ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มยุรี ตันติสิระ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บุญยงค์ ตันติสิระ 13
2 ชำนาญ ภัตรพานิช 9
3 เพ็ญพิมล ผลทรัพย์ 6
4 พรพิมล กิจสนาโยธิน 4
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
6 นวลศรี นิวัติศัยวงศ์ 3
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 3
8 สมทรง ลาวัณย์ประเสริฐ 3
9 สุนทราภรณ์ หันตุลา 2
10 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 2
11 ทรงพล ชีวะพัฒน์ 2
12 รัชนี รอดศิริ 2
13 จุไรพร สมบุญวงศ์ 2
14 ปราณี ชวลิตธำรง 2
15 ชอุ่ม มลิลา 1
16 ๋Janes, Gavin W. 1
17 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
18 ประคอง ชอบเสียง 1
19 Chakkaphan Sutthirat 1
20 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
21 พรรณี กาญจนพลู 1
22 รุ่งราวี ทองกันยา 1
23 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
24 Phanphen Wattanaarsakit 1
25 สุมา เมืองใย 1
26 วินัย งามแสง 1
27 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
28 นภสร โกวรรธนะกุล 1
29 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
30 Yeshey Penjor 1
31 กำจัด มงคลกุล 1
32 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
33 สุมิตรา พูลทอง 1
34 Puttipongse Varavudhi 1
35 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
36 Ampa Luiengpirom 1
37 Sompol Sanguanrungsirikul 1
38 บรรจง คณะวรรณ 1
39 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
40 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
41 Vimolmas Lipipun 1
42 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
43 Naiyana Chaiyabutr 1
44 Kitpramuk Tantayaporn 1
45 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
46 วิมล เหมะจันทร 1
47 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
48 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
49 ละอองทิพย์ เหมะ 1
50 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
51 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
52 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
53 Anawatch Mitpratan 1
54 Thanathon Sesuk 1
55 Suchin Arunsawatwong 1
56 สุวดี ยาป่าคาย 1
57 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
58 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
59 กระมล ทองธรรมชาติ 1
60 ศุกันยา ห้วยผัด 1
61 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
62 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
63 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
64 โยธิน ชินวลัญช์ 1
65 ขนิษฐา ทวนไธสง 1
66 สิทธิพงษ์ กนกวรรณจำรัส 1
67 ภัสราภา โตวิวัฒน์ 1
68 กมลชนก ยวดยง 1
69 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
70 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
71 อวย เกตุสิงห์ 1
72 Pantharee Boonsatorn 1
73 สมชัย วัฒนการุณ 1
74 Kasidit Nootong 1
75 Garnpimol C. Ritthidej 1
76 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
77 Chayaporn Supachartwong 1
78 สิทธิพร แอกทอง 1
79 Chonticha Srisawang 1
80 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
81 Jittima Chatchawansaisin 1
82 Waraporn Siriterm 1
83 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
84 Acom Sornsute 1
85 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
86 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
87 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
88 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
89 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
90 Chariya Uiyyasathian 1
91 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
92 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
93 วัฒนชัย สมิทธากร 1
94 วัลลภ แย้มเหมือน 1
95 สำเริง แย้มโสภี 1
96 วรวิทย์ ตั้งวิไล 1
97 สุวิชา ทองสิมา 1
98 สมพร พรมดี 1
99 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
100 สายฝน ควรผดุง 1
101 สิริพร สิวราวุฒิ 1
102 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
103 ถนอม จิวสืบพงษ์ 1
104 เสาวลักษณ์ อัครพินท์ 1
105 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
106 เทียม อังสาชน 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
109 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
110 ธวัชชัย สันติสุข 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
112 วาสนา เสียงดัง 1
113 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
114 เอกชัย อดุลยธรรม 1
115 Varunee Padmasankh 1
116 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
117 Walaisiri Muangsiri 1
118 Thada Jirajaras 1
119 ประธาน ดาบเพชร 1
120 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
121 Rajalida Lipikorn 1
122 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
123 Pornpimol Muanjai 1
124 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
125 ปฐวีณ์กร เกษโกมล 1
126 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
127 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
128 ณัฐนันท์ โล่สุวรรณรักษ์ 1
129 ไววิทย์ พุทธารี 1
130 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
131 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
132 คัคนางค์ มณีศรี 1
133 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
134 กาญจนา แก้วเทพ 1
135 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
136 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
137 Vanida Chantarateptawan 1
138 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
139 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
140 ศิริชัย ศิริกายะ 1
141 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
142 Jaitip Paiboon 1
143 Kittisak Likhitwitayawuid 1
144 Supa Chantharasakul 1
145 Sumphan Wongseripipatana 1
146 Panee Boonthavi 1
147 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
148 Wilai Anomasiri 1
149 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
150 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
151 Srilert Chotpantarat 1
152 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
153 อุทัย บุญประเสริฐ 1
154 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
155 Somying Tumwasorn 1
156 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
157 วิไล ชินธเนศ 1
158 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
159 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
160 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
161 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
162 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
163 Boonchai Sangpetngam 1
164 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
165 Chalermpol Leevailoj 1
166 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
167 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
168 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
169 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
170 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2554 5
3 2553 1
4 2552 2
5 2550 1
6 2547 1
7 2545 1
8 2544 2
9 2542 1
10 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนายาป้ายปากสารสกัดมาตรฐานบัวบกอีซีเอ 233 ในการรักษาแผลร้อนในชนิดไม่รุนแรง
ปี พ.ศ. 2554
2 ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ233 ต่อการทำงานของไมโทคอนเดรียในสมองของหนูเมาส์ที่มีภาวะบกพร่องของการเรียนรู้และความจำจากการเหนี่ยวนำโดยการฉีดบีตาแอมีลอยด์25-35
3 ฤทธิ์ระงับปวดและฤทธิ์ต้านอักเสบของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ 233 ในสัตว์ทดลอง
4 ความสัมพันธ์ของคงามผันแปรในยีน SCN1A และ EPHX1 กับการตอบสนองต่อยาคาร์บามาซีพีนในผู้ป่วยโรคลมชักชาวไทย
5 ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ 233 ต่อภาวะบกพร่องของการเรียนรู้และความจำที่ถูกเหนี่ยวนำโดยคลอร์ไพริฟอสขนาดต่ำในหนูเมาส์
6 ผลของเอ็น-(ทู-โพรพิลเพนทาโนอิล) ยูเรีย ต่อคอร์ติคัลสเปรดดิง ดีเพรสชัน ในหนูแรท
ปี พ.ศ. 2553
7 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
8 ผลของวัลโปรอิล ยูเรีย ต่อตัวรับกลูตาเมทที่ถูกเหนี่ยวนำให้แสดงออกบนผนังเซลล์ไข่กบ : รายงานวิจัย
9 ผลของวัลโปรอิล ยูเรีย ต่อตัวรับกลูตาเมท ที่ถูกเหนี่ยวนำให้แสดงออกบนผนังเซลล์ไข่กบ
ปี พ.ศ. 2550
10 ฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ต้านชักของ (เอ็น-ไฮดรอกซีเม็ทธิล)-2-โพรพิลเพนทามาย์ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2547
11 ความสมเหตุสมผลของการใช้ยาป้องกันการเกิดแผลในทางเดินอาหารที่เกิดจากการใช้ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์ในผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสระบุรี
ปี พ.ศ. 2545
12 ผลของ (N-hydroxymethyl)-2-propylpentamide ต่อเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 ในตับหนูขาว
ปี พ.ศ. 2544
13 ผลของวัลโปรอิล มอร์โฟลีนต่อเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 ในตับหนูขาว
14 การใช้ยารักษาแผลเปปติกอย่างสมเหตุสมผลในหอผู้ป่วยอายุรกรรมโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
ปี พ.ศ. 2542
15 ผลของ N- (2-propylpentanoyl) urea ต่อเอนไซม์ที่ใช้ในเมแทบอลิซึมยาหรือสารในตับหนูขาว : รายงานผลการวิจัย