ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มรกต ตันติเจริญ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Morakot Tanticharoen 27
2 สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ 16
3 Kobkul Laoteng 10
4 กอบกุล เหล่าเท้ง 10
5 Apiradee Hongsthong 8
6 อภิรดี หงส์ทอง 8
7 ภาวิณี เกิดฤทธิ์ 6
8 พรพิมล ศรีทองคำ 6
9 นเรศ ดำรงชัย 6
10 มธุรา สิริจันทรัตน์ 5
11 Supaporn Cheevadhanarak 5
12 Matura Sirijuntarut 5
13 สิรินทรเทพ เต้าประยูร 4
14 สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง 4
15 ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงศ์ 4
16 อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ 4
17 กล้าณรงค์ ศรีรอต 4
18 กฤษณพงศ์ กีรติกร 4
19 ละเอียด เพ็งโสภา 3
20 Prasat Kittakoop 3
21 Sanjukta Subudhi 3
22 Pavinee Kurdrid 3
23 สุภาณี เลิศไตรรักษ์ 3
24 พีรดา พรหมมีเนตร 3
25 วีระ โลหะ 3
26 บุษยา บุนนาค 3
27 วิพุธ พูลเจริญ 3
28 Pavinee Kurdrit 3
29 ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 3
30 อรรณพ นพรัตน์ 2
31 ภาวิณี ชัยประเสริฐ 2
32 บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร 2
33 จำนง สรพิพัฒน์ 2
34 ชัยยุทธ ชินณะราศรี 2
35 วรินธร สงคศิริ 2
36 เฉลิมราช วันทวิน 2
37 สุชัย ศศิวิมลพันธุ์ 2
38 ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ 2
39 เดช พุทธเจริญทอง 2
40 จำรูญ ตันติพิศาลกุล 2
41 มาลินี ลีโทชวลิต 2
42 สุนันท์ ศรัณยนิตย์ 2
43 สุรณัฐ พงษ์หาญพจน์ 2
44 ปกรณ์ โอภาประกาสิต 2
45 สมชาย จันทร์ชาวนา 2
46 วินัย ประภากรเกียรติ 2
47 รวิสรา รื่นไวย์ 2
48 อธิคม บางวิวัฒน์ 2
49 Patcharaporn Wongsa 2
50 Rawisara Ruenwai 2
51 ชยันต์ ตันติวัสดาการ 2
52 Wattana Jeamton 2
53 บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย 2
54 นิรมล สุธรรมกิจ 2
55 ธวัชชัย อ่อนจันทร์ 2
56 วัฒนา เจียมตน 2
57 ศุภชาติ จงไพบูลย์พัฒนะ 2
58 ยศพงษ์ ลออนวล 2
59 สุวิทย์ เตีย 2
60 Juntira Punya 2
61 Alongkorn Amnuaykanjanasin 2
62 Anuwat Tachaleat 2
63 จันทิรา ปัญญา 2
64 อุมา บริบูรณ์ 2
65 วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย 2
66 อนุวัฒน์ เตชะฤทธิ์ 2
67 Marasri Ruengjitchatchawalya 2
68 S. Na-Ranong 2
69 พจนีย์ ขุมมงคล 2
70 Peerada Prommeenate 2
71 Nares Damrongchai 2
72 มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์ 2
73 กนก รัตนะกนกชัย 2
74 อลงกรณ์ อำนวยกาญจนสิน 2
75 อภิชาติ สีทาแก 2
76 วัชริน มีรอด 2
77 สุกัญญา จีนเหนาะ 2
78 อุทัยวรรณ กรุดลอยมา 2
79 พัชราภรณ์ วงษา 2
80 ดุษฏี อุตภาพ 2
81 กุลวรางค์ สุวรรณศรี 2
82 สมบัติ เหสกุล 2
83 เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ 2
84 Bruno Maresca 2
85 ประสาท กิตตะคุปต์ 2
86 พูนพิภพ เกษมทรัพย์ 2
87 กฤษดา บำรุงวงศ์ 2
88 สุรชัย สถิตคุณารัตน์ 2
89 ยอดหทัย เทพธรานนท์ 1
90 Kanyawim Kirtikara 1
91 วนิชา วิชัย 1
92 กัญญวิมว์ กีรติกร 1
93 Supaporn Sawadjoon 1
94 Yodhathai Thebtaranonth 1
95 สุภาพร สวัสดิ์จุ้น 1
96 Vanicha Vichai 1
97 Sakarin Bhumiratana 1
98 Supanee Lerttriluck 1
99 Amporn Rungrod 1
100 Sukanya Jeennor 1
101 พรทิพย์ ผึ้งม่วง 1
102 La-eid Pengsopar 1
103 Veara Loha 1
104 อัมพร หรั่งรอด 1
105 Pattsarun Cheawchanlertfa 1
106 ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์ 1
107 สุดารัตน์ ดุลสวัสดิ์ 1
108 มาซาฮิโกะ อิซากะ 1
109 Wai Prathumpai 1
110 Sudarat Dulsawat 1
111 เบญจมาศ ทิพย์มณเฑียร 1
112 Kanda Lertladaluck 1
113 Preerada Prommeenate 1
114 Sansanalak Rachdawong 1
115 ไว ประทุมผาย 1
116 Masahiko Isaka 1
117 ประเสริฐ ศรีกิติกุลชัย 1
118 Prasert Srikitikulchai 1
119 Panida Unagul 1
120 Sutichai Intamas 1
121 ประสาท กิตตคุปต์ 1
122 ณัฐพงษ์ เส็งพานิช 1
123 Nattapong Sengpanich 1
124 พนิดา อุนะกุล 1
125 Rayakorn Yutthanasirikul 1
126 สิริทรเทพ เต้าประยูร 1
127 กิติพงศ์ พร้อมวงค์ 1
128 Sukunya Jeennor 1
129 ปรีชา การสุทธิ์ 1
130 Kitipong Promwong 1
131 Sirintornthep Towprayoon 1
132 S. Subudhi 1
133 ศรีธนา ธรรมาธร 1
134 Thaweesak Koanantakool 1
135 เกรียงไกร ปอแก้ว 1
136 กานดา เลิศลดาลักษณ 1
137 Kriengkrai Porkaew 1
138 P. Kittakoop 1
139 Boosya Bunnag 1
140 Sritana Thammathorn 1
141 Amnat Chidthaisong 1
142 Sutada Mungpakdee 1
143 สุธาดา มุ่งภักดี 1
144 Vanida Bhavakul 1
145 Suranat Phonghanpot 1
146 Sudsanguan Chusacultanachai 1
147 ศักรินทร์ ภูมิรัตน 1
148 Somchai Pongpattanakitshote 1
149 นพพร เจตนชัย 1
150 สมชาย พงศ์พัฒนกิจโชติ 1
151 Phuttawadee Phuengcharoen 1
152 Chairat Uthaipibull 1
153 นำชัย ชีววิวรรธน์ 1
154 จิตติศักดิ์ เสนาจักร์ 1
155 Wiputh Pooljaroen 1
156 ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ 1
157 Jittisak Senachak 1
158 รยากร ยุทธนาสิริกุล 1
159 สุดสงวน ชูสกุลธนะชัย 1
160 Porntip Paungmoung 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 4
3 2552 3
4 2551 5
5 2550 2
6 2549 4
7 2548 6
8 2546 1
9 2545 1
10 2533 1
11 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Biosynthesis of Xyrrolin, a New Cytotoxic Hybrid Polyketide/Non-ribosomal Peptide Pyrroline with Anticancer Potential, in Xylaria sp. BCC 1067
ปี พ.ศ. 2553
2 Up-regulated expression of desaturase genes of Mucor rouxii in response to low temperature associates with pre-existing cellular fatty acid constituents
3 Phycocyanin promoter of Spirulina platensis controlling heterologous expression in cyanobacteria
4 Oxygen-induced expression of delta6-, delta9- and delta12-desaturase genes modulates fatty acid composition in Mucor rouxii
5 Identification of a heat shock-responsive cis-acting DNA sequence and its transcriptional regulator: their role in Spirulina-desD gene expression in response to heat stress
ปี พ.ศ. 2552
6 Discovery of insect-specific polyketide synthases, potential PKS-NRPS hybrids, and novel PKS clades in tropical fungi
7 Subcellular proteomic characterization of the high-temperature stress response of the cyanobacterium Spirulina platensis
8 การศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มผลผลิตอ้อย มันสำปะหลังและปาล์มน้ำมันเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ : การใช้เทคโนโลยีและการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก
ปี พ.ศ. 2551
9 โครงการศึกษาวิจัยรับมือสิ่งท้าทายอุบัติใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยในอนาคต (กลุ่มภาวะโลกร้อน)
10 Proteome analysis at the subcellular level of the cyanobacterium Spirulina platensis in response to low-temperature stress conditions
11 Evaluation of inoculum performance for enhancing gamma-linolenic acid production from Mucor rouxii
12 A combined stress response analysis of Spirulina platensis in terms of global differentially expressed proteins, and mRNA levels and stability of fatty acid biosynthesis genes
13 Isolation and functional characterization of Spirulina D6D gene promoter: Role of a putative GntR transcription factor in transcriptional regulation of D6D gene expression
ปี พ.ศ. 2550
14 Effect of two intermediate electron donors, NADPH and FADH2, on Spirulina ?6-desaturase co-expressed with two different immediate electron donors, cytochrome b5 and ferredoxin, in Escherichia coli
15 Revealing differentially expressed proteins in two morphological forms of Spirulina platensis by proteomic analysis
ปี พ.ศ. 2549
16 Comparative fatty acid profiling of Mucor rouxii under different stress conditons
17 Hirsutellone F, a Dimer of Antitubercular Alkaloids from the Seed Fungus Trichoderma Species BCC 7579
18 Targeted mutagenesis of a fatty acid delta6-desaturase from Mucor rouxii: Role of amino acid residues adjacent to histidine-rich motif II.
19 Revealing the complementation of ferredoxin by cytochrome b5 in the Spirulina-?6-desaturation reaction by N-terminal fusion and co-expression of the fungal-cytochrome b5 domain and Spirulina-?6-acyl-lipid desaturase
ปี พ.ศ. 2548
20 Diversity of type I polyketide synthase genes in the wood-decay fungus Xylaria sp. BCC 1067
21 Production of red pigments by the insect pathogenic fungus Cordyceps unilateralis BCC 1869
22 Promoter analysis of Mucor rouxii delta 9-desaturase: Its implication for transcriptional regulation in Saccharomyces cerevisiae
23 Genetic modification of essential fatty acids biosynthesis in Hansenula polymorpha
24 Functional expression of Spirulina delta 6 desaturase gene in yeast, Saccharomyces cerevisiae
25 Subsrate specificity and preference of delta6 –deaturase of Mucor rouxii.
ปี พ.ศ. 2546
26 ดีเอ็นเอ ปริศนาลับรหัสชีวิต
ปี พ.ศ. 2545
27 Atropisomeric myristinins: selective COX-2 inhibitors and antifungal agents from Myristica cinnamomea
ปี พ.ศ. 2533
28 การบำบัดและผลิตพลังงานจากน้ำทิ้งโรงงานแป้งมันสำปะหลังในถังปฏิกรณ์แบบตรึงเซล