ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มยุรี จารุปาน
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- มยุรี จารุปาณ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 5
2 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 3
3 สุรางค์ วีรกิจพาณิชย์ 2
4 วีณา โสตภิภาพนุกูล 2
5 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 2
6 สุนิสา ทิมเทียมเพ็ชร 2
7 ชอุ่ม มงคล 2
8 ระวีวรรณ ชินะตระกูล 2
9 วลัยรัตน์ อัศเวศน์ 2
10 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
11 สุมา เมืองใย 1
12 พรรณี กาญจนพลู 1
13 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
14 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
15 Phanphen Wattanaarsakit 1
16 สิทธิพร แอกทอง 1
17 ละอองทิพย์ เหมะ 1
18 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
19 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
20 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
21 ประคอง ชอบเสียง 1
22 มณีวรรณ กมลพัฒน 1
23 Chariya Uiyyasathian 1
24 ๋Janes, Gavin W. 1
25 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
26 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
27 Puttipongse Varavudhi 1
28 Kasidit Nootong 1
29 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
30 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
31 นิศา วิชพันธุ์ 1
32 สุมิตรา พูลทอง 1
33 Supa Chantharasakul 1
34 Chakkaphan Sutthirat 1
35 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
36 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
37 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
38 Panee Boonthavi 1
39 วิมล เหมะจันทร 1
40 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
41 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
42 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
43 ชอุ่ม มลิลา 1
44 รุ่งราวี ทองกันยา 1
45 Naiyana Chaiyabutr 1
46 กำจัด มงคลกุล 1
47 Prakong Tangpraprutkul 1
48 Ampa Luiengpirom 1
49 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
50 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
51 ประคอง สุทธสาร 1
52 บรรจง คณะวรรณ 1
53 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
54 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
55 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
56 ไววิทย์ พุทธารี 1
57 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
58 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
59 Varunee Padmasankh 1
60 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
61 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
62 Rajalida Lipikorn 1
63 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
64 Walaisiri Muangsiri 1
65 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
66 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
67 สุนีย์ นัยจรัญ 1
68 สุวิชา ทองสิมา 1
69 วัลลภ แย้มเหมือน 1
70 รัตนา ตั้งศิริชัยพงษ์ 1
71 สมพร พรมดี 1
72 สิริพร สิวราวุฒิ 1
73 วาสนา เสียงดัง 1
74 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
75 สายฝน ควรผดุง 1
76 ประธาน ดาบเพชร 1
77 Waraporn Siriterm 1
78 สมชัย วัฒนการุณ 1
79 Tadchanon Chuman 1
80 กระมล ทองธรรมชาติ 1
81 วินัย งามแสง 1
82 นภสร โกวรรธนะกุล 1
83 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
84 Yeshey Penjor 1
85 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
86 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
87 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
88 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
89 Chayaporn Supachartwong 1
90 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
91 Anawatch Mitpratan 1
92 อวย เกตุสิงห์ 1
93 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
94 Jittima Chatchawansaisin 1
95 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
96 Chonticha Srisawang 1
97 Suchin Arunsawatwong 1
98 กัญญา ศุภปิติพร 1
99 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
100 อุทัย บุญประเสริฐ 1
101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
102 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 1
103 Chulalongkorn University. Graduate School 1
104 ธวัชชัย สันติสุข 1
105 วิไล ชินธเนศ 1
106 คัคนางค์ มณีศรี 1
107 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
108 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
109 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
110 พวงแก้ว ปุณยกนก 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
113 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
114 Chulalongkorn University. Faculty of Engineering 1
115 ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 1
116 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
117 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
118 Somying Tumwasorn 1
119 Chulalongkorn University. Faculty of Science 1
120 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
121 สำเริง แย้มโสภี 1
122 Jones, Gavin W. 1
123 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
124 Thanathon Sesuk 1
125 สุวดี ยาป่าคาย 1
126 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
127 ศุกันยา ห้วยผัด 1
128 Pantharee Boonsatorn 1
129 Ong, Say Kee 1
130 Acom Sornsute 1
131 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
132 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
133 กมลชนก ยวดยง 1
134 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
135 Pornpimol Muanjai 1
136 Narong Punnim 1
137 ศิริลักษณ์ ศรีสำอางค์ 1
138 เอกชัย อดุลยธรรม 1
139 Chulalongkorn University.Faculty of Arts 1
140 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
141 Thada Jirajaras 1
142 Siriporn Sriwarakan 1
143 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
144 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
145 Vimolmas Lipipun 1
146 Srilert Chotpantarat 1
147 มยุรี ตันติสิระ 1
148 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
149 Chalermpol Leevailoj 1
150 Garnpimol C. Ritthidej 1
151 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
152 Sumphan Wongseripipatana 1
153 Boonchai Sangpetngam 1
154 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
155 Vanida Chantarateptawan 1
156 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
157 Jaitip Paiboon 1
158 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
159 Chulalongkorn University.Graduate school 1
160 Kitpramuk Tantayaporn 1
161 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
162 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
163 ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ, 1
164 Sompol Sanguanrungsirikul 1
165 Kittisak Likhitwitayawuid 1
166 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Science 1
167 ศิริชัย ศิริกายะ 1
168 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
169 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
170 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ 1
171 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
172 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
173 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
174 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
175 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
176 กาญจนา แก้วเทพ 1
177 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
178 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์ 1
179 วัฒนชัย สมิทธากร 1
180 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
181 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
182 รัชทิน จันทร์เจริญ 1
183 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
184 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
185 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
186 Wilai Anomasiri 1
187 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2533 1
3 2532 2
4 2531 1
5 2528 1
6 2512 2
7 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2533
2 ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของเอกชน
ปี พ.ศ. 2532
3 การเปรียบเทียบทรัพยากรทางการศึกษา ประสิทธิภาพการสอน และประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย จำแนกตามขนาด ประเภทและเขตที่ตั้งของโรงเรียน
4 ประสิทธิภาพของการมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2531
5 ความสัมพันธ์เชิงคาโนนิคอลระหว่างองค์ประกอบด้านลักษณะของนักเรียน ลักษณะของครู และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2528
6 ประสิทธิภาพของการมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2512
7 การประเมินความสูญเสียผู้มีความสามารถ ที่จะเรียนในชั้นการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2512-2519
8 การประเมินความสูญเสียผู้มีความสามารถ ที่จะเรียนในชั้นการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2512-2519
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
9 ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของเอกชน