ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มรกต ตันติเจริญ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Morakot Tanticharoen 27
2 สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ 16
3 Kobkul Laoteng 10
4 กอบกุล เหล่าเท้ง 10
5 Apiradee Hongsthong 8
6 อภิรดี หงส์ทอง 8
7 พรพิมล ศรีทองคำ 6
8 นเรศ ดำรงชัย 6
9 ภาวิณี เกิดฤทธิ์ 6
10 Matura Sirijuntarut 5
11 มธุรา สิริจันทรัตน์ 5
12 Supaporn Cheevadhanarak 5
13 กฤษณพงศ์ กีรติกร 4
14 ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงศ์ 4
15 สิรินทรเทพ เต้าประยูร 4
16 สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง 4
17 อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ 4
18 กล้าณรงค์ ศรีรอต 4
19 ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 3
20 Pavinee Kurdrit 3
21 วีระ โลหะ 3
22 สุภาณี เลิศไตรรักษ์ 3
23 วิพุธ พูลเจริญ 3
24 ละเอียด เพ็งโสภา 3
25 บุษยา บุนนาค 3
26 Prasat Kittakoop 3
27 Sanjukta Subudhi 3
28 พีรดา พรหมมีเนตร 3
29 Pavinee Kurdrid 3
30 สุวิทย์ เตีย 2
31 ศุภชาติ จงไพบูลย์พัฒนะ 2
32 ชยันต์ ตันติวัสดาการ 2
33 วินัย ประภากรเกียรติ 2
34 วัฒนา เจียมตน 2
35 Wattana Jeamton 2
36 ปกรณ์ โอภาประกาสิต 2
37 มาลินี ลีโทชวลิต 2
38 จำนง สรพิพัฒน์ 2
39 ยศพงษ์ ลออนวล 2
40 นิรมล สุธรรมกิจ 2
41 สมชาย จันทร์ชาวนา 2
42 บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย 2
43 ธวัชชัย อ่อนจันทร์ 2
44 S. Na-Ranong 2
45 Juntira Punya 2
46 Alongkorn Amnuaykanjanasin 2
47 Anuwat Tachaleat 2
48 จันทิรา ปัญญา 2
49 บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร 2
50 วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย 2
51 อลงกรณ์ อำนวยกาญจนสิน 2
52 อนุวัฒน์ เตชะฤทธิ์ 2
53 Rawisara Ruenwai 2
54 อธิคม บางวิวัฒน์ 2
55 Peerada Prommeenate 2
56 Nares Damrongchai 2
57 Marasri Ruengjitchatchawalya 2
58 รวิสรา รื่นไวย์ 2
59 มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์ 2
60 กฤษดา บำรุงวงศ์ 2
61 สุรชัย สถิตคุณารัตน์ 2
62 กุลวรางค์ สุวรรณศรี 2
63 วัชริน มีรอด 2
64 อภิชาติ สีทาแก 2
65 สมบัติ เหสกุล 2
66 ประสาท กิตตะคุปต์ 2
67 เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ 2
68 อุมา บริบูรณ์ 2
69 วรินธร สงคศิริ 2
70 กนก รัตนะกนกชัย 2
71 ดุษฏี อุตภาพ 2
72 Bruno Maresca 2
73 สุกัญญา จีนเหนาะ 2
74 พูนพิภพ เกษมทรัพย์ 2
75 สุรณัฐ พงษ์หาญพจน์ 2
76 สุนันท์ ศรัณยนิตย์ 2
77 ชัยยุทธ ชินณะราศรี 2
78 อรรณพ นพรัตน์ 2
79 ภาวิณี ชัยประเสริฐ 2
80 อุทัยวรรณ กรุดลอยมา 2
81 จำรูญ ตันติพิศาลกุล 2
82 เฉลิมราช วันทวิน 2
83 พจนีย์ ขุมมงคล 2
84 พัชราภรณ์ วงษา 2
85 Patcharaporn Wongsa 2
86 ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ 2
87 เดช พุทธเจริญทอง 2
88 สุชัย ศศิวิมลพันธุ์ 2
89 นำชัย ชีววิวรรธน์ 1
90 จิตติศักดิ์ เสนาจักร์ 1
91 Rayakorn Yutthanasirikul 1
92 Wiputh Pooljaroen 1
93 Jittisak Senachak 1
94 สุธาดา มุ่งภักดี 1
95 สุดสงวน ชูสกุลธนะชัย 1
96 ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ 1
97 กิติพงศ์ พร้อมวงค์ 1
98 สิริทรเทพ เต้าประยูร 1
99 Sukunya Jeennor 1
100 รยากร ยุทธนาสิริกุล 1
101 ปรีชา การสุทธิ์ 1
102 Kitipong Promwong 1
103 Sirintornthep Towprayoon 1
104 S. Subudhi 1
105 Sutada Mungpakdee 1
106 พรทิพย์ ผึ้งม่วง 1
107 Sakarin Bhumiratana 1
108 Amporn Rungrod 1
109 เบญจมาศ ทิพย์มณเฑียร 1
110 Supanee Lerttriluck 1
111 ศรีธนา ธรรมาธร 1
112 Veara Loha 1
113 อัมพร หรั่งรอด 1
114 La-eid Pengsopar 1
115 Porntip Paungmoung 1
116 นพพร เจตนชัย 1
117 Suranat Phonghanpot 1
118 Sudsanguan Chusacultanachai 1
119 Phuttawadee Phuengcharoen 1
120 Vanida Bhavakul 1
121 ศักรินทร์ ภูมิรัตน 1
122 สมชาย พงศ์พัฒนกิจโชติ 1
123 Somchai Pongpattanakitshote 1
124 Chairat Uthaipibull 1
125 มาซาฮิโกะ อิซากะ 1
126 Panida Unagul 1
127 พนิดา อุนะกุล 1
128 Sukanya Jeennor 1
129 Prasert Srikitikulchai 1
130 ประเสริฐ ศรีกิติกุลชัย 1
131 ประสาท กิตตคุปต์ 1
132 Sutichai Intamas 1
133 สุภาพร สวัสดิ์จุ้น 1
134 Supaporn Sawadjoon 1
135 กัญญวิมว์ กีรติกร 1
136 Yodhathai Thebtaranonth 1
137 Pattsarun Cheawchanlertfa 1
138 Kanyawim Kirtikara 1
139 ยอดหทัย เทพธรานนท์ 1
140 Vanicha Vichai 1
141 วนิชา วิชัย 1
142 Nattapong Sengpanich 1
143 ณัฐพงษ์ เส็งพานิช 1
144 เกรียงไกร ปอแก้ว 1
145 กานดา เลิศลดาลักษณ 1
146 Kriengkrai Porkaew 1
147 P. Kittakoop 1
148 Boosya Bunnag 1
149 Sritana Thammathorn 1
150 Amnat Chidthaisong 1
151 Kanda Lertladaluck 1
152 Preerada Prommeenate 1
153 Wai Prathumpai 1
154 ไว ประทุมผาย 1
155 Masahiko Isaka 1
156 สุดารัตน์ ดุลสวัสดิ์ 1
157 Sudarat Dulsawat 1
158 Sansanalak Rachdawong 1
159 ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์ 1
160 Thaweesak Koanantakool 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 4
3 2552 3
4 2551 5
5 2550 2
6 2549 4
7 2548 6
8 2546 1
9 2545 1
10 2533 1
11 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Biosynthesis of Xyrrolin, a New Cytotoxic Hybrid Polyketide/Non-ribosomal Peptide Pyrroline with Anticancer Potential, in Xylaria sp. BCC 1067
ปี พ.ศ. 2553
2 Up-regulated expression of desaturase genes of Mucor rouxii in response to low temperature associates with pre-existing cellular fatty acid constituents
3 Phycocyanin promoter of Spirulina platensis controlling heterologous expression in cyanobacteria
4 Oxygen-induced expression of delta6-, delta9- and delta12-desaturase genes modulates fatty acid composition in Mucor rouxii
5 Identification of a heat shock-responsive cis-acting DNA sequence and its transcriptional regulator: their role in Spirulina-desD gene expression in response to heat stress
ปี พ.ศ. 2552
6 Discovery of insect-specific polyketide synthases, potential PKS-NRPS hybrids, and novel PKS clades in tropical fungi
7 Subcellular proteomic characterization of the high-temperature stress response of the cyanobacterium Spirulina platensis
8 การศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มผลผลิตอ้อย มันสำปะหลังและปาล์มน้ำมันเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ : การใช้เทคโนโลยีและการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก
ปี พ.ศ. 2551
9 โครงการศึกษาวิจัยรับมือสิ่งท้าทายอุบัติใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยในอนาคต (กลุ่มภาวะโลกร้อน)
10 Proteome analysis at the subcellular level of the cyanobacterium Spirulina platensis in response to low-temperature stress conditions
11 Evaluation of inoculum performance for enhancing gamma-linolenic acid production from Mucor rouxii
12 A combined stress response analysis of Spirulina platensis in terms of global differentially expressed proteins, and mRNA levels and stability of fatty acid biosynthesis genes
13 Isolation and functional characterization of Spirulina D6D gene promoter: Role of a putative GntR transcription factor in transcriptional regulation of D6D gene expression
ปี พ.ศ. 2550
14 Effect of two intermediate electron donors, NADPH and FADH2, on Spirulina ?6-desaturase co-expressed with two different immediate electron donors, cytochrome b5 and ferredoxin, in Escherichia coli
15 Revealing differentially expressed proteins in two morphological forms of Spirulina platensis by proteomic analysis
ปี พ.ศ. 2549
16 Comparative fatty acid profiling of Mucor rouxii under different stress conditons
17 Hirsutellone F, a Dimer of Antitubercular Alkaloids from the Seed Fungus Trichoderma Species BCC 7579
18 Targeted mutagenesis of a fatty acid delta6-desaturase from Mucor rouxii: Role of amino acid residues adjacent to histidine-rich motif II.
19 Revealing the complementation of ferredoxin by cytochrome b5 in the Spirulina-?6-desaturation reaction by N-terminal fusion and co-expression of the fungal-cytochrome b5 domain and Spirulina-?6-acyl-lipid desaturase
ปี พ.ศ. 2548
20 Diversity of type I polyketide synthase genes in the wood-decay fungus Xylaria sp. BCC 1067
21 Production of red pigments by the insect pathogenic fungus Cordyceps unilateralis BCC 1869
22 Promoter analysis of Mucor rouxii delta 9-desaturase: Its implication for transcriptional regulation in Saccharomyces cerevisiae
23 Genetic modification of essential fatty acids biosynthesis in Hansenula polymorpha
24 Functional expression of Spirulina delta 6 desaturase gene in yeast, Saccharomyces cerevisiae
25 Subsrate specificity and preference of delta6 –deaturase of Mucor rouxii.
ปี พ.ศ. 2546
26 ดีเอ็นเอ ปริศนาลับรหัสชีวิต
ปี พ.ศ. 2545
27 Atropisomeric myristinins: selective COX-2 inhibitors and antifungal agents from Myristica cinnamomea
ปี พ.ศ. 2533
28 การบำบัดและผลิตพลังงานจากน้ำทิ้งโรงงานแป้งมันสำปะหลังในถังปฏิกรณ์แบบตรึงเซล