ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มยุรี ตันติสิระ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บุญยงค์ ตันติสิระ 13
2 ชำนาญ ภัตรพานิช 9
3 เพ็ญพิมล ผลทรัพย์ 6
4 พรพิมล กิจสนาโยธิน 4
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
6 นวลศรี นิวัติศัยวงศ์ 3
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 3
8 สมทรง ลาวัณย์ประเสริฐ 3
9 ทรงพล ชีวะพัฒน์ 2
10 ปราณี ชวลิตธำรง 2
11 จุไรพร สมบุญวงศ์ 2
12 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 2
13 สุนทราภรณ์ หันตุลา 2
14 รัชนี รอดศิริ 2
15 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
16 ปฐวีณ์กร เกษโกมล 1
17 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
18 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
19 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
20 Pornpimol Muanjai 1
21 ไววิทย์ พุทธารี 1
22 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
23 ณัฐนันท์ โล่สุวรรณรักษ์ 1
24 วัลลภ แย้มเหมือน 1
25 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
26 สำเริง แย้มโสภี 1
27 วรวิทย์ ตั้งวิไล 1
28 สุวิชา ทองสิมา 1
29 สมพร พรมดี 1
30 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
31 สายฝน ควรผดุง 1
32 สิริพร สิวราวุฒิ 1
33 วาสนา เสียงดัง 1
34 ประธาน ดาบเพชร 1
35 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
36 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
37 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
38 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
39 สุวดี ยาป่าคาย 1
40 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
41 Thanathon Sesuk 1
42 Suchin Arunsawatwong 1
43 อวย เกตุสิงห์ 1
44 กมลชนก ยวดยง 1
45 Walaisiri Muangsiri 1
46 เอกชัย อดุลยธรรม 1
47 Varunee Padmasankh 1
48 Thada Jirajaras 1
49 Rajalida Lipikorn 1
50 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
51 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
52 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
53 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
54 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
55 Chalermpol Leevailoj 1
56 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
57 Boonchai Sangpetngam 1
58 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
59 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
60 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
61 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
62 Srilert Chotpantarat 1
63 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
64 โยธิน ชินวลัญช์ 1
65 ขนิษฐา ทวนไธสง 1
66 สิทธิพงษ์ กนกวรรณจำรัส 1
67 ภัสราภา โตวิวัฒน์ 1
68 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
69 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
70 ศิริชัย ศิริกายะ 1
71 Vanida Chantarateptawan 1
72 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
73 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
74 เสาวลักษณ์ อัครพินท์ 1
75 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
76 เทียม อังสาชน 1
77 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
78 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
79 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
80 ธวัชชัย สันติสุข 1
81 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
82 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
83 คัคนางค์ มณีศรี 1
84 อุทัย บุญประเสริฐ 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
86 Somying Tumwasorn 1
87 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
88 วิไล ชินธเนศ 1
89 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
90 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
91 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
92 ถนอม จิวสืบพงษ์ 1
93 Acom Sornsute 1
94 Naiyana Chaiyabutr 1
95 Kitpramuk Tantayaporn 1
96 Puttipongse Varavudhi 1
97 Sompol Sanguanrungsirikul 1
98 Ampa Luiengpirom 1
99 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
100 บรรจง คณะวรรณ 1
101 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
102 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
103 ละอองทิพย์ เหมะ 1
104 สุมา เมืองใย 1
105 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
106 พรรณี กาญจนพลู 1
107 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
108 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
109 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
110 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
111 วิมล เหมะจันทร 1
112 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
113 Vimolmas Lipipun 1
114 Wilai Anomasiri 1
115 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
116 วัฒนชัย สมิทธากร 1
117 Jaitip Paiboon 1
118 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
119 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
120 กาญจนา แก้วเทพ 1
121 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
122 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
123 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
124 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
125 Garnpimol C. Ritthidej 1
126 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
127 Sumphan Wongseripipatana 1
128 Supa Chantharasakul 1
129 Panee Boonthavi 1
130 Kittisak Likhitwitayawuid 1
131 Chakkaphan Sutthirat 1
132 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
133 Waraporn Siriterm 1
134 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
135 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
136 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
137 Anawatch Mitpratan 1
138 สิทธิพร แอกทอง 1
139 Chayaporn Supachartwong 1
140 Kasidit Nootong 1
141 Chariya Uiyyasathian 1
142 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
143 Pantharee Boonsatorn 1
144 กระมล ทองธรรมชาติ 1
145 ศุกันยา ห้วยผัด 1
146 สมชัย วัฒนการุณ 1
147 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
148 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
149 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
150 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
151 Jittima Chatchawansaisin 1
152 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
153 สุมิตรา พูลทอง 1
154 Yeshey Penjor 1
155 กำจัด มงคลกุล 1
156 รุ่งราวี ทองกันยา 1
157 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
158 ประคอง ชอบเสียง 1
159 ชอุ่ม มลิลา 1
160 ๋Janes, Gavin W. 1
161 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
162 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
163 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
164 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
165 Chonticha Srisawang 1
166 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
167 วินัย งามแสง 1
168 นภสร โกวรรธนะกุล 1
169 Phanphen Wattanaarsakit 1
170 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2554 5
3 2553 1
4 2552 2
5 2550 1
6 2547 1
7 2545 1
8 2544 2
9 2542 1
10 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนายาป้ายปากสารสกัดมาตรฐานบัวบกอีซีเอ 233 ในการรักษาแผลร้อนในชนิดไม่รุนแรง
ปี พ.ศ. 2554
2 ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ233 ต่อการทำงานของไมโทคอนเดรียในสมองของหนูเมาส์ที่มีภาวะบกพร่องของการเรียนรู้และความจำจากการเหนี่ยวนำโดยการฉีดบีตาแอมีลอยด์25-35
3 ฤทธิ์ระงับปวดและฤทธิ์ต้านอักเสบของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ 233 ในสัตว์ทดลอง
4 ความสัมพันธ์ของคงามผันแปรในยีน SCN1A และ EPHX1 กับการตอบสนองต่อยาคาร์บามาซีพีนในผู้ป่วยโรคลมชักชาวไทย
5 ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ 233 ต่อภาวะบกพร่องของการเรียนรู้และความจำที่ถูกเหนี่ยวนำโดยคลอร์ไพริฟอสขนาดต่ำในหนูเมาส์
6 ผลของเอ็น-(ทู-โพรพิลเพนทาโนอิล) ยูเรีย ต่อคอร์ติคัลสเปรดดิง ดีเพรสชัน ในหนูแรท
ปี พ.ศ. 2553
7 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
8 ผลของวัลโปรอิล ยูเรีย ต่อตัวรับกลูตาเมทที่ถูกเหนี่ยวนำให้แสดงออกบนผนังเซลล์ไข่กบ : รายงานวิจัย
9 ผลของวัลโปรอิล ยูเรีย ต่อตัวรับกลูตาเมท ที่ถูกเหนี่ยวนำให้แสดงออกบนผนังเซลล์ไข่กบ
ปี พ.ศ. 2550
10 ฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ต้านชักของ (เอ็น-ไฮดรอกซีเม็ทธิล)-2-โพรพิลเพนทามาย์ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2547
11 ความสมเหตุสมผลของการใช้ยาป้องกันการเกิดแผลในทางเดินอาหารที่เกิดจากการใช้ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์ในผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสระบุรี
ปี พ.ศ. 2545
12 ผลของ (N-hydroxymethyl)-2-propylpentamide ต่อเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 ในตับหนูขาว
ปี พ.ศ. 2544
13 ผลของวัลโปรอิล มอร์โฟลีนต่อเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 ในตับหนูขาว
14 การใช้ยารักษาแผลเปปติกอย่างสมเหตุสมผลในหอผู้ป่วยอายุรกรรมโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
ปี พ.ศ. 2542
15 ผลของ N- (2-propylpentanoyl) urea ต่อเอนไซม์ที่ใช้ในเมแทบอลิซึมยาหรือสารในตับหนูขาว : รายงานผลการวิจัย