ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยลัยมหาสารคาม
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 2
2 อภิเดช แสงดี 1
3 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
4 สุรศักดิ์ ขันคำ 1
5 มนตรี ทองมูล 1
6 รักฤดี สารธิมา 1
7 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
8 ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ 1
9 อังคณา น้อยสุวรรณ 1
10 รจเรศ หาญรินทร์ 1
11 วรรณา กาญจนมยูร 1
12 จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ 1
13 วรรทณา สินศิริ 1
14 อังคณา จันทรผลลัพธ์ 1
15 อัศวิน อมรสิน 1
16 ประยุกต์ ศรีวิไล 1
17 ขวัญเรือน นาคสุวรรณ์กุล 1
18 อัจฉรา ชัยชาญ 1
19 จารุวรรณ ก้าวหน้าไกล 1
20 จิระภา ศิริวัฒนเมธานนท์ 1
21 สมเสาวนุช จมูศรี 1
22 ฉัตรตระกูล สมบัติธีระ 1
23 อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์ 1
24 จินดาวัลย์ วิบูลย์อุทัย 1
25 ธิดารัตน์ สมดี 1
26 อุทิศ พงศ์จิรวัฒนา 1
27 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
28 อุทิศ แสงละเอียด 1
29 อนุพงศ์ สุขประเสริฐ 1
30 อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์ 1
31 ขวัญเรือน พาป้อง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 29
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 ระบบเพียร์ทูเพียร์กริดคอมพิวติ้งแบบรวมกลุ่ม
2 การเพิ่มความเข้มข้นและการแยกสารประกอบกรดฮาโลแอซิติกปริมาณน้อยด้วยไอออนโครมาโทกราฟี
3 ผลการให้คำแนะนำในการใช้ยาสูดพ่นทางปากในผู้ป่วยเด็กโรคหืดร่วมกับการสร้างสุขภาวะทางปัญญาแก่ผู้ปกครองผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลหัวหิน
4 โปรแกรมควบคุมน้ำหนัก ที่เน้นเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารในผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน
5 การเตรียมเมทิลเอสเทอร์จากน้ำมันไส้ปลานิลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ์
6 การศึกษาไหมสายพันธุ์พื้นเมืองเพื่อผลิตเส้นไหมวัตถุดิบมาตรฐานสำหรับทำไหมขัดฟันธรรมชาติ
7 บะหมี่ข้าวกึ่งสำเร็จรูปบรรจุถ้วย
8 ผลของโปรตีนบนฟื้นผิวของเม็ดแป้งต่อคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของข้าวเหนียวและข้าวเจ้าในระหว่างเก็บรักษา
9 อิทธิพลของโบรอนในการยับยั้งกิจกรรมการทำงานของเอนไซม์ Polyphenol oxidase การเกิดปฏิกิริยาสีน้ำตาลและคุณภาพของผักกาดหอม
10 การตรวจสอบเชื้อไวรัส Capsicum chlorosis virus สาเหตุโรคใบต่างของพริก
11 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับการตรวจหาเชื้อ E.coli
12 การศึกษาผลของ 1-MCP ต่อการทำงานของเอนไซม์ polyphenoloxidase (PPO) ในดอกกระเจียว
13 สมบัติของกราฟวาไรตี้ (x(yz))z ที่มีรีเวิร์สอาร์กชนิด (2,0)
14 สัณฐานวิทยาแผ่นฟันของหอยทากบกที่ไม่มีฝาปิดเปลือกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
15 เปรียบเทียบการแสดงออกของยีนในเส้นปฐมภูมิ (n) และทุติยภูมิ (2n) ของเบสิดิโอไมซีส โดยใช้ยีนแลคเดส เป็นเครื่องหมาย
16 การฟอกจากสีเมลานินโดยเอนไซม์จากเชื้อเห็ดบด
17 การวิเคราะห์โครงสร้างผลึกของเซรามิกอะลูมินา-เซอร์โคเนียที่เจือด้วยอิทเทรียมออกไซด์
18 ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนวงศ์ Lecanoraceae (Ascomycota) ในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
19 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ในการตัดสินใจเลือกใช้พลังงานเชื้อเพลิงสำหรับผู้ใช้รถยนต์ในประเทศไทย
20 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าดัชนีมวลกายและภาวะดื้อต่ออินซูลินในเด็กวัยอ้วนอายุ 16-18 ปี ในจังหวัดมหาสารคาม
21 การศึกษาโครงสร้างทางอนูชีววิทยาของยีน Hemoglobin และผลขอการประยุกต์ใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อคณะการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อนำไปใช้กำหนดกลยุทธ์ทางการแข่งขัน
22 การศึกษาฤทธิ์ต่อต้านการก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดในอาหารพืชผักพื้นบ้านที่ปรุงสำเร็จด้วยวิธี Salmonella assay
23 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ ไม่ทำหมันถาวรในครอบครัวที่มีจำนวนบุตรเพียงพอ
24 การประเมินการได้รับสัมผัสของเชื้อก่อโรคจากกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมนมโรงเรียน : กรณีศึกษากลุ่มผู้เลี้ยงโคนมบ้านโคกก่อ จังหวัดมหาสารคาม
25 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเจ็บป่วยของประชาชน หมู่บ้านฮ่องอี ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
26 กลวิธีการป้องกันการติดสารเสพติดของเยาวชนในชุมชน
27 ความสำเร็จของการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนเขตเมืองมหาสารคาม
28 การจ่ายยารักษาอาการปวดศรีษะไมเกรนของร้านยาแผนปัจจุบันในจังหวัดมหาสารคาม
29 ผลของการเยี่ยมบ้านโดยนิสิตเภสัชศาสตร์ต่อความรู้ ความร่วมมือในการใช้ยา และปัญหาขยะในครัวเรือน