ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มยุรี ตันติสิระ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บุญยงค์ ตันติสิระ 13
2 ชำนาญ ภัตรพานิช 9
3 เพ็ญพิมล ผลทรัพย์ 6
4 พรพิมล กิจสนาโยธิน 4
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
6 นวลศรี นิวัติศัยวงศ์ 3
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 3
8 สมทรง ลาวัณย์ประเสริฐ 3
9 สุนทราภรณ์ หันตุลา 2
10 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 2
11 ทรงพล ชีวะพัฒน์ 2
12 รัชนี รอดศิริ 2
13 จุไรพร สมบุญวงศ์ 2
14 ปราณี ชวลิตธำรง 2
15 นภสร โกวรรธนะกุล 1
16 Phanphen Wattanaarsakit 1
17 วินัย งามแสง 1
18 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
19 กำจัด มงคลกุล 1
20 สุมิตรา พูลทอง 1
21 Yeshey Penjor 1
22 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
23 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
24 Chayaporn Supachartwong 1
25 รุ่งราวี ทองกันยา 1
26 Kasidit Nootong 1
27 Anawatch Mitpratan 1
28 สิทธิพร แอกทอง 1
29 Jittima Chatchawansaisin 1
30 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
31 Chonticha Srisawang 1
32 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
33 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
34 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
35 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
36 วิมล เหมะจันทร 1
37 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
38 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
39 ละอองทิพย์ เหมะ 1
40 Kitpramuk Tantayaporn 1
41 Puttipongse Varavudhi 1
42 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
43 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
44 สุมา เมืองใย 1
45 ประคอง ชอบเสียง 1
46 ชอุ่ม มลิลา 1
47 ๋Janes, Gavin W. 1
48 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
49 Chakkaphan Sutthirat 1
50 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
51 พรรณี กาญจนพลู 1
52 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
53 Acom Sornsute 1
54 ประธาน ดาบเพชร 1
55 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
56 Rajalida Lipikorn 1
57 กมลชนก ยวดยง 1
58 อวย เกตุสิงห์ 1
59 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
60 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
61 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
62 Thada Jirajaras 1
63 Walaisiri Muangsiri 1
64 โยธิน ชินวลัญช์ 1
65 ขนิษฐา ทวนไธสง 1
66 สิทธิพงษ์ กนกวรรณจำรัส 1
67 ภัสราภา โตวิวัฒน์ 1
68 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
69 เอกชัย อดุลยธรรม 1
70 Varunee Padmasankh 1
71 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
72 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
73 สุวดี ยาป่าคาย 1
74 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
75 Naiyana Chaiyabutr 1
76 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
77 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
78 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
79 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
80 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
81 Chariya Uiyyasathian 1
82 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
83 สมชัย วัฒนการุณ 1
84 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
85 Thanathon Sesuk 1
86 Suchin Arunsawatwong 1
87 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
88 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
89 Pantharee Boonsatorn 1
90 กระมล ทองธรรมชาติ 1
91 ศุกันยา ห้วยผัด 1
92 Waraporn Siriterm 1
93 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
94 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
95 เสาวลักษณ์ อัครพินท์ 1
96 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
99 ถนอม จิวสืบพงษ์ 1
100 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
101 ธวัชชัย สันติสุข 1
102 เทียม อังสาชน 1
103 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
105 อุทัย บุญประเสริฐ 1
106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
107 วิไล ชินธเนศ 1
108 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
109 คัคนางค์ มณีศรี 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
111 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
112 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
113 วรวิทย์ ตั้งวิไล 1
114 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
115 ปฐวีณ์กร เกษโกมล 1
116 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
117 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
118 ณัฐนันท์ โล่สุวรรณรักษ์ 1
119 Pornpimol Muanjai 1
120 ไววิทย์ พุทธารี 1
121 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
122 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
123 วาสนา เสียงดัง 1
124 สุวิชา ทองสิมา 1
125 วัลลภ แย้มเหมือน 1
126 สำเริง แย้มโสภี 1
127 สมพร พรมดี 1
128 สิริพร สิวราวุฒิ 1
129 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
130 สายฝน ควรผดุง 1
131 Somying Tumwasorn 1
132 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
133 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
134 Panee Boonthavi 1
135 Kittisak Likhitwitayawuid 1
136 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
137 วัฒนชัย สมิทธากร 1
138 Jaitip Paiboon 1
139 Wilai Anomasiri 1
140 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
141 Supa Chantharasakul 1
142 Sumphan Wongseripipatana 1
143 บรรจง คณะวรรณ 1
144 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
145 Ampa Luiengpirom 1
146 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
147 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
148 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
149 Garnpimol C. Ritthidej 1
150 Vimolmas Lipipun 1
151 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
152 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
153 Boonchai Sangpetngam 1
154 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
155 Chalermpol Leevailoj 1
156 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
157 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
158 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
159 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
160 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
161 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
162 Srilert Chotpantarat 1
163 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
164 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
165 กาญจนา แก้วเทพ 1
166 Vanida Chantarateptawan 1
167 ศิริชัย ศิริกายะ 1
168 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
169 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
170 Sompol Sanguanrungsirikul 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 5
2 2553 1
3 2552 5
4 2551 2
5 2550 2
6 2548 1
7 2547 2
8 2545 1
9 2544 2
10 2542 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ233 ต่อการทำงานของไมโทคอนเดรียในสมองของหนูเมาส์ที่มีภาวะบกพร่องของการเรียนรู้และความจำจากการเหนี่ยวนำโดยการฉีดบีตาแอมีลอยด์25-35
2 ฤทธิ์ระงับปวดและฤทธิ์ต้านอักเสบของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ 233 ในสัตว์ทดลอง
3 ความสัมพันธ์ของคงามผันแปรในยีน SCN1A และ EPHX1 กับการตอบสนองต่อยาคาร์บามาซีพีนในผู้ป่วยโรคลมชักชาวไทย
4 ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ 233 ต่อภาวะบกพร่องของการเรียนรู้และความจำที่ถูกเหนี่ยวนำโดยคลอร์ไพริฟอสขนาดต่ำในหนูเมาส์
5 ผลของเอ็น-(ทู-โพรพิลเพนทาโนอิล) ยูเรีย ต่อคอร์ติคัลสเปรดดิง ดีเพรสชัน ในหนูแรท
ปี พ.ศ. 2553
6 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
7 ผลของวัลโปรอิล ยูเรีย ต่อตัวรับกลูตาเมทที่ถูกเหนี่ยวนำให้แสดงออกบนผนังเซลล์ไข่กบ : รายงานวิจัย
8 ฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ต้านชักของ (เอ็น-ไฮดรอกซีเม็ทธิล)-2-โพรพิลเพนทามายด์
9 ผลของวัลโปรอิลยูเรียต่อตัวรับกลูตาเมทที่ถูกเหนี่ยวนำให้แสดงออกบนผนังเซลล์ไข่กบ
10 ฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ต้านชักของ (เอ็น-ไฮดรอกซีเม็ทธิล)-2-โพรพิลเพนทามายด์
11 ผลของวัลโปรอิล ยูเรีย ต่อตัวรับกลูตาเมท ที่ถูกเหนี่ยวนำให้แสดงออกบนผนังเซลล์ไข่กบ
ปี พ.ศ. 2551
12 การศึกษาฤทธิ์ในการสมานแผลและผลต่อการเรียนรู้ และความจำของสารสกัดมาตรฐานบัวบกในโมเดลของสัตว์ทดลอง
13 ความเป็นพิษเฉียบพลันและความเป็นพิษกึ่งเรื้อรัง ของสารสกัดมาตรฐานบัวบก
ปี พ.ศ. 2550
14 ฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ต้านชักของ (เอ็น-ไฮดรอกซีเม็ทธิล)-2-โพรพิลเพนทามาย์ : รายงานผลการวิจัย
15 ผลของวัลโปรอิลยูเรียต่อตัวรับกลูตาเมทที่ถูกเหนี่ยวนำให้แสดงออกบนผนังเซลล์ไข่กบ
ปี พ.ศ. 2548
16 ความเป็นพิษเฉียบพลันและความเป็นพิษกึ่งเรื้อรัง ของสารสกัดมาตรฐานบัวบก
ปี พ.ศ. 2547
17 การศึกษาฤทธิ์ในการสมานแผลและผลต่อการเรียนรู้ และความจำของสารสกัดมาตรฐานบัวบกในโมเดลของสัตว์ทดลอง
18 ความสมเหตุสมผลของการใช้ยาป้องกันการเกิดแผลในทางเดินอาหารที่เกิดจากการใช้ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์ในผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสระบุรี
ปี พ.ศ. 2545
19 ผลของ (N-hydroxymethyl)-2-propylpentamide ต่อเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 ในตับหนูขาว
ปี พ.ศ. 2544
20 ผลของวัลโปรอิล มอร์โฟลีนต่อเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 ในตับหนูขาว
21 การใช้ยารักษาแผลเปปติกอย่างสมเหตุสมผลในหอผู้ป่วยอายุรกรรมโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
ปี พ.ศ. 2542
22 ผลของ N- (2-propylpentanoyl) urea ต่อเอนไซม์ที่ใช้ในเมแทบอลิซึมยาหรือสารในตับหนูขาว : รายงานผลการวิจัย