ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สนั่น จอกลอย 11
2 ศุภชัย ปทุมนากุล 9
3 Khon Kaen University 7
4 วีระ ปิยธีรวงศ์ 7
5 รัชฎา ตั้งวงค์ไชย 6
6 พัฒนา เหล่าไพบูลย์ 6
7 นาถธิดา วีระปรียากูร 6
8 สุชีลา เตชะวงค์เสถียร 6
9 บังอร ศรีพานิชกุลชัย 6
10 วิโรจน์ ภัทรจินดา 6
11 สิรินดา ยุ่นฉลาด 6
12 เกษม นันทชัย 6
13 จินตนาภรณ์ วัฒนธร 6
14 เฉลิม เรืองวิริยะชัย 6
15 สุรศักดิ์ ศิริพรอดุลศิลป์ 6
16 สมเดช กนกเมธากุล 6
17 สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน 6
18 ฐิติวรรณ ศรีเจริญ 6
19 กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม 6
20 จินตนา ศรีผุย 5
21 แคทรียา สุทธานุช 5
22 ผกาวดี แก้วกันเนตร 5
23 วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์ 5
24 รัศมี สุวรรณวีระกำธร 5
25 อัมพร แซ่เอียว 5
26 สมปอง ธรรมศิริรักษ์ 5
27 ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย 5
28 รัชพล สันติวรากร 5
29 สุธาสินี เนรมิตตกพงศ์ 5
30 ธีรศักดิ์ สมดี 5
31 ปริญญา จินดาประเสริฐ 5
32 ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร 5
33 พรเทพ ถนนแก้ว 4
34 ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ 4
35 จอมใจ พีรพัฒนา 4
36 บวรศักดิ์ ลีนานนท์ 4
37 กิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย 4
38 ยุพา หาญบุญทรง 4
39 นิวัฒ เสนาะเมือง 4
40 จิรวัฒน์ สนิทชน 4
41 สมาน เทศนา 4
42 กมล เลิศรัตน์ 4
43 ปาพจน์ เจริญอภิบาล 4
44 อารยา อารมณ์ฤทธิ์ 4
45 ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ 4
46 ฉวี เย็นใจ 4
47 ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย 4
48 วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์ 4
49 สิทธิพงษ์ อำนวยพานิชย์ 4
50 นิธิมา เคารพาพงศ์ 4
51 สมชาย ปิ่นละออ 4
52 อัชฌา บุญมี 4
53 ละออศรี เสนาะเมือง 4
54 นฤมล แสงประดับ 4
55 วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ 4
56 ศักดา ดาดวง 4
57 อัจฉราภรณ์ ภักดี 4
58 เสรี วงส์พิเชษฐ 4
59 มนต์ชัย ดวงจินดา 4
60 ชัญญา อภิปาลกุล 3
61 มัลลิกา บุญมี 3
62 สุภัสร์ สุบงกช 3
63 เทวราช หล้าหา 3
64 วิเศษ นามวาท 3
65 สุพรรณี พรหมเทศ 3
66 วัชรินทร์ ลอยลม 3
67 นภา สุขใจ 3
68 ดวงรัตน์ ธงภักดิ์ 3
69 วิจิตรา ทัศนียกุล 3
70 ภัทระ แสนไชยสุริยา 3
71 พลัง สุริหาร 3
72 นุศราพร เกษมสมบูรณ์ 3
73 สิริวัฒน์ จินศิริวานิชย์ 3
74 ลักขณา เหล่าไพบูลย์ 3
75 พิพัธน์ เรืองแสง 3
76 เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์ 3
77 สมใจ ขจรชีพพันธุ์งาม 3
78 กัลยกร ขวัญมา 3
79 วิยะดา มงคลธนารักษ์ 3
80 จุฑาพร แสวงแก้ว 3
81 ศิริพร จิรวัฒน์กุล 3
82 นฤมล ลีลายุวัฒน์ 3
83 ชัชวาล อัยยาธิติ 3
84 พลสัณห์ มหาขันธ์ 3
85 นงค์นิตย์ จันทร์จรัส 3
86 วรรณภา อิชิดะ 3
87 คมศร ลมไธสง 3
88 จินดา เข็มประสิทธิ์ 3
89 เทวัญ เริ่มสูงเนิน 3
90 สุจิตรา ยังมี 3
91 กัลยา กองเงิน 3
92 ธนกร โรจนกร 2
93 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
94 ทัศนีย์ ญาณะ 2
95 มุกดา สำนวนกลาง 2
96 อังสุมาลี ผลภาค 2
97 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 2
98 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 2
99 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
100 รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล 2
101 สงครามชัย ลีทองดี 2
102 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2
103 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 2
104 อาณัติ วรรณศรี 2
105 บัณฑิต ยวงสร้อย 2
106 รัชนี สรรเสริญ 2
107 สมพงษ์ ดุลย์จินดาชบาพร 2
108 พอใจ พัทธนิตย์ธรรม 2
109 วรนุช ศรีเจษฎารักข์ 2
110 สุภาวดี ดาวดี 2
111 กชกร ดิเรกศิลป์ 2
112 สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย 2
113 บงกช นพผล 2
114 นงลักษณ์ มีทอง 2
115 ประสิทธิ์ ทองใบ 2
116 นุชรีย์ ศิริ 2
117 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 2
118 กรกช ฮามสุโพธิ์ 2
119 สุภาสินี ซีท 2
120 วิทยา อมรกิจบำรุง 2
121 จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ 2
122 ยุพิน ผาสุข 2
123 ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ 2
124 สุธีร์ รัตนะมงคลกุล 2
125 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 2
126 บุญมี ศิริ 2
127 อนันต์ หิรัญสาลี 2
128 สังคม เตชะวงค์เสถียร 2
129 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2
130 ดรุณี โชติษฐยางกูร 2
131 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
132 เริงศักดิ์ กตเวทิน 2
133 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า 2
134 เกริก ปั้นเหน่งเพ็ชร 2
135 สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ 2
136 เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล 2
137 วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ 2
138 ประภาส โฉลกพันธ์รัตน์ 2
139 สิงหนาท พวงจันทน์แดง 2
140 Kamolnut Muangyim 2
141 กมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม 2
142 Pattapong Kessomboon 2
143 ปัตพงษ์ เกษมสมบูรณ์ 2
144 สุรชัย สมผดุง 2
145 ผดุงขวัญ จิตโรภาส 2
146 สุรเดช พลเสน 2
147 สาธิต อดิตโต 2
148 สุภร กตเวทิน 2
149 สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์ 2
150 สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ 2
151 อาริยา รัตนทองคำ 2
152 พัฒนาวิไล อินใหม 2
153 นิชา เจริญศรี 2
154 สมเพ็ชร จุลลาบุดดี 2
155 นันทรัตน์ โฆมานะสิน 2
156 ศักดิ์ดา คำจันทร์ 2
157 กุลนภา ฟู่เจริญ 2
158 ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ 2
159 พัชรี เจียรนัยกูร 2
160 กาญจนา เศรษฐนันท์ 2
161 สุพรรณ ฟู่เจริญ 2
162 นิภา มิลินทวิสมัย 2
163 เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์ 2
164 สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์ 2
165 พิศมัย มะลิลา 2
166 วิชชา เฟื่องจันทร์ 2
167 พวงรัตน์ ยงวณิชย์ 2
168 โสภณ บุญลือ 2
169 สุมนทิพย์ บุนนาค 2
170 สุรางคนา มาตย์วิเศษ 2
171 อัญชุลี ฉวีราช 2
172 วัฒนา พัฒนากูล 2
173 พรพิมล เจียระนัยปรีเปรม 2
174 พีระพล สุขอ้วน 2
175 วิทยา เงินแท้ 2
176 ไฉนพร ด่านวิรุทัย 2
177 ธิดารัตน์ บุญมาศ 2
178 บรรจบ ศรีภา 2
179 เสาวนิต ทองพิมพ์ 2
180 ชัยศิริ วงศ์คำ 2
181 ขวัญใจ กนกเมธากุล 2
182 ประสาร สวัสดิ์ซิตัง 2
183 กนกวรรณ แสนไชยสุริยา 2
184 ศรัณย์ เกียรติมาลีสถิตย์ 2
185 โสรัจสิริ เจริญสุดใจ 2
186 สุภาพร มัชฌิมะปุระ 2
187 ศิริลักษณ์ อนันต์ณัฐศิริ 2
188 วันชัย มาลีวงษ์ 2
189 วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ 2
190 อุบล ชาอ่อน 2
191 กนกวรรณ จารุกำจร 2
192 เกียรติ แสงอรุณ 2
193 ประสาน ตังควัฒนา 2
194 สุหัทยา บุญมาก 2
195 วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ 2
196 จันทนา บุญยะรัตน์ 2
197 สุรชัย จันทร์จรัส 2
198 โสพิศ วงศ์คำ 2
199 ชุติมา หาญจวณิช 2
200 ทิพาพร กาญจนราช 2
201 สุพร นุชดำรงค์ 2
202 somporn katekaew 2
203 ยานี ตรองพาณิชย์ 2
204 สมพร เกษแก้ว 2
205 ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์ 2
206 ปรียา หวังสมนึก 2
207 นภาพร ลิขิตวงศ์ขจร 2
208 ศิริลักษณ์ ศุทธชัย 2
209 ก่อพงษ์ พลโยราช 2
210 Nusaraporn Kessomboon 2
211 อภิโชค ตั้งตระการ 2
212 เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง 2
213 พรจักร ศรีพัชราวุธ 1
214 วุฒิพงศ์ อาจริยอาจอง 1
215 พรหม ผูกดวง 1
216 ไพโรจน์ มูลตระกูล 1
217 วิยะดา หาญชนะ 1
218 ธนากร ธนวัฒน์ 1
219 วรินทร์ ลำพุทธา 1
220 Prom Pookduang 1
221 มานิดา สว่างเนตร 1
222 สุวลี โล่วิรกรณ์ 1
223 วิวัธน์ ยังดี 1
224 ธีรศักดิ์ คำวรรณะ 1
225 ประสบสุข ศรีแสนปาง 1
226 สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์ 1
227 ธีระพงษ์ พวงมะลิ 1
228 ประนอม จันทรโณทัย 1
229 พงษ์เดช สารสาร 1
230 สุเทพ ทักษิณาเจนกิจ 1
231 ดำริ เศรษฐจินดา 1
232 ชัยธัช รักราชการ 1
233 ปณัทพร เรืองเชิงชุม 1
234 สุทธิดา สักทอง 1
235 คณิต วิชิตพันธุ์ 1
236 อรุณนี สังกา 1
237 อนันต์ พลธานี 1
238 ชูศักดิ์ คุปตานนท์ 1
239 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
240 กมลพร กรมขันธ์ 1
241 พิชัย บุญมาหนองคู 1
242 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
243 มัลลิกา ศรีสุธรรม 1
244 นฤมล แก้วจำปา 1
245 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 1
246 จุรีรัตน์ ลิมปวิทยากุล 1
247 วราภรณ์ ภูตะลุน 1
248 ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช 1
249 สมชาย สุริยะไกร 1
250 ศรีสมพร ปรีเปรม 1
251 สุณี เลิศสินอุดม 1
252 ไพรัตน์ ศรแผลง 1
253 คณิต ชูคันหอม 1
254 สุพัตรา ปรศุพัฒนา 1
255 นริศร นางาม 1
256 วิรัช เรืองศรีตระกูล 1
257 สุรสิทธิ์ อ้วนพรมมา 1
258 ปราโมทย์ มหคุณากร 1
259 สมบูรณ์ แสงมณีเดช 1
260 จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด 1
261 เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง 1
262 ขวัญเกศ กนิษฐานนท์ 1
263 นุศรา สุระโคตร 1
264 เจษฎา จิวากานนท์ 1
265 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 1
266 สมชาย ชวนอุดม 1
267 พงษ์เดช สารการ 1
268 สุพรรณิกา พุทธชาลี 1
269 พรพรรณ สกุลคู 1
270 จักรพันธ์ ด้วงคำจันทร์ 1
271 รุจิรา ดวงสงค์ 1
272 กองพัน คุ้มไข่น้ำ 1
273 ประเสริฐ ถาวรดุลย์สถิตย์ 1
274 ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ 1
275 บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล 1
276 กาญนิถา ครองธรรมชาติ 1
277 ไชยพัศร์ ธำรงยศวิทยากุล 1
278 ประวิทย์ บุตรอุดม 1
279 ณิตชาธร ภาโนมัย 1
280 นิรมล เมืองโสม 1
281 อรัญ จันทร์ลุน 1
282 ศิริพร คำสะอาด 1
283 สุคนธ์ทิพย์ อาวัชนาการ 1
284 มานพ คณะโต 1
285 อนันต์ วงเจริญ 1
286 อุษณีย์ พึ่งปาน 1
287 สาวิตรี อัษณางค์กรชัย 1
288 นพดล กรรณิกา 1
289 สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 1
290 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
291 อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา 1
292 อภินันท์ อร่ามรัตน์ 1
293 ฝากจิต ลาภจิตร 1
294 ธนา ราษฎร์ภักดี 1
295 ชาญณรงค์ สายแก้ว 1
296 ยศ บริสุทธิ์ 1
297 พัชรี สุริยะ 1
298 วีระ ภาคอุทัย 1
299 เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ 1
300 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
301 ภาณุพล หงษ์ภักดี 1
302 Dusadee Ayuwat 1
303 ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์ 1
304 ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ 1
305 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
306 อุบล ตังควานิช 1
307 ปฐมทรรศน์ ศรีสุข 1
308 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 1
309 ดุษฎี อายุวัฒน์ 1
310 ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย 1
311 ชานนท์ ลาภจิตร 1
312 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 1
313 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม 1
314 ชุติพงศ์ อรรคแสง 1
315 ปรเมศ บรรเทิง 1
316 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยวิทยาศษสตร์สาธารณสุข 1
317 ปฏิมาพร พึ่งชาญชัยกุล 1
318 สจี กัณหาเรียง 1
319 สมเกียรติ เหลืองไพรินทร์ 1
320 Banchorn Kaewsong 1
321 ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส 1
322 สามารถ มูลอามาตย์ 1
323 วิเชียร เกิดสุข 1
324 นงลักษณ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
325 ปิยะฉัตร พัชรานุฉัตร 1
326 อมร สุวรรณนิมิตร 1
327 พีระศักดิ์ ศรีฤาชา 1
328 ปัตพงษ์ เกษตรสมบูรณ์ 1
329 รศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม 1
330 วุฒิไกร บุญคุ้ม 1
331 สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน 1
332 Natteeda Verapheyakun 1
333 บัญชร แก้วส่อง 1
334 สุธี วงศ์มณีประทีป 1
335 อังสนา ใจแน่น 1
336 สุภาณี พิมพ์สมาน 1
337 Bampenchirt Sangchati 1
338 Mahidol University 1
339 วาสินี วิเศษฤทธิ์ 1
340 วิชัย ลีลาวัชรมาศ 1
341 สุพรรณิการ์ เรืองศรี 1
342 อเนก ชยสดมภ์ 1
343 ดุษฎี หอมดี 1
344 บำเพ็ญจิต แสงชาติ 1
345 สง่า ไฝเจริญมงคล 1
346 สุปรีดา อดุลยานนท์ 1
347 อุทัยวรรณ อารยะตระกูลลิขิต 1
348 พีรพงศ์ กุประดิษฐ์ 1
349 สกุลรัตน์ อุษณาวรงค์ 1
350 Vichiar Kerdsuk 1
351 สุพัตรา ชาติบัญชาชัย 1
352 ธีรชัย หายทุกข์ 1
353 ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ์ 1
354 สุรัสวดี มรรควัลย์ 1
355 ภิญญ์ฑิตา มุ่งการดี 1
356 ไปรยา เฉยไสย 1
357 อรวรรณ บุราณรักษ์ 1
358 เทอดศักดิ์ คำเหม็ง 1
359 อุไรวรรณ ชัชวาลย์ 1
360 อัครานี ทิมินกุล 1
361 สุทธิพรรณ กิจเจริญ 1
362 สาวิตรี วันเพ็ญ 1
363 ขนิษฐา จิตแสง 1
364 ยุวรัตน์ เงินเย็น 1
365 ชัยภัทร เครือหงส์ 1
366 พรทิพย์ ปิ่นละออ 1
367 ไมตรี ปะการะสังข์ 1
368 วัณทนา ศิริธราธิวัตร 1
369 วรวรรณ ชุมเปีย 1
370 ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ 1
371 กุลศิริ เสนาวงศ์ 1
372 วีระชัย สาระคร 1
373 กฤตยา แสวงเจริญ 1
374 วัชรินทร์ คล่องดี 1
375 เกศินี สราญฤทธิชัย 1
376 สมนึก วรวิเศษ 1
377 ณัฐพงษ์ อารีมิตร 1
378 ขนิษฐา วรธงชัย 1
379 นรากร คณาศรี 1
380 นันทกานต์ วงศ์เกษม 1
381 สุนันทา กิ่งไพบูลย์ 1
382 สมโภชน์ สุดาจันทร์ 1
383 เกียรติสุดา นาคประสิทธิ์ 1
384 อรุณวดี ชนะวงศ์ 1
385 นภัสถ์ ไตรโรจน์ 1
386 คณิต มุกดาใส 1
387 กันยรัตน์ โหละสุต 1
388 โชติชนะ วิไลลักขณา 1
389 พัชราภรณ์ เจนใจวิทย์ 1
390 พรทิพย์ บุญพวง 1
391 อำพา เหลืองภิรมย์ 1
392 มณีรัตน์ ภัทรจินดา 1
393 วิพร เสนารักษ์ 1
394 วิไล เกิดผล 1
395 เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต 1
396 อมรรัตน์ มีสวาสดิ์ 1
397 วัฒนชัย ล้นทม 1
398 สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์ 1
399 สมหญิง ลีลาทรัพย์เจริญ 1
400 สุภัทรา ปลื้มกมล 1
401 ละเอียด นาคกระแสร์ 1
402 อนุสรณ์ ชินสุวรรณ 1
403 อัครพล จันทร์อ่อน 1
404 มานิตย์ โฆษิตตระกูล 1
405 สมจิตร เมืองพิล 1
406 โกวิท คำพิทักษ์ 1
407 ผกาพรรณ เกียรติชูสกุล 1
408 บัณฑิต ชุมวรฐายี 1
409 นันทวัน ฤทธิ์เดช 1
410 พลพันธ์ บุญมาก 1
411 พัชรี บุญศิริ 1
412 ชุลี โจนส์ 1
413 กาญจนา เลิศมีมงคลชัย 1
414 ทิพยา เอกลักษณานันท์ 1
415 วรรณดี บัญญัติรัชต 1
416 ชนกพร เผ่าศิริ 1
417 จริยา ชมวารินทร์ 1
418 พนาวัลย์ หมู่โสภณ 1
419 แจ่มใส เพียรทอง 1
420 ณิชานันทน์ ปัญญาเอก 1
421 พิทักษ์ นาสมใจ 1
422 จิตภินันท์ ศรีจักรโคตร 1
423 ดลฤดี หอมดี 1
424 สุกัลยา อมตฉายา 1
425 ราตรี ทวิชากรตระกูล 1
426 สุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์ 1
427 นงนุช เอื้อบัณฑิต 1
428 สุภาภรณ์ ผดุงกิจ 1
429 อมรรัตน์ จำเนียรทรง 1
430 สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด 1
431 พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์ 1
432 วิชุดา ไชยศิวามงคล 1
433 พิสิฎฐ์ เจริญสุดใจ 1
434 turenjai doolgindachbaporn 1
435 สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ 1
436 ลำใย ณีรัตนพันธุ์ 1
437 วิรงรอง มงคลธรรม 1
438 ปราโมทย์ ครองยุทธ 1
439 เพ็ญประภา เพชระบูรณิน 1
440 อลงกต เอมะสิทธิ์ 1
441 กัลยาณี สวรรยาวิสุทธิ์ 1
442 ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ 1
443 ถาวร มิ่งสกุล 1
444 เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์ 1
445 นรินทร์ จันทร์ศรี 1
446 จารุวรรณ คำพา 1
447 ธนาคาร นะศรี 1
448 นฤมล เจริญศิริพรกุล 1
449 กุณฑล วิชาจารย์ 1
450 ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล 1
451 กรแก้ว จันทภาษา 1
452 กุลธิดา เวทีวุฒาจารย์ 1
453 อาทิตย์ ศิลป์ศิริวานิชย์ 1
454 ฉันทนา อารมย์ดี 1
455 ดวงกมล เลียวกิตติกุล 1
456 บรรจง เขื่อนแก้ว 1
457 เตือนใจ ดุลย์จินดาชบาพร 1
458 พุธษดี ศิริแสงตระกูล 1
459 ปราณี ธีรโสภณ 1
460 เด่นพงษ์ สุดภักดี 1
461 บุษบา สมใจวงษ์ 1
462 ปัทมา สุริต 1
463 นำพล มหายศนันท์ 1
464 จันทร์ทิพย์ ช่วยเงิน 1
465 สุวัตร นานันท์ 1
466 ชนกนันท์ สุขกำเนิด 1
467 นิลุบล รุจิรประเสริฐ 1
468 ชนกฤทัย ชื่นอารมณ์ 1
469 อังคณา บุญยืด 1
470 จินตนา สุวิทวัส 1
471 ธเนศ เสถียรนาม 1
472 นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์ 1
473 นิลาวรรณ ฉันทะปรีดา 1
474 ธันยดา พรรณเชษฐ์ 1
475 ปิโยรส จิระวัฒนา 1
476 นิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์ 1
477 อารีย์ นัยพินิจ 1
478 ไพบูลย์ สิทธิถาวร 1
479 อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์ 1
480 ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ 1
481 จักรชัย โสอินทร์ 1
482 วิไลวรรณ กฤษณะพันธ์ 1
483 รศ. ดร. จักรชัย โสอินทร์ 1
484 วรวีร์ ชาครียรัตน์ 1
485 เยาวนุช รักสงฆ์ 1
486 ประเสริฐ จักโขบลมาศ 1
487 สุจินต์ บุรีรัตน์ 1
488 อภิวัฒน์ ชมภูสอ 1
489 วัชรี แซ่ตั้ง 1
490 ฐิรชญา มณีเนตร 1
491 กฤตพา แสนชัยธร 1
492 นุสรา สุวรรณโชติ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 22
3 2554 322
4 2553 304
5 2552 20
6 2551 6
7 2550 49
8 2549 23
9 2548 16
10 2547 13
11 2546 24
12 2545 51
13 2544 3
14 2542 1
15 1086 1
16 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 สารสกัดจากใบเครือหมาน้อยเพิ่มระดับโปรแลคตินและการดูดซึมแคลเซียมที่ลำไส้เล็กของหนูเม้าส์
ปี พ.ศ. 2555
2 การกระจายพันธุ์ และศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของเมล็ดพืชในพื้นที่ชุ่มน้ำบริเวณลุ่มน้ำพอง และลุ่มน้ำชี จังหวัดขอนแก่น
3 การศึกษา genotype ของเชื้อ Mycobacterium tuberculosis ที่แยกได้จากผู้ป่วยใน จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธี MIRU-VNTR typing
4 การกำจัดสารประกอบไฮโดรคาร์บอนโดยใช้ไซยาโนแบคทีเรีย II
5 การแพร่กระจายสารหนูในสิ่งแวดล้อมของดินและน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงเหมืองทอง II
6 การจัดการลุ่มน้ำโดยการวางแผนเชิงพื้นที่และการประเมินแบบสหัสวรรษ II
7 แบบจำลองคุณภาพน้ำเพื่อการจัดการคุณภาพน้ำลำน้ำพอง II
8 การลดการก่อตัวของไตรฮาโลมีเทนในกระบวนการผลิตน้ำประปา II
9 การสังเคราะห์ไดเมทิลอีเทอร์เพื่อเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกใหม่ II
10 การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตเยื่อกระดาษด้วยกระบวนการออกซิเดชันขั้นสูง II
11 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำโดยเมทานอลสภาวะเหนือวิกฤต II
12 การศึกษาเปียบเทียบเสถียรภาพสีของกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดดั้งเดิมกับเรซินมอดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์
13 ผลของกระบวนการให้ความร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและคุณภาพของข้าวโพดลูกผสมฝักเล็ก II
14 การแช่แข็งและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพในระหว่างการเก็บรักษาของข้าวโพดหวานพันธุ์ลูกผสมฝักเล็ก II
15 การจำแนกชนิดของสารประกอบฟีนอลิค กิจกรรมการเป็นสารต้านออกซิเดชั่น และผลของการทำให้สุกต่อปริมาณสารสำคัญในข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมสีม่วง II
16 คุณสมบัติการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของใบมะรุมต่อการเพิ่มผลผลิตของปลาโมง (Pangasius bocourti) II
17 ความยืนหยัดของการปลูกผักอินทรีย์: กรณีศึกษาการปลูกผักอินทรีย์ของบ้านซำสูง
18 ความสัมพันธ์ของแมลงและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในดินกับการใช้ประโยชน์นำกากส่าในพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สาคัญในลุ่มน้าพอง
19 ความหลากหลายของแมลงศัตรูพืชและพืชกาจัดแมลงในพื้นที่ป่าชุมชน (โครงการ อพ. สธ.) จังหวัดขอนแก่น เพื่อการใช้ประโยชน์ของชุมชน
20 การควบคุมโรคโคนเน่าของแก่นตะวัน (Helianthus tuberosus) โดยวิธีประสมประสาน II
21 การวิเคราะห์การทำงานของกล้ามเนื้อในการทำนาเพื่อเป็นตัวบ่งชี้ความชำนาญของเกษตรกร
22 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปูนาเพื่อเป็นอาหารสุขภาพ II
23 การพัฒนาเครื่องโปรยกรองชีวภาพเพื่อป้องกันการอุดตันในการบำบัดอากาศเสีย II
ปี พ.ศ. 2554
24 การคัดแยกและประเมินศักยภาพจุลินทรีย์ที่ใช้น้ำตาลไซโลสเพื่อพัฒนาการผลิตเอทานอลจากวัสดุลิกโนเซลลูโลส
25 การพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลจากวัสดุลิกโนเซลลูโลสโดยใช้ Candida shehatae TISTR 5843
26 การใช้เศษวัสดุเป็นมวลรวมหยาบในคอนกรีตพรุน
27 การสะสมเชิงชีวภาพของสารหนูในสัตว์น้ำจืดจากแม่น้ำเลย
28 การใช้ RNAI Technology เพื่อป้องกันการติดเชื้ออหิวาต์สุกรในสุกรที่เสี่ยงต่อการได้รับเชื้ออหิวาต์สุกรและทำลายเชื้ออหิวาต์สุกรในสุกรที่ติดเชื้ออหิวาต์สุกร
29 การประเมินผลกระทบของสารพิษปนเปื้อนในน้ำและอาหารต่อสุขภาพสัตว์น้ำ
30 การศึกษาผลกระทบของสารพิษจากเชื้อราที่ปนเปื้อนในอาหารโคนมต่อการผลิตน้ำนมโคคุณภาพ
31 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบคทีเรียบ่งชี้ ต่อการปนเปื้อนแคมไพโลแบคเตอร์จากน้ำใช้ในฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ
32 การศึกษาภาวะกีบอักเสบในโคนมต่อผลผลิตคุณภาพน้ำนมการสืบพันธุ์และแนวทางป้องกัน II
33 การตั้งตำรับยาเฉพาะที่จากน้ำมันหอมระเหยสมุนไพรไทยสำหรับรักษาโรคผิวหนังสุนัขสาเหตุจากเชื้อรา
34 การศึกษาความชุกและผลต่อประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ์ของการติดโรค บลูทังก์ในโคนมไทย
35 ความชุกและการกำจัดตัวอ่อนระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ในปลาสดและปลาส้มด้วยอุณหภูมิเยือกแข็ง II
36 ระดับอิมมูโนโกลบูลิน ในผู้ป่วย 22q11.2 deletion syndrome ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
37 การประเมิน S value ในการถ่ายภาพทรวงอกท่า PA จากระบบการสร้างภาพรังสีด้วยคอมพิวเตอร์ (Computed radiography) จากข้อมูลผู้ป่วยที่รับบริการในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
38 บทบาทของระบบต้านออกซิเดชันในมะเร็งท่อน้ำดีต่อการพยากรณ์โรค การดื้อต่อยา และเป้าหมายการออกฤทธิ์ยา II
39 การพัฒนาวิธีการตรวจสอบการทำงานของยีน cathepsin B, cathepsin D และ tetraspanin ของพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini โดยใช้เทคนิค RNA interference II
40 การเพิ่มฤทธิ์ต้านมะเร็งของยาเคมีบำบัด ในเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดี โดยการใช้ DHMEQ, novel Nuclear factor-kappa B inhibitor
41 การตรวจแบบแผนไกลแคนในซีรัมที่สัมพันธ์กับมะเร็งท่อน้ำดีด้วยวิธีเลคตินบลอทติ้ง
42 แบบแผนการแสดงออกและบทบาทของโปรตีน STATs ในกระบวนการก่อมะเร็งท่อน้ำดีที่เกี่ยวข้องกับโรคพยาธิใบไม้ตับเพื่อการวินิจฉัยและป้องกัน II
43 การแสดงออกของไมโครอาร์เอ็นเอที่เกี่ยวข้องกับวิถี COX-2/PGE2 ในโรคมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับการติดพยาธิใบไม้ตับเพื่อการวินิจฉัยและป้องกัน II
44 การพัฒนาแบบจำลองในหนูแฮมสเตอร์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพสารต้านมะเร็งสำหรับรักษามะเร็งท่อน้ำดี
45 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากผักพื้นบ้านที่มีผลต้านแผลในกระเพาะอาหาร II
46 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดไขมันจากมะรุม II
47 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะเชิงนิเวศของพื้นที่ดินเค็มกับปริมาณผลผลิตทางการเกษตร II
48 โครงการวิเคราะห์พื้นที่อ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อม ลุ่มน้ำสงครามตอนล่าง II
49 โครงการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ II
50 การวางแผนการใช้ที่ดินด้านเกษตรกรรมเชิงบูรณาการด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
51 โครงการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่มีผลกระทบต่อการอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ำ II
52 โครงการจัดทำระบบเฝ้าระวังและติดตามพื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติ: อุทกภัย และภัยแล้ง II
53 การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา: ชุมชนนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
54 แบบจำลองอุปสงค์การท่องเที่ยวไทย
55 ประยุกต์ใช้ต้นทุนฐานกิจกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร: กรณีศึกษาในประเทศไทย II
56 ผลกระทบของปัจจัยของปัจจัยด้านบรรษัทภิบาลต่อาวะล้มละลายของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
57 การวัดประสิทธิภาพของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
58 การบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม
59 การประมาณการณ์ผลผลิตและการประยุกต์ใช้ในการวางแผนการผลิต II
60 การจัดการโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์จากไก่ II
61 พลวัตเชิงระบบเพื่อการวางแผนสินค้าเกษตร II
62 การประยุกต์ด้านการตลาดของการตรวจสอบย้อนกลับของเนื้อสัตว์ II
63 กระบวนทัศน์ที่ยั่งยืนของภาคธุรกิจภายหลังการเมือง
64 สมบัติแม่เหล็กของอนุภาคนาโน LSTO บริสุทธิ์และเจือด้วยโลหะทรานสิชันเตรียมโดยกระบวนการสลายด้วยความร้อนและไฮโดรเทอร์มอล II
65 การประดิษฐ์และสมบัติของอนุภาคและเส้นใยนาโนไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่มีสารแทนที่ในโครงสร้าง II
66 การผลิตและพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิง II
67 การปลดปล่อยยาโดยใช้แสงจากองค์ประกอบของไมเซลล์และอนุภาคตะดับนาโนของทอง
68 การสังเคราะห์และสมบัติทางเทอร์โมอิเล็กทริกส์ของ Zn4Sb3 เตรียมโดยวิธีไฮโดรเทอร์มอล II
69 การพัฒนาวัสดุและประยุกต์ใช้พอลิเมอร์นำไฟฟ้าเพื่อทำเป็นขั้วเคาเตอร์สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง II
70 การศึกษาสมบัติเชิงโครงสร้างและสมบัติเชิงอิเล็กทรอนิกส์ของวัสดุนาโนด้วยวิธีการคำนวณเชิงคอมพิวเตอร์ II
71 การพัฒนาวัสดุคาร์บอนเพื่อเป็นขั้วอิเล็กโทรดสำหรับสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ II
72 การสังเคราะห์อนุภาคแม่เหล็กนาโนเคลือบผิวด้วยคาร์บอนโดยวิธีดิสชาร์จทางไฟฟ้าและอุลตราโซนิกคาวิเตชั่น (ultrasonic cavitation)
73 การศึกษาเชิงคำนวณของการดูดซับไฮโดรเจนใน Zeolotic imidazolate frameworks เพื่อเป็นวัสดุกักเก็บพลังงาน
74 การสังเคราะห์วัสดุผงที่มีขนาดอนุภาคระดับนาโนเมตรและสมบัติทางไดอิเล็กตริกของวัสดุไจแอนต์ไดอิเล็กตริก
75 การเตรียมและวิเคราะห์สมบัติทางไฟฟ้าเคมีของสารประกอบออกไซด์เพื่อใช้ทำขั้วไฟฟ้าของลิเที่ยมไอออนแบตเตอรี่ II
76 การสังเคราะห์และคุณสมบัติทางเทอร์โมอิเล็กทริกของฟีล์มบาง CeyFexCo4-xSb12 ที่เตรียมโดยเทคนิค Pulsed DC Sputtering
77 การคำนวณโครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์และคุณสมบัติเชิงแสงของ InAs/CdSe นาโนคริสตัลแบบ core/shell : การศึกษาขั้นเบื้องต้นเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูง
78 การศึกษาทางระบาดวิทยาของความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน MTHFR ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี: ความสัมพันธ์กับการรักษา คุณภาพชีวิตและการรอดชีพ II
79 ปัจจัยที่มีผลต่อการเสียชีวิตในคนไทยในภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของโลก
80 ปัจจัยป้องกันการดื่มแอลกอฮอล์ในนักกีฬาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
81 ผลของการบริโภคน้ำสำรองต่อระดับไขมันในเลือด(cholesterol และ triglyceide) ในบุคลากร
82 การจัดการปัญหาความขัดแย้งการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ลุ่มน้ำ II
83 การพัฒนาสูตรตำรับยาเม็ดอมจากสารสกัดมะรุม และ การควบคุมคุณภาพ II
84 การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากขิงในการลดอาการคลื่นไส้ อาเจียน สำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักาด้วยยาเคมีบำบัด II
85 ประสิทธิผลของน้ำนมแพะต่อเซลล์ผิวหนังและการนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
86 การผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีต่อสาร asiaticoside และพัฒนาวิธีวิเคราะห์ด้วยวิธีทางอิมมูโนโลยีเพื่อควบคุมคุณภาพสมุนไพรบัวบก
87 การสังเคราะห์และทดสอบฤทธิ์ต้านการชักเบื้องต้นของอนุพันธ์ 6,8-ไดเมททอกซี-3-เมทิล-1-(4'-คลอโรฟีนิล)-2,3,4-เททระไฮโดรไฮโซควิโนลิน
88 การพัฒนาแป้งข้าวด้วยวิธีการใช้ด่างในสภาวะที่มีแอลกอฮอล์เพื่อใช้เป็นสารช่วยในการเตรียมผลิตภัณฑ์สุขภาพรูปแบบเม็ด II
89 การเพิ่มการซึมผ่านยาเมทโธเทรกเสตโดยใช้รีเวิร์สไมเซลล์เป็นระบบนำส่งผ่านทางผิวหนัง
90 การนำกากเหลือจากเมล็ดมะรุมมาใช้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพและทำให้น้ำสะอาด II
91 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากฟักข้าว II
92 การศึกษาผลของผลิตภัณฑ์สุขภาพจากส่วนผสมสมุนไพร 3 ชนิด ต่อความจำและการเรียนรู้ II
93 การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารซัลโฟราเฟนจากพืชตระกูลผักกาด II
94 การศึกษาศักยภาพและกลไกออกฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดจากกากงา II
95 การพัฒนากลยุทธ์และเครื่องมือในการส่งเสริมองค์ความรู้ การตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้ยาและความถูกต้องในการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากยาของผู้ป่วย
96 การพัฒนาแผ่นฟิล์มยืดเกาะเยื่อเมื่อกของเมลาโตนินสำหรับการนำส่งทางกระพุ้งแก้ม
97 การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผักพื้นบ้านแคลเซียมสูงที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค II
98 การเตรียมและการศึกษาคุณลักษณะทางเคมีฟิสิกส์ของฟิล์มผสมไคโตซาน-กัมอารบิก
99 การออกแบบและการสังเคราะห์สารใหม่ที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะซิทิลโคลินแอสเตอเรสและฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่น II
100 การออกแบบและการสังเคราะห์สารใหม่ที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะซิทิลโคลินแอสเตอเรสและฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่น
101 การพัฒนาระบบนำส่งยาเพื่อป้องกันและรักษาโรคฟันผุ II
102 การพัฒนาสารเมือกเมล็ดแมงลักเพื่อเป็นสารช่วยยึดเกาะและสารช่วยแตกตัวในผลิตภัณฑ์เม็ดเสริมอาหาร II
103 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากข้าวสายพันธุ์พื้นเมืองที่มีสี II
104 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากผลไม้พื้นเมืองที่มีสี และซังข้าวโพดสีดำ II
105 ศักยภาพของสมุนไพรแห้งต่อการควบคุมการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับภาวะเครียดออกซิเดชั่นและวิถีชีวสังเคราะห์ของฮอร์โมนเพศในหนูไมซ์
106 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกออกกำลังกายของนักศึกษากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
107 การศึกษาบทบาทของ pre-miRNA-886 ในการติดเชื้อไวรัสเดงกี่
108 การเปลี่ยนแปลงความสามารถทางกายและคุณภาพชีวิตอุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนและการล้มของผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง 1 ปีหลังออกจากโรงพยาบาล
109 การทำงานของ T cell และ NK cell ในช่วงวัยต่างๆ ของมนุษย์ต่อการตอบสนองต่อเชื้อ Burkholderia pseudomallei
110 ผลของการบริโภคผงชูรสต่อตับอ่อนหนูแรท
111 กระบวนการแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี: กลไกและการยับยั้ง II
112 การศึกษาและวิเคราะห์จีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง ไบโอฟิลม์
113 ระบาดวิทยาและชีววิทยาโมเลกุลของเชื้อ Burkholderia pseudomallei ในผู้ป่วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย II
114 การพัฒนาชุดตรวจอย่างด่วนสำหรับการหาเชื้อ Burkholderia pseudomalleiจากตัวอย่างเลือดด้วยเทคโนโลยี การคัดแยกด้วยเม็ดบีดส์-โมโนโคลนัลแอนติบอดี ในสนามแม่เหล็ก
115 ศักยภาพและกลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัดใบมะรุมในการลดความรุนแรงและเร่งการฟื้นคืนสภาพการทำงานของเส้นประสาท II
116 การเจริญเติบโตและผลของยาพราซิควอนเทลต่อระยะเมตาเซอร์คาเรียของพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ในปลาตะเพียน II
117 พยาธิชีววิทยาโมเลกุลของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีจากสัตว์ทดลองสู่มนุษย์เพื่อใช้ในการวินิจฉัยและการป้องกัน II
118 การสำรวจการปนเปื้อนของพยาธิใบไม้ตับในอาหารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และกรรมวิธีการปรุงอาหารให้ปลอดภัยจากการติดพยาธิใบไม้ II
119 การศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลาที่ใช้ในการรักษาระยะต่อเนื่องในผู้ป่วยโรคเมลิออยโดสิสระหว่าง 12 และ 20 สัปดาห์ด้วยยา Trimethoprim-sulfamethoxazole ร่วมกับ doxycycline II
120 โรคติดเชื้อจุลินทรีย์ที่สำคัญในแถบลุ่มแม่น้ำโขง: องค์ความรู้พื้นฐาน ชีววิทยา ระบาดวิทยา พยาธิวิทยาและภูมิคุ้มกัน การวินิจฉัย การควบคุมป้องกัน และการรักษา II
121 ผลของการออกกำลังกายต่อการหายใจและประสาทอิสระหัวใจในประชากรไทยที่ออกกำลังกายไม่เพียงพอ
122 พันธุศาสตร์ที่มีผลต่อการออกฤทธิ์และการเกิดพิษของยา รวมทั้งที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคที่พบบ่อยของประชากรในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง II
123 โรคปรสิตที่สำคัญในแถบลุ่มแม่น้ำโขง: องค์ความรู้พื้นฐาน ระบาดวิทยา ลักษณะทางคลินิก การวินิจฉัย การรักษา การป้องกัน และการประยุกต์ใช้ในชุมชน II
124 บทบาทของความหลากหลายทางพันธุกรรม การติดเชื้อไวรัสเอชพีวี และพฤติกรรม กับการเป็นมะเร็งปากมดลูกในคนไทย
125 การศึกษาจีโนม คุณลักษณะของตัวจับอย่างจำเพาะและเอนไซม์ของไวรัสที่สามารถจับและทำลาย Burkholderia pseudomallei อย่างจำเพาะ II
126 การจำแนกและศึกษาคุณลักษณะของยีนที่มีบทบาทในการก่อโรคและการดื้อยาของ Burkholderia pseudomallei II
127 การคัดเลือกสารและจุลินทรีย์ที่ส่งผลในการยับยั้งหรือส่งเสริมการเจริญของ Burkholderia pseudomallei โดยวิธีเมตาจีโนมิกส์ II
128 การประเมินภาวะหลอดเลือดแดงแข็งในประชากรไทยสูงอายุ
129 การพัฒนาชุดตรวจสำเร็จรูปเพื่อใช้วินิจฉัยโรคปริทันต์
130 การประยุกต์ใช้ตัวบ่งชี้ชีวภาพเพื่อตรวจคัดกรองโรคระบบท่อน้ำดีและตับในผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่เสี่ยงของโรคมะเร็งท่อน้ำดีในจังหวัดขอนแก่น II
131 การปรับปรุงการเคลื่อนไหวของสเปิร์มหลังการละลายด้วย EDTA: การศึกษาเปรียบเทียบ
132 โครงการนำร่องความร่วมมือควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับในประเทศลุ่มน้ำโขง II
133 ความหลากหลายทางพันธกรรมและอนุกรมวิธานของพยาธิใบไม้ตับ : ความสัมพันธ์กับอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งท่อน้ำดี และความสำคัญทางชีววิทยา
134 การตรวจสอบโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเกิดของมะเร็งท่อน้ำดีสำหรับการวินิจฉัยและป้องกันด้วยสารเคมี II
135 ผลของฟ้าทะลายโจรและพญายอต่อการติดเชื้อเอชพีวีและการแสดงออกของจีน TLR
136 การประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดชีวภาพเพื่อการวินิจฉัย-พยากรณ์โรคและทำนายการรักษามะเร็งท่อน้ำดี II
137 บทบาทของ HPV16E2 Asian(As)variant ต่อภาวะการเกิด persistent infection
138 ศักยภาพของผักพื้นบ้านในการชะลอความเสื่อมของระบบประสาทและต้านโรคสมองเสื่อม II
139 การสำรวจศักยภาพของมะรุมในการต้าน stress related disorders II
140 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพในการลดภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทที่พบในภาวะเบาหวานจากข้าวโพดสีม่วง II
141 การวิเคราะห์ระดับโมเลกุลาร์ของยีนที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของโรคและยีนดื้อยาในเชื้อวิบริโอ พาราเฮโมไลติกัสและวิบริโอ คลอลีรี ที่แยกได้จากผู้ป่วยและอาหาร
142 การจัดการทรัพยากรน้ำโดยใช้ความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ II
143 ความตรง และความเที่ยงของแบบประเมินพฤติกรรมเริ่มแรกของออทิสติกในทารกสำหรับบิดามารดา
144 การกำจัดสารประกอบไฮโดรคาร์บอนโดยใช้ไซยาโนแบคทีเรีย
145 ภาวะสุขภาพและความต้องการการดูแลมารดาวัยรุ่นตามบริบทสังคมวัฒนธรรม
146 การศึกษาอิทธิพลของสภาวะขาดน้ำต่อเมแทบอลิซึมของแอนโทไซยานินในข้าวพื้นเมืองที่มีสารแอนโทไซยานินสูง II
147 ผลของการขาดน้ำในช่วงต้นฤดูปลูกต่อการสะสมโพรลีนและการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับเมแทบอลิซึมของโพรลินในใบอ้อย
148 การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าสิรินธรและไรน้ำนางฟ้าไทยที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ II
149 ผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อความหลากหลายและการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนสัตว์ในลุ่มน้ำพอง II
150 ความหลากชนิดของพรรณไม้ในพื้นที่ชุ่มน้ำ บริเวณลุ่มน้ำพองและลุ่มน้ำชี จังหวัดขอนแก่น II
151 ผลของความเครียดเกลือต่อสรีรวิทยาและปริมาณแอนโทไซยานินในใบและเมล็ดข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีแอนโทไซยานินสูง II
152 กลไกระดับโมเลกุลในการสร้างหัวและการผลิตอินนูลินในแก่นตะวัน II
153 โครงสร้างชุมชนและความผิดปกติของรูปร่างส่วนปากของหนอนแดงในแม่น้ำพอง II
154 การพัฒนาเมทริกซ์ชีวภาพสำหรบัการประเมินคุณภาพแม่น้ำแบบเร็วในแม่น้ำพอง II
155 ความหลากชนิดของราน้ำกลุ่ม Oomycetes ที่ส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงปลานิลกระชัง ในแม่น้ำพอง II
156 การแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแอนโทไซยานินในเนื้อเยื่อส่วนต่างๆ ของข้าวเหนียวดำ II
157 ผลของการใช้โปรแกรมการบำบัดความคิดและพฤติกรรมบนพื้นฐานของการเจริญสติต่อการลดระดับความซึมเศร้าและป้องกันการกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยซึมเศร้า
158 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
159 การสร้างเครื่องมือประเมินการขัดเกลาทางสังในเรื่องเพศของครอบครัวที่มีบุตรวัยรุ่น
160 กลไกทนแล้งของถั่วลิสงซึ่งสัมพันธ์กับการต้านเชื้อรา Aspergillus flavus II
161 การแยกและศึกษาเปปไทด์ที่แสดงสมบัติต้านจุลินทรีย์จากโปรตีน ไฮโดรไลเสทของเลือดจระเข้ II
162 การเปลี่ยนแปลงโครงรูปและธรรมชาติของการเป็นเปปไทด์ลูกผสมของเฮเทอโรสคอร์ไปน์ 1: ความเป็นไปได้ในเชิงอาหารเสริมภูมิคุ้มกัน II
163 การศึกษาเอนไซม์ vitamin B6 phosphate phosphatase ในเชื้อ Gelbacillus sp. Hua เพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิตวิตามินบหกทางเทคโนโลยีชีวภาพ
164 การศึกษาชนิดและความสามารถในการต้านออกซิเดชันของสารประกอบฟีโนลิคในถั่วลิสง II
165 การศึกษาเชื้อแบคทีเรียในกลุ่ม Dehalococcoides ในน้ำใต้ดินที่ปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหยในพื้นที่ปนเปื้อนที่อำเภอปากช่องและนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุฒ II
166 การศึกษาฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งของสารสกัดฟีโนลิคจากเนื้อเมล็ดและเยื่อหุ้มเมล็ดของถั่วลิสงสายพันธุ์ต่างๆ II
167 การศึกษาและวิเคราะห์สารที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในไรน้ำนางฟ้าเพื่อประโยชน์ทางอาหารและยา II
168 การศึกษาเอนไซม์ฮิสโทนดีอะเซทิลเลส ในระดับโมเลกุลของพยาธิใบไม้ตับ
169 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและระบาดวิทยาของธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง II
170 การศึกษาผลของเมลาโทนินต่อการชักนำอะพอพโทซิสในเซลล์มะเร็ง
171 บทบาทของอัลเทอร์เนตไอโซฟอร์มในยีนตระกูล p53 ต่อการทำงานของ p53 ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่ดื้อต่อการรักษา II
172 การตรวจวิเคราะห์โพลีมอร์ฟิซึมของจีนและความสำคัญทางคลินิกของ ADAMTS13 ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
173 บทบาทของจีโนมเมทิลเลชันต่อพยาธิกำเนิดของมะเร็งท่อน้ำดี II
174 การพัฒนาอนุภาคนาโนแบบพุ่งเป้าต่อลิแกนด์ของเอ็นเตจีทูดีโดยใช้ชิ้นส่วนของแอนติบอดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษามะเร็งท่อน้ำดีในห้องทดลอง II
175 การพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการเพื่อการคัดกรองและวินิจฉัยทั้งก่อนและหลังคลอดโรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง II
176 การพัฒนาระบบและเครือข่ายการควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง II
177 การผลิตเอนไซม์ไลเปส และการประยุกต์ใช้เอนไซม์ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล II
178 การใช้วิศวกรรมโปรตีนในการพัฒนาคุณสมบัติของฮีโมโกลบินสายแอลฟาจากเลือดจระเข้สายพันธุ์ Crocodylus siamensis II
179 การใช้วิธีเมตาจีโนมิกส์ในการคัดแยกเอนไซม์ย่อยสลายเซลลูโลส II
180 การย่อยสลายวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยคาร์บอกซีเมทิลเซลลูเลสและบีต้า-กลูโคซิเดสจากราและยีสต์เพื่อใช้ในการผลิตเอทานอล II
181 การแยก คัดเลือก และศึกษาคุณลักษณะของจุลินทรีย์ที่สามารถยับยั้งการเจริญของไซยาโนแบคทีเรียพิษ Microcystis aeruginosa II
182 การคัดเลือก ศึกษาคุณลักษณะ และกลไกการย่อยสลายสารพิษไมโครซีสตินซึ่งผลิตจากสาหร่ายพิษโดยแบคทีเรีย II
183 การผลิตเอนไซม์ไซลาเนสจากเชื้อราชอบร้อนเพื่อย่อยสลายวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรสำหรับการผลิตแอลกอฮอล์ II
184 การพัฒนาการผลิตไบโอดีเซลจากสาหร่ายน้ำจืดขนาดเล็กสายพันธุ์พื้นถิ่นที่มีศักยภาพสูง ภายใต้การเพาะเลี้ยงแบบสังเคราะห์แสง II
185 การพัฒนาการผลิตไบโอดีเซลจากวัสดุการเกษตรโดยยีสต์พื้นถิ่นไขมันสูง II
186 การพัฒนา การผลิตไบโอดีเซลจากวัสดุการเกษตรโดยสาหร่ายน้ำจืดขนาดเล็กสายพันธุ์พื้นถิ่นที่มีศักยภาพสูง II
187 การยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อปลานิลส่วนท้องบดขึ้นรูปโดยการใช้สารไคโตซานร่วมกับสารชีวภาพที่มีฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสีย II
188 การแปรรูปเนื้อปลานิลส่วนท้องบดขึ้นรูปเป็นอาหารเสริมสุขภาพด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ II
189 ไลเปสจากแบคทีเรียเพื่อการผลิตไบโอดีเซล II
190 แบคทีเรียสายพันธุ์ใหม่เพื่อการผลิตไบโอดีเซลอย่างมีประสิทธิภาพ II
191 การใช้แบคทีเรียสังเคราะห์แสงผลิตไฮโดรเจนชีวภาพ และเซลล์ไฟฟ้า II
192 การใช้แบคทีเรียโปรไบโอติกเพื่อแทนที่ยาปฏิชีวนะในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคปลาและส่งเสริมการเจริญรวมถึงภูมิคุ้มกันในปลาโมง II
193 องค์ประกอบทางเคมีของรากส่องฟ้าและฤทธิ์ทางชีวภาพ II
194 การสังเคราะห์อนุพันธ์คูมารินและฤทธิ์ทางชีวภาพ II
195 องค์ประกอบและฤทธิ์ทางชีวภาพจากรากตีนตั่ง II
196 องค์ประกอบและฤทธิ์ทางชีวภาพจากรา ฟูซาเรียม โรเซียม II
197 องค์ประกอบและฤทธิ์ทางชีวภาพจากรา อาร์โธโบทริส โอลิโกสโปรัม II
198 องค์ประกอบและฤทธิ์ทางชีวภาพจากรา เพนนิซิเลียม ฟิเควนแทน II
199 เซนเซอร์ทางเคมีที่ใช้นาโนคลิสตัลลีนแคดเมียมซัลไฟด์ควอนตัมดอท II
200 การศึกษาอันตรกิริยาระหว่างเบต้าแคโรทีนและ/หรือไลโคปีนกับไคโตซาน และปัจจัยทางเคมีและชีวเคมีที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของพริก II
201 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์โลหะหนักปนเปื้อน และปัจจัยทางเคมีที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของพริกและมะเขือเทศพันธุ์ต่างๆ II
202 การสกัดสารประกอบอินทรีย์บางชนิดที่มีคุณค่าจากเมล็ดสบู่ดำและการประยุกต์ใช้ II
203 การผลิตไบโอเอทานอลจากลำต้นมันสำปะหลังแบบไฮโดรลิซิสด้วยกระบวนการหมักที่ใช้เชื้อยีสต์ท้องถิ่น II
204 การผลิต การแยก และการทำบริสุทธิ์ไบโอเอทานอลจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรด้วยกระบวนการหมักแบบต่อเนื่อง II
205 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์กรดอะมิโนและไบโอเจนิกเอมีนในผลิตภัณฑ์ปลาส้ม II
206 การสกัดอินูลินจากหัวแก่นตะวันและการเก็บรักษาหัวแก่นตะวันหลังการเก็บเกี่ยว II
207 พอลิเมอร์เมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนสำหรับใช้ในเซลล์เชื้อเพลิงแบบไฮโดรเจน II
208 การพัฒนาเยื่อเลือกผ่านสำหรับการแยก และทำบริสุทธิ์เอธานอลในกระบวนการหมักชีวมวล II
209 การสังเคราะห์สารเชิงซ้อนคอปเปอร์เพื่อประยุกต์ใช้ในทางชีวภาพ II
210 วัสดุไฮบริดโลหะออกไซด์-เคลย์ II
211 ผลของลักษณะของครีบผังผืดต่อการถ่ายเทความร้อนจากเบดสู่ผนังท่อน้ำแบบผังผืดของเครื่องกำเนินไอน้ำฟลูฮิดไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
212 สเปกโทรสโกปี เอฟทีไออาร์/เอฟทีรามาน สมบัติจลนพลศาสตร์ และอุณหพลศาสตร์ของฟอสเฟตและไฮโปฟอสไฟต์ไฮเดรตของแคตไอออนเดี่ยวและแคตไออนพหุคูณบางตัว II
213 วัสดุเมทัลโดปนิกเกิลออกไซด์สำหรับประยุกต์ใช้ทางด้านสิ่งประดิษฐ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ II
214 วัสดุหน้าที่พิเศษเชิงโมเลกุล II
215 การใช้ก๊าซชีวภาพในการอบแห้งกากตะกอนของระบบผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มสุกร II
216 การจำลองการเกาะตัวของแบคทีเรียน MRSA บนแผ่นโลหะที่มีลักษณะพื้นผิวแตกต่างกัน
217 การศึกษาแท่งเชื้อเพลิงชีวมวลจากกลีเซอรีนและวัสดุทางการเกษตร II
218 การผลิตน้ำมันจากเมล็ดสำโรง II
219 การสังเคราะห์วัสดุซีเมนต์และสารปอซโซลาน II
220 การพัฒนาวัสดุจีโอโพลิเมอร์ ซีเมนต์และคอมโพสิตเพื่อนำมาใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง II
221 พฤติกรรมของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่พันรอบด้วยวัสดุเมทัลชีทภายใต้แรงอัดตามแนวแกน
222 ทฤษฏีบทของเมอร์เทินในระบบ เอส-อินทิเจอร์พลศาสตร์
223 การศึกษาลักษณะเฉพาะของโคเรกกุลาคลิฟฟอร์ดเซไมกรุ๊ปของเซตของการส่งทั้งหมด
224 วิธีการประเมินความเสี่ยงด้วยความน่าจะเป็นรูอินในการประกันอัคคีภัย
225 การประยุกต์การแบ่งกริดด้วยรูปสี่เหลี่ยมที่ไร้ระเบียบกับโดเมนของปัญหาแม็กนีโตเทลลูริก
226 การออกแบบวัสดุเกราะป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยวัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์
227 การจำลองแบบพลวัตและการจำลองแบบมอนติ คาร์โล เพื่อศึกษาโครงสร้างและสมบัติต่าง ๆ ระดับโมเลกุลของวัสดุรูพรุน
228 การออกแบบและผลิตระบบเครื่องมือวัดดีเอ็นเอแบบพกพาเพื่อใช้ในการตรวจโรคใบขาวของอ้อยในระยะเริ่มแรก
229 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบกำเนิดพลังงานไฟฟ้าโดยใช้มอเตอร์เหนี่ยวนำ
230 การวิเคราะห์เสถียรภาพและการทำให้มีเสถียรภาพทนทานแบบเลขชี้กำลังสำหรับระบบพลศาสตร์ที่มีตัวหน่วงขึ้นกับเวลา
231 การระบาดสีจุดยอดแบบเท่าเทียมในบางคลาสของกราฟ
232 วิจัยและพัฒนาเนื้อหาทางด้านคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ II
233 การศึกษาความเร็วใบมีดที่เหมาะสมสำหรับเครื่องเก็บเกี่ยวข้าวฟ่างหวานแบบใบมีดหมุนเหวี่ยง II
234 ระบบพยากรณ์และเตือนภัยฝนด้วยปริมาณน้ำฝนจากข้อมูลจีพีเอส ณ เวลาจริง
235 การตรวจสอบย้อนกลับพันธุ์ประวัติสัตว์ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ด้วยเทคนิคการตรวจสอบระดับโมเลกุล II
236 การแพร่กระจายสารหนูในสิ่งแวดล้อมของดินและน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงเหมืองทอง
237 การจัดการลุ่มน้ำโดยการวางแผนเชิงพื้นที่และการประเมินแบบสหัสวรรษ
238 แบบจำลองคุณภาพน้ำเพื่อการจัดการคุณภาพน้ำลำน้ำพอง
239 การลดการก่อตัวของไตรฮาโลมีเทนในกระบวนการผลิตน้ำประปา
240 การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตเยื่อกระดาษด้วยกระบวนการออกซิเดชันขั้นสูง
241 การสังเคราะห์ไดเมทิลอีเทอร์เพื่อเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกใหม่
242 การวางแผนการเพาะลี้ยงไก่ไข่เพื่อลดต้นทุนการสูญเสียให้ต่ำที่สุด กรณีศึกษา บริษัท ศรีวิโรจน์ฟาร์ม จำกัด II
243 การศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิและนักศึกษที่มีต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
244 วิธีการกะประมาณต้นแปรการผลิตและสัดส่วนไขมันในกระบวนการอัดเม็ดโรงงานผลิตอาหารสัตว์ II
245 การวางแผนการผลิตและการแปรรูปสุกรให้สมดุลกับความต้องการเนื้อสุกรและกำลังการผลิตของโรงงานชำแหละสุกร II
246 การตรวจจับสุกร และการจำแนกขนาดและน้ำหนักสุกรจากภาพถ่าย II
247 การศึกษารูปแบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่เหมาะสมสำหรับการส่งออกเอทานอลของไทยไป ยังเวียดนามและจีนตอนใต้ II
248 การผลิตลวดนาโนและเส้นใยนาโนทังสเตนออกไซด์ด้วยวิธีอิเล็กโตรสปินนิ่งเพื่อใช้ในการวัดความเข้มข้นของก๊าซ II
249 ผลของ LL-37 ต่อการต้านเชื้อ Burkholderia pseudomallei. II
250 การศึกษานำร่องระดับของ Enkephalin ในน้ำลายของผู้ป่วยปวดแสบปวดร้อนในปาก แบบเรื้อรัง
251 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำข้าวโพดงอกที่มีปริมาณสาร GABA สูง II
252 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวดำงอกกึ่งสำเร็จรูปที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ II
253 การยึดติดระหว่างพอร์ซเลนทันตกรรมและไทเทเนียมซึ่งเตรียมผิวด้วยวิธีต่างๆ II
254 การเหนี่ยวนำยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ด้วยสารเอทธิลมีเทนซัลโฟเนตเพื่อให้ได้ยีสต์สายพันธุ์กลายที่สามารถผลิตเอทานอลได้ดีในสภาวะอุณหภูมิสูง II
255 การพัฒนากล้าเชื้อปลาส้มบริสุทธิ์จากการคัดเลือกสายพันธุ์ของจุลินทรีย์ที่คัดแยกได้จากปลาส้มระหว่างกระบวนการหมัก II
256 การพัฒนากระบวนการผลิตปลาส้มให้สามารถควบคุมได้ ปลอดภัย มีสุขอนามัยและหลักปฏิบัติที่ดีด้วยการใช้กล้าเชื้อปลาส้มบริสุทธิ์และเครื่องผสมคลุกเคล้าปลาส้ม II
257 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการหาปัจจัยธรณีวิทยาที่ทำให้เกิดปัญหาดินเค็ม บริเวณบ้านไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร II
258 การผลิตแก๊สชีวภาพพลังงานสูงและซัลเฟอร์ต่ำด้วยกระบวนการบำบัดด้วยไบโอวอชเชอร์ II
259 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวจากธัญพืชและผลไม้ท้องถิ่น II
260 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากมะเม่า และฟักข้าว II
261 ลักษณะเฉพาะการทำแห้งของฟักข้าวโดยการทำแห้งแบบถาด การทำแห้งแบบลดความชื้นโดยใช้เครื่องสูบความร้อน และการทำแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ II
262 ผลของสารสกัดจากกระชายดำต่อการแสดงออกของยีนไฟโบรเนคตินในเซลล์เพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อในโพรงฟันมนุษย์
263 การศึกษาเปรียบเทียบอัตราความสำเร็จของยาปฏิชีวนะ 3 ชนิดกับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในการรักษาความมีชีวิตของฟันกรามแท้ที่ผุเผยเนื้อเยื่อใน : การศึกษาแบบสุ่มทางคลินิก
264 การเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าเพื่อเลี้ยงปูนา II
265 การผลิตไบโอแอคทีฟเปปไทด์จากเศษเหลือของกระบวนการแปรรูปปลานิลและคุณสมบัติเชิงหน้าที่และการต้านออกซิเดชั่นในเนื้อปลานิลแล่แช่แข็ง II
266 การปรับปรุงคุณภาพของเนื้อปลานิลส่วนท้องบดขึ้นรูปที่มีเกลือต่ำและไม่เติมฟอสเฟตด้วยโปรตีนไฮโดรไลเสทจากเศษเหลือของการแปรรูปปลานิลร่วมกับสารช่วยปรับปรุงเนื้อสัมผัส II
267 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากไหมข้าวโพด II
268 การผลิตและศึกษาคุณลักษณะบางประการของเอนไซม์อินเวอร์เทสจากยีสต์ทนร้อน Kluyveromyces marxianus (B)
269 การผลิตและศึกษาคุณลักษณะบางประการของเอนไซม์อินเวอร์เทสจากยีสต์ทนร้อน Kluyveromyces marxianus (A)
270 การใช้โปรติเอสในกระบวนการผลิตปลาส้มเพื่อการผลิตเปปไทด์ที่มีคุณค่า II
271 การตรึงเซลล์ยีสต์ทนร้อน Kluyveromyces marxianus เพื่อผลิตเอทานอลจากข้าวฟ่างหวาน II
272 ผลของการอบแห้งของข้าวกล้องงอกขาวดอกมะลิ 105 ต่อปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และต่อคุณภาพข้าวกล้องงอก II
273 การทดแทนน้ำมันปลาด้วย Schizochytrium sp. ในอาหารต่อการเจริญเติบโตและการรอดตายของกุ้งก้ามกราม
274 การเพาะเลี้ยงยีสต์ที่คัดแยกจากธรรมชาติในวัสดุเหลือทิ้งทางชีวภาพเพื่อเป็นแหล่งแคโรทีนอยด์ในอาหารส้ตว์
275 การหมักเอทานอลแบบต่อเนื่องจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวานโดยเทคนิคการนำเซลล์กลับมาใช้ซ้ำและการเก็บเกี่ยวผลผลิต
276 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลความเข้มข้นสูงจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวาน : ผลของการเติมสังกะสี แมกนีเซียม และแมงกานีส II
277 การประเมินการปนเปื้อนใต้ผิวดินจากน้ำชะขยะ โดยการประยุกต์ใช้ธรณีฟิสิกส์และอุทกธรณีวิทยา: กรณีศึกษา แหล่งฝังกลบเทศบาลนครขอนแก่นและ แหล่งฝังกลบขยะกิโลเมตรที่ 18 นครเวียงจันทร์ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว II
278 การแช่แข็งและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพในระหว่างการเก็บรักษาของข้าวโพดหวานพันธุ์ลูกผสมฝักเล็ก
279 การจำแนกชนิดของสารประกอบฟีนอลิค กิจกรรมการเป็นสารต้านออกซิเดชั่น และผลของการทำให้สุกต่อปริมาณสารสำคัญในข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมสีม่วง
280 คุณสมบัติการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของใบมะรุมต่อการเพิ่มผลผลิตของปลาโมง (Pangasius bocourti)
281 การเพิ่มประสิทธิภาพการหมักเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวาน โดยใช้กากเซลล์ยีสต์ร่วมกับยีสต์เอ็กแทร๊กท์ และไกลซีน ภายใต้การหมักแบบ VHG โดยกระบวนการหมักแบบกะ และแบบกึ่งกะ II
282 การผลิตบิวทานอลจากวัตถุดิบทางการเกษตรโดย Clostridium spp II
283 กลยุทธ์การให้อากาศต่อการเจริญและสรีระวิทยาของ Saccharomyces cerevisiae เพื่อผลิตเอทานอลความเข้มข้นสูงจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวาน II
284 การผลิตโยเกิร์ตนมข้าวโพดเสริมโปรไบโอติก II
285 การผลิตไอศกรีมฟักข้าวเสริมโปรไบโอติก II
286 การศึกษาการกระจายตัวของยีสต์ทนร้อนที่สามารถผลิตเอทานอลได้จากประเทศไทย ลาว และเวียดนาม และการใช้ประโยชน์จากยีสต์ทนร้อนที่คัดแยกได้ในการผลิตเอทานอล II
287 การผลิตเอทานอลจากข้าวฟ่างหวานโดยแบคทีเรียทนร้อน Zymomonas mobilis ที่มีการแสดงออกของยีน GroESL ในระดับสูงกว่าปกติ II
288 การผลิตฟักข้าวผงแห้งโดยการทำแห้งแบบโฟมและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร II
289 ผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวานโดยใช้ยีสต์ทนร้อน Kluyveromyces marxianus DBKKUY-103(A)
290 การผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวานโดยแบคทีเรียทนร้อน Zymomonas mobilis สายพันธุ์กลาย II
291 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กในถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบท่อให้แสงขนาดใหญ่เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล II
292 กระบวนการต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันที่สกัดได้จากสาหร่ายขนาดเล็ก II
293 การพัฒนากระบวนการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพจากมะเม่าโดยการอบแห้งแบบพ่นฝอย II
294 การพัฒนากระบวนการผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากมะเม่าและฟักข้าวโดยใช้เทคโนโลยีเมมเบรน II
295 การพัฒนาและศึกษาคุณลักษณะของส่วนที่แยกจากข้าวโพดสีม่วงเพื่อเป็นสีผสมอาหารธรรมชาติและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสำเร็จรูป II
296 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานจากเมล็ดข้าวโพดลูกผสม II
297 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีมัลชั่นจากเนื้อปลานิลส่วนท้องร่วมกับเนื้อปลาและ/หรือเนื้อสัตว์ II
298 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวอบพร้อมรับประทานไลโคปีนสูงโดยใช้รกผลฟักข้าว II
299 การควบคุมเพลี้ยไฟ และไรขาวพริกโดยไม่ใช้สารเคมี II
300 ผลของการจัดระบบการเกษตรอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง II
301 แบบจำลองการระบาดของโรคใบขาวอ้อย และแมลงพาหะนำโรค II
302 รูปแบบการแปรสัณฐานของแผ่นเปลือกโลกอินโดจีนจากลักษณะธรณีเคมีของหินอัคนีในพื้นที่อำเภอวังสะพุงและอำเภอเมือง จังหวัดเลย
303 การปรับปรุงพันธุ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าไหมอีรี่ในประเทศไทย
304 การประเมินผลกระทบและความเสี่ยงทางนิเวศและสิ่งแวดล้อมของมลพิษต่อระบบนิเวศทางน้ำในพิ้นที่ลุ่มน้ำพอง
305 การศึกษาดินภายใต้อิทธิพลของเกลือ: การแพร่กระจาย ชนิด และความแปรปรวนของคุณสมบัติที่สำคัญ II
306 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินในระบบการปลูกอ้อยโดยข้าวฟ่างหวาน เพื่อส่งเสริมพลังงานชีวภาพ และความยั่งยืนของการใช้ที่ดิน II
307 ปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมและสภาพแวดล้อม ของลักษณะแอนโธไซยานินในข้าวไร่พื้นเมืองไทย II
308 การศึกษาระบบการผลิตเหนียวข้าวดำเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพของกลุ่มเกษตรกร จ.ขอนแก่น และสกลนคร II
309 การกำหนดขอบเขตภูมิอากาศสำหรับการเกษตร II
310 การใช้น้ำส้มควันไม้เป็นสารแช่เมล็ด และปุ๋ยทางใบในข้าวไร่สีม่วง II
311 การศึกษาระบบการผลิตฟักข้าวและข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวก่ำเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพของกลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดกาฬสินธุ์ และสกลนคร II
312 อิทธิพลของวันปลูกและการกระทบแล้งที่มีต่อปริมาณสารอินนูลินสะสมในหัวแก่นตะวัน II
313 การพัฒนาระบบต้นแบบการผลิตถั่วลิสงเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงเพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของกลุ่มเกษตรกร จังหวัดกาฬสินธุ์ II
314 การเปรียบเทียบพันธุ์และการผลิตแก่นตะวันเพื่อใช้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ 5 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ II
315 การตอบสนองของรากและความสัมพันธ์ของรากกับผลผลิตและการปนเปื้อนของสารอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงที่ประสบสภาวะความแห้งแล้งในช่วงปลายของการเจริญเติบโต II
316 การตอบสนองของรากและความสัมพันธ์ของรากกับผลผลิตในถั่วลิสงที่ประสบสภาวะความแห้งแล้งในช่วงกลางของการเจริญเติบโต II
317 อิทธิพลของขุยมะพร้าวที่เติมในวัสดุปลูกต่อประสิทธิภาพการใช้น้ำของดางเรืองและพิทูเนียที่ผลิตเป็นไม้ดอกกระถาง
318 ปรับปรุงพันธุ์ฟักข้าว (Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng) เพื่อให้มีสารไลโคพีนสูง II
319 การศึกษาระบบการผลิตมะเม่าเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพของกลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดกาฬสินธุ์ และสกลนคร II
320 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมโดยลักษณะทางสัณฐานวิทยา ดีเอ็นเอและปริมาณสารสำคัญในฟักข้าว II
321 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเพื่อเพิ่มสารพฤษเคมีในไหม II
322 ผลของระยะเก็บเกี่ยว การเตรียมผลิตผล และอุณหภูมิในการเก็บรักษาต่อปริมาณสารสำคัญในหัวแก่นตะวัน II
323 การศึกษาระบบการผลิตพริกเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพของกลุ่มเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา และสกลนคร II
324 ความสามารถในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมความเผ็ดของพริกขี้หนูเม็ดเล็กลูกผสมข้ามชนิด ระหว่าง Capsicum frutescens กับ Capsicum chinense II
325 ความสามารถในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสารไลโคพีนและเบต้าแคโร ทีนของมะเขือเทศรับประทานสดผลเล็ก II
326 ศักยภาพของแบคทีเรียที่อาศัยในรากพืชในการลดการเข้าทำลายของไส้เดือนฝอยรากปมในพริก II
327 ผลของภาวะโลกร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงของชนิดเห็ดในพื้นที่ชุ่มน้ำลำน้ำพอง II
328 การพัฒนาสูตรอาหารเสริมสุขภาพมนุษย์จากส่วนผสมของไรน้ำ นางฟ้า สาหร่ายและเห็ดวิตามินดีสูง II
329 อิทธิพลของระบบการปล่อยเลี้ยงต่อการเจริญเติบโต, คุณภาพกรดไขมัน CLA ของโคพื้นเมืองไทยอีสานและการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของทุ่งหญ้าที่ปลูกในระบบอินทรีย์ II
330 โปรตีนในน้ำเชื้อที่สัมพันธ์กับความสมบูรณ์พันธุ์ในโค II
331 การวิจัยและพัฒนาสารโปรไบโอดิกเพื่อผลิตเนื้อสุขภาพจากโคพื้นเมือง II
332 การพัฒนาใช้ฉลากคาร์บอนในฟาร์มโคนมเพื่อสร้างโอกาสในการลดต้นทุนการผลิตน้ำนม II
333 การพัฒนาแหล่งโปรตีนทดแทนจากพืชเพื่อใช้ในอาหารโคนมและผลิตน้ำนมคุณภาพสูง II
334 การใช้สมุนไพรเพื่อช่วยในการหมักย่อยอาหารในโคนมและผลิตน้ำนมคุณภาพสูง II
335 การศึกษาการถ่ายทอดยีนเครื่องหมายชี้ความทนร้อนในโคนม II
336 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปูนาเพื่อเป็นอาหารสุขภาพ
337 การตรวจสอบการปลอมปนเนื้อสัตว์ในผลิตภัณฑ์สัตว์ด้วยเทคนิคอณูพันธุศาสตร์และการค้นหาเครื่องหมายดีเอ็นเอเพื่อบ่งชี้สายพันธุ์แท้ในอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ II
338 การพัฒนาเครื่องโปรยกรองชีวภาพเพื่อป้องกันการอุดตันในการบำบัดอากาศเสีย
339 ผลของแบคทีเรียทนทานแคดเมียมต่อการเจริญเติบโตและการสะสมแคดเมียมของต้นข้าว II
340 ตัวแบบที่เหมาะสมสำหรับการพยากรณ์ปริมาณการผลิตการใช้และการส่งออกเอทานอลของไทย II
341 การศึกษาบทบาทหน้าที่ของยีน BPSL2024 ในเชื้อ Burkholderia pseudomallei II
342 การเปลี่ยนแปลงเมแทบบอลิซึมของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีจากสัตว์ทดลองสู่มนุษย์เพื่อการวินิจฉัย ด้วยเครื่องสร้างภาพเอ็มอาร์ไอ แมกนีติกรีโซแนนซ์สเปกโตรสโคปีและนิวเคลียร์แมกนีติกรีโซแนนซ์สเปกโตรสโคปี II
343 การศึกษาผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต่อการเสริมพลังอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน
344 ผลด้านการป้องกันของลูกใต้ใบต่อการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันและระบบประสาทอัตโนมัติหลังจากการออกกำลังกายอย่างหนัก
345 ระบบช่วยนำทางสำหรับผู้พิการทางสายตาผ่านบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
ปี พ.ศ. 2553
346 การออกแบบและสร้างเครื่องจักรขึ้นรูปใบมีดภาคตัดผิวเส้นโค้งและภาคตัดผิวเส้นตรง
347 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำโดยใช้เมทานอลภาวะเหนือวิกฤต
348 การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการอบข้าวของโรงสี โดยการปรับปรุงการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำฝุ่นกลับมาใช้ประโยชน์
349 รูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมในการควบคุมสภาวะของอากาศในโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อแบบปิดในประเทศไทย
350 เครื่องผลิตแท่งเชื้อเพลิงจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและกลีเซอลีน
351 การศึกษาอิมพีแดนซ์สเปคโตรสโกปีของลวดนาโนทังสเตนออกไซด์เพื่อใช้ในก๊าซเซ็นเซอร์
352 การสังเคราะห์และวิเคราะห์โครงสร้างของลวดนาโนทังสเตนออกไซด์สำหรับใช้ในก๊าซเซ็นเซอร์
353 การศึกษารูปแบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่เหมาะสมสำหรับการส่งออกเอทานอลไปเวียดนามและจีนตอนใต้
354 การพยากรณ์ภาระเครื่องปรับอากาศรายชั่วโมงโดยใช้โครงข่ายคอมมิตตี
355 การตัดสินใจอย่างบูรณาการในการจัดการโซ่อุปทานสุกรระหว่างฟาร์มและโรงชำแหละ
356 การทดสอบเปรียบเทียบการใช้น้ำมันสบู่ดำและน้ำมันดีเซลเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงในรถไถเดินตาม
357 การศึกษาความเร็วใบมีดที่เหมาะสม สำหรับเครื่องเก็บเกี่ยวข้าวฟ่างหวานแบบใบมีดหมุนเหวี่ยง
358 จีโอพอลิเมอร์คอนกรีตพรุน
359 การสำรวจความชุกของการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ในม้าแข่ง ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
360 การกระตุ้นการทำงานของ Heterophil Phagocytic Activity โดย การเสริม Lactobacillus salivarius L61 และ L55 ต่อการติดเชื้อ Salmonella Enteritidis ในไก่เนื้อ
361 การศึกษาภาวะกีบอักเสบในโคนมต่อผลผลิตคุณภาพน้ำนมการสืบพันธุ์และแนวทางป้องกัน
362 การแสดงออกของโปรตีน Secreted Frizzled-related Protein-2 และการประยุกต์ใช้วินิจฉัยเนื้องอกเต้านมสุนัข
363 ความชุกและการกำจัดตัวอ่อนระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ในปลาสดและปลาส้มด้วยอุณหภูมิเยือกแข็ง
364 มหกายวิภาคศาสตร์ของ conducting system ในสุกร และหลอดเลือดที่เลี้ยง
365 บทบาทของระบบต้านออกซิเดชันในมะเร็งท่อน้ำดีต่อการพยากรณ์โรค การดื้อต่อยา และเป้าหมายการออกฤทธิ์ยา
366 การประเมินประสิทธิภาพและระดับภูมิคุ้มกันในการป้องกันการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini ในหนูแฮมสเตอร์โดยการกระตุ้นด้วยเมตาเซอร์คาเรียที่ฉายรังสี
367 การพัฒนาวิธีการตรวจสอบการทำงานของยีน cathepsin B, cathepsin D และ tetraspanin ของพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini โดยใช้เทคนิค RNA interference
368 แบบแผนการแสดงออกและบทบาทของโปรตีน STATs ในกระบวนการก่อมะเร็งท่อน้ำดีที่เกี่ยวข้องกับโรคพยาธิใบไม้ตับเพื่อการวินิจฉัยและป้องกัน
369 การแสดงออกของไมโครอาร์เอ็นเอที่เกี่ยวข้องกับวิถี COX-2/PGE2 ในโรคมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับการติดพยาธิใบไม้ตับเพื่อการวินิจฉัยและป้องกัน
370 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากผักชีลาวต่อพฤติกรรมทางเพศในหนูขาวเพศผู้วัยเจริญพันธุ์
371 การศึกษาฤทธิ์ของผักแขยงต่อการทำงานของระบบประสาทและตัวบ่งชี้อนุมูลอิสระในสมอง
372 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากผักพื้นบ้านที่มีผลต้านแผลในกระเพาะอาหาร
373 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดไขมันจากมะรุม
374 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะเชิงนิเวศของพื้นที่ดินเค็มกับปริมาณผลผลิตทางการเกษตร
375 โครงการวิเคราะห์พื้นที่อ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อม ลุ่มน้ำสงครามตอนล่าง
376 โครงการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
377 การประยุกต์ใช้แบบจาลองคณิตศาสตร์ SWAT เพื่อทานายการไหลของลำน้ำ ในลุ่มน้ำพอง
378 โครงการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่มีผลกระทบต่อการอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ำ
379 ประยุกต์ใช้ต้นทุนฐานกิจกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร: กรณีศึกษาในประเทศไทย
380 ปัจจัยที่กำหนดการย้ายถิ่นของแรงงานจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยไปทำงานยังกรุงเทพมหานคร
381 การประมาณการณ์ผลผลิตและการประยุกต์ใช้ในการวางแผนการผลิต
382 การจัดการโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์จากไก่
383 พลวัตเชิงระบบเพื่อการวางแผนสินค้าเกษตร
384 การประยุกต์ด้านการตลาดของการตรวจสอบย้อนกลับของเนื้อสัตว์
385 สมบัติแม่เหล็กของอนุภาคนาโน LSTO บริสุทธิ์และเจือด้วยโลหะทรานสิชันเตรียมโดยกระบวนการสลายด้วยความร้อนและไฮโดรเทอร์มอล
386 การผลิตและพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิง
387 การสังเคราะห์และสมบัติทางเทอร์โมอิเล็กทริกส์ของ Zn4Sb3 เตรียมโดยวิธีไฮโดรเทอร์มอล
388 การประดิษฐ์และสมบัติของอนุภาคและเส้นใยนาโนไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่มีสารแทนที่ในโครงสร้าง
389 การพัฒนาวัสดุและประยุกต์ใช้พอลิเมอร์นำไฟฟ้าเพื่อทำเป็นขั้วเคาเตอร์สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
390 การศึกษาสมบัติเชิงโครงสร้างและสมบัติเชิงอิเล็กทรอนิกส์ของวัสดุนาโนด้วยวิธีการคำนวณเชิงคอมพิวเตอร์
391 การพัฒนาวัสดุคาร์บอนเพื่อเป็นขั้วอิเล็กโทรดสำหรับสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ
392 การคำนวณคุณสมบัติทางแสงของอุปกรณ์ที่มีโครงสร้างในระดับนาโนและอุปกรณ์อิเล็กโทรนิคเชิงแสงที่ทำจากสาร Ge1-x-ySixSny
393 การสังเคราะห์วัสดุผงที่มีขนาดอนุภาคระดับนาโนเมตรและสมบัติทางไดอิเล็กตริกของวัสดุไจแอนต์ไดอิเล็กตริกเพื่อการประยุกต์ใช้งานในด้านพลังงานและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
394 การเตรียมและวิเคราะห์สมบัติทางไฟฟ้าเคมีของสารประกอบออกไซด์เพื่อใช้ทำขั้วไฟฟ้าของลิเที่ยมไอออนแบตเตอรี่
395 การศึกษาทางระบาดวิทยาของความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน MTHFR ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี: ความสัมพันธ์กับการรักษา คุณภาพชีวิตและการรอดชีพ
396 การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการความขัดแย้งด้านทรัพยากรน้ำ: กรณีศึกษาลุ่มน้ำพอง
397 การจัดการปัญหาความขัดแย้งการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ลุ่มน้ำ
398 การพัฒนาสูตรตำรับยาเม็ดอมจากสารสกัดมะรุม และ การควบคุมคุณภาพ
399 การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากขิงในการลดอาการคลื่นไส้ อาเจียน สำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักาด้วยยาเคมีบำบัด
400 การพัฒนาแป้งข้าวด้วยวิธีการใช้ด่างในสภาวะที่มีแอลกอฮอล์เพื่อใช้เป็นสารช่วยในการเตรียมผลิตภัณฑ์สุขภาพรูปแบบเม็ด
401 การนำกากเหลือจากเมล็ดมะรุมมาใช้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพและทำให้น้ำสะอาด
402 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากฟักข้าว
403 การศึกษาผลของผลิตภัณฑ์สุขภาพจากส่วนผสมสมุนไพร 3 ชนิด ต่อความจำและการเรียนรู้
404 การศึกษาศักยภาพและกลไกออกฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดจากกากงา
405 การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารซัลโฟราเฟนจากพืชตระกูลผักกาด
406 การพัฒนาระบบนำส่งยาเพื่อป้องกันและรักษาโรคฟันผุ
407 การพัฒนาสารเมือกเมล็ดแมงลักเพื่อเป็นสารช่วยยึดเกาะและสารช่วยแตกตัวในผลิตภัณฑ์เม็ดเสริมอาหาร
408 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากผลไม้พื้นเมืองที่มีสี และซังข้าวโพดสีดำ
409 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากข้าวสายพันธุ์พื้นเมืองที่มีสี
410 ผลของการออกกำลังของกล้ามเนื้อคอและไหล่แบบยืด แบบเคลื่อนไหว และแบบเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อชนิดที่ไม่มีการเคลื่อนไหว ในนักศึกษาที่มีอาการปวดคอแบบไม่เฉพาะเจาะจง
411 ปัจจัยด้านชีวภาพของดินบางประการที่มีผลต่อการคงอยู่ Burkholderia pseudomallei และยีนของ Buirkholderaia pseudomallei ที่เกี่ยวข้องกับการ multinucleated giant cell formation
412 ปัจจัยทางกายภาพ-เคมีและชีวภาพที่มีผลต่อการคงอยู่ และการเจริญเติบโตของเชื้อ Burkholderia pseudomallei
413 กระบวนการแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี: กลไกและการยับยั้ง
414 ระบาดวิทยาและชีววิทยาโมเลกุลของเชื้อ Burkholderia pseudomallei ในผู้ป่วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
415 การศึกษาโปรตีน HMGB1 ในผู้ป่วยโรคเมลิออยโดสิสที่มีภาวะ sepsis
416 ผลของ monoclonal antibodies และ bacteriophage ในการป้องกันการติดเชื้อ B. pseudomallei ในเซลล์ A549
417 ศักยภาพและกลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัดใบมะรุมในการลดความรุนแรงและเร่งการฟื้นคืนสภาพการทำงานของเส้นประสาท
418 การเปลี่ยนแปลงโมเลกุลระดับโปรตีนในหอย Bithynia siamensis goniomphalos ที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับชนิด Opisthorchis viverrini
419 โครงสร้างภายในระยะเซอร์คาเรียของพยาธิใบไม้ตับชนิด Opisthorchis viverrini และขบวนการสลัดหาง
420 การเจริญเติบโตและผลของยาพราซิควอนเทลต่อระยะเมตาเซอร์คาเรียของพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ในปลาตะเพียน
421 พยาธิชีววิทยาโมเลกุลของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีจากสัตว์ทดลองสู่มนุษย์เพื่อใช้ในการวินิจฉัยและการป้องกัน
422 การสำรวจการปนเปื้อนของพยาธิใบไม้ตับในอาหารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และกรรมวิธีการปรุงอาหารให้ปลอดภัยจากการติดพยาธิใบไม้
423 การศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลาที่ใช้ในการรักษาระยะต่อเนื่องในผู้ป่วยโรคเมลิออยโดสิสระหว่าง 12 และ 20 สัปดาห์ด้วยยา Trimethoprim-sulfamethoxazole ร่วมกับ doxycycline
424 โรคติดเชื้อจุลินทรีย์ที่สำคัญในแถบลุ่มแม่น้ำโขง: องค์ความรู้พื้นฐาน ชีววิทยา ระบาดวิทยา พยาธิวิทยาและภูมิคุ้มกัน การวินิจฉัย การควบคุมป้องกัน และการรักษา
425 พันธุศาสตร์ที่มีผลต่อการออกฤทธิ์และการเกิดพิษของยา รวมทั้งที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคที่พบบ่อยของประชากรในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
426 โรคปรสิตที่สำคัญในแถบลุ่มแม่น้ำโขง: องค์ความรู้พื้นฐาน ระบาดวิทยา ลักษณะทางคลินิก การวินิจฉัย การรักษา การป้องกัน และการประยุกต์ใช้ในชุมชน
427 การศึกษาจีโนม คุณลักษณะของตัวจับอย่างจำเพาะและเอนไซม์ของไวรัสที่สามารถจับและทำลาย Burkholderia pseudomallei อย่างจำเพาะ
428 การจำแนกและศึกษาคุณลักษณะของยีนที่มีบทบาทในการก่อโรคและการดื้อยาของ Burkholderia pseudomallei
429 การคัดเลือกสารและจุลินทรีย์ที่ส่งผลในการยับยั้งหรือส่งเสริมการเจริญของ Burkholderia pseudomallei โดยวิธีเมตาจีโนมิกส์
430 การเปลี่ยนแปลงเมแทบบอลิซึมของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีจากสัตว์ทดลองสู่มนุษย์เพื่อการวินิจฉัย ด้วยเครื่องสร้างภาพเอ็มอาร์ไอ แมกนีติกรีโซแนนซ์สเปกโตรสโคปีและนิวเคลียร์แมกนีติกรีโซแนนซ์สเปกโตรสโคปี
431 การประยุกต์ใช้ตัวบ่งชี้ชีวภาพเพื่อตรวจคัดกรองโรคระบบท่อน้ำดีและตับในผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่เสี่ยงของโรคมะเร็งท่อน้ำดีในจังหวัดขอนแก่น
432 โครงการนำร่องความร่วมมือควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับในประเทศลุ่มน้ำโขง
433 การตรวจสอบโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเกิดของมะเร็งท่อน้ำดีสำหรับการวินิจฉัยและป้องกันด้วยสารเคมี
434 การประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดชีวภาพเพื่อการวินิจฉัย-พยากรณ์โรคและทำนายการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
435 ศักยภาพของผักพื้นบ้านในการชะลอความเสื่อมของระบบประสาทและต้านโรคสมองเสื่อม
436 การสำรวจศักยภาพของมะรุมในการต้าน stress related disorders
437 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพในการลดภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทที่พบในภาวะเบาหวานจากข้าวโพดสีม่วง
438 ผลของระดับความหนักของการออกกำลังกายต่อการใช้แหล่งพลังงานในขณะออกกำลังกายในนักกีฬาและผู้ป่วย
439 การวิจัยเปรียบเทียบการผ่าตัดมดลูกทางช่องคลอดโดยใช้กล้องส่องช่วย กับการผ่าตัดมดลูกทั้งหมดผ่านผนังหน้าท้อง
440 การจัดการทรัพยากรน้ำโดยใช้ความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ
441 การสร้างเครื่องมือประเมินความคับข้องใจทางจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ II
442 การศึกษาอิทธิพลของสภาวะขาดน้ำต่อเมแทบอลิซึมของแอนโทไซยานินในข้าวพื้นเมืองที่มีสารแอนโทไซยานินสูง
443 การแสดงออกของ Claudin-3 และ claudin-4-like protein ในเหงือกปลาหางนกยูง Poecilia reticulata ที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวในระดับความเค็มต่างๆ
444 ผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อความหลากหลายและการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนสัตว์ในลุ่มน้ำพอง
445 การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าสิรินธรและไรน้ำนางฟ้าไทยที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
446 ความหลากชนิดของพรรณไม้ในพื้นที่ชุ่มน้ำ บริเวณลุ่มน้ำพองและลุ่มน้ำชี จังหวัดขอนแก่น
447 ความผิดปกติของกระดูกโครงร่างที่พบในปลาหางนกยูง (Poecilia reticulate)
448 ผลของความเครียดเกลือต่อสรีรวิทยาและปริมาณแอนโทไซยานินในใบและเมล็ดข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีแอนโทไซยานินสูง
449 กลไกระดับโมเลกุลในการสร้างหัวและการผลิตอินนูลินในแก่นตะวัน
450 โครงสร้างชุมชนและความผิดปกติของรูปร่างส่วนปากของหนอนแดงในแม่น้ำพอง
451 การพัฒนาเมทริกซ์ชีวภาพสำหรบัการประเมินคุณภาพแม่น้ำแบบเร็วในแม่น้ำพอง
452 ความหลากชนิดของราน้ำกลุ่ม Oomycetes ที่ส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงปลานิลกระชัง ในแม่น้ำพอง
453 ความหลากหลายของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน ในอุทยานแห่งชาติภูเก้า - ภูพานคำ
454 การแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแอนโทไซยานินในเนื้อเยื่อส่วนต่างๆ ของข้าวเหนียวดำ
455 การรับรู้และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของสามีในการดูแลภรรยาในขณะตั้งครรภ์
456 การป้องกันและแก้ไขปัญหาควมรุนแรงในครอบครัว
457 กลไกทนแล้งของถั่วลิสงซึ่งสัมพันธ์กับการต้านเชื้อรา Aspergillus flavus
458 การแยกและศึกษาเปปไทด์ที่แสดงสมบัติต้านจุลินทรีย์จากโปรตีน ไฮโดรไลเสทของเลือดจระเข้
459 การพัฒนาอาหารเสริมสุขภาพจากผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้
460 การพัฒนาฮีโมโกลบินจระเข้อัดเม็ดเป็นอาหารเสริมสุขภาพ
461 การศึกษากลไกการทำงานและการพัฒนาใช้เป็นอาหารเสริมสุขภาพของ Leucrocins จากสารสกัดเม็ดเลือดขาวจระเข้สายพันธุ์ไทย (Crocrodylus siamensis)
462 การเปรียบเทียบการแสดงออกของโปรตีนในใบ และกาบใบอ้อยระหว่างสายพันธุ์ทนแล้ง และไม่ทนแล้งโดยใช้เทคนิคโปรติโอมิกซ์ (Proteomics)
463 การใช้โปรตีน หรือเปปไทด์จากเลือดจระเข้ และพิษสัตว์เพื่อการรักษามะเร็ง
464 การตรวจหาการทำงานของเอนไซม์อะไมเลสในผลไม้ไทย และการพัฒนาใช้เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล
465 วิจัยและพัฒนาเนื้อหาทางด้านวิทยาศาสตร์
466 การโคลน การเพิ่มจำนวน การศึกษากลไกการทำงาน และการพัฒนาการใช้ประโยชน์เอนไซม์ไฮยาลูโรไนเดส และ/หรือ ฟอสโฟไลเปส จากน้ำพิษสัตว์ในอุตสาหกรรมอาหาร
467 การเปลี่ยนแปลงโครงรูปและธรรมชาติของการเป็นเปปไทด์ลูกผสมของเฮเทอโรสคอร์ไปน์ 1: ความเป็นไปได้ในเชิงอาหารเสริมภูมิคุ้มกัน
468 การสำรวจเอนไซม์ carbapenem-hydrolysing B-lactamases ในแบคทีเรียวงศ์ Enterobacteriaceae ที่แยกได้จากผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ II
469 การศึกษาชนิดและความสามารถในการต้านออกซิเดชันของสารประกอบฟีโนลิคในถั่วลิสง
470 การศึกษาเชื้อแบคทีเรียในกลุ่ม Dehalococcoides ในน้ำใต้ดินที่ปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหยในพื้นที่ปนเปื้อนที่อำเภอปากช่องและนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุฒ
471 การศึกษาฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งของสารสกัดฟีโนลิคจากเนื้อเมล็ดและเยื่อหุ้มเมล็ดของถั่วลิสงสายพันธุ์ต่างๆ
472 การศึกษาและวิเคราะห์สารที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในไรน้ำนางฟ้าเพื่อประโยชน์ทางอาหารและยา
473 ผลของการนวดไทยต่อการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และการแสดงออกทางด้านพุทธิพิสัยเมื่อวัดด้วยการทดสอบสทรู๊ป
474 ผลของการออกกำลังกายแบบฤาษีดัดตน แบบชี่กง และแบบผสมผสานต่อความเครียด และคุณภาพชีวิตในผู้หญิงที่ไม่ได้ออกกำลังการเป็นประจำ
475 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและระบาดวิทยาของธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
476 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และการตรวจพบ G6PD variant ชนิดใหม่
477 ประสิทธิภาพของการฝึกการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันต่อความสามารถในการทรงตัวขณะนั่ง ลุกขึ้นยืน เดิน และความสามารถด้านการเดินในเด็กสมองพิการ
478 บทบาทของอัลเทอร์เนตไอโซฟอร์มในยีนตระกูล p53 ต่อการทำงานของ p53 ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่ดื้อต่อการรักษา
479 ความสัมพันธ์ระหว่างอนุภาคขนาดเล็กในพลาสมา ตัวบ่งชี้ความผิดปกติของเซลล์เอนโดทีเลียมและการอักเสบในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
480 การพัฒนาโครงร่างที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาเซลล์กระดูกอ่อนจากเซลล์ต้นกำเนิด
481 บทบาทของจีโนมเมทิลเลชันต่อพยาธิกำเนิดของมะเร็งท่อน้ำดี
482 การพัฒนาอนุภาคนาโนแบบพุ่งเป้าต่อลิแกนด์ของเอ็นเตจีทูดีโดยใช้ชิ้นส่วนของแอนติบอดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษามะเร็งท่อน้ำดีในห้องทดลอง
483 การพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการเพื่อการคัดกรองและวินิจฉัยทั้งก่อนและหลังคลอดโรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
484 โครงการเพิ่มความเข้มแข็งด้านวิจัย โดยสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเพิ่มจำนวนนักวิจัยด้านปัญหาสุขภาพที่จำเพาะของประชากรในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
485 การผลิตเอนไซม์ไลเปส และการประยุกต์ใช้เอนไซม์ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
486 การใช้วิศวกรรมโปรตีนในการพัฒนาคุณสมบัติของฮีโมโกลบินสายแอลฟาจากเลือดจระเข้สายพันธุ์ Crocodylus siamensis
487 การใช้วิธีเมตาจีโนมิกส์ในการคัดแยกเอนไซม์ย่อยสลายเซลลูโลส
488 การย่อยสลายวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยคาร์บอกซีเมทิลเซลลูเลสและบีต้า-กลูโคซิเดสจากราและยีสต์เพื่อใช้ในการผลิตเอทานอล
489 การบ่งชี้ชนิดไซยาโนแบคทีเรีย Microcystis spp. และและสารพิษไมโครซีสตินจากแหล่งน้ำบางแห่งของจังหวัดขอนแก่น
490 การแยก คัดเลือก และศึกษาคุณลักษณะของจุลินทรีย์ที่สามารถยับยั้งการเจริญของไซยาโนแบคทีเรียพิษ Microcystis aeruginosa
491 การคัดเลือก ศึกษาคุณลักษณะ และกลไกการย่อยสลายสารพิษไมโครซีสตินซึ่งผลิตจากสาหร่ายพิษโดยแบคทีเรีย
492 การผลิตเอนไซม์ไซลาเนสจากเชื้อราชอบร้อนเพื่อย่อยสลายวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรสำหรับการผลิตแอลกอฮอล์
493 การคัดเลือกไรโซแบคทีเรียทนเค็มที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชจากดินบริเวณรอบรากข้าว
494 การพัฒนาการผลิตไบโอดีเซลจากสาหร่ายน้ำจืดขนาดเล็กสายพันธุ์พื้นถิ่นที่มีศักยภาพสูง ภายใต้การเพาะเลี้ยงแบบสังเคราะห์แสง
495 การพัฒนาการผลิตไบโอดีเซลจากวัสดุการเกษตรโดยยีสต์พื้นถิ่นไขมันสูง
496 การพัฒนา การผลิตไบโอดีเซลจากวัสดุการเกษตรโดยสาหร่ายน้ำจืดขนาดเล็กสายพันธุ์พื้นถิ่นที่มีศักยภาพสูง
497 การยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อปลานิลส่วนท้องบดขึ้นรูปโดยการใช้สารไคโตซานร่วมกับสารชีวภาพที่มีฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสีย
498 การแปรรูปเนื้อปลานิลส่วนท้องบดขึ้นรูปเป็นอาหารเสริมสุขภาพด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์
499 ผลของแบคทีเรียทนทานแคดเมียมต่อการเจริญเติบโตและการสะสมแคดเมียมของต้นข้าว
500 แบคทีเรียสายพันธุ์ใหม่เพื่อการผลิตไบโอดีเซลอย่างมีประสิทธิภาพ
501 การคัดเลือกแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่มีประสิทธิภาพในการผลิตไฮโดรเจนชีวภาพ
502 การใช้แบคทีเรียสังเคราะห์แสงผลิตไฮโดรเจนชีวภาพ และเซลล์ไฟฟ้า
503 การประยุกต์ใช้มัลติเพล็กซ์พีซีอาร์ในการวิเคราะห์คราบเลือดเพื่อระบุเพศและเลือดของมนุษย์
504 การคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์ที่มีกิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลสสูงเพื่อย่อยสลายวัสดุอินทรีย์เหลือทิ้งทางการเกษตร
505 การใช้แบคทีเรียโปรไบโอติกเพื่อแทนที่ยาปฏิชีวนะในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคปลาและส่งเสริมการเจริญรวมถึงภูมิคุ้มกันในปลาโมง
506 องค์ประกอบและโครงสร้างทางเคมีของสารสกัดจากเส้นใยแห้งของ รา Eurotium rubrum
507 องค์ประกอบทางเคมีของรากส่องฟ้าและฤทธิ์ทางชีวภาพ
508 การสังเคราะห์อนุพันธ์คูมารินและฤทธิ์ทางชีวภาพ
509 องค์ประกอบและฤทธิ์ทางชีวภาพจากรากตีนตั่ง
510 องค์ประกอบและฤทธิ์ทางชีวภาพจากรา อาร์โธโบทริส โอลิโกสโปรัม
511 องค์ประกอบและฤทธิ์ทางชีวภาพจากรา เพนนิซิเลียม ฟิเควนแทน
512 องค์ประกอบและฤทธิ์ทางชีวภาพจากรา ฟูซาเรียม โรเซียม
513 เซนเซอร์ทางเคมีที่ใช้นาโนคลิสตัลลีนแคดเมียมซัลไฟด์ควอนตัมดอท
514 การศึกษาอันตรกิริยาระหว่างเบต้าแคโรทีนและ/หรือไลโคปีนกับไคโตซาน และปัจจัยทางเคมีและชีวเคมีที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของพริก
515 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์โลหะหนักปนเปื้อน และปัจจัยทางเคมีที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของพริกและมะเขือเทศพันธุ์ต่างๆ
516 การสกัดสารประกอบอินทรีย์บางชนิดที่มีคุณค่าจากเมล็ดสบู่ดำและการประยุกต์ใช้
517 การผลิตไบโอเอทานอลจากลำต้นมันสำปะหลังแบบไฮโดรลิซิสด้วยกระบวนการหมักที่ใช้เชื้อยีสต์ท้องถิ่น
518 การผลิต การแยก และการทำบริสุทธิ์ไบโอเอทานอลจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรด้วยกระบวนการหมักแบบต่อเนื่อง
519 การพัฒนาวิธีทางโครมาโทกราฟฟีของเหลวและแคพพิลลารีอิเล็ก โทรฟอรีซีสในการประยุกต์ทางอาหารและสิ่งแวดล้อม
520 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์กรดอะมิโนและไบโอเจนิกเอมีนในผลิตภัณฑ์ปลาส้ม
521 การสกัดอินูลินจากหัวแก่นตะวันและการเก็บรักษาหัวแก่นตะวันหลังการเก็บเกี่ยว
522 พอลิเมอร์เมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนสำหรับใช้ในเซลล์เชื้อเพลิงแบบไฮโดรเจน
523 การพัฒนาเยื่อเลือกผ่านนาโนคอมพอสิทสำหรับการแยกน้ำออกจากสารละลายอินทรีย์
524 การพัฒนาเยื่อเลือกผ่านสำหรับการแยก และทำบริสุทธิ์เอธานอลในกระบวนการหมักชีวมวล
525 การสังเคราะห์สารเชิงซ้อนคอปเปอร์เพื่อประยุกต์ใช้ในทางชีวภาพ
526 วัสดุไฮบริดโลหะออกไซด์-เคลย์
527 การพยากรณ์พลังงานลมบนยอดเขาจากข้อมูลอุตุนิยมวิทยาภาคพื้นดินโดยใช้แบบจำลอง CFD ภายใต้แบบจำลอง meso-scale
528 สเปกโทรสโกปี เอฟทีไออาร์/เอฟทีรามาน สมบัติจลนพลศาสตร์ และอุณหพลศาสตร์ของฟอสเฟตและไฮโปฟอสไฟต์ไฮเดรตของแคตไอออนเดี่ยวและแคตไออนพหุคูณบางตัว
529 วัสดุเมทัลโดปนิกเกิลออกไซด์สำหรับประยุกต์ใช้ทางด้านสิ่งประดิษฐ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์
530 รูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมในการควบคุมสภาพของอากาศในโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อแบบปิดในประเทศไทย
531 การใช้ก๊าซชีวภาพในการอบแห้งกากตะกอนของระบบผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มสุกร
532 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตและใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพในฟาร์มไก่ขนาดใหญ่
533 วัสดุหน้าที่พิเศษเชิงโมเลกุล
534 คอมโพสิตฟิล์มที่เตรียมจากการกระจายตัวของผลึกเหลวแบบดิสคอติกในพอลิสไตรีน: การจำแนกวัฏภาค, สมบัติเชิงแสง และสมบัติเชิงความร้อน
535 การศึกษาแท่งเชื้อเพลิงชีวมวลจากกลีเซอรีนและวัสดุทางการเกษตร
536 การผลิตน้ำมันจากเมล็ดสำโรง
537 การใช้มวลรวมจากเศษคอนกรีตในคอนกรีตพรุน
538 การสังเคราะห์วัสดุซีเมนต์และสารปอซโซลาน
539 การพัฒนาวัสดุจีโอโพลิเมอร์ ซีเมนต์และคอมโพสิตเพื่อนำมาใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
540 การจำลองแบบพลวัตและการจำลองแบบมอนติ คาร์โล เพื่อศึกษาโครงสร้างและสมบัติต่าง ๆ ระดับโมเลกุลของวัสดุรูพรุน ซีโอไลต์ (zeolite) โครงข่ายออกาโนเมทัลลิก (metal-organic frameworks) โครงข่ายโพลิเมอร์ (Polymer frameworks) และโมเลกุลชีวภาพ
541 วิจัยและพัฒนาเนื้อหาทางด้านคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์
542 การศึกษาความเร็วใบมีดที่เหมาะสมสำหรับเครื่องเก็บเกี่ยวข้าวฟ่างหวานแบบใบมีดหมุนเหวี่ยง
543 การตรวจสอบย้อนกลับพันธุ์ประวัติสัตว์ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ด้วยเทคนิคการตรวจสอบระดับโมเลกุล
544 การตรวจสอบการปลอมปนเนื้อสัตว์ในผลิตภัณฑ์สัตว์ด้วยเทคนิคอณูพันธุศาสตร์และการค้นหาเครื่องหมายดีเอ็นเอเพื่อบ่งชี้สายพันธุ์แท้ในอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์
545 การบำบัดสารละลายฟีนอลโดยใช้ปฏิกิริยาเฟนตันร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยาจากดิน
546 การสลายอาทราซีนด้วยปฏิกิริยาการใช้แสงร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะทรานสิชัน-ซิงค์ออกไซด์บนตัวรองรับอะลูมิน
547 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำโดยเมทานอลสภาวะเหนือวิกฤต
548 การวางแผนการเพาะลี้ยงไก่ไข่เพื่อลดต้นทุนการสูญเสียให้ต่ำที่สุด กรณีศึกษา บริษัท ศรีวิโรจน์ฟาร์ม จำกัด
549 วิธีการกะประมาณต้นแปรการผลิตและสัดส่วนไขมันในกระบวนการอัดเม็ดโรงงานผลิตอาหารสัตว์
550 การตรวจจับสุกร และการจำแนกขนาดและน้ำหนักสุกรจากภาพถ่าย
551 การวางแผนการผลิตและการแปรรูปสุกรให้สมดุลกับความต้องการเนื้อสุกรและกำลังการผลิตของโรงงานชำแหละสุกร
552 ตัวแบบที่เหมาะสมสำหรับการพยากรณ์ปริมาณการผลิตการใช้และการส่งออกเอทานอลของไทย
553 การศึกษารูปแบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่เหมาะสมสำหรับการส่งออกเอทานอลของไทยไป ยังเวียดนามและจีนตอนใต้
554 การผลิตลวดนาโนและเส้นใยนาโนทังสเตนออกไซด์ด้วยวิธีอิเล็กโตรสปินนิ่งเพื่อใช้ในการวัดความเข้มข้นของก๊าซ
555 การศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมสำหรับการใช้เชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพจากมูลไก่ร่วมกับก๊าซปิโตรเลียมเหลวในกระบวนการอบเม็ดปุ๋ยอินทรีย์
556 การตรวจประเมินแอนติบอดีที่จำเพาะต่อแอนติเจนชนิดต่างๆของพยาธิใบไม้ตับในน้ำลาย และซีรั่มของผู้ป่วยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
557 ผลของ LL-37 ต่อการต้านเชื้อ Burkholderia pseudomallei
558 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวดำงอกกึ่งสำเร็จรูปที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ
559 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำข้าวโพดงอกที่มีปริมาณสาร GABA สูง
560 การศึกษาการเรียงฟันในงานฟันเทียมทั้งปาก โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
561 การยึดติดระหว่างพอร์ซเลนทันตกรรมและไทเทเนียมซึ่งเตรียมผิวด้วยวิธีต่างๆ
562 การเหนี่ยวนำยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ด้วยสารเอทธิลมีเทนซัลโฟเนตเพื่อให้ได้ยีสต์สายพันธุ์กลายที่สามารถผลิตเอทานอลได้ดีในสภาวะอุณหภูมิสูง
563 การพัฒนากล้าเชื้อปลาส้มบริสุทธิ์จากการคัดเลือกสายพันธุ์ของจุลินทรีย์ที่คัดแยกได้จากปลาส้มระหว่างกระบวนการหมัก
564 การพัฒนากระบวนการผลิตปลาส้มให้สามารถควบคุมได้ ปลอดภัย มีสุขอนามัยและหลักปฏิบัติที่ดีด้วยการใช้กล้าเชื้อปลาส้มบริสุทธิ์และเครื่องผสมคลุกเคล้าปลาส้ม
565 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการหาปัจจัยธรณีวิทยาที่ทำให้เกิดปัญหาดินเค็ม บริเวณบ้านไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
566 การผลิตแก๊สชีวภาพพลังงานสูงและซัลเฟอร์ต่ำด้วยกระบวนการบำบัดด้วยไบโอวอชเชอร์
567 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวจากธัญพืชและผลไม้ท้องถิ่น
568 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากมะเม่า และฟักข้าว
569 ลักษณะเฉพาะการทำแห้งของฟักข้าวโดยการทำแห้งแบบถาด การทำแห้งแบบลดความชื้นโดยใช้เครื่องสูบความร้อน และการทำแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
570 การเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าเพื่อเลี้ยงปูนา
571 การผลิตไบโอแอคทีฟเปปไทด์จากเศษเหลือของกระบวนการแปรรูปปลานิลและคุณสมบัติเชิงหน้าที่และการต้านออกซิเดชั่นในเนื้อปลานิลแล่แช่แข็ง
572 การปรับปรุงคุณภาพของเนื้อปลานิลส่วนท้องบดขึ้นรูปที่มีเกลือต่ำและไม่เติมฟอสเฟตด้วยโปรตีนไฮโดรไลเสทจากเศษเหลือของการแปรรูปปลานิลร่วมกับสารช่วยปรับปรุงเนื้อสัมผัส
573 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากไหมข้าวโพด
574 การผลิต conjugated linoleic acid จากน้ำมันเมล็ดทานตะวันโดยใช้ไลเปสร่วมกับแบคทีเรีย Lactobacillus
575 การตรึงเซลล์ยีสต์ทนร้อน Kluyveromyces marxianus เพื่อผลิตเอทานอลจากข้าวฟ่างหวาน
576 การใช้โปรติเอสในกระบวนการผลิตปลาส้มเพื่อการผลิตเปปไทด์ที่มีคุณค่า
577 ผลของการอบแห้งของข้าวกล้องงอกขาวดอกมะลิ 105 ต่อปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และต่อคุณภาพข้าวกล้องงอก
578 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลความเข้มข้นสูงจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวาน : ผลของการเติมสังกะสี แมกนีเซียม และแมงกานีส
579 การประเมินการปนเปื้อนใต้ผิวดินจากน้ำชะขยะ โดยการประยุกต์ใช้ธรณีฟิสิกส์และอุทกธรณีวิทยา: กรณีศึกษา แหล่งฝังกลบเทศบาลนครขอนแก่นและ แหล่งฝังกลบขยะกิโลเมตรที่ 18 นครเวียงจันทร์ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว
580 ผลของกระบวนการให้ความร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและคุณภาพของข้าวโพดลูกผสมฝักเล็ก
581 การเพิ่มประสิทธิภาพการหมักเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวาน โดยใช้กากเซลล์ยีสต์ร่วมกับยีสต์เอ็กแทร๊กท์ และไกลซีน ภายใต้การหมักแบบ VHG โดยกระบวนการหมักแบบกะ และแบบกึ่งกะ
582 การผลิตบิวทานอลจากวัตถุดิบทางการเกษตรโดย Clostridium spp
583 กลยุทธ์การให้อากาศต่อการเจริญและสรีระวิทยาของ Saccharomyces cerevisiae เพื่อผลิตเอทานอลความเข้มข้นสูงจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวาน
584 การผลิตโยเกิร์ตนมข้าวโพดเสริมโปรไบโอติก
585 การผลิตไอศกรีมฟักข้าวเสริมโปรไบโอติก
586 การศึกษาการกระจายตัวของยีสต์ทนร้อนที่สามารถผลิตเอทานอลได้จากประเทศไทย ลาว และเวียดนาม และการใช้ประโยชน์จากยีสต์ทนร้อนที่คัดแยกได้ในการผลิตเอทานอล
587 การผลิตเอทานอลจากข้าวฟ่างหวานโดยแบคทีเรียทนร้อน Zymomonas mobilis ที่มีการแสดงออกของยีน GroESL ในระดับสูงกว่าปกติ
588 การผลิตฟักข้าวผงแห้งโดยการทำแห้งแบบโฟมและการประยุกต์ใช้ใน ผลิตภัณฑ์อาหาร
589 ผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวานโดยใช้ยีสต์ทนร้อน Kluyveromyces marxianus DBKKUY-103
590 การผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวานโดยแบคทีเรียทนร้อน Zymomonas mobilis สายพันธุ์กลาย
591 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กในถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบท่อให้แสงขนาดใหญ่เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล
592 กระบวนการต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันที่สกัดได้จากสาหร่ายขนาดเล็ก
593 การพัฒนากระบวนการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพจากมะเม่าโดยการอบแห้งแบบพ่นฝอย
594 การพัฒนากระบวนการผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากมะเม่าและฟักข้าวโดยใช้เทคโนโลยีเมมเบรน
595 การพัฒนาและศึกษาคุณลักษณะของส่วนที่แยกจากข้าวโพดสีม่วงเพื่อเป็นสีผสมอาหารธรรมชาติและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสำเร็จรูป
596 การโคลนและการแสดงออกของยีนเบต้ากลูโคซิเดสจากยีสต์ Pichia anomala MDD24
597 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีมัลชั่นจากเนื้อปลานิลส่วนท้องร่วมกับเนื้อปลาและ/หรือเนื้อสัตว์
598 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานจากเมล็ดข้าวโพดลูกผสม
599 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวอบพร้อมรับประทานไลโคปีนสูงโดยใช้รกผลฟักข้าว
600 การควบคุมเพลี้ยไฟ และไรขาวพริกโดยไม่ใช้สารเคมี
601 แบบจำลองการระบาดของโรคใบขาวอ้อย และแมลงพาหะนำโรค
602 ผลของการจัดระบบการเกษตรอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง
603 การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังโดยการจัดการดินและพืช II
604 การผลิตสาร 3 - ไฮดรอกซีพรอพิโอนัลดีไฮด์ (3-HPA) จากกลีเซอรอล โดยแบคทีเรียแลคติก
605 ลักษณะโครงสร้างแมลงศัตรูข้าวและศัตรูธรรมชาติในระบบนิเวศนาข้าว
606 การศึกษาดินภายใต้อิทธิพลของเกลือ: การแพร่กระจาย ชนิด และความแปรปรวนของคุณสมบัติที่สำคัญ
607 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินในระบบการปลูกอ้อยโดยข้าวฟ่างหวาน เพื่อส่งเสริมพลังงานชีวภาพ และความยั่งยืนของการใช้ที่ดิน
608 ปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมและสภาพแวดล้อม ของลักษณะแอนโธไซยานินในข้าวไร่พื้นเมืองไทย
609 การศึกษาระบบการผลิตเหนียวข้าวดำเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพของกลุ่มเกษตรกร จ.ขอนแก่น และสกลนคร
610 การกำหนดขอบเขตภูมิอากาศสำหรับการเกษตร
611 การใช้น้ำส้มควันไม้เป็นสารแช่เมล็ด และปุ๋ยทางใบในข้าวไร่สีม่วง
612 การศึกษาระบบการผลิตฟักข้าวและข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวก่ำเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพของกลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดกาฬสินธุ์ และสกลนคร
613 การศึกษาระดับความเป็นประโยชน์ของน้ำในดินต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแก่นตะวัน
614 อิทธิพลของวันปลูกและการกระทบแล้งที่มีต่อปริมาณสารอินนูลินสะสมในหัวแก่นตะวัน
615 การพัฒนาระบบต้นแบบการผลิตถั่วลิสงเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงเพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของกลุ่มเกษตรกร จังหวัดกาฬสินธุ์
616 การเปรียบเทียบพันธุ์และการผลิตแก่นตะวันเพื่อใช้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ 5 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
617 การตอบสนองของรากและความสัมพันธ์ของรากกับผลผลิตและการปนเปื้อนของสารอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงที่ประสบสภาวะความแห้งแล้งในช่วงปลายของการเจริญเติบโต
618 การตอบสนองของรากและความสัมพันธ์ของรากกับผลผลิตในถั่วลิสงที่ประสบสภาวะความแห้งแล้งในช่วงกลางของการเจริญเติบโต
619 การเคลือบและการพอกเมล็ดพันธุ์ด้วยฮอร์โมนและธาตุอาหารพืชบนเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานและแตงกวา
620 การพัฒนาสารเคลือบเรืองแสงและผลของการเคลือบต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานและแตงกวา
621 การระบุทรานส์คริปส์และโปรตีนใบใบอ้อยที่ควบคุมโดยสภาวะการขาดน้ำ
622 ปรับปรุงพันธุ์ฟักข้าว (Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng) เพื่อให้มีสารไลโคพีนสูง
623 การศึกษาระบบการผลิตมะเม่าเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพของกลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดกาฬสินธุ์ และสกลนคร
624 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเพื่อเพิ่มสารพฤษเคมีในไหม
625 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมโดยลักษณะทางสัณฐานวิทยา ดีเอ็นเอและปริมาณสารสำคัญในฟักข้าว
626 ผลของระยะเก็บเกี่ยว การเตรียมผลิตผล และอุณหภูมิในการเก็บรักษาต่อปริมาณสารสำคัญในหัวแก่นตะวัน
627 ความสามารถในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมความเผ็ดของพริกขี้หนูเม็ดเล็กลูกผสมข้ามชนิด ระหว่าง Capsicum frutescens กับ Capsicum chinense
628 ความสามารถในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสารไลโคพีนและเบต้าแคโรทีนของมะเขือเทศรับประทานสดผลเล็ก
629 การศึกษาระบบการผลิตพริกเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพของกลุ่มเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา และสกลนคร
630 ศักยภาพของแบคทีเรียที่อาศัยในรากพืชในการลดการเข้าทำลายของไส้เดือนฝอยรากปมในพริก
631 บทบาทของเชื้อ Streptomyces ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของมะเขือเทศ III
632 การจัดการโรคแอนแทรกโนสของพริกโดยชีววิธี
633 การควบคุมโรคโคนเน่าของแก่นตะวัน (Helianthus tuberosus) โดยวิธีประสมประสาน
634 ผลของภาวะโลกร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงของชนิดเห็ดในพื้นที่ชุ่มน้ำลำน้ำพอง
635 การพัฒนาสูตรอาหารเสริมสุขภาพมนุษย์จากส่วนผสมของไรน้ำ นางฟ้า สาหร่ายและเห็ดวิตามินดีสูง
636 การเรียนรู้ในระบบการจัดการผลิตยางพาราของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
637 อิทธิพลของระบบการปล่อยเลี้ยงต่อการเจริญเติบโต, คุณภาพกรดไขมัน CLA ของโคพื้นเมืองไทยอีสานและการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของทุ่งหญ้าที่ปลูกในระบบอินทรีย์
638 โปรตีนในน้ำเชื้อที่สัมพันธ์กับความสมบูรณ์พันธุ์ในโค
639 การวิจัยและพัฒนาสารโปรไบโอดิกเพื่อผลิตเนื้อสุขภาพจากโคพื้นเมือง
640 การพัฒนาแหล่งโปรตีนทดแทนจากพืชเพื่อใช้ในอาหารโคนมและผลิตน้ำนมคุณภาพสูง
641 การใช้สมุนไพรเพื่อช่วยในการหมักย่อยอาหารในโคนมและผลิตน้ำนมคุณภาพสูง
642 การพัฒนาใช้ฉลากคาร์บอนในฟาร์มโคนมเพื่อสร้างโอกาสในการลดต้นทุนการผลิตน้ำนม
643 การศึกษาการถ่ายทอดยีนเครื่องหมายชี้ความทนร้อนในโคนม
644 ไลเปสจากแบคทีเรียเพื่อการผลิตไบโอดีเซล
645 การศึกษาบทบาทหน้าที่ของยีน BPSL2024 ในเชื้อ Burkholderia pseudomallei
646 การพัฒนาระบบและเครือข่ายการควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
647 การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผักพื้นบ้านแคลเซียมสูงที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
648 โครงการจัดทำระบบเฝ้าระวังและติดตามพื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติ: อุทกภัย และภัยแล้ง
649 การผลิตไขมันจากน้ำเชื่อมที่ได้จากการย่อยมันเทศโดยยีสต์สะสมไขมันที่ทนต่ออุณหภูมิสูง
ปี พ.ศ. 2552
650 พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพและสมถรรภาพทางระบบหายใจและหลอดเลือดของนักศึกษากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
651 การพัฒนาเครื่องย่อยซังข้าวโพด เพื่อทำก้อนเชื้อเพาะเห็ด
652 อิทธิพลของลำดับท้องที่มีผลต่อปริมาณเซลล์เม็ดเลือดขาวในน้ำนมเหลืองแม่สุกร
653 ปริมาณสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีน บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองละเลิงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
654 การสะสมโลหะหนักในเนื้อเยื่อและลายพิมพ์ดีเอ็นเอในหอยขมชนิด Filopaludina martensi บริเวณลำน้ำพอง อ.น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
655 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย
656 ผลของสารสกัดจากกวาวเครือขาวต่อการทำงานของ P-glycoprotein ในหนูขาว II
657 คุณสมบัติทางเคมีและเวชสำอางของสารสกัดจากใบและฝักมะรุม
658 ปริมาณโปรตีน Tamm-Horsfall ในปัสสาวะของคนปกติและผู้ป่วยโรคนิ่วไตในประเทศไทย
659 ความผิดปกติของยีนโปรตีน เอส และความสัมพันธ์ของแฮปโลไทด์ของยีนโปรตีน เอสในผู้ป่วยไทยที่มีภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ
660 เคอร์คูมินป้องกันภาวะออกซิเดทีฟและไนเตรทีฟสเตสในโรคพยาธิใบไม้ตับที่ได้รับการรักษาด้วยยาพราซิควอนเทล
661 การคัดเลือกยีสต์ที่ผลิตเซลลูโลไลติกเอนไซม์
662 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี ของส่วนสกัดหยาบ 70% เอทานอลจากขมิ้นเครือ
663 การลดอัตราการไหลสูงสุดของแม่น้ำยมโดยใช้แก้มลิง
664 การรู้เท่าทันสื่อของเยาวชน
665 การพัฒนารูปแบบเว็บที่สามารถใช้ได้สำหรับผู้สูงอายุ
666 การตรวจสอบสมบัติดูดซับสีย้อมผ้าไหมที่ปนเปื้อนในน้ำของแร่ดินเบนโทไนต์
667 คุณภาพและการยอมรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากผลไม้ท้องถิ่นโดยภูมิปัญญาพื้นบ้านไทย
668 การใช้ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมแมลงวันคอกสัตว์และแมลงวันบ้าน
669 การรวบรวมและประเมินเชื้อพันธุกรรมและศึกษาวิธีการขยายพันธุ์ ฟักข้าว (Momordica cochinnensis (Lour) Spreng) มะรุม (Moringa olifera Lamk.) และมะขามป้อม (Phyllanthus emblica Linn)
ปี พ.ศ. 2551
670 สาเหตุที่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์
671 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความยากจนของครัวเรือนเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย : กรณีศึกษาตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น.
672 ผลของโปรแกรมที่คำนึงถึงปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมต่อการลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในผู้หญิงอีสานวัยกลางคน
673 การสำรวจพืชวงศ์กกตามเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
674 กิจกรรมที่ส่งเสริมความรักความผูกพันของศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ต่อสถาบันการศึกษา
675 UNIVERSAL HEALTH-CARE DEMANDS IN RURAL NORTHERN THAILAND: GENDER AND ETHNICITY
ปี พ.ศ. 2550
676 การศึกษาปัจจัยการทำงานของชุดทำความสะอาดของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวที่มีผลต่อความสูญเสียจากการทำความสะอาดในสนาม
677 โครงการศึกษาและออกแบบผังแม่บทมหาวิทยาลัยขอนแก่น
678 ความชุกและความไวต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคเต้านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการในโคนมในจังหวัดขอนแก่น
679 ความชุกของเชื้อ Mycoplasma bovis และเชื้อที่ก่อโรคเต้านมอักเสบในน้ำนมถังรวมในพาร์มโคนมในเขตจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย
680 การศึกษาความสัมพันธ์ของเอ็นไซม์ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสร้างออกซาเลตในตับของหนูแรทในภาวะขาดโพแทสเซียม
681 การประยุกต์ใช้ไซโคลสสปอริน เอ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของยาเคมีบำบัดในมะเร็งท่อน้ำดี
682 การศึกษาสัตว์ที่เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในมหาวิทยาลัยขอนแก่น II
683 ศักยภาพการประหยัดพลังงานจากการเปลี่ยนเปลี่ยนมาใช้ Shurrle bus 1 ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
684 โครงการศึกษาศักยภาพการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
685 การประเมินสถานการณ์คุณภาพอากาศ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น II
686 ปัจจัยที่มัอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
687 สำรวจการใช้สารสนเทศทางการบัญชีในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรณีศึกษาเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
688 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณลักษณะด้านการฝึกงานของนักศึกษาที่พึงประสงค์ตามความต้องการของสถานประกอบการ
689 การสังเคราะห์และวัดสมบัติของผลึกนาโน LaSrxCa1-xMnO3 เพื่อใช้เป็นวัสดุผลิตพลังงานไฟฟ้าจากความร้อน
690 ความต้องการของนักศึกษาและบุคลากรในการบริการอาหารของศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
691 ผลของโปรแกรมสุขศึกษาต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานในญาติสายตรงของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ที่ 2 ในตำบลหนองตูม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
692 การประเมินความตรงและความเที่ยงของแบบสอบถามสำหรับวัดคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคหืดฉบับย่อที่มีการแปลเป็นภาษาไทยในคลินิกโรคหืดแบบง่ายๆ โรงพยาบาลศรีนครินทร์และการพัฒนาโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยโรคหืดเพื่อนำการประเมินคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหืดไปใช้ในเวชปฏิบัติ
693 การศึกษาสถานการณ์การให้บริบาลเภสัชกรรมอย่างมีสมรรถนะทางวัฒนธรรมของเภสัชกร
694 กลไกการสนับสนุนงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพของศุนย์วิจัยเฉพาะทาง 18 แห่งในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
695 ผลของการพัฒนาทักษะชีวิตต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาล
696 การใช้ลักษณะโครงสร้างของกะโหลก ผิวหนังและเส้นขนเพื่อแยกในระดับชนิดย่อยของกระรอกหลากสี Callosciurus finlaysoni ที่อาศัยอยุ่ในเขตจังหวัดจอนแก่น
697 การเปรียบเทียบโครงสร้างชุมชนสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในบริเวณที่มีกิจกรรมต่างกันในลุ่มน้ำชี จังหวัดชัยภูมิ
698 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการพัฒนาคุณภาพบริการด้านอนามันเจริญพันธุ์
699 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อบทบาทและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยขอมารดาวัยรุ่นในชุมชนอีสาน
700 การพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการให้ข้อมูลทางสุขภาพเพื่อส่งเสริมการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เข้ารับการรักษาแผนกหอผู้ป่วยใน : กรณีศึกษาหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 1 โรงพยาบาลขอนแก่น
701 ผลของการกายบริหารแบบไทยท่าฤาษีดัดตนต่อต่ออุณหภูมิร่างกาย อัตราการหายใจ อัตราการเต้นของชีพจร และระดับความดันโลหิตของผู้สูงอายุ
702 ผลของการนวดไทยในการบำบัดกลุ่มอาการปวดศีรษะจากความเครียด
703 ปัญหาในการใช้ทรัพยากรร่วมระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
704 การคัดเลือกสายพันธุ์แบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์แลคเคส
705 การวิเคราะห์การเลือกใช้รถขนส่งมวลชนให้บริการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
706 ขอบเขตการประมาณค่าราคาดุลยภาพในตลาดโดยใช้อุปสงค์และอุปทานแบบสุ่มด้วยฟังก์ชันการแจกแจงปกติ
707 การให้ลักษณะของจำนวนตรรกยะโดยการกระจายอนุกรมซิลเวสเตอร์สำหรับจำนวนพี-แอดิก
708 ผลคูณเชิงดิสตริบิวชันไคแรค-เดลต้าติสตริบิวชันในพื้นที่เหนือกรวย
709 การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบอาหารสัตว์ปีกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
710 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตพลังงานทางเลือกจากขยะอาหาร กรณีศึกษา โรงอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
711 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง Holding and Trading Company ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
712 การประเมินศักยภาพของวัสดุเหลือทางเกษตรเพื่อใช้เป็นวัสดุบรรจุในไบโอทริกกิ้งฟิลเตอร์เพื่อบำบัดสารอินทรีย์ระเหยโทลูอิน
713 การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุ์กรรมโดยใช้วิธี Multitrait animal model ในโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเซี่ยน
714 สภาวะแวดล้อมการสะสมตัวของหินตะกอนชั้นล่างและชั้นกลาง ของหมวดหินมหาสารคาม บริเวณแอ่งน้ำสกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
715 การประยุกต์ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพเพื่อการผลิตพลังงานทดแทนไปโอดีเซลจากสาหร่ายขนาดเล็ก
716 ผลของการไมโครแอนแคปซูเลชั่นและการอบแห้งแบบพ่นฝอยต่อสมบัติของแอนโทไชยานินผง
717 ผลกระทบของการปลูกยูคาลิปตัสบนคันนาต่อคุณสมบัติบางประการของดินและการเจริญเติบโตของข้าว
718 การทำงานาย heterosis ในข้าวโพดข้าวเหนียวโดยใช้ genetic distance
719 การคัดเลือกมะเขือเทศพันธุ์สีดาเพื่ต้านทานโรคเหี่ยวเขียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
720 สภาพการผลิต และความต้องการของเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศสีดา ในจังหวัดนครราชสีมา
721 การแสดงออกของเปปไทด์ต้านจุลชีพ แอลแอลสามสิบเจ็ด ในน้ำลายผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบเรื้อรัง (การศึกษาน้ำร่อง)
722 การเตรียมและการทดสอบประสิทธิภาพและความจำเพาะของอนุภาคแม่เหล็กนาโนที่เคลือบด้วยเด็คเตรนในการจับกับเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดฟันผุ สเตร๊ปโคคอคลัส มิวแทนส์
723 สะท้อนคิดบทเรียนการพัฒนา HPP-HIA : แสงนำทางสู่ก้าวย่างใหม่
724 Vulnerability and Risk Management for Sustainable Livelihoods of Farm Households in Northern: Thailand The Role of Health Insurance in Managing Risks.
ปี พ.ศ. 2549
725 อุบัติการณ์โรคเอชวีของปลาคาร์พและปลาไนในจังหวัดขอนแก่น
726 อัตราความชุกและความหนาแน่นของพยาธิใบไม้ในตับชนิด Opissthorchis viesrrini ในสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ระบาดของพยาธิใบไม้ตับในคน ในจังหวัดขอนแก่น
727 การแสดงออกของจีน oxussterol Bindding Protein ในเนื้อเยื่อมะเร็งท่อน้ำดี
728 การศึกษาฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ต้าตการอักเสบของสารจากเปราะหอม
729 การศึกษาแหล่งพฤกษาศาสตร์และการจัดทำมาตรฐานของสมุนไพรผักชีลา
730 การออกแบบ และการสังเคราะห์สารใหม่ที่มีฤทธิยับยั้งเอนไซม์นิวโรนอลไนตริออกไซด์ซินเสอย่างจำเพาะเจาะจง
731 ระดับกลูโคสและอินซูลินหลังการกินน้ำตาลกลูโคสในกลุ่มอาสาสมัครที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการตอบสนองของกลูโคส
732 ผลของการออกกำลังกายแบบเพิ่มความแข็งแรงต่อการทำงานของไตในผู้ป่วยเริ่มเกิดไตเสื่อม
733 การประยุกต์ใช้โปรติโอมิกส์ในการศึกษาเปรียบเทียบแบบแผนของโปรตีนในกาบข้าว
734 การวิเคราะห์ความต้องการและลักษณะที่พึ่งประสงค์ของระบบสารสนเทศทางการพยาบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
735 ผลของการป้อนกลับของผลการเคลื่อนไหว (Knowledge of resu) ด้วยความถี่ต่างกันต่อการเรียนรู้การเคลื่อนไหวในสตรีวัยทอง
736 ฟีโรไทป์ของเชื้อเอชไอวีที่แยกได้จากคนไข้เอดส์ระยะสุดท้ายในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
737 การสำรวจเชิงโมเลกุลของยีนก่อโรคสัมพันธ์กับโปรเฟจใน Staphylococcus areus ที่แยกได้จากผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์
738 การคัดเลือกสาหร่ายสีเขียวขนาดเล็กจากแหล่งน้ำจืดในจังหวัดขอนแก่นเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานชีวภาพทดแทน
739 การหาค่าพารามิเตอร์สำหรับการแปรขนาดของเตาก๊าซซิไฟเออร์ชนิดไหลลงแบบกลับทางที่ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง
740 การทรุดตัวของดินลมหอบเนื่องจากความเปียกชื้นและการบรรทุกน้ำหนักในเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
741 ผลกระทบของการกัดกร่อนของเหล็กเสริมต่อคุณสมบัติพลศาสตร์ของคานคอนกรีตเสริมเหล็ก
742 ระบบฐานข้อมูลเชิงชีวภาพ เพื่อการคัดกรองประสิทธิภาพสูงทางคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาและการออกแบบยา
743 การศึกษาลักษณะกระบวนการจัดการขยะของแข็งที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
744 ผลการต้านการอักเสบ และการละลายตัวของกระดูกของสารสกัดจากใบข่อยในเซลล์ฟโบรลาสต์เหงือกต่อการกระตุ้นด้วยเชื้อก่อโรคปริทันต์
745 การประเมินศักยภาพแบคทีเรียแลคติกเพื่อใช้ในตการผลิตกรดแลคติคจากวัตถุดิบที่มีซูโครสเป็นองค์ประกอบ
746 การทดสอบประสิทธิภาพของแตนเบยนหนอนกอ Cotesia flaviiper (Cameeton) ในหนอนกอลายจุดใหญ่ Chilo tumidicostalis (Hampson)ที่เข้าทำลายอ้อยต่างสายพันธุ์
747 นำการเงินการคลังหนุนการจัดการความรู้สู่สุขภาพวิถีไท
ปี พ.ศ. 2548
748 การผลิตเอทานอลในอาหารกลูโคสและไซโลสโดยวิธีการหมักร่วมของจุลินทรีย์
749 การศึกษาประสิทธิผลของจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (อีเอ็ม) ต่อการยับยั้ง เชื้อซัลโมเนลาในไก่กระทง
750 การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ด้านอักเสบของารสกัดจากรางจืด : ผลยับยั้งเอนไซม์
751 การศึกษาลักษณะวินิจฉัยและพฤกษเคมีเบื้องต้นของสมุนไพรชาฤาษี
752 การพัฒนาระบบนำส่งยา diclfenac sodium ในรูปยาเม้ดโดยใช้โพลีเมอรืเพื่อควบคุมการปลดปล่อยยา
753 การศึกษาสำรวจหา Histone deacetylase inhibitors ซึ่งมีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งจากสารสกัดสมุนไพร
754 การดูแลรักาษาเด็กพิการตามวิถีของปู่ไพร สมสีลา
755 การออกแบบและสังเคราะห์สารยับยั้งเอนไซม์ที่สามารถใช้เป็นยาได้
756 แบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อการจำลองในเครื่องปฏิกกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดไหลเวียน
757 การศึกษาสภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้กระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ
758 การออกแบบและสร้างเครือย่อยขวดแก้วและการศึกษาปัจจัยที่มีต่อขนาดเศษแก้วของเครื่องย่อยขวดแก้ว
759 การสำรวจการแพ้โลหพที่ใช้ในงานทันตกรรมในคนไทยกลุ่มหนึ่งที่มีรอยโรคไลเคนพลานัสในช่องปาก
760 กระบวนการเคลื่อนที่มวลสารและการกระจายความเข้มแข้งของโละหะร่องรอยในแม่น้ำเลย
761 สมดุลของพลังงานและอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดิน บริเวณพื้นที่ไร่มันสำปะหลัง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
762 สัณฐานวิทยาและลายพิมพ์ดีดเอ็นเอของเห็ดพิษยางชนิดในพื้นที่โคกภูตากา จ.ขอนแก่น
763 การประเมินปริมาณก๊าซที่ปลดปล่อยจากที่ฝังกลบขยะโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
ปี พ.ศ. 2547
764 การประเมินการรักษาโรคข้อเสื่อมในม้าโดยใช้การตรวจวัดระดับซีรั่มคอนดรอยอิตินซัลเฟต
765 การศึกษาสมุนไพรไทยต่อการเจริญของเชื้อแคมไพโรแบเตอรรีที่แยกจากทางเดินอาหารไก่
766 การวิเคราะห์มูลค่าต้นทุนและผลประโยชน์การจัดการป่าไม้แบบชุมชนมีส่วนร่วมของป่าชุมชนหนองละเลิงเค็ง จังหวัดขอนแก่น
767 ศักยภาพและมูลค่าในการจัดการที่พักแบบชุมชนมีส่วนร่วม ในจังหวัดขอนแก่น
768 การศึกษาความตระหนักด้านสุขภาพและความปลอดภัยต่อผลของปริมาณควันขาวที่เกิดจากรถจักรยานยนต์ : นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
769 การวิเคราะห์ตัวแบบที่มีประสิทธิภาพของ Tumor marker ในการวิฉิจฉัยมะเร็งท่อน้ำดี
770 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ฐานข้อมูลยาอิเล็คทรอนิกส์ของโรงพยาบาลในการประเมินความสัมพันธ์ของโรคมะเร็งในสำไส้ใหญ่ในกลุ่มผู้ป่วยที่ใช้ยาต้านอักเสบชนิดไม่ใช่สเตรอยด์
771 ผลของการออกกำลังกายส่วนแขนต่อระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภท 2
772 การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของทีมสุขภาพตามหลักการป้องกันการเกิดโรคปอดอักเสบจากการใช้เครื่องหายใจ
773 การศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวขวางของพอลิเมอร์โมเลกุลสำหรับการไกลผ่านท่อคาปิลารีของสารละลายเจือจางของพอลิอคริลาไมค์ในตัวทำละลายที่เป็นน้ำ
774 อิทธิพลของระบบน้ำแบบสิปริงเกอร์และระบบน้ำหยด ที่มีต่อการเจริญเติบโตธาตุอาหารบางชนิด และปริมาณคาร์โบไฮเครตสะสมของมะม่วงฝรั่ง
775 การใช้บริการทางการเงินของสมาชิกธนาคารหมู่บ้านในจังหวัดขอนแก่น
776 เครือข่ายนักวิจัยสุขภาพ : ฐานรากของความรู้
ปี พ.ศ. 2546
777 การส่งเสริมพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรี ในอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
778 เปรียบเทียบความชุกของการติดเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสในกระแสเลือดของสุกรอนุบาลระหว่างกลุ่มที่มีและไม่มีอาการทางประสาท
779 การศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ในการยับยั้งการสร้างหลอดเลือดของกระดูกอ่อนหลอดลม และกระดูกอ่อนซี่โครงของโคโตเต็มวัย II
780 การศึกษาประสิทธิกาพของการทำให้เลือดเข้มข้น (packed red cell) อุ่นด้วยวิธีการใช้วิธีแช่นำอุ่นที่ควบคุมไม่ได้ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ II
781 การประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกรรมการเรียนการสอนที่เนนผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
782 การศึกษาความหลากหลายชนิดพรรณไม้และชนิดพันธุ์สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังบริเวณหหนองละเลิงเค็ง
783 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้ซอฟต์แวร์ทางการบัญชีของหน่วยธุรกิจในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
784 พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของคนไทยที่มีมาท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น
785 ศักยภาพของผุ้ประกอบธุรกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากกล้วยในจังหวัดหนองคาย
786 การปฏิบัติตามกฏจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
787 การศึกษาวินัยการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
788 สารออกฤทธิ์ต้านความดันโลหิตสูงจากกาฝากมะม่วง
789 การพัฒนาวิธีการตรวจวัดปริมาณไอออนของเหล็กและดีบุกในรูปสารประกอบเชิงซ้อนโดยเทคนิคโฟลอินเจคชั่นแบบย้อนกลับ
790 การศึกษาผลของยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรต่อปริมาณเอนไซม์ พี 450
791 การศึกษาความคิดเห็นของพยาบาลชั้นปีที่ 3 ต่อการจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายในหน่วยการดูแลตนเองของสตรีวัยเจริญพันธุ์และครอบครัว
792 การพัฒนาวิธีการวินิจสปีซีส์ของเชื้อ Enterococcus โดยการเพิ่มจำนวนชื้นดีเอ็นเอบริเวณ intergenic requon ระหว่างจีน 16 SrRNA และ 235 SrRNA ด้วยวิธี Polymerase Chain Reaction II
793 การศึกษาปริมาณการดูดซับโลหะหนักของเคลย์ II
794 การพัฒนาบอร์ดต้นแบบบเพื่อการเรียนรู้และการออกแบบระบบดิจิตอล
795 การพัฒนาบอร์ดต้นแบบเพื่อการเรียนรู้และการออกแบบระบบติจิตอล II
796 การศึกษาระยะยาวถึงปัจจัยที่มีผลต่พัฒนาการของฟัน ใบหน้าและการเกิดโรคต่างๆ ในช่องปากของเด็กไทยอายุ 2-5 ปี ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
797 การวิเคราะห์สถานการณ์จัดการธุรกิจสวนส้มในอำเภอเมือง จังหวัดเลย
798 การประเมินค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมของถั่วลิสงเมล็ดโต เพื่อใช้ในแบบจำลองการเจริญเติบโตของพืช
799 การศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการค้าสินค้าชุมชนผ่านระบบพาณิชน์อิเล็คทรอนิกส์ II
800 การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินในทุ่งกุลาร้องไห้โดยใช้วิธีที่แพร่หลายบางวิธีในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ปี พ.ศ. 2545
801 ตรวจหา RNA ของไวรัชพีอาร์เอสในกระแสเลือดของหมูอนุบาลที่มีหรือไม่มีอาการทางระบบประสาท โดยวิธี RT-PCR
802 อุบัติการการดื้อของเชื้อ Campylobacter spp ที่แยกจจากไก่ต่อยาปฎิชีวนะที่ใช้ในทางการแพทย์
803 การศึกษาระบาดวิทยาโรคเลปโตสไปโรซีสในโค เขตจังหวัดขอนแก่น
804 การศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ในการยับยั้งการสร้างหลอดเลือดของกระดูกอ่อนหลอดลมและกระดูกอ่อนซี่โครงของโคโตเต็มวัย
805 การศึกษาประสิทธิกาพของการทำให้เลือดเข้มข้น (packed red cell) อุ่นด้วยวิธีการใช้วิธีแช่นำอุ่นที่ควบคุมไม่ได้ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
806 การสอบ Entrance และการรับรู้ข่าวสารของนักเรียน
807 การติดตามและประเมินผลการเตรียมงานการประชุมเอเปค 2003
808 ศักยภาพในการจัดการกองทุนหมู่บ้านที่ส่งผลกระทบต่อรบบเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม
809 พฤติกรรมการเล่นพนันฟุตบอลของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
810 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจใช้ซอฟแวร์ทางการบัญชีของหน่วยธุรกิจในจังหวัดขอนแก่น
811 การออกแบบและพัฒนาส่วนควบคุมเครื่องกำทอนแม่เหล็ก
812 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
813 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการรับรองการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและไม่มารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในกรณีศึกษาผู้หญิงในจังหวัดขอนแก่น
814 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคุณภาพและสารพิษที่เกิดขึ้นในน้ำมันปรุงอาหารที่ใช้ทอดซ้ำ
815 ระบาดวิทยา รูปแบบการรักษาและผลของการรักษาในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะต้น
816 การศึกษาความคงตัวและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากต้นโพคาน
817 โครงการความผิดแผกทางพันธุกรรมของ Cytochrome P4502C19 ในประชากรไทย
818 ลักษณะทางพันธุกรรมของ พี 53 ตำแหน่งโคคอน 72 กับความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งปากมดลูกชนิดไม่ลุกลาม
819 ภูมิหลังของจีนและการติดเชื้อไวรัสในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศรีนรินทร์
820 การศึกษาการใช้ LMA ชนิดใช้ครั้งเดียวในการช่วยใส่ท่อช่วยหายใจในหุ่น
821 การศึกษาเภสัชจลศาสตร์และความปลอดภัยของการใช้ยา Gentaniicin ขนาด 4 มก /กก. /วัน วันละครั้งในทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
822 การพัฒนากลุ่มนักวิจัยด้านสุขภาพจิต
823 การส่งเสริมพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีในอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
824 การแยกบริสุทธิ์และการศึกษาสมบัติเบื้องต้นทางเคมีและทางโครงสร้างของโปรตีนไลโซไซม์ (Lysozyme) ในไข่ขาวของตะพาบน้ำ
825 การแยกเชื้อแบคทีเรียที่มีเอนไซม์ในเมตาบอซึมของการใข้วิตามินบีหก
826 การศึกษาผลของโมโนกลูตาเมตต่อการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีส Agouti related protein ในต่อมหมวกไต
827 การประเมินผลการให้โปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการการเคลื่อนไหวในทารกที่มีน้ำหนักตัวต่ำกว่ามาตราฐานมาก
828 สมทบโครงการหน้าที่ความสำคัญของโพลิเมอร์ฟิล์มของมิคเอต่อการกระตุ้นเซลล์เอ็นเค
829 การพัฒนาวิธีการวินิจสปีซีส์ของเชื้อ Enterococcus โดยการเพิ่มจำนวนชื้นดีเอ็นเอบริเวณ intergenic requon ระหว่างจีน 16 SrRNA และ 235 SrRNA ด้วยวิธี Polymerase Chain Reaction
830 การตอบสนองของหัวใจและปวดในผู้สูงอายุต่อการออกกำลังของกล้ามเนื้อหายใจเข้าแบบมีแรงต้านโดยใช้อุปกรณ์ฝึกหายใจแบบใหม่
831 การวิเคราะห์ค่าความถี่ธรรมชาติของยีนโดยใช้ MatLab
832 การศึกษาปริมาณการดูดซีมโลหะหนักของเดลย์
833 การออกแบบโหลดเซลล์ประเภทเสาโดยระเบียบวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์และการทดสอบ
834 การสังเคราะห์สารประกอบโคออร์ดิเนชันของโครเมียมเพี่อเลีบยแบบโครเมียมเพนตะเมทิลไซโครเพนตะไดอินิล (Cp*) ใน [Cp*CrCl2]2
835 การเตรียมและศึกษาคุณลักษณะของผง BST ซึ่งเตรียมโดยกระบวนการโชล-เจลที่ผ่านไดออล
836 การออกแบบและพัฒนาระบบวาล์วเพื่อควบคุมอัตราส่วนกำลังอัดเครื่องยนต์ลูกรูปอิสระ
837 การสังเคราะห์สมบัติสเปกโทรสโกปี สมบัติทางแม่เหล็กและโครงสร้างผลึกของสารประกอบเชิงซ้อนพอลินิวเครียร์คอปเปอร์ (II) ที่มีออกซิแอนไอออนเป็นลิเกนด์สะพาน
838 การศึกษาคุณลักษณะการไหลและการถ่ายโอนความร้อนของแอลกอฮอล์เหลวผ่านช่องขนาดจิ๋ว
839 การนวดแผนไทยด้วยมือกลปัญญาประดิษฐ์
840 การวิเคราะห์ทางอากาศพลศาสตร์ของกังหันลมแบบแกยแนวนอน
841 การศึกษากลไกกะเทาะเมล็ดทานตะวัน
842 การเปรียบเทียบการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลอ้อย โดยการหมักแบบกะ กึ่งกะ และกึ่งต่อเนื่อง โดย Saccharomyces cerevisioe TiSTR 5048
843 การผลิตนมผงแห้งชนิดจืดที่มีเชื้อ Lactobacillus bulgaricus และ Streptococcus thermophilus เพื่อใช้ในการป้องกันฟันผุ
844 การศึกษาผลระงับปวดของแคปไซชินชนิดทาเฉพาะรักษาโรค Trigeninal reuralgic
845 โครงการต้นแบบทำร่องการบริหารจัดการร้านจำหน่ายสินค้าปลอดสารพิษ "ร้านผีเสื้อ"
846 โอกาสทางการตลาดและศักยภาพในการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในจังหวัดสุรินทร์
847 การตรวจหาเครื่องหมายพันธุกรรมในการจำแนกสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองและพันธุ์ไก่ไข่ โดยใช้เทคนิคไมโดครแซเทิลไลท์
848 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน : การผสมผสานรูปแบบและวิธีการสอนที่ผู้เรียนพึงประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย
849 ผลการเรียนรู้ในวิชาเคมี โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ 4MAT
850 การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
851 การพัฒนาความรู้ เจตคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับโรคเอดส์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โดยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการในกระบวนการฝึกอบรม
ปี พ.ศ. 2544
852 ผลของสารสกัดสมุนไพรต่อเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coil ( F18+) ที่เป็นสาเหตุของ Edema Disssease และท้องในสุกร
853 วิธีจัดเส้นทางเดินของกลุ่มรถบรรทุก เพื่อให้ค่าใช้จ่ายต่ำสุดโดยคำนึงถึงข้อจำกัดทางด้านกำหนดเวลาส่งถึงมือลูกค้าและข้อจำกัดในด้านปริมาณของสินค้าที่รถบรรทุกจะบรรทุกได้
854 การศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการค้าสินค้าชุมชนผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2542
855 ผลของการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
856 การพัฒนาปั๊มคันโยกแบบไดอะแฟรม