ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มยุรี ตันติสิระ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บุญยงค์ ตันติสิระ 13
2 ชำนาญ ภัตรพานิช 9
3 เพ็ญพิมล ผลทรัพย์ 6
4 พรพิมล กิจสนาโยธิน 4
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
6 นวลศรี นิวัติศัยวงศ์ 3
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 3
8 สมทรง ลาวัณย์ประเสริฐ 3
9 ทรงพล ชีวะพัฒน์ 2
10 ปราณี ชวลิตธำรง 2
11 จุไรพร สมบุญวงศ์ 2
12 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 2
13 สุนทราภรณ์ หันตุลา 2
14 รัชนี รอดศิริ 2
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
18 ธวัชชัย สันติสุข 1
19 ถนอม จิวสืบพงษ์ 1
20 วรวิทย์ ตั้งวิไล 1
21 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
22 เสาวลักษณ์ อัครพินท์ 1
23 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
24 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
25 สำเริง แย้มโสภี 1
26 วิไล ชินธเนศ 1
27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
28 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
29 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
30 เทียม อังสาชน 1
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
32 คัคนางค์ มณีศรี 1
33 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
34 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
35 ณัฐนันท์ โล่สุวรรณรักษ์ 1
36 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
37 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
38 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
39 ไววิทย์ พุทธารี 1
40 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
41 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
42 Pornpimol Muanjai 1
43 ปฐวีณ์กร เกษโกมล 1
44 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
45 สิริพร สิวราวุฒิ 1
46 สมพร พรมดี 1
47 สุวิชา ทองสิมา 1
48 สายฝน ควรผดุง 1
49 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
50 อุทัย บุญประเสริฐ 1
51 วาสนา เสียงดัง 1
52 วัลลภ แย้มเหมือน 1
53 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
54 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
55 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
56 Panee Boonthavi 1
57 วัฒนชัย สมิทธากร 1
58 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
59 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
60 Jaitip Paiboon 1
61 Wilai Anomasiri 1
62 Kittisak Likhitwitayawuid 1
63 Supa Chantharasakul 1
64 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
65 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
66 บรรจง คณะวรรณ 1
67 Vimolmas Lipipun 1
68 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
69 Sumphan Wongseripipatana 1
70 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
71 Garnpimol C. Ritthidej 1
72 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
73 กาญจนา แก้วเทพ 1
74 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
75 Varunee Padmasankh 1
76 Boonchai Sangpetngam 1
77 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
78 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
79 Somying Tumwasorn 1
80 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
81 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
82 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
83 Chalermpol Leevailoj 1
84 Vanida Chantarateptawan 1
85 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
86 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
87 ศิริชัย ศิริกายะ 1
88 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
89 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
90 Srilert Chotpantarat 1
91 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
92 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
93 อวย เกตุสิงห์ 1
94 ๋Janes, Gavin W. 1
95 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
96 รุ่งราวี ทองกันยา 1
97 ชอุ่ม มลิลา 1
98 ประคอง ชอบเสียง 1
99 พรรณี กาญจนพลู 1
100 Chakkaphan Sutthirat 1
101 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
102 สุมิตรา พูลทอง 1
103 Yeshey Penjor 1
104 วินัย งามแสง 1
105 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
106 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
107 Phanphen Wattanaarsakit 1
108 นภสร โกวรรธนะกุล 1
109 กำจัด มงคลกุล 1
110 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
111 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
112 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
113 สุมา เมืองใย 1
114 Ampa Luiengpirom 1
115 Sompol Sanguanrungsirikul 1
116 Naiyana Chaiyabutr 1
117 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
118 สิทธิพงษ์ กนกวรรณจำรัส 1
119 ภัสราภา โตวิวัฒน์ 1
120 โยธิน ชินวลัญช์ 1
121 ขนิษฐา ทวนไธสง 1
122 Kitpramuk Tantayaporn 1
123 Puttipongse Varavudhi 1
124 วิมล เหมะจันทร 1
125 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
126 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
127 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
128 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
129 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
130 ละอองทิพย์ เหมะ 1
131 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
132 Chonticha Srisawang 1
133 Thanathon Sesuk 1
134 Suchin Arunsawatwong 1
135 สุวดี ยาป่าคาย 1
136 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
137 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
138 กระมล ทองธรรมชาติ 1
139 ศุกันยา ห้วยผัด 1
140 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
141 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
142 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
143 Rajalida Lipikorn 1
144 Thada Jirajaras 1
145 Walaisiri Muangsiri 1
146 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
147 ประธาน ดาบเพชร 1
148 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
149 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
150 กมลชนก ยวดยง 1
151 Pantharee Boonsatorn 1
152 สมชัย วัฒนการุณ 1
153 Anawatch Mitpratan 1
154 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
155 Waraporn Siriterm 1
156 Kasidit Nootong 1
157 Chayaporn Supachartwong 1
158 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
159 Jittima Chatchawansaisin 1
160 สิทธิพร แอกทอง 1
161 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
162 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
163 Acom Sornsute 1
164 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
165 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
166 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
167 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
168 Chariya Uiyyasathian 1
169 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
170 เอกชัย อดุลยธรรม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2554 5
3 2553 1
4 2552 2
5 2550 1
6 2547 1
7 2545 1
8 2544 2
9 2542 1
10 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนายาป้ายปากสารสกัดมาตรฐานบัวบกอีซีเอ 233 ในการรักษาแผลร้อนในชนิดไม่รุนแรง
ปี พ.ศ. 2554
2 ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ233 ต่อการทำงานของไมโทคอนเดรียในสมองของหนูเมาส์ที่มีภาวะบกพร่องของการเรียนรู้และความจำจากการเหนี่ยวนำโดยการฉีดบีตาแอมีลอยด์25-35
3 ฤทธิ์ระงับปวดและฤทธิ์ต้านอักเสบของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ 233 ในสัตว์ทดลอง
4 ความสัมพันธ์ของคงามผันแปรในยีน SCN1A และ EPHX1 กับการตอบสนองต่อยาคาร์บามาซีพีนในผู้ป่วยโรคลมชักชาวไทย
5 ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ 233 ต่อภาวะบกพร่องของการเรียนรู้และความจำที่ถูกเหนี่ยวนำโดยคลอร์ไพริฟอสขนาดต่ำในหนูเมาส์
6 ผลของเอ็น-(ทู-โพรพิลเพนทาโนอิล) ยูเรีย ต่อคอร์ติคัลสเปรดดิง ดีเพรสชัน ในหนูแรท
ปี พ.ศ. 2553
7 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
8 ผลของวัลโปรอิล ยูเรีย ต่อตัวรับกลูตาเมทที่ถูกเหนี่ยวนำให้แสดงออกบนผนังเซลล์ไข่กบ : รายงานวิจัย
9 ผลของวัลโปรอิล ยูเรีย ต่อตัวรับกลูตาเมท ที่ถูกเหนี่ยวนำให้แสดงออกบนผนังเซลล์ไข่กบ
ปี พ.ศ. 2550
10 ฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ต้านชักของ (เอ็น-ไฮดรอกซีเม็ทธิล)-2-โพรพิลเพนทามาย์ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2547
11 ความสมเหตุสมผลของการใช้ยาป้องกันการเกิดแผลในทางเดินอาหารที่เกิดจากการใช้ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์ในผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสระบุรี
ปี พ.ศ. 2545
12 ผลของ (N-hydroxymethyl)-2-propylpentamide ต่อเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 ในตับหนูขาว
ปี พ.ศ. 2544
13 ผลของวัลโปรอิล มอร์โฟลีนต่อเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 ในตับหนูขาว
14 การใช้ยารักษาแผลเปปติกอย่างสมเหตุสมผลในหอผู้ป่วยอายุรกรรมโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
ปี พ.ศ. 2542
15 ผลของ N- (2-propylpentanoyl) urea ต่อเอนไซม์ที่ใช้ในเมแทบอลิซึมยาหรือสารในตับหนูขาว : รายงานผลการวิจัย