ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มยุรี ตันติสิระ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บุญยงค์ ตันติสิระ 13
2 ชำนาญ ภัตรพานิช 9
3 เพ็ญพิมล ผลทรัพย์ 6
4 พรพิมล กิจสนาโยธิน 4
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
6 นวลศรี นิวัติศัยวงศ์ 3
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 3
8 สมทรง ลาวัณย์ประเสริฐ 3
9 ปราณี ชวลิตธำรง 2
10 จุไรพร สมบุญวงศ์ 2
11 รัชนี รอดศิริ 2
12 ทรงพล ชีวะพัฒน์ 2
13 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 2
14 สุนทราภรณ์ หันตุลา 2
15 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
16 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
17 Acom Sornsute 1
18 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
19 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
20 Waraporn Siriterm 1
21 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
22 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
23 Chariya Uiyyasathian 1
24 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
25 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
26 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
27 Thanathon Sesuk 1
28 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
29 ศุกันยา ห้วยผัด 1
30 สมชัย วัฒนการุณ 1
31 Pantharee Boonsatorn 1
32 กระมล ทองธรรมชาติ 1
33 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
34 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
35 นภสร โกวรรธนะกุล 1
36 Phanphen Wattanaarsakit 1
37 วินัย งามแสง 1
38 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
39 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
40 สุมิตรา พูลทอง 1
41 Yeshey Penjor 1
42 กำจัด มงคลกุล 1
43 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
44 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
45 สิทธิพร แอกทอง 1
46 Chayaporn Supachartwong 1
47 Kasidit Nootong 1
48 Jittima Chatchawansaisin 1
49 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
50 Suchin Arunsawatwong 1
51 Chonticha Srisawang 1
52 Anawatch Mitpratan 1
53 ประธาน ดาบเพชร 1
54 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
55 สายฝน ควรผดุง 1
56 สิริพร สิวราวุฒิ 1
57 วาสนา เสียงดัง 1
58 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
59 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
60 ปฐวีณ์กร เกษโกมล 1
61 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
62 สมพร พรมดี 1
63 สุวิชา ทองสิมา 1
64 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
65 ธวัชชัย สันติสุข 1
66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
67 ถนอม จิวสืบพงษ์ 1
68 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
69 วัลลภ แย้มเหมือน 1
70 สำเริง แย้มโสภี 1
71 วรวิทย์ ตั้งวิไล 1
72 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
73 ณัฐนันท์ โล่สุวรรณรักษ์ 1
74 กมลชนก ยวดยง 1
75 รุ่งราวี ทองกันยา 1
76 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
77 อวย เกตุสิงห์ 1
78 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
79 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
80 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
81 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
82 Rajalida Lipikorn 1
83 Thada Jirajaras 1
84 Pornpimol Muanjai 1
85 ไววิทย์ พุทธารี 1
86 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
87 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
88 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
89 Walaisiri Muangsiri 1
90 เอกชัย อดุลยธรรม 1
91 Varunee Padmasankh 1
92 สุวดี ยาป่าคาย 1
93 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
94 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
95 Boonchai Sangpetngam 1
96 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
97 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
98 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
99 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
100 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
102 Chalermpol Leevailoj 1
103 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
104 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
105 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
106 กาญจนา แก้วเทพ 1
107 Vanida Chantarateptawan 1
108 ศิริชัย ศิริกายะ 1
109 Srilert Chotpantarat 1
110 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
111 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
112 Somying Tumwasorn 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
115 เสาวลักษณ์ อัครพินท์ 1
116 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
117 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
118 สิทธิพงษ์ กนกวรรณจำรัส 1
119 ภัสราภา โตวิวัฒน์ 1
120 โยธิน ชินวลัญช์ 1
121 ขนิษฐา ทวนไธสง 1
122 เทียม อังสาชน 1
123 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
124 วิไล ชินธเนศ 1
125 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
126 อุทัย บุญประเสริฐ 1
127 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
128 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
129 คัคนางค์ มณีศรี 1
130 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
131 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
132 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
133 ละอองทิพย์ เหมะ 1
134 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
135 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
136 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
137 Puttipongse Varavudhi 1
138 Sompol Sanguanrungsirikul 1
139 Naiyana Chaiyabutr 1
140 Kitpramuk Tantayaporn 1
141 วิมล เหมะจันทร 1
142 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
143 ประคอง ชอบเสียง 1
144 ชอุ่ม มลิลา 1
145 ๋Janes, Gavin W. 1
146 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
147 Chakkaphan Sutthirat 1
148 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
149 สุมา เมืองใย 1
150 พรรณี กาญจนพลู 1
151 Ampa Luiengpirom 1
152 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
153 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
154 Panee Boonthavi 1
155 Kittisak Likhitwitayawuid 1
156 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
157 วัฒนชัย สมิทธากร 1
158 Jaitip Paiboon 1
159 Wilai Anomasiri 1
160 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
161 Supa Chantharasakul 1
162 Sumphan Wongseripipatana 1
163 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
164 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
165 บรรจง คณะวรรณ 1
166 Vimolmas Lipipun 1
167 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
168 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
169 Garnpimol C. Ritthidej 1
170 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 5
2 2553 1
3 2552 5
4 2551 2
5 2550 2
6 2548 1
7 2547 2
8 2545 1
9 2544 2
10 2542 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ233 ต่อการทำงานของไมโทคอนเดรียในสมองของหนูเมาส์ที่มีภาวะบกพร่องของการเรียนรู้และความจำจากการเหนี่ยวนำโดยการฉีดบีตาแอมีลอยด์25-35
2 ฤทธิ์ระงับปวดและฤทธิ์ต้านอักเสบของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ 233 ในสัตว์ทดลอง
3 ความสัมพันธ์ของคงามผันแปรในยีน SCN1A และ EPHX1 กับการตอบสนองต่อยาคาร์บามาซีพีนในผู้ป่วยโรคลมชักชาวไทย
4 ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ 233 ต่อภาวะบกพร่องของการเรียนรู้และความจำที่ถูกเหนี่ยวนำโดยคลอร์ไพริฟอสขนาดต่ำในหนูเมาส์
5 ผลของเอ็น-(ทู-โพรพิลเพนทาโนอิล) ยูเรีย ต่อคอร์ติคัลสเปรดดิง ดีเพรสชัน ในหนูแรท
ปี พ.ศ. 2553
6 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
7 ผลของวัลโปรอิล ยูเรีย ต่อตัวรับกลูตาเมทที่ถูกเหนี่ยวนำให้แสดงออกบนผนังเซลล์ไข่กบ : รายงานวิจัย
8 ฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ต้านชักของ (เอ็น-ไฮดรอกซีเม็ทธิล)-2-โพรพิลเพนทามายด์
9 ผลของวัลโปรอิลยูเรียต่อตัวรับกลูตาเมทที่ถูกเหนี่ยวนำให้แสดงออกบนผนังเซลล์ไข่กบ
10 ฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ต้านชักของ (เอ็น-ไฮดรอกซีเม็ทธิล)-2-โพรพิลเพนทามายด์
11 ผลของวัลโปรอิล ยูเรีย ต่อตัวรับกลูตาเมท ที่ถูกเหนี่ยวนำให้แสดงออกบนผนังเซลล์ไข่กบ
ปี พ.ศ. 2551
12 การศึกษาฤทธิ์ในการสมานแผลและผลต่อการเรียนรู้ และความจำของสารสกัดมาตรฐานบัวบกในโมเดลของสัตว์ทดลอง
13 ความเป็นพิษเฉียบพลันและความเป็นพิษกึ่งเรื้อรัง ของสารสกัดมาตรฐานบัวบก
ปี พ.ศ. 2550
14 ฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ต้านชักของ (เอ็น-ไฮดรอกซีเม็ทธิล)-2-โพรพิลเพนทามาย์ : รายงานผลการวิจัย
15 ผลของวัลโปรอิลยูเรียต่อตัวรับกลูตาเมทที่ถูกเหนี่ยวนำให้แสดงออกบนผนังเซลล์ไข่กบ
ปี พ.ศ. 2548
16 ความเป็นพิษเฉียบพลันและความเป็นพิษกึ่งเรื้อรัง ของสารสกัดมาตรฐานบัวบก
ปี พ.ศ. 2547
17 การศึกษาฤทธิ์ในการสมานแผลและผลต่อการเรียนรู้ และความจำของสารสกัดมาตรฐานบัวบกในโมเดลของสัตว์ทดลอง
18 ความสมเหตุสมผลของการใช้ยาป้องกันการเกิดแผลในทางเดินอาหารที่เกิดจากการใช้ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์ในผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสระบุรี
ปี พ.ศ. 2545
19 ผลของ (N-hydroxymethyl)-2-propylpentamide ต่อเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 ในตับหนูขาว
ปี พ.ศ. 2544
20 ผลของวัลโปรอิล มอร์โฟลีนต่อเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 ในตับหนูขาว
21 การใช้ยารักษาแผลเปปติกอย่างสมเหตุสมผลในหอผู้ป่วยอายุรกรรมโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
ปี พ.ศ. 2542
22 ผลของ N- (2-propylpentanoyl) urea ต่อเอนไซม์ที่ใช้ในเมแทบอลิซึมยาหรือสารในตับหนูขาว : รายงานผลการวิจัย