ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มรกต ตันติเจริญ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Morakot Tanticharoen 27
2 สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ 16
3 Kobkul Laoteng 10
4 กอบกุล เหล่าเท้ง 10
5 Apiradee Hongsthong 8
6 อภิรดี หงส์ทอง 8
7 นเรศ ดำรงชัย 6
8 ภาวิณี เกิดฤทธิ์ 6
9 พรพิมล ศรีทองคำ 6
10 Matura Sirijuntarut 5
11 มธุรา สิริจันทรัตน์ 5
12 Supaporn Cheevadhanarak 5
13 สิรินทรเทพ เต้าประยูร 4
14 สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง 4
15 ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงศ์ 4
16 อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ 4
17 กล้าณรงค์ ศรีรอต 4
18 กฤษณพงศ์ กีรติกร 4
19 ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 3
20 Pavinee Kurdrit 3
21 วีระ โลหะ 3
22 สุภาณี เลิศไตรรักษ์ 3
23 วิพุธ พูลเจริญ 3
24 ละเอียด เพ็งโสภา 3
25 บุษยา บุนนาค 3
26 Prasat Kittakoop 3
27 Sanjukta Subudhi 3
28 พีรดา พรหมมีเนตร 3
29 Pavinee Kurdrid 3
30 ปกรณ์ โอภาประกาสิต 2
31 ธวัชชัย อ่อนจันทร์ 2
32 สุวิทย์ เตีย 2
33 ศุภชาติ จงไพบูลย์พัฒนะ 2
34 บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย 2
35 วัฒนา เจียมตน 2
36 ยศพงษ์ ลออนวล 2
37 วรินธร สงคศิริ 2
38 ภาวิณี ชัยประเสริฐ 2
39 บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร 2
40 จำนง สรพิพัฒน์ 2
41 Wattana Jeamton 2
42 มาลินี ลีโทชวลิต 2
43 นิรมล สุธรรมกิจ 2
44 รวิสรา รื่นไวย์ 2
45 อนุวัฒน์ เตชะฤทธิ์ 2
46 Marasri Ruengjitchatchawalya 2
47 อลงกรณ์ อำนวยกาญจนสิน 2
48 Alongkorn Amnuaykanjanasin 2
49 อรรณพ นพรัตน์ 2
50 Juntira Punya 2
51 มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์ 2
52 Nares Damrongchai 2
53 สมชาย จันทร์ชาวนา 2
54 วินัย ประภากรเกียรติ 2
55 อธิคม บางวิวัฒน์ 2
56 Rawisara Ruenwai 2
57 Peerada Prommeenate 2
58 ชยันต์ ตันติวัสดาการ 2
59 S. Na-Ranong 2
60 ประสาท กิตตะคุปต์ 2
61 เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ 2
62 พูนพิภพ เกษมทรัพย์ 2
63 สุรชัย สถิตคุณารัตน์ 2
64 กุลวรางค์ สุวรรณศรี 2
65 กฤษดา บำรุงวงศ์ 2
66 ดุษฏี อุตภาพ 2
67 กนก รัตนะกนกชัย 2
68 Anuwat Tachaleat 2
69 ชัยยุทธ ชินณะราศรี 2
70 จันทิรา ปัญญา 2
71 วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย 2
72 อุมา บริบูรณ์ 2
73 วัชริน มีรอด 2
74 Bruno Maresca 2
75 จำรูญ ตันติพิศาลกุล 2
76 สุชัย ศศิวิมลพันธุ์ 2
77 สุนันท์ ศรัณยนิตย์ 2
78 เฉลิมราช วันทวิน 2
79 สุรณัฐ พงษ์หาญพจน์ 2
80 สมบัติ เหสกุล 2
81 ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ 2
82 เดช พุทธเจริญทอง 2
83 สุกัญญา จีนเหนาะ 2
84 อภิชาติ สีทาแก 2
85 อุทัยวรรณ กรุดลอยมา 2
86 พัชราภรณ์ วงษา 2
87 Patcharaporn Wongsa 2
88 พจนีย์ ขุมมงคล 2
89 สิริทรเทพ เต้าประยูร 1
90 กิติพงศ์ พร้อมวงค์ 1
91 ปรีชา การสุทธิ์ 1
92 Sukunya Jeennor 1
93 S. Subudhi 1
94 ศรีธนา ธรรมาธร 1
95 Sirintornthep Towprayoon 1
96 Kitipong Promwong 1
97 กานดา เลิศลดาลักษณ 1
98 เกรียงไกร ปอแก้ว 1
99 Kriengkrai Porkaew 1
100 Sutada Mungpakdee 1
101 P. Kittakoop 1
102 Boosya Bunnag 1
103 Sritana Thammathorn 1
104 Amnat Chidthaisong 1
105 Thaweesak Koanantakool 1
106 ศักรินทร์ ภูมิรัตน 1
107 Suranat Phonghanpot 1
108 Sudsanguan Chusacultanachai 1
109 Phuttawadee Phuengcharoen 1
110 Vanida Bhavakul 1
111 Kanda Lertladaluck 1
112 นพพร เจตนชัย 1
113 สมชาย พงศ์พัฒนกิจโชติ 1
114 Somchai Pongpattanakitshote 1
115 Chairat Uthaipibull 1
116 รยากร ยุทธนาสิริกุล 1
117 นำชัย ชีววิวรรธน์ 1
118 จิตติศักดิ์ เสนาจักร์ 1
119 Wiputh Pooljaroen 1
120 Rayakorn Yutthanasirikul 1
121 ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ 1
122 สุดสงวน ชูสกุลธนะชัย 1
123 Jittisak Senachak 1
124 สุธาดา มุ่งภักดี 1
125 Prasert Srikitikulchai 1
126 กัญญวิมว์ กีรติกร 1
127 Yodhathai Thebtaranonth 1
128 Pattsarun Cheawchanlertfa 1
129 Kanyawim Kirtikara 1
130 ยอดหทัย เทพธรานนท์ 1
131 Vanicha Vichai 1
132 วนิชา วิชัย 1
133 Veara Loha 1
134 อัมพร หรั่งรอด 1
135 Amporn Rungrod 1
136 เบญจมาศ ทิพย์มณเฑียร 1
137 Porntip Paungmoung 1
138 Sakarin Bhumiratana 1
139 Supanee Lerttriluck 1
140 La-eid Pengsopar 1
141 พรทิพย์ ผึ้งม่วง 1
142 Supaporn Sawadjoon 1
143 สุภาพร สวัสดิ์จุ้น 1
144 มาซาฮิโกะ อิซากะ 1
145 Wai Prathumpai 1
146 ไว ประทุมผาย 1
147 สุดารัตน์ ดุลสวัสดิ์ 1
148 Sudarat Dulsawat 1
149 Sansanalak Rachdawong 1
150 ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์ 1
151 Masahiko Isaka 1
152 ณัฐพงษ์ เส็งพานิช 1
153 Panida Unagul 1
154 พนิดา อุนะกุล 1
155 Sukanya Jeennor 1
156 ประเสริฐ ศรีกิติกุลชัย 1
157 Sutichai Intamas 1
158 Nattapong Sengpanich 1
159 ประสาท กิตตคุปต์ 1
160 Preerada Prommeenate 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 4
3 2552 3
4 2551 5
5 2550 2
6 2549 4
7 2548 6
8 2546 1
9 2545 1
10 2533 1
11 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Biosynthesis of Xyrrolin, a New Cytotoxic Hybrid Polyketide/Non-ribosomal Peptide Pyrroline with Anticancer Potential, in Xylaria sp. BCC 1067
ปี พ.ศ. 2553
2 Up-regulated expression of desaturase genes of Mucor rouxii in response to low temperature associates with pre-existing cellular fatty acid constituents
3 Phycocyanin promoter of Spirulina platensis controlling heterologous expression in cyanobacteria
4 Oxygen-induced expression of delta6-, delta9- and delta12-desaturase genes modulates fatty acid composition in Mucor rouxii
5 Identification of a heat shock-responsive cis-acting DNA sequence and its transcriptional regulator: their role in Spirulina-desD gene expression in response to heat stress
ปี พ.ศ. 2552
6 Discovery of insect-specific polyketide synthases, potential PKS-NRPS hybrids, and novel PKS clades in tropical fungi
7 Subcellular proteomic characterization of the high-temperature stress response of the cyanobacterium Spirulina platensis
8 การศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มผลผลิตอ้อย มันสำปะหลังและปาล์มน้ำมันเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ : การใช้เทคโนโลยีและการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก
ปี พ.ศ. 2551
9 โครงการศึกษาวิจัยรับมือสิ่งท้าทายอุบัติใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยในอนาคต (กลุ่มภาวะโลกร้อน)
10 Proteome analysis at the subcellular level of the cyanobacterium Spirulina platensis in response to low-temperature stress conditions
11 Evaluation of inoculum performance for enhancing gamma-linolenic acid production from Mucor rouxii
12 A combined stress response analysis of Spirulina platensis in terms of global differentially expressed proteins, and mRNA levels and stability of fatty acid biosynthesis genes
13 Isolation and functional characterization of Spirulina D6D gene promoter: Role of a putative GntR transcription factor in transcriptional regulation of D6D gene expression
ปี พ.ศ. 2550
14 Effect of two intermediate electron donors, NADPH and FADH2, on Spirulina ?6-desaturase co-expressed with two different immediate electron donors, cytochrome b5 and ferredoxin, in Escherichia coli
15 Revealing differentially expressed proteins in two morphological forms of Spirulina platensis by proteomic analysis
ปี พ.ศ. 2549
16 Comparative fatty acid profiling of Mucor rouxii under different stress conditons
17 Hirsutellone F, a Dimer of Antitubercular Alkaloids from the Seed Fungus Trichoderma Species BCC 7579
18 Targeted mutagenesis of a fatty acid delta6-desaturase from Mucor rouxii: Role of amino acid residues adjacent to histidine-rich motif II.
19 Revealing the complementation of ferredoxin by cytochrome b5 in the Spirulina-?6-desaturation reaction by N-terminal fusion and co-expression of the fungal-cytochrome b5 domain and Spirulina-?6-acyl-lipid desaturase
ปี พ.ศ. 2548
20 Diversity of type I polyketide synthase genes in the wood-decay fungus Xylaria sp. BCC 1067
21 Production of red pigments by the insect pathogenic fungus Cordyceps unilateralis BCC 1869
22 Promoter analysis of Mucor rouxii delta 9-desaturase: Its implication for transcriptional regulation in Saccharomyces cerevisiae
23 Genetic modification of essential fatty acids biosynthesis in Hansenula polymorpha
24 Functional expression of Spirulina delta 6 desaturase gene in yeast, Saccharomyces cerevisiae
25 Subsrate specificity and preference of delta6 –deaturase of Mucor rouxii.
ปี พ.ศ. 2546
26 ดีเอ็นเอ ปริศนาลับรหัสชีวิต
ปี พ.ศ. 2545
27 Atropisomeric myristinins: selective COX-2 inhibitors and antifungal agents from Myristica cinnamomea
ปี พ.ศ. 2533
28 การบำบัดและผลิตพลังงานจากน้ำทิ้งโรงงานแป้งมันสำปะหลังในถังปฏิกรณ์แบบตรึงเซล