ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (กองทุนวิจัย 40 ปี)
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประนอม จันทรโณทัย 3
2 กรชวัล ชายผา 2
3 ณัฐวุฒิ สิงห์คำ 1
4 รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ 1
5 สมโภชน์ สุดาจันทร์ 1
6 นันทวุฒิ จงรั้งกลาง 1
7 นาถ ภูวงศ์ผา 1
8 คมกฤช ปิติฤกษ์ 1
9 จันทร์ธิดา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 1
10 ธิดารัตน์ อังวราวงศ์ 1
11 วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล 1
12 ธัญญา จันทร์ประสพชัย 1
13 ชาติชาย ไวยสุระสิงห์ 1
14 อรุณี พรมคำบุตร 1
15 จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี 1
16 ธนากร เมธาธรรม 1
17 นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร 1
18 พรนภา เกษมศิริ 1
19 อภิชาติ บุญมา 1
20 ธีรวัฒน์ เหล่านภากุล 1
21 สถาพร พรพรหมลิขิต 1
22 อาคม แก้วระวัง 1
23 อรุณนี สังกา 1
24 ชีวาพัฒน์ แซ่จึง 1
25 เขมจิต เสนา 1
26 กิตติเวช ขันติยวิชัย 1
27 สมใจ ขจรชีพพันธุ์งาม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2557 11
3 2556 13
4 2555 3
5 2551 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 systematics of Genus lindernia all. (Scrophulariaceae) in Thailand
2 อนุกรมวิธานของหญ้าสกุล Digitaria และสกุลใกล้เคียงในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 แผ่นเก็บข้อมูลบทแพทเทิร์นที่มีเทคโนโลยีช่วยเขียนข้อมูล สำหรับความหนาแน่นพื้นที่มากกว่า 1 Tb/in2
ปี พ.ศ. 2557
4 ผลการใช้รูปแบบการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 การพัฒนาอัลกอริทึมเพื่อระบุตำแหน่งอุปกรณ์สื่อสารไร้สายที่อยู่ภายในอาคาร
6 การศึกษาเทคนิคการประสานเวลาในเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย
7 การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อปริมาณน้ำนองสูงสุดของลุ่มน้ำพองตอนล่างและลุ่มน้ำสาขา
8 การกำจัดสารอินทรีย์ในน้ำชะขยะด้วยกระบวนการเฟนตัน
9 การศึกษาปัญหาในกระบวนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 การศึกษาความสัมพันธ์ของอบุบัติการณ์ความเสี่ยงในโรงพยาบาล
11 การสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์จากเปลือกหอยเชอรี่
12 การศึกษาการไหลของผู้ป่วยในคลีนิคเวชศาสตร์ทั่วไป แผนกผู้ป่วยนอก กรณีศึกษา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
13 ความสัมพันธ์ระหว่างรอยเท้าและลักษณะบุคคลในงานนิติวิทยาศาสตร์ของประชากร จังหวัดขอนแก่น
14 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น"
ปี พ.ศ. 2556
15 การแสวงหาความช่วยเหลือของเด็กวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
16 การคัดเลือกและการหาสภาวะที่เหมาะสมของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงซึงแยกได้จากน้ำเสีย เพื่อผลิตแคโรทีนนอยด์ และการบ่งเอกลักษณ์แบคทีเรีย
17 การออกแบบ สร้าง และทดสอบเครื่องเพรสขึ้นรูปโลหะขนาดเล็ก ที่มีแรงกดไม่เกิน 10 ตัน แบบมีดายน์คูชั่น
18 สมบัติของกาวติดไม้จากโคพอลิเมอร์อีพอกซี/น้ำมันเม็ดมะม่วงหิมพานต์เสริมแรงด้วยนาโนซิลิกา
19 การเปรียบเทียบเยื่อกั้นโพลีคาโพรแลคโตนที่เคลือบและไม่เคลือบด้วยโพลิ - 4 - สไตรีนซัลโฟนิก แอซิดโคมาเลอิคแอซิดโซเดียมซอลต์สำหรับการชักนำให้กระดูกคืนสภาพ : การศึกษาในห้องปฏิบัติการในรูปร่าง การยึดเกาะและการแบ่งตัวของเซลล์
20 การบ่งชี้ลักษณะต้านทานการหักล้มในอ้อย
21 การศึกษาความหลากหลายของลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความต้านทานต่อการหักล้มในเชื้อพันธุกรรมอ้อย
22 การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียจากห้องปฎิบัติการเคมีด้วยปฎิกิริยาเฟนตัน
23 กำลังแรงยึดไมโครเชียร์ของสารยึดติดระบบเซล์ฟเอชบนเนื้อฟันที่มีชั้นเสมียร์และไม่มีชั้นเสมียร์
24 เทคนิคใหม่สำหรับการประเมินคุณภาพน้ำเชื้อสุกรพ่อพันธุ์โดยใช้สารไฮยาลูโรนิกเอซิด
25 การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ในการเลือกทำเลที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าทางการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเน้นอ้อยเป็นหลัก
26 ประสิทธิภาพของ Regenerator ในระบบ liquid desiccant ststem
27 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการปลูกพืชหลังเก็บเกี่ยวข้าวของเกษตรกรในระบบเกษตรอาศัยน้ำฝนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย: การศึกษาที่ระดับครัวเรือนและจังหวัด
ปี พ.ศ. 2555
28 การศึกษาและพัฒนาเครื่องผลิตเชื้อเพลิงแท่งจากใบอ้อย
29 โครงการนำร่องการพัฒนาพลังน้ำขนาดเล็กเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ลุ่มน้ำชี: ระยะที่ 2
30 การผลิตแผ่นฟิล์มที่ก๊าซซึมผ่านได้จากโพลิเอทธิลีนผสมเถ้าแกลบ
ปี พ.ศ. 2551
31 การศึกษาความหลากหลายของพรรณไม้พื้นล่างของป่าเต็งรัง ป่าเต็งรัง-ไม้สน และป่าไม้ก่อ-ไม้สน ในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
32 การพัฒนาฐานข้อมูลการอ้างอิงบทความวารสารทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น