ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มยุรี จารุปาน
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- มยุรี จารุปาณ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 5
2 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 3
3 สุรางค์ วีรกิจพาณิชย์ 2
4 วีณา โสตภิภาพนุกูล 2
5 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 2
6 สุนิสา ทิมเทียมเพ็ชร 2
7 ชอุ่ม มงคล 2
8 ระวีวรรณ ชินะตระกูล 2
9 วลัยรัตน์ อัศเวศน์ 2
10 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
11 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
12 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
13 ละอองทิพย์ เหมะ 1
14 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
15 กำจัด มงคลกุล 1
16 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
17 Prakong Tangpraprutkul 1
18 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
19 Puttipongse Varavudhi 1
20 Phanphen Wattanaarsakit 1
21 นิศา วิชพันธุ์ 1
22 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
23 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
24 ประคอง ชอบเสียง 1
25 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
26 Kasidit Nootong 1
27 Naiyana Chaiyabutr 1
28 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
29 พรรณี กาญจนพลู 1
30 สิทธิพร แอกทอง 1
31 สุมา เมืองใย 1
32 ประคอง สุทธสาร 1
33 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
34 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
35 Panee Boonthavi 1
36 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
37 วิมล เหมะจันทร 1
38 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
39 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
40 Chulalongkorn University.Graduate school 1
41 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ 1
42 Supa Chantharasakul 1
43 Chakkaphan Sutthirat 1
44 มณีวรรณ กมลพัฒน 1
45 บรรจง คณะวรรณ 1
46 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
47 Ampa Luiengpirom 1
48 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
49 ชอุ่ม มลิลา 1
50 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
51 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
52 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
53 สุมิตรา พูลทอง 1
54 กัญญา ศุภปิติพร 1
55 Thanathon Sesuk 1
56 สุวดี ยาป่าคาย 1
57 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
58 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
59 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
60 ศุกันยา ห้วยผัด 1
61 Ong, Say Kee 1
62 Acom Sornsute 1
63 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
64 Pantharee Boonsatorn 1
65 กมลชนก ยวดยง 1
66 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
67 Pornpimol Muanjai 1
68 Narong Punnim 1
69 ศิริลักษณ์ ศรีสำอางค์ 1
70 Jones, Gavin W. 1
71 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
72 เอกชัย อดุลยธรรม 1
73 Thada Jirajaras 1
74 Siriporn Sriwarakan 1
75 Chulalongkorn University.Faculty of Arts 1
76 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
77 Chayaporn Supachartwong 1
78 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
79 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
80 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
81 นภสร โกวรรธนะกุล 1
82 Yeshey Penjor 1
83 Jaitip Paiboon 1
84 ๋Janes, Gavin W. 1
85 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
86 รุ่งราวี ทองกันยา 1
87 สมชัย วัฒนการุณ 1
88 Tadchanon Chuman 1
89 Chonticha Srisawang 1
90 Suchin Arunsawatwong 1
91 Jittima Chatchawansaisin 1
92 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
93 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
94 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
95 กระมล ทองธรรมชาติ 1
96 วินัย งามแสง 1
97 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
98 Chariya Uiyyasathian 1
99 Sompol Sanguanrungsirikul 1
100 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
101 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
102 วิไล ชินธเนศ 1
103 ธวัชชัย สันติสุข 1
104 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
105 คัคนางค์ มณีศรี 1
106 สุวิชา ทองสิมา 1
107 วัลลภ แย้มเหมือน 1
108 รัตนา ตั้งศิริชัยพงษ์ 1
109 สำเริง แย้มโสภี 1
110 อุทัย บุญประเสริฐ 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
112 Chulalongkorn University. Faculty of Science 1
113 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
115 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
116 Somying Tumwasorn 1
117 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 1
118 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 1
119 Chulalongkorn University. Graduate School 1
120 พวงแก้ว ปุณยกนก 1
121 สุนีย์ นัยจรัญ 1
122 สมพร พรมดี 1
123 Rajalida Lipikorn 1
124 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
125 Walaisiri Muangsiri 1
126 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
127 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
128 ประธาน ดาบเพชร 1
129 Anawatch Mitpratan 1
130 อวย เกตุสิงห์ 1
131 Waraporn Siriterm 1
132 Varunee Padmasankh 1
133 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
134 วาสนา เสียงดัง 1
135 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
136 สายฝน ควรผดุง 1
137 สิริพร สิวราวุฒิ 1
138 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
139 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
140 ไววิทย์ พุทธารี 1
141 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
142 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
143 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
144 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
145 Sumphan Wongseripipatana 1
146 Boonchai Sangpetngam 1
147 Garnpimol C. Ritthidej 1
148 Chalermpol Leevailoj 1
149 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
150 Kittisak Likhitwitayawuid 1
151 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
152 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
153 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Science 1
154 Vimolmas Lipipun 1
155 Srilert Chotpantarat 1
156 ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ, 1
157 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
158 Kitpramuk Tantayaporn 1
159 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
160 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
161 Vanida Chantarateptawan 1
162 มยุรี ตันติสิระ 1
163 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
164 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
165 วัฒนชัย สมิทธากร 1
166 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์ 1
167 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
168 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
169 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
170 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
171 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
172 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
173 Chulalongkorn University. Faculty of Engineering 1
174 ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 1
175 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
176 ศิริชัย ศิริกายะ 1
177 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
178 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
179 Wilai Anomasiri 1
180 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
181 รัชทิน จันทร์เจริญ 1
182 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
183 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
184 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
185 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ 1
186 กาญจนา แก้วเทพ 1
187 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2533 1
3 2532 2
4 2531 1
5 2528 1
6 2512 2
7 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2533
2 ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของเอกชน
ปี พ.ศ. 2532
3 การเปรียบเทียบทรัพยากรทางการศึกษา ประสิทธิภาพการสอน และประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย จำแนกตามขนาด ประเภทและเขตที่ตั้งของโรงเรียน
4 ประสิทธิภาพของการมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2531
5 ความสัมพันธ์เชิงคาโนนิคอลระหว่างองค์ประกอบด้านลักษณะของนักเรียน ลักษณะของครู และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2528
6 ประสิทธิภาพของการมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2512
7 การประเมินความสูญเสียผู้มีความสามารถ ที่จะเรียนในชั้นการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2512-2519
8 การประเมินความสูญเสียผู้มีความสามารถ ที่จะเรียนในชั้นการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2512-2519
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
9 ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของเอกชน