ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มรกต ตันติเจริญ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Morakot Tanticharoen 27
2 สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ 16
3 Kobkul Laoteng 10
4 กอบกุล เหล่าเท้ง 10
5 Apiradee Hongsthong 8
6 อภิรดี หงส์ทอง 8
7 ภาวิณี เกิดฤทธิ์ 6
8 พรพิมล ศรีทองคำ 6
9 นเรศ ดำรงชัย 6
10 Supaporn Cheevadhanarak 5
11 Matura Sirijuntarut 5
12 มธุรา สิริจันทรัตน์ 5
13 สิรินทรเทพ เต้าประยูร 4
14 สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง 4
15 ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงศ์ 4
16 อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ 4
17 กล้าณรงค์ ศรีรอต 4
18 กฤษณพงศ์ กีรติกร 4
19 Prasat Kittakoop 3
20 Sanjukta Subudhi 3
21 Pavinee Kurdrid 3
22 พีรดา พรหมมีเนตร 3
23 ละเอียด เพ็งโสภา 3
24 บุษยา บุนนาค 3
25 สุภาณี เลิศไตรรักษ์ 3
26 วิพุธ พูลเจริญ 3
27 ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 3
28 วีระ โลหะ 3
29 Pavinee Kurdrit 3
30 ภาวิณี ชัยประเสริฐ 2
31 วรินธร สงคศิริ 2
32 จำนง สรพิพัฒน์ 2
33 มาลินี ลีโทชวลิต 2
34 อรรณพ นพรัตน์ 2
35 บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร 2
36 สุรณัฐ พงษ์หาญพจน์ 2
37 เดช พุทธเจริญทอง 2
38 สุชัย ศศิวิมลพันธุ์ 2
39 จำรูญ ตันติพิศาลกุล 2
40 สุนันท์ ศรัณยนิตย์ 2
41 ยศพงษ์ ลออนวล 2
42 เฉลิมราช วันทวิน 2
43 ชัยยุทธ ชินณะราศรี 2
44 ธวัชชัย อ่อนจันทร์ 2
45 รวิสรา รื่นไวย์ 2
46 สมชาย จันทร์ชาวนา 2
47 อธิคม บางวิวัฒน์ 2
48 Rawisara Ruenwai 2
49 ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ 2
50 S. Na-Ranong 2
51 วินัย ประภากรเกียรติ 2
52 ชยันต์ ตันติวัสดาการ 2
53 ปกรณ์ โอภาประกาสิต 2
54 บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย 2
55 วัฒนา เจียมตน 2
56 สุวิทย์ เตีย 2
57 Wattana Jeamton 2
58 นิรมล สุธรรมกิจ 2
59 ศุภชาติ จงไพบูลย์พัฒนะ 2
60 Anuwat Tachaleat 2
61 Juntira Punya 2
62 จันทิรา ปัญญา 2
63 วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย 2
64 กนก รัตนะกนกชัย 2
65 อุมา บริบูรณ์ 2
66 อลงกรณ์ อำนวยกาญจนสิน 2
67 อนุวัฒน์ เตชะฤทธิ์ 2
68 Peerada Prommeenate 2
69 Patcharaporn Wongsa 2
70 Nares Damrongchai 2
71 มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์ 2
72 Marasri Ruengjitchatchawalya 2
73 ดุษฏี อุตภาพ 2
74 Alongkorn Amnuaykanjanasin 2
75 สุกัญญา จีนเหนาะ 2
76 สมบัติ เหสกุล 2
77 อุทัยวรรณ กรุดลอยมา 2
78 พัชราภรณ์ วงษา 2
79 พจนีย์ ขุมมงคล 2
80 Bruno Maresca 2
81 วัชริน มีรอด 2
82 อภิชาติ สีทาแก 2
83 ประสาท กิตตะคุปต์ 2
84 เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ 2
85 พูนพิภพ เกษมทรัพย์ 2
86 สุรชัย สถิตคุณารัตน์ 2
87 กุลวรางค์ สุวรรณศรี 2
88 กฤษดา บำรุงวงศ์ 2
89 พนิดา อุนะกุล 1
90 Sukanya Jeennor 1
91 Panida Unagul 1
92 สุภาพร สวัสดิ์จุ้น 1
93 ประเสริฐ ศรีกิติกุลชัย 1
94 Supaporn Sawadjoon 1
95 Sutichai Intamas 1
96 Prasert Srikitikulchai 1
97 Pattsarun Cheawchanlertfa 1
98 Yodhathai Thebtaranonth 1
99 Veara Loha 1
100 ประสาท กิตตคุปต์ 1
101 กัญญวิมว์ กีรติกร 1
102 Kanyawim Kirtikara 1
103 วนิชา วิชัย 1
104 ยอดหทัย เทพธรานนท์ 1
105 Vanicha Vichai 1
106 เกรียงไกร ปอแก้ว 1
107 Kriengkrai Porkaew 1
108 Kanda Lertladaluck 1
109 Preerada Prommeenate 1
110 กานดา เลิศลดาลักษณ 1
111 อัมพร หรั่งรอด 1
112 Amnat Chidthaisong 1
113 Boosya Bunnag 1
114 P. Kittakoop 1
115 Sansanalak Rachdawong 1
116 ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์ 1
117 ไว ประทุมผาย 1
118 Masahiko Isaka 1
119 ณัฐพงษ์ เส็งพานิช 1
120 Wai Prathumpai 1
121 มาซาฮิโกะ อิซากะ 1
122 Sudarat Dulsawat 1
123 สุดารัตน์ ดุลสวัสดิ์ 1
124 Nattapong Sengpanich 1
125 Phuttawadee Phuengcharoen 1
126 สุธาดา มุ่งภักดี 1
127 Sutada Mungpakdee 1
128 Sirintornthep Towprayoon 1
129 Wiputh Pooljaroen 1
130 จิตติศักดิ์ เสนาจักร์ 1
131 Rayakorn Yutthanasirikul 1
132 นำชัย ชีววิวรรธน์ 1
133 S. Subudhi 1
134 Kitipong Promwong 1
135 ศรีธนา ธรรมาธร 1
136 Thaweesak Koanantakool 1
137 Sritana Thammathorn 1
138 Sukunya Jeennor 1
139 กิติพงศ์ พร้อมวงค์ 1
140 ปรีชา การสุทธิ์ 1
141 สิริทรเทพ เต้าประยูร 1
142 ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ 1
143 Jittisak Senachak 1
144 เบญจมาศ ทิพย์มณเฑียร 1
145 Porntip Paungmoung 1
146 นพพร เจตนชัย 1
147 Amporn Rungrod 1
148 Sakarin Bhumiratana 1
149 พรทิพย์ ผึ้งม่วง 1
150 Supanee Lerttriluck 1
151 สมชาย พงศ์พัฒนกิจโชติ 1
152 Somchai Pongpattanakitshote 1
153 Chairat Uthaipibull 1
154 รยากร ยุทธนาสิริกุล 1
155 สุดสงวน ชูสกุลธนะชัย 1
156 Sudsanguan Chusacultanachai 1
157 Suranat Phonghanpot 1
158 ศักรินทร์ ภูมิรัตน 1
159 Vanida Bhavakul 1
160 La-eid Pengsopar 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 4
3 2552 3
4 2551 5
5 2550 2
6 2549 4
7 2548 6
8 2546 1
9 2545 1
10 2533 1
11 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Biosynthesis of Xyrrolin, a New Cytotoxic Hybrid Polyketide/Non-ribosomal Peptide Pyrroline with Anticancer Potential, in Xylaria sp. BCC 1067
ปี พ.ศ. 2553
2 Up-regulated expression of desaturase genes of Mucor rouxii in response to low temperature associates with pre-existing cellular fatty acid constituents
3 Phycocyanin promoter of Spirulina platensis controlling heterologous expression in cyanobacteria
4 Oxygen-induced expression of delta6-, delta9- and delta12-desaturase genes modulates fatty acid composition in Mucor rouxii
5 Identification of a heat shock-responsive cis-acting DNA sequence and its transcriptional regulator: their role in Spirulina-desD gene expression in response to heat stress
ปี พ.ศ. 2552
6 Discovery of insect-specific polyketide synthases, potential PKS-NRPS hybrids, and novel PKS clades in tropical fungi
7 Subcellular proteomic characterization of the high-temperature stress response of the cyanobacterium Spirulina platensis
8 การศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มผลผลิตอ้อย มันสำปะหลังและปาล์มน้ำมันเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ : การใช้เทคโนโลยีและการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก
ปี พ.ศ. 2551
9 โครงการศึกษาวิจัยรับมือสิ่งท้าทายอุบัติใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยในอนาคต (กลุ่มภาวะโลกร้อน)
10 Proteome analysis at the subcellular level of the cyanobacterium Spirulina platensis in response to low-temperature stress conditions
11 Evaluation of inoculum performance for enhancing gamma-linolenic acid production from Mucor rouxii
12 A combined stress response analysis of Spirulina platensis in terms of global differentially expressed proteins, and mRNA levels and stability of fatty acid biosynthesis genes
13 Isolation and functional characterization of Spirulina D6D gene promoter: Role of a putative GntR transcription factor in transcriptional regulation of D6D gene expression
ปี พ.ศ. 2550
14 Effect of two intermediate electron donors, NADPH and FADH2, on Spirulina ?6-desaturase co-expressed with two different immediate electron donors, cytochrome b5 and ferredoxin, in Escherichia coli
15 Revealing differentially expressed proteins in two morphological forms of Spirulina platensis by proteomic analysis
ปี พ.ศ. 2549
16 Comparative fatty acid profiling of Mucor rouxii under different stress conditons
17 Hirsutellone F, a Dimer of Antitubercular Alkaloids from the Seed Fungus Trichoderma Species BCC 7579
18 Targeted mutagenesis of a fatty acid delta6-desaturase from Mucor rouxii: Role of amino acid residues adjacent to histidine-rich motif II.
19 Revealing the complementation of ferredoxin by cytochrome b5 in the Spirulina-?6-desaturation reaction by N-terminal fusion and co-expression of the fungal-cytochrome b5 domain and Spirulina-?6-acyl-lipid desaturase
ปี พ.ศ. 2548
20 Diversity of type I polyketide synthase genes in the wood-decay fungus Xylaria sp. BCC 1067
21 Production of red pigments by the insect pathogenic fungus Cordyceps unilateralis BCC 1869
22 Promoter analysis of Mucor rouxii delta 9-desaturase: Its implication for transcriptional regulation in Saccharomyces cerevisiae
23 Genetic modification of essential fatty acids biosynthesis in Hansenula polymorpha
24 Functional expression of Spirulina delta 6 desaturase gene in yeast, Saccharomyces cerevisiae
25 Subsrate specificity and preference of delta6 –deaturase of Mucor rouxii.
ปี พ.ศ. 2546
26 ดีเอ็นเอ ปริศนาลับรหัสชีวิต
ปี พ.ศ. 2545
27 Atropisomeric myristinins: selective COX-2 inhibitors and antifungal agents from Myristica cinnamomea
ปี พ.ศ. 2533
28 การบำบัดและผลิตพลังงานจากน้ำทิ้งโรงงานแป้งมันสำปะหลังในถังปฏิกรณ์แบบตรึงเซล