ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มยุรี ตันติสิระ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บุญยงค์ ตันติสิระ 13
2 ชำนาญ ภัตรพานิช 9
3 เพ็ญพิมล ผลทรัพย์ 6
4 พรพิมล กิจสนาโยธิน 4
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
6 นวลศรี นิวัติศัยวงศ์ 3
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 3
8 สมทรง ลาวัณย์ประเสริฐ 3
9 ทรงพล ชีวะพัฒน์ 2
10 ปราณี ชวลิตธำรง 2
11 จุไรพร สมบุญวงศ์ 2
12 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 2
13 สุนทราภรณ์ หันตุลา 2
14 รัชนี รอดศิริ 2
15 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
16 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
17 ปฐวีณ์กร เกษโกมล 1
18 ณัฐนันท์ โล่สุวรรณรักษ์ 1
19 ไววิทย์ พุทธารี 1
20 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
21 Pornpimol Muanjai 1
22 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
23 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
24 สุวิชา ทองสิมา 1
25 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
26 วัลลภ แย้มเหมือน 1
27 สำเริง แย้มโสภี 1
28 สมพร พรมดี 1
29 สิริพร สิวราวุฒิ 1
30 วาสนา เสียงดัง 1
31 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
32 สายฝน ควรผดุง 1
33 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
34 กมลชนก ยวดยง 1
35 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
36 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
37 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
38 สุวดี ยาป่าคาย 1
39 Suchin Arunsawatwong 1
40 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
41 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
42 Thanathon Sesuk 1
43 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
44 อวย เกตุสิงห์ 1
45 Thada Jirajaras 1
46 Walaisiri Muangsiri 1
47 เอกชัย อดุลยธรรม 1
48 Rajalida Lipikorn 1
49 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
50 วรวิทย์ ตั้งวิไล 1
51 ประธาน ดาบเพชร 1
52 Varunee Padmasankh 1
53 เสาวลักษณ์ อัครพินท์ 1
54 Boonchai Sangpetngam 1
55 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
56 Chalermpol Leevailoj 1
57 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
58 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
59 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
61 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
62 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
63 Srilert Chotpantarat 1
64 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
65 กาญจนา แก้วเทพ 1
66 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
67 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
68 Vanida Chantarateptawan 1
69 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
70 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
71 ศิริชัย ศิริกายะ 1
72 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
73 Somying Tumwasorn 1
74 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
75 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
76 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
77 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
78 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
79 ถนอม จิวสืบพงษ์ 1
80 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
81 ธวัชชัย สันติสุข 1
82 เทียม อังสาชน 1
83 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
85 อุทัย บุญประเสริฐ 1
86 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
87 วิไล ชินธเนศ 1
88 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
89 คัคนางค์ มณีศรี 1
90 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
91 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
92 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
93 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
94 Sompol Sanguanrungsirikul 1
95 Naiyana Chaiyabutr 1
96 Kitpramuk Tantayaporn 1
97 Ampa Luiengpirom 1
98 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
99 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
100 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
101 บรรจง คณะวรรณ 1
102 Puttipongse Varavudhi 1
103 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
104 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
105 สุมา เมืองใย 1
106 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
107 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
108 วิมล เหมะจันทร 1
109 ละอองทิพย์ เหมะ 1
110 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
111 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
112 Vimolmas Lipipun 1
113 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
114 Jaitip Paiboon 1
115 Wilai Anomasiri 1
116 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
117 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
118 สิทธิพงษ์ กนกวรรณจำรัส 1
119 ภัสราภา โตวิวัฒน์ 1
120 โยธิน ชินวลัญช์ 1
121 ขนิษฐา ทวนไธสง 1
122 วัฒนชัย สมิทธากร 1
123 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
124 Sumphan Wongseripipatana 1
125 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
126 Garnpimol C. Ritthidej 1
127 Supa Chantharasakul 1
128 Kittisak Likhitwitayawuid 1
129 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
130 Panee Boonthavi 1
131 พรรณี กาญจนพลู 1
132 Chakkaphan Sutthirat 1
133 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
134 Waraporn Siriterm 1
135 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
136 Anawatch Mitpratan 1
137 Kasidit Nootong 1
138 Jittima Chatchawansaisin 1
139 สิทธิพร แอกทอง 1
140 Chayaporn Supachartwong 1
141 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
142 Chariya Uiyyasathian 1
143 สมชัย วัฒนการุณ 1
144 Pantharee Boonsatorn 1
145 กระมล ทองธรรมชาติ 1
146 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
147 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
148 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
149 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
150 Acom Sornsute 1
151 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
152 Chonticha Srisawang 1
153 รุ่งราวี ทองกันยา 1
154 สุมิตรา พูลทอง 1
155 Yeshey Penjor 1
156 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
157 ๋Janes, Gavin W. 1
158 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
159 ประคอง ชอบเสียง 1
160 ชอุ่ม มลิลา 1
161 กำจัด มงคลกุล 1
162 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
163 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
164 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
165 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
166 วินัย งามแสง 1
167 Phanphen Wattanaarsakit 1
168 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
169 นภสร โกวรรธนะกุล 1
170 ศุกันยา ห้วยผัด 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 5
2 2553 1
3 2552 2
4 2550 1
5 2547 1
6 2545 1
7 2544 2
8 2542 1
9 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ233 ต่อการทำงานของไมโทคอนเดรียในสมองของหนูเมาส์ที่มีภาวะบกพร่องของการเรียนรู้และความจำจากการเหนี่ยวนำโดยการฉีดบีตาแอมีลอยด์25-35
2 ฤทธิ์ระงับปวดและฤทธิ์ต้านอักเสบของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ 233 ในสัตว์ทดลอง
3 ความสัมพันธ์ของคงามผันแปรในยีน SCN1A และ EPHX1 กับการตอบสนองต่อยาคาร์บามาซีพีนในผู้ป่วยโรคลมชักชาวไทย
4 ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ 233 ต่อภาวะบกพร่องของการเรียนรู้และความจำที่ถูกเหนี่ยวนำโดยคลอร์ไพริฟอสขนาดต่ำในหนูเมาส์
5 ผลของเอ็น-(ทู-โพรพิลเพนทาโนอิล) ยูเรีย ต่อคอร์ติคัลสเปรดดิง ดีเพรสชัน ในหนูแรท
ปี พ.ศ. 2553
6 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
7 ผลของวัลโปรอิล ยูเรีย ต่อตัวรับกลูตาเมทที่ถูกเหนี่ยวนำให้แสดงออกบนผนังเซลล์ไข่กบ : รายงานวิจัย
8 ผลของวัลโปรอิล ยูเรีย ต่อตัวรับกลูตาเมท ที่ถูกเหนี่ยวนำให้แสดงออกบนผนังเซลล์ไข่กบ
ปี พ.ศ. 2550
9 ฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ต้านชักของ (เอ็น-ไฮดรอกซีเม็ทธิล)-2-โพรพิลเพนทามาย์ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2547
10 ความสมเหตุสมผลของการใช้ยาป้องกันการเกิดแผลในทางเดินอาหารที่เกิดจากการใช้ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์ในผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสระบุรี
ปี พ.ศ. 2545
11 ผลของ (N-hydroxymethyl)-2-propylpentamide ต่อเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 ในตับหนูขาว
ปี พ.ศ. 2544
12 ผลของวัลโปรอิล มอร์โฟลีนต่อเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 ในตับหนูขาว
13 การใช้ยารักษาแผลเปปติกอย่างสมเหตุสมผลในหอผู้ป่วยอายุรกรรมโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
ปี พ.ศ. 2542
14 ผลของ N- (2-propylpentanoyl) urea ต่อเอนไซม์ที่ใช้ในเมแทบอลิซึมยาหรือสารในตับหนูขาว : รายงานผลการวิจัย