ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มยุรี จารุปาน
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- มยุรี จารุปาณ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 5
2 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 3
3 สุรางค์ วีรกิจพาณิชย์ 2
4 วีณา โสตภิภาพนุกูล 2
5 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 2
6 สุนิสา ทิมเทียมเพ็ชร 2
7 ชอุ่ม มงคล 2
8 ระวีวรรณ ชินะตระกูล 2
9 วลัยรัตน์ อัศเวศน์ 2
10 Vanida Chantarateptawan 1
11 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
12 Sompol Sanguanrungsirikul 1
13 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
14 ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ, 1
15 Chalermpol Leevailoj 1
16 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
17 Vimolmas Lipipun 1
18 Srilert Chotpantarat 1
19 มยุรี ตันติสิระ 1
20 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
21 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
22 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ 1
23 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
24 วิมล เหมะจันทร 1
25 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
26 Chulalongkorn University.Graduate school 1
27 Garnpimol C. Ritthidej 1
28 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
29 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
30 Jaitip Paiboon 1
31 Kitpramuk Tantayaporn 1
32 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Science 1
33 กาญจนา แก้วเทพ 1
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
35 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
36 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ 1
38 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
39 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
40 ศิริชัย ศิริกายะ 1
41 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
42 Wilai Anomasiri 1
43 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
44 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
45 Kittisak Likhitwitayawuid 1
46 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
47 Sumphan Wongseripipatana 1
48 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
49 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
50 รัชทิน จันทร์เจริญ 1
51 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์ 1
52 วัฒนชัย สมิทธากร 1
53 Boonchai Sangpetngam 1
54 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
55 Thanathon Sesuk 1
56 สุวดี ยาป่าคาย 1
57 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
58 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
59 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
60 ศุกันยา ห้วยผัด 1
61 Ong, Say Kee 1
62 Acom Sornsute 1
63 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
64 Pantharee Boonsatorn 1
65 กมลชนก ยวดยง 1
66 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
67 Pornpimol Muanjai 1
68 Narong Punnim 1
69 ศิริลักษณ์ ศรีสำอางค์ 1
70 Jones, Gavin W. 1
71 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
72 เอกชัย อดุลยธรรม 1
73 Thada Jirajaras 1
74 Siriporn Sriwarakan 1
75 Chulalongkorn University.Faculty of Arts 1
76 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
77 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
78 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
79 ชอุ่ม มลิลา 1
80 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
81 ประคอง สุทธสาร 1
82 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
83 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
84 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
85 Supa Chantharasakul 1
86 Chakkaphan Sutthirat 1
87 บรรจง คณะวรรณ 1
88 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
89 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
90 Puttipongse Varavudhi 1
91 Phanphen Wattanaarsakit 1
92 ละอองทิพย์ เหมะ 1
93 Prakong Tangpraprutkul 1
94 กำจัด มงคลกุล 1
95 Ampa Luiengpirom 1
96 สุมิตรา พูลทอง 1
97 Naiyana Chaiyabutr 1
98 Panee Boonthavi 1
99 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
100 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
101 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
102 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
103 Chonticha Srisawang 1
104 วินัย งามแสง 1
105 กระมล ทองธรรมชาติ 1
106 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
107 นภสร โกวรรธนะกุล 1
108 สมชัย วัฒนการุณ 1
109 Tadchanon Chuman 1
110 Suchin Arunsawatwong 1
111 Jittima Chatchawansaisin 1
112 Waraporn Siriterm 1
113 ประธาน ดาบเพชร 1
114 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
115 Rajalida Lipikorn 1
116 อวย เกตุสิงห์ 1
117 Anawatch Mitpratan 1
118 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
119 Chayaporn Supachartwong 1
120 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
121 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
122 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
123 พรรณี กาญจนพลู 1
124 สิทธิพร แอกทอง 1
125 นิศา วิชพันธุ์ 1
126 Kasidit Nootong 1
127 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
128 สุมา เมืองใย 1
129 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
130 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
131 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
132 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
133 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
134 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
135 รุ่งราวี ทองกันยา 1
136 กัญญา ศุภปิติพร 1
137 Yeshey Penjor 1
138 ๋Janes, Gavin W. 1
139 Chariya Uiyyasathian 1
140 ประคอง ชอบเสียง 1
141 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
142 มณีวรรณ กมลพัฒน 1
143 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
144 Walaisiri Muangsiri 1
145 Chulalongkorn University. Graduate School 1
146 พวงแก้ว ปุณยกนก 1
147 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 1
148 Somying Tumwasorn 1
149 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 1
150 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
151 วิไล ชินธเนศ 1
152 ธวัชชัย สันติสุข 1
153 อุทัย บุญประเสริฐ 1
154 Chulalongkorn University. Faculty of Science 1
155 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
156 ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 1
157 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
158 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
159 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
160 Chulalongkorn University. Faculty of Engineering 1
161 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
162 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
163 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
164 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
165 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
166 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
167 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
168 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
169 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
170 วาสนา เสียงดัง 1
171 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
172 ไววิทย์ พุทธารี 1
173 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
174 Varunee Padmasankh 1
175 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
176 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
177 สายฝน ควรผดุง 1
178 รัตนา ตั้งศิริชัยพงษ์ 1
179 สำเริง แย้มโสภี 1
180 คัคนางค์ มณีศรี 1
181 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
182 วัลลภ แย้มเหมือน 1
183 สุวิชา ทองสิมา 1
184 สิริพร สิวราวุฒิ 1
185 สมพร พรมดี 1
186 สุนีย์ นัยจรัญ 1
187 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2532 1
3 2531 1
4 2512 2
5 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2532
2 การเปรียบเทียบทรัพยากรทางการศึกษา ประสิทธิภาพการสอน และประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย จำแนกตามขนาด ประเภทและเขตที่ตั้งของโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2531
3 ความสัมพันธ์เชิงคาโนนิคอลระหว่างองค์ประกอบด้านลักษณะของนักเรียน ลักษณะของครู และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2512
4 การประเมินความสูญเสียผู้มีความสามารถ ที่จะเรียนในชั้นการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2512-2519
5 การประเมินความสูญเสียผู้มีความสามารถ ที่จะเรียนในชั้นการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2512-2519