ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มรกต ตันติเจริญ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Morakot Tanticharoen 27
2 สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ 16
3 Kobkul Laoteng 10
4 กอบกุล เหล่าเท้ง 10
5 Apiradee Hongsthong 8
6 อภิรดี หงส์ทอง 8
7 นเรศ ดำรงชัย 6
8 ภาวิณี เกิดฤทธิ์ 6
9 พรพิมล ศรีทองคำ 6
10 Matura Sirijuntarut 5
11 มธุรา สิริจันทรัตน์ 5
12 Supaporn Cheevadhanarak 5
13 สิรินทรเทพ เต้าประยูร 4
14 สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง 4
15 ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงศ์ 4
16 อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ 4
17 กล้าณรงค์ ศรีรอต 4
18 กฤษณพงศ์ กีรติกร 4
19 Sanjukta Subudhi 3
20 Pavinee Kurdrid 3
21 พีรดา พรหมมีเนตร 3
22 บุษยา บุนนาค 3
23 Prasat Kittakoop 3
24 วิพุธ พูลเจริญ 3
25 ละเอียด เพ็งโสภา 3
26 ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 3
27 Pavinee Kurdrit 3
28 สุภาณี เลิศไตรรักษ์ 3
29 วีระ โลหะ 3
30 บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร 2
31 จำนง สรพิพัฒน์ 2
32 ยศพงษ์ ลออนวล 2
33 นิรมล สุธรรมกิจ 2
34 วรินธร สงคศิริ 2
35 มาลินี ลีโทชวลิต 2
36 อรรณพ นพรัตน์ 2
37 สุนันท์ ศรัณยนิตย์ 2
38 จำรูญ ตันติพิศาลกุล 2
39 เฉลิมราช วันทวิน 2
40 สุรณัฐ พงษ์หาญพจน์ 2
41 บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย 2
42 ชัยยุทธ ชินณะราศรี 2
43 ภาวิณี ชัยประเสริฐ 2
44 สุวิทย์ เตีย 2
45 Rawisara Ruenwai 2
46 อธิคม บางวิวัฒน์ 2
47 S. Na-Ranong 2
48 Peerada Prommeenate 2
49 เดช พุทธเจริญทอง 2
50 Nares Damrongchai 2
51 รวิสรา รื่นไวย์ 2
52 สมชาย จันทร์ชาวนา 2
53 วัฒนา เจียมตน 2
54 ธวัชชัย อ่อนจันทร์ 2
55 ศุภชาติ จงไพบูลย์พัฒนะ 2
56 Wattana Jeamton 2
57 วินัย ประภากรเกียรติ 2
58 ปกรณ์ โอภาประกาสิต 2
59 ชยันต์ ตันติวัสดาการ 2
60 วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย 2
61 จันทิรา ปัญญา 2
62 อุมา บริบูรณ์ 2
63 กนก รัตนะกนกชัย 2
64 Bruno Maresca 2
65 ดุษฏี อุตภาพ 2
66 Juntira Punya 2
67 Alongkorn Amnuaykanjanasin 2
68 มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์ 2
69 สุชัย ศศิวิมลพันธุ์ 2
70 Marasri Ruengjitchatchawalya 2
71 อนุวัฒน์ เตชะฤทธิ์ 2
72 อลงกรณ์ อำนวยกาญจนสิน 2
73 เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ 2
74 Anuwat Tachaleat 2
75 พัชราภรณ์ วงษา 2
76 สุกัญญา จีนเหนาะ 2
77 พจนีย์ ขุมมงคล 2
78 Patcharaporn Wongsa 2
79 ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ 2
80 ประสาท กิตตะคุปต์ 2
81 อภิชาติ สีทาแก 2
82 อุทัยวรรณ กรุดลอยมา 2
83 สุรชัย สถิตคุณารัตน์ 2
84 พูนพิภพ เกษมทรัพย์ 2
85 กฤษดา บำรุงวงศ์ 2
86 กุลวรางค์ สุวรรณศรี 2
87 สมบัติ เหสกุล 2
88 วัชริน มีรอด 2
89 ประเสริฐ ศรีกิติกุลชัย 1
90 Prasert Srikitikulchai 1
91 Sutichai Intamas 1
92 Panida Unagul 1
93 Nattapong Sengpanich 1
94 พนิดา อุนะกุล 1
95 ณัฐพงษ์ เส็งพานิช 1
96 ประสาท กิตตคุปต์ 1
97 Kanyawim Kirtikara 1
98 ยอดหทัย เทพธรานนท์ 1
99 กัญญวิมว์ กีรติกร 1
100 Masahiko Isaka 1
101 วนิชา วิชัย 1
102 Vanicha Vichai 1
103 สุภาพร สวัสดิ์จุ้น 1
104 Supaporn Sawadjoon 1
105 Sukanya Jeennor 1
106 Amnat Chidthaisong 1
107 P. Kittakoop 1
108 เกรียงไกร ปอแก้ว 1
109 กานดา เลิศลดาลักษณ 1
110 Boosya Bunnag 1
111 Yodhathai Thebtaranonth 1
112 ศรีธนา ธรรมาธร 1
113 Thaweesak Koanantakool 1
114 Sritana Thammathorn 1
115 Kriengkrai Porkaew 1
116 Kanda Lertladaluck 1
117 สุดารัตน์ ดุลสวัสดิ์ 1
118 มาซาฮิโกะ อิซากะ 1
119 Wai Prathumpai 1
120 Sudarat Dulsawat 1
121 ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์ 1
122 Preerada Prommeenate 1
123 Sansanalak Rachdawong 1
124 ไว ประทุมผาย 1
125 Vanida Bhavakul 1
126 นำชัย ชีววิวรรธน์ 1
127 จิตติศักดิ์ เสนาจักร์ 1
128 Wiputh Pooljaroen 1
129 Rayakorn Yutthanasirikul 1
130 ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ 1
131 สุดสงวน ชูสกุลธนะชัย 1
132 Jittisak Senachak 1
133 สุธาดา มุ่งภักดี 1
134 Sutada Mungpakdee 1
135 สิริทรเทพ เต้าประยูร 1
136 กิติพงศ์ พร้อมวงค์ 1
137 Sukunya Jeennor 1
138 ปรีชา การสุทธิ์ 1
139 Kitipong Promwong 1
140 Sirintornthep Towprayoon 1
141 S. Subudhi 1
142 รยากร ยุทธนาสิริกุล 1
143 Chairat Uthaipibull 1
144 Supanee Lerttriluck 1
145 Sakarin Bhumiratana 1
146 Amporn Rungrod 1
147 พรทิพย์ ผึ้งม่วง 1
148 La-eid Pengsopar 1
149 Veara Loha 1
150 อัมพร หรั่งรอด 1
151 เบญจมาศ ทิพย์มณเฑียร 1
152 Porntip Paungmoung 1
153 Suranat Phonghanpot 1
154 Sudsanguan Chusacultanachai 1
155 Phuttawadee Phuengcharoen 1
156 ศักรินทร์ ภูมิรัตน 1
157 Somchai Pongpattanakitshote 1
158 นพพร เจตนชัย 1
159 สมชาย พงศ์พัฒนกิจโชติ 1
160 Pattsarun Cheawchanlertfa 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 4
3 2552 3
4 2551 5
5 2550 2
6 2549 4
7 2548 6
8 2546 1
9 2545 1
10 2533 1
11 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Biosynthesis of Xyrrolin, a New Cytotoxic Hybrid Polyketide/Non-ribosomal Peptide Pyrroline with Anticancer Potential, in Xylaria sp. BCC 1067
ปี พ.ศ. 2553
2 Up-regulated expression of desaturase genes of Mucor rouxii in response to low temperature associates with pre-existing cellular fatty acid constituents
3 Phycocyanin promoter of Spirulina platensis controlling heterologous expression in cyanobacteria
4 Oxygen-induced expression of delta6-, delta9- and delta12-desaturase genes modulates fatty acid composition in Mucor rouxii
5 Identification of a heat shock-responsive cis-acting DNA sequence and its transcriptional regulator: their role in Spirulina-desD gene expression in response to heat stress
ปี พ.ศ. 2552
6 Discovery of insect-specific polyketide synthases, potential PKS-NRPS hybrids, and novel PKS clades in tropical fungi
7 Subcellular proteomic characterization of the high-temperature stress response of the cyanobacterium Spirulina platensis
8 การศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มผลผลิตอ้อย มันสำปะหลังและปาล์มน้ำมันเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ : การใช้เทคโนโลยีและการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก
ปี พ.ศ. 2551
9 โครงการศึกษาวิจัยรับมือสิ่งท้าทายอุบัติใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยในอนาคต (กลุ่มภาวะโลกร้อน)
10 Proteome analysis at the subcellular level of the cyanobacterium Spirulina platensis in response to low-temperature stress conditions
11 Evaluation of inoculum performance for enhancing gamma-linolenic acid production from Mucor rouxii
12 A combined stress response analysis of Spirulina platensis in terms of global differentially expressed proteins, and mRNA levels and stability of fatty acid biosynthesis genes
13 Isolation and functional characterization of Spirulina D6D gene promoter: Role of a putative GntR transcription factor in transcriptional regulation of D6D gene expression
ปี พ.ศ. 2550
14 Effect of two intermediate electron donors, NADPH and FADH2, on Spirulina ?6-desaturase co-expressed with two different immediate electron donors, cytochrome b5 and ferredoxin, in Escherichia coli
15 Revealing differentially expressed proteins in two morphological forms of Spirulina platensis by proteomic analysis
ปี พ.ศ. 2549
16 Comparative fatty acid profiling of Mucor rouxii under different stress conditons
17 Hirsutellone F, a Dimer of Antitubercular Alkaloids from the Seed Fungus Trichoderma Species BCC 7579
18 Targeted mutagenesis of a fatty acid delta6-desaturase from Mucor rouxii: Role of amino acid residues adjacent to histidine-rich motif II.
19 Revealing the complementation of ferredoxin by cytochrome b5 in the Spirulina-?6-desaturation reaction by N-terminal fusion and co-expression of the fungal-cytochrome b5 domain and Spirulina-?6-acyl-lipid desaturase
ปี พ.ศ. 2548
20 Diversity of type I polyketide synthase genes in the wood-decay fungus Xylaria sp. BCC 1067
21 Production of red pigments by the insect pathogenic fungus Cordyceps unilateralis BCC 1869
22 Promoter analysis of Mucor rouxii delta 9-desaturase: Its implication for transcriptional regulation in Saccharomyces cerevisiae
23 Genetic modification of essential fatty acids biosynthesis in Hansenula polymorpha
24 Functional expression of Spirulina delta 6 desaturase gene in yeast, Saccharomyces cerevisiae
25 Subsrate specificity and preference of delta6 –deaturase of Mucor rouxii.
ปี พ.ศ. 2546
26 ดีเอ็นเอ ปริศนาลับรหัสชีวิต
ปี พ.ศ. 2545
27 Atropisomeric myristinins: selective COX-2 inhibitors and antifungal agents from Myristica cinnamomea
ปี พ.ศ. 2533
28 การบำบัดและผลิตพลังงานจากน้ำทิ้งโรงงานแป้งมันสำปะหลังในถังปฏิกรณ์แบบตรึงเซล