสในผู้ป่วยเด็กโรคบีต้าธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอี
1001 ความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจพบโปรตีน p16 ในเซลล์ปากมดลูกผิดปกติแบบ low grade cervical disease กับการติดเชื้อ human papillomavirus
1002 การประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาระบบการดูแลผู้ติดเชื้อ เอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและเมื่อกลับสู่บ้าน II
1003 การศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมเกษตรอ้อยและน้ำตาล II
ปี พ.ศ. 2545
1004 การวิเคราะห์สถานการณ์ความเจ็บป่วยเรื้อรังของผู้สูงอายุ
1005 การจำแนกพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกอ้อย จังหวัดอุดรธานี
1006 การศึกษาโครงสร้างและปัจจัยที่มีความสำคัญในระบบการผลิตอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล
1007 การใช้สารกรองกำจัดอลูมิเนียมตกค้างในน้ำเสียตะกอนสารส้มจากระบบประปาผิวดิน
1008 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำดิบและน้ำประปาของระบบประปาหมู่บ้าน
1009 การพัฒนาศักยภาพด้านการแก้ปัญหาอุบัติภัยจากการจราจรของสถานีอนามัยริมทางหลวง
1010 การเผยแพร่ความรู้โรคธาลัสซีเมียผ่านสื่อ internet
1011 การประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาระบบการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและเมื่อกลับสู่บ้าน
1012 โครงการแก้ปัญหาพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่เหมาะสมของนักเรียนประถมศึกษาโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน II
1013 การพัฒนาระบบการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วย เอดส์อย่างต่อเนื่องเมื่อกลับสู่บ้าน
1014 ความพร้อมของชุมชนริมทางหลวงในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยจากจราจร
1015 การพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันอุบัติภัยจากจราจรของชุมชนริมทางหลวง
1016 การพัฒนาตำรับยาน้ำบ้วนปากและยาเม็ดอมจากส่วนสกัดใบฝรั่งเพื่อลดกลิ่นปาก
1017 การศึกษาผลของไซเดอรโรฟอร์ต่อเหล็กในพลาสมา
1018 ประสิทธผล-ต้นทุนของมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย
1019 การเตรียมสารสกัดแฮ่มและบอระเพ็ดพุงช้าง
1020 การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพตำรับผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในรูปแบบกึ่งของแข็งเพื่อใช้รักษาโรคในช่องปาก
1021 การสะสมโลหะหนักในสิ่งมีชีวิตและตะกอน
1022 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชในพื้นที่โคกภูตากา
1023 รูปแบบผงสมุนไพรแห้งที่เหมาะสมสำหรับเตรียมตำรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรคในช่องปาก
1024 การประเมินติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาโดยรายงานจากผู้ป่วยโดยตรง : ยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่ สเตียรอยด์ (NSAIDs) ชนิดใหม่
1025 การพัฒนาเครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบหลักเป็นสารสกัด AHAs
1026 การผลิตและพัฒนาระบบนำส่งยารูปเจลของสารสกัดจากข่อยเพื่อรักษาโรคปริทันต์อักเสบเรื้อรัง
1027 การศึกษาเปรียบเทียบการวินิจฉัยโรคนิ่วไตที่เป็นนิ่วขนาดเล็กในชุมชนชนบท โดยการใช้ 4 วิธีการที่แตกต่างกัน II
1028 ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้รักษาโรคในช่องปาก
1029 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในบิดามารดาผู้ป่วยบีตาธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอีและธาลัสซีเมียชนิดอื่นที่มีอาการรุนแรงและไม่รุนแรง
1030 ภาวะทางหัวใจของผู้ป่วยโรคไข้รูมาติกเมื่อติดตามผู้ป่วยในเวลา 5 ปี ที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1031 ความชุกของโรคนิ่วและความผิดปกติในปัสสาวะในกลุ่มผู้ป่วยที่มาด้วยอาการ dyspepsia ในโรงเรียนพยาบาลชุมชน ของจังหวัดขอนแก่น
1032 การศึกษาความสัมพันธ์ของไบโอฟิล์มที่ผลิตโดย Burkholderia pseudomallei กับการเกิดพยาธิสภาพของเซลล์มาโครฟาจที่ติดเชื้อแบคทีเรีย Burkholderia pseudomallei ด้วยเครื่อง Flow cytometer
1033 กลไกการแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี : ข้อมูลพื้นฐานสู่การยับยั้ง
1034 การศึกษาผลของเชื้อ B.pseudomallei ที่มี biofilm แตกต่างกันในการกระตุ้นให้เกิด cytokines
1035 ฤทธิ์ต้านการทำลายเซลล์สมองที่เหนี่ยวนำโดยอัลกอฮอล์ของสารสกัดชาหม่อน
1036 ภาวะวิตามินดีในหญิงวัยหมดประจำเดือนที่เข้ารับการตรวจรักษาในคลินิกหญิงวัยหมดประจำเดือนในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
1037 การป้องกันอาการปวดขณะฟื้นจากยาสลบภายหลังการผ่าตัดกระดูกสันหลัง เปรียบเทียบระหว่าง Iornoxicam กับยาหลอกที่ให้ก่อนครั้งเดียวก่อนเสร็จผ่าตัด : การศึกษาแบบสุ่มปกปิดสองฝ่าย
1038 การบาดเจ็บจากปฏิกิริยาออกซิไดส์และไนเตรชั่นของดีเอ็นเอในหนูแฮมสเตอร์ที่ติดพยาธิใบไม้ตับ (Opsisthorchis viverrini)ในระยะเฉียบพลันระยะเรื้อรัง และการติดเชื้อซ้ำ
1039 การศึกษาผลของสมุนไพรหญ้าหนวดแมวเมื่อใช้ร่วมกับ K Mg Citrate ต่อปัจจัยเสี่ยงโรคนิ่วไต
1040 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการไม่ได้รับการป้องกันทุติยภูมิในผู้ป่วยเด็กโรคไข้รูห์มาติกในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1041 การศึกษาเพื่อตรวจวัดแอนติเจนของพยาธิ Andiostrongylus cantonensis ในน้ำไขสันหลังโดยวิธี SDS-PAGE และ Immunoblotting เพื่อวินิจฉัยโรคในผู้ป่วยเยื้อหุ้มสมองอักเสบชนิดอิโอสิโนฟิลิก
1042 ฤทธิ์ของแฮ่มและบอระเพ็ดพุงช้างต่อเซลล์มะเร็ง II
1043 การศึกษาระบาดวิทยาของเชื้อ Burkholderia pseudomallei ในสิ่งแวดล้อม จังหวัดขอนแก่นโดยวิธี Ribotyping
1044 โรคไข้รูมาติกซ้ำ และการติดเชื้อบีต้าฮีโมไลติกสเตรปโตคอคคัสกร๊ปเอในผู้ป่วยโรคไข้รูมาติกที่ได้รับเบนซาทีนเพนนิซิลินป้องกันการเกิดโรคซ้ำอย่างสม่ำเสมอ
1045 ความจำเพาะของแอนติบอดี IgG4 และ IgA ต่อแอนติเจนของใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini)ของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
1046 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากชาเขียวใบหม่อนและการนำมาใช้เพื่อป้องกันเซลล์เยื่อบุกระเพาะอาหารบาดเจ็บเนื่องจากภาวะขาดเลือด
1047 ระดับวิตามินเอ, บีตา-แคโรทีนและสังกะสีในซีรัมของคนไทยที่สุขภาพดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1048 การศึกษาปริมาณและคุณภาพน้ำในแม่น้ำมูลที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว II
1049 การศึกษาแบบแผนของจีนที่เกี่ยวข้องกับกระบสนการก่อมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งมีความสัมพันธ์กับพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ในหนูแฮมสเตอร์
1050 ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดชาเขียวใบหม่อนในหนูแรทเบาหวาน
1051 การวิเคราะห์เซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดีระดับโมเลกุล
1052 การตอบสนองสารกระตุ้นภูมิแพ้จากยางธรรมชาติ: การศึกษาทางระบาดวิทยาในบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลในประเทศไทย
1053 ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรียืของแฮ่มและบอระเพ็ดพุงช้าง II
1054 การติดเชื้อ dengue virus ในเด็กไข้สูงเฉียบพลัน
1055 ความชุกของการขาดสังกะสี วิตามินบี และวิตามินซีในผู้ป่วยไตวายที่ทำการล้างไตทางหน้าท้อง และการให้เสริมที่เหมาะสม
1056 ภาวะของวิตามินเค สังกะสี และฟลูออไรด์ในหญิงวัยหมดประจำเดือนที่เข้ารับการตรวจรักาษในคลินิกหญิงวัยหมดประจำเดือนในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
1057 ผลของการใช้ Clinical practive guideline nutrition support ในการลดความชุกของภาวะขาดโปรตีนและพลังงานในผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลศรีนครินทร์
1058 การวิเคราะห์เปรียบเทียบชนิดของจีนที่แสดงออกในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีโดยใช้ชีวสารสนเทศ
1059 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับแอนติบอดีต่อ dengue virus, ชนิดของ dengue virus และระดับ PGE2 กับภาวะความรุนแรงของโคไขเลือดออก
1060 ความสัมฤทธิ์ผลของเจลว่านหางจระเข้ในการรักษาโรคไลเคนแพลนนัสในช่องปาก
1061 การศึกษาอายุเลือดที่เหมาะสมในการรักษาผู้ป่วยเบต้าธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอี
1062 ฤทธิ์ของสารสกัดชาหม่อนต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
1063 ความผิดปกติของสมรรถภาพปอดและปัจจัยที่มีผลต่อความผิดปกติของสมรรถภาพปอดในโรคบีตาธาลัลัสซีเมีย ฮีโมโกลบินอี
1064 ฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดชาหม่อนต่อเซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง
1065 การพัฒนาระบบการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์อย่างครอบคลุมในโรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1066 ประสบการณ์ชีวิตครอบครัวที่มีผู้ป่วยโรคจิตเรื้อรังที่บ้านและสถานการณ์ของชุมชน
1067 การป้องกันโรคเลือดจางธาลัสซีเมียในชุมชน
1068 การศึกษาประสบการณ์ความเจ็บป่วยเรื้อรังของผู้สูงอายุและครอบครัวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1069 การอบรมเลี้ยงดูเด็กของครอบครัวอีสาน
1070 การศึกษาเซลล์พันธุศาสตร์ของพืช และสัตว์บางชนิดในเขตอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่โคกภูตากา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
1071 การสำรวจหอยทากบกที่พบในพื้นที่โคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น II
1072 การประเมินผลการพัฒนารูปแบบระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
1073 การทำบริสุทธิ์และตรวจหาสมบัติของสารออกฤทธิ์ในสมุนไพรซึ่งมีฤทธิ์ต้านพิษงูเห่า
1074 การเพิ่มการผลิตไซเดอโรฟอร์ในเชื้อแบคทีเรียโดยกระบวนการกลายพันธุ์ II
1075 พื้นฐานการเกิดโรคระดับโมเลกุลและข้อมูลทางโลหิตวิทยาของผ้ป่วยโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงและไม่รุนแรงของโรงพยาบาลศรีนครินทร์
1076 การศึกษาเพื่อประยุกต์การตรวจ (core antigen) แทนการตรวจแอนติบอดีและการตรวจ RNA ของไวรัสตับอักเสบซีในเลือดที่ได้รับบริจาค
1077 ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีเนื่องจากโพลิเมอร์ฟิล์มของจีนเพอร์บี 11.1 หรือ มิคเอ II
1078 จำนวน copy ของ 18 S-rRNA gene ในเชื้อ Pythium insidiosun
1079 การคัดเลือกแบคทีเรียจากแหล่งธรรมชาติในการผลิตไซเดอโรฟอร์
1080 อันตรกิริยาระหว่างโมเลกุลในการตกตะกอนของเหล็ก (III), อะลูมิเนียม (III), และแมงกานีส (II) ในรูปฟอสเฟตไฮเดรตที่มีน้ำผลึกต่างกัน เพื่อเข้าใจกระบวนการในดินเค็ม
1081 เทคโนโลยีในการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มของอ้อยโรงงาน II
1082 การวิจัยและพัฒนาเพื่อการผลิตเชื้อเพลิงแห่งจากฟางข้าว
1083 การพัฒนาวิธีการแยกและการทำไซเดอโรฟอร์ให้บริสุทธิ์
1084 การพัฒนาไซเดอโรฟอร์จากแบคทีเรียในการเพิ่มการงอกและการเจริญเติบโตของพืชเศรษฐกิจบางชนิด II
1085 การศึกษานโยบายการกักเก็บน้ำและการปล่อยน้ำอย่างผสมผสานของอ่างเก็บน้ำและจากเขื่อนต่างๆ ภายในลุ่มน้ำชี II
1086 การศึกษาปัจจัยที่สำคัญในการผลิตแก๊สชีวภาพจากกากมันสำปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
1087 การศึกษาดูดซับคอปเปอร์ (II) ด้วยวัสดุแกลบและปรับปรุงด้วยหมู่อะมิโน
1088 การศึกษาพื้นที่ที่เสียงภัยน้ำท่วมของลุ่มน้ำชีโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ II
1089 การจัดการมูลสัตว์จากฟาร์มเลี้ยงไก่
1090 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรม และตรวจสอบดีเอ็นเอเพื่อบ่งชี้ความเป็นสัตว์ป่าไทย : I. สัตว์ป่าในวงศ์สัตว์กีบ
1091 การทดสอบผลของการใช้สมุนไพรกระเทียมทดแทนยาปฏิชีวนะและสารสังเคราะห์เติมในอาหารไก่และสุกรในฟาร์มการค้า
1092 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรม และตรวจสอบดีเอ็นเอเพื่อบ่งชี้ความเป็นสัตว์ป่าไทย : II. สัตว์ป่าในวงศ์ไก่ฟ้า
1093 การวิจัยและพัฒนาการใช้ต้นอ้อย และผลพลอยได้จากอ้อยเป็นอาหารสัตว์ เพื่อลดต้นทุนการผลิต
1094 ยุทธวิธีการผลิตปลานิลรุ่นเชิงคุณภาพสำหรับการเลี้ยงกระชังอย่างยั่งยืน : อุปกรณ์คัดขนาดลูกปลานิล
1095 การพัฒนาวิธีการป้องกันรักษาโรคที่เกิดขึ้นกับการเลี้ยงปลานิลในกระชังบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ II
1096 การตรวจวินิจฉัยโรคเรืองแสงในโรงเพาะฟักกุ้งก้ามกราม โดยการใช้เทคนิค PCR
1097 ผลการใช้มันเฮย์ร่วมกับฟางข้าวหมักยูเรียต่อนิเวศวิทยารูเมน และความสามารถในการย่อยได้
1098 การผลิตไฮโดรเจนจากน้ำบีบแกน และเปลือกสับปะรด โดยแบคทีเรียสังเคราะห์แสง
1099 การผลิตเอทานอลจากน้ำบีบเปลือกและแกนสับปะรด โดยการหมักแบบกะและกึ่งกะในระดับห้องปฏิบัติการ
1100 ความชุกของภาวะโฮโมซิสเทอีนในเลือดในผู้ป่วยไตวายที่ทำการล้างไตทางหน้าท้อง และผลของการให้วิตามิน บี 6, โฟเลท และวิตามินบี 12 ต่อระดับโฮโมซิสเทอีน
1101 เปรียบเทียบผลของการนวดไทยและการดัดดึงข้อในผู้ป่วยปวดหลังเรื้อรังชนิด nonspecific
1102 ความสัมพันธ์ระหว่างโรคภูมิแพ้ในบิดามารดาและ cord blood IFNy ในทารกแรกคลอด
1103 ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดชาหม่อน
1104 การศึกษาระดับวิตามินเอและแอนติออกซิแดนท์ในทารกคลอดก่อนกำหนด และผลของการเสริมวิตามินเอ ต่อการป้องกันภาวะโรคปอดเรื้อรัง
1105 การศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมเกษตรอ้อยและน้ำตาล
1106 ศักยภาพของการใช้กากมันสำปะหลังในการผลิตเอทธานอลและโปรตีนเซลล์เดียวเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์และการปรับปรุงสายพันธุ์ยีสต์ที่ใช้ผลิต (Schwanni-omyces occidentalis)โดยวิธีโปรโตพลาสฟิวชั่นเพื่อให้ยีสต์สามารถเจริญพันธุ์ได้ที่อุณหภูมิสูงขึ้น II
1107 องค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอิสานด้านการนวดแผนไทย II
ปี พ.ศ. 2544
1108 ทางเลือกในการจัดการกับความปวดในผู้ที่มีความปวด : ผลของการสร้างจินตภาพ
1109 การจำแนกพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกอ้อย จังหวัดกาฬสินธุ์
1110 ผลของการพัฒนาอาขีพเกษตรต่อครอบครัวเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น : ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตทางการเกษตร
1111 การพัฒนาตลาดสินค้าของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
1112 การบริโภคโปรตีนของหญิงตั้งครรภ์ในไตรมาสที่สองและสามกับน้ำหนักความยาวและอายุครรภ์ของทารก
1113 คุณภาพแหล่งน้ำดิบและน้ำประปาในระบบประปาหมู่บ้าน
1114 สารตะกั่วในเลือดและอากาศของงานซ่อมหม้อน้ำรถยนต์