ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มยุรี ถนอมสุข
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- Mayuree Tanomsuk
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม 5
2 ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์ 4
3 บรรจบ ภิรมย์คำ 3
4 สุพิตร สมาหิโต 2
5 สันติ ทองพำนัก 1
6 ชูเกียรติ รักซ้อน 1
7 สคาร ทีจันทึก 1
8 นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 1
9 สาคร ชินวงค์ 1
10 วันชัย อรุณประภารัตน์ 1
11 ดำรงค์ ศรีพระราม 1
12 สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา 1
13 รัชด ชมภูนิช 1
14 สมชาย ดอนเจดีย์ 1
15 ยุทธนา ตาละลักษมณ์ 1
16 ฝอยฝา ชุติดำรง 1
17 อธิเกียรติ ทองเพิ่ม 1
18 อรวรรณ์ ทองเพิ่ม 1
19 สมบัติ ชิณะวงศ์ 1
20 ภัทรนันท์ ทักขนนท์ 1
21 วุฒิชัย กปิลกาญจน์ 1
22 อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ 1
23 ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์ 1
24 ชัชรี นฤทุม 1
25 ธนภณ พันธเสน 1
26 ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล 1
27 วินัย พูลศรี 1
28 คมกริช เชาว์พานิช 1
29 พรเพ็ญ ลาโพธิ์ 1
30 อุดร รัตนภักดิ์ 1
31 อำพร ศรียาภัย 1
32 สิริพร ศศิมณฑลกุล 1
33 ศิริชัย ศรีพรหม 1
34 บัณฑิต เทียบทอง 1
35 ธารินทร์ ก้านเหลือง 1
36 สุมิตร สุวรรณ 1
37 อุทัยรัตน์ ณ นคร 1
38 บัญชา ขวัญยืน 1
39 เจษฎา แก้วกัลยา 1
40 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 1
41 รองศาสตราจารย์อธิเกียรติ ทองเพิ่ม 1
42 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณ์ ทองเพิ่ม 1
43 กุลธิดา เหมาเพชร 1
44 วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 5
2 2554 4
3 2553 2
4 2552 1
5 2551 1
6 2549 1
7 2537 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 ศึกษาประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติรายวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
3 เกณฑ์สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
4 เจตคติที่มีต่อวิชาพลศึกษาของนักเรียนโรงคการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
5 โครงการประเมินผลระบบการสอบคัดเลือกนิสิตที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตชั้นปีที่ 5 ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ปี พ.ศ. 2554
6 การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
7 ความต้องการของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาลีลาศ
8 ทัศนคติต่อวิชาชีพครูของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
9 พฤติกรรมทางเพศของนิสิตปริญญาตรี สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2553
10 การประสานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างสู่ชุมชน
11 การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ปี พ.ศ. 2552
12 การสร้างแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา อายุ 4-6 ปี
ปี พ.ศ. 2551
13 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ. 2549
14 การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2537
15 The Effects of Physical Education Activity Teaching Frequencies on Pre - Elementary School Students Motor Abilities