ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มลุลี แสนใจ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 สถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย
ปี พ.ศ. 2552
2 การศึกษากระบวนการดำเนินงานโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินเป็นโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทองในพื้นที่สาธารณสุขเขต 11 และ 14
ปี พ.ศ. 2550
3 ประเมินผลการปฏิบัติงานหลังการฝึกอบรมหลักสูตรการอบรมผู้ดูแลเด็ก เพื่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่พัฒนาขึ้นโดยศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
4 การประเมินผลการดำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 11 และ 14
ปี พ.ศ. 2546
5 การประเมินผลโครงการใช้ยา Zidovudine (AZT) เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคเอดส์จากแม่สู่ลูก เขต 7 (ปี 2541-2543)
6 การศึกษาลักษณะสำคัญของมารดาที่มีบุตรคนแรกขณะอายุต่ำกว่า 20 ปี จังหวัดนครพนม
7 บทบาท ความต้องการการสนับสนุนของผู้ดูแล และความต้องการการดูแลรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุในเขต 7
ปี พ.ศ. 2544
8 การประเมินผลโครงการใช้ยา Zidovudine (AZT) เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคเอดส์จากแม่สู่ลูก เขต 7 (ปี 2541-2543)
9 บทบาท ความต้องการการสนับสนุนของผู้ดูแล และความต้องการการดูแลรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุในเขต 7
ปี พ.ศ. 2541
10 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในการดำเนินงานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ(คปสอ.)
ปี พ.ศ. 2540
11 การศึกษาลักษณะสำคัญของมารดาที่มีบุตรคนแรกขณะอายุต่ำกว่า 20 ปี จังหวัดนครพนม