ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มยุรี ตันติสิระ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บุญยงค์ ตันติสิระ 13
2 ชำนาญ ภัตรพานิช 9
3 เพ็ญพิมล ผลทรัพย์ 6
4 พรพิมล กิจสนาโยธิน 4
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
6 นวลศรี นิวัติศัยวงศ์ 3
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 3
8 สมทรง ลาวัณย์ประเสริฐ 3
9 ทรงพล ชีวะพัฒน์ 2
10 ปราณี ชวลิตธำรง 2
11 จุไรพร สมบุญวงศ์ 2
12 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 2
13 สุนทราภรณ์ หันตุลา 2
14 รัชนี รอดศิริ 2
15 วรวิทย์ ตั้งวิไล 1
16 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
17 ถนอม จิวสืบพงษ์ 1
18 สำเริง แย้มโสภี 1
19 สุวิชา ทองสิมา 1
20 สิริพร สิวราวุฒิ 1
21 สมพร พรมดี 1
22 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
23 วัลลภ แย้มเหมือน 1
24 เทียม อังสาชน 1
25 สายฝน ควรผดุง 1
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
27 คัคนางค์ มณีศรี 1
28 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
29 เสาวลักษณ์ อัครพินท์ 1
30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
32 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
33 ธวัชชัย สันติสุข 1
34 ณัฐนันท์ โล่สุวรรณรักษ์ 1
35 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
36 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
37 Pornpimol Muanjai 1
38 Varunee Padmasankh 1
39 เอกชัย อดุลยธรรม 1
40 Rajalida Lipikorn 1
41 Thada Jirajaras 1
42 Walaisiri Muangsiri 1
43 ไววิทย์ พุทธารี 1
44 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
45 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
46 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
47 วาสนา เสียงดัง 1
48 ปฐวีณ์กร เกษโกมล 1
49 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
50 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
51 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
52 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
53 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
54 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
55 Jaitip Paiboon 1
56 Wilai Anomasiri 1
57 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
58 กาญจนา แก้วเทพ 1
59 Vanida Chantarateptawan 1
60 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
61 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
62 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
63 วัฒนชัย สมิทธากร 1
64 Sumphan Wongseripipatana 1
65 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
66 Garnpimol C. Ritthidej 1
67 Supa Chantharasakul 1
68 Kittisak Likhitwitayawuid 1
69 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
70 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
71 Panee Boonthavi 1
72 ศิริชัย ศิริกายะ 1
73 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
74 Somying Tumwasorn 1
75 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
76 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
77 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
78 อุทัย บุญประเสริฐ 1
79 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
80 วิไล ชินธเนศ 1
81 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
82 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
83 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
84 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
85 Srilert Chotpantarat 1
86 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
87 Chalermpol Leevailoj 1
88 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
89 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
90 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
91 Boonchai Sangpetngam 1
92 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
93 สุวดี ยาป่าคาย 1
94 พรรณี กาญจนพลู 1
95 Chakkaphan Sutthirat 1
96 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
97 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
98 สุมา เมืองใย 1
99 วิมล เหมะจันทร 1
100 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
101 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
102 ประคอง ชอบเสียง 1
103 ชอุ่ม มลิลา 1
104 กำจัด มงคลกุล 1
105 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
106 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
107 Yeshey Penjor 1
108 สุมิตรา พูลทอง 1
109 ๋Janes, Gavin W. 1
110 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
111 รุ่งราวี ทองกันยา 1
112 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
113 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
114 Vimolmas Lipipun 1
115 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
116 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
117 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
118 สิทธิพงษ์ กนกวรรณจำรัส 1
119 ภัสราภา โตวิวัฒน์ 1
120 โยธิน ชินวลัญช์ 1
121 ขนิษฐา ทวนไธสง 1
122 บรรจง คณะวรรณ 1
123 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
124 Puttipongse Varavudhi 1
125 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
126 ละอองทิพย์ เหมะ 1
127 Kitpramuk Tantayaporn 1
128 Naiyana Chaiyabutr 1
129 Ampa Luiengpirom 1
130 Sompol Sanguanrungsirikul 1
131 นภสร โกวรรธนะกุล 1
132 Phanphen Wattanaarsakit 1
133 กระมล ทองธรรมชาติ 1
134 ศุกันยา ห้วยผัด 1
135 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
136 Pantharee Boonsatorn 1
137 สมชัย วัฒนการุณ 1
138 Acom Sornsute 1
139 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
140 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
141 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
142 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
143 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
144 อวย เกตุสิงห์ 1
145 กมลชนก ยวดยง 1
146 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
147 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
148 Thanathon Sesuk 1
149 Suchin Arunsawatwong 1
150 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
151 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
152 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
153 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
154 Jittima Chatchawansaisin 1
155 สิทธิพร แอกทอง 1
156 Chonticha Srisawang 1
157 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
158 วินัย งามแสง 1
159 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
160 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
161 Chayaporn Supachartwong 1
162 Kasidit Nootong 1
163 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
164 Chariya Uiyyasathian 1
165 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
166 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
167 Waraporn Siriterm 1
168 Anawatch Mitpratan 1
169 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
170 ประธาน ดาบเพชร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 5
2 2553 1
3 2552 2
4 2550 1
5 2547 1
6 2545 1
7 2544 2
8 2542 1
9 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ233 ต่อการทำงานของไมโทคอนเดรียในสมองของหนูเมาส์ที่มีภาวะบกพร่องของการเรียนรู้และความจำจากการเหนี่ยวนำโดยการฉีดบีตาแอมีลอยด์25-35
2 ฤทธิ์ระงับปวดและฤทธิ์ต้านอักเสบของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ 233 ในสัตว์ทดลอง
3 ความสัมพันธ์ของคงามผันแปรในยีน SCN1A และ EPHX1 กับการตอบสนองต่อยาคาร์บามาซีพีนในผู้ป่วยโรคลมชักชาวไทย
4 ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ 233 ต่อภาวะบกพร่องของการเรียนรู้และความจำที่ถูกเหนี่ยวนำโดยคลอร์ไพริฟอสขนาดต่ำในหนูเมาส์
5 ผลของเอ็น-(ทู-โพรพิลเพนทาโนอิล) ยูเรีย ต่อคอร์ติคัลสเปรดดิง ดีเพรสชัน ในหนูแรท
ปี พ.ศ. 2553
6 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
7 ผลของวัลโปรอิล ยูเรีย ต่อตัวรับกลูตาเมทที่ถูกเหนี่ยวนำให้แสดงออกบนผนังเซลล์ไข่กบ : รายงานวิจัย
8 ผลของวัลโปรอิล ยูเรีย ต่อตัวรับกลูตาเมท ที่ถูกเหนี่ยวนำให้แสดงออกบนผนังเซลล์ไข่กบ
ปี พ.ศ. 2550
9 ฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ต้านชักของ (เอ็น-ไฮดรอกซีเม็ทธิล)-2-โพรพิลเพนทามาย์ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2547
10 ความสมเหตุสมผลของการใช้ยาป้องกันการเกิดแผลในทางเดินอาหารที่เกิดจากการใช้ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์ในผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสระบุรี
ปี พ.ศ. 2545
11 ผลของ (N-hydroxymethyl)-2-propylpentamide ต่อเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 ในตับหนูขาว
ปี พ.ศ. 2544
12 ผลของวัลโปรอิล มอร์โฟลีนต่อเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 ในตับหนูขาว
13 การใช้ยารักษาแผลเปปติกอย่างสมเหตุสมผลในหอผู้ป่วยอายุรกรรมโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
ปี พ.ศ. 2542
14 ผลของ N- (2-propylpentanoyl) urea ต่อเอนไซม์ที่ใช้ในเมแทบอลิซึมยาหรือสารในตับหนูขาว : รายงานผลการวิจัย