ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มยุรี จารุปาณ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- มยุรี จารุปาน
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 5
2 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 3
3 สุรางค์ วีรกิจพาณิชย์ 2
4 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 2
5 วีณา โสตภิภาพนุกูล 2
6 สุนิสา ทิมเทียมเพ็ชร 2
7 วลัยรัตน์ อัศเวศน์ 2
8 ชอุ่ม มงคล 2
9 ระวีวรรณ ชินะตระกูล 2
10 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
11 มยุรี ตันติสิระ 1
12 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
13 บรรจง คณะวรรณ 1
14 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
15 Ampa Luiengpirom 1
16 Garnpimol C. Ritthidej 1
17 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
18 Vimolmas Lipipun 1
19 Sumphan Wongseripipatana 1
20 ละอองทิพย์ เหมะ 1
21 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
22 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
23 Kitpramuk Tantayaporn 1
24 Puttipongse Varavudhi 1
25 Naiyana Chaiyabutr 1
26 Sompol Sanguanrungsirikul 1
27 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
28 วัฒนชัย สมิทธากร 1
29 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
30 กาญจนา แก้วเทพ 1
31 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
32 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
33 Vanida Chantarateptawan 1
34 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
35 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
36 ศิริชัย ศิริกายะ 1
37 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
38 Jaitip Paiboon 1
39 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
40 Panee Boonthavi 1
41 Kittisak Likhitwitayawuid 1
42 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
43 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
44 Wilai Anomasiri 1
45 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
46 Supa Chantharasakul 1
47 พรรณี กาญจนพลู 1
48 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
49 Jittima Chatchawansaisin 1
50 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
51 Chonticha Srisawang 1
52 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
53 วินัย งามแสง 1
54 Phanphen Wattanaarsakit 1
55 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
56 Chayaporn Supachartwong 1
57 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
58 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
59 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
60 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
61 Kasidit Nootong 1
62 Waraporn Siriterm 1
63 Anawatch Mitpratan 1
64 สิทธิพร แอกทอง 1
65 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
66 นภสร โกวรรธนะกุล 1
67 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
68 Chakkaphan Sutthirat 1
69 ประคอง ชอบเสียง 1
70 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
71 Srilert Chotpantarat 1
72 วิมล เหมะจันทร 1
73 สุมา เมืองใย 1
74 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
75 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
76 ๋Janes, Gavin W. 1
77 สุมิตรา พูลทอง 1
78 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
79 กำจัด มงคลกุล 1
80 Yeshey Penjor 1
81 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
82 ชอุ่ม มลิลา 1
83 รุ่งราวี ทองกันยา 1
84 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
85 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
86 อวย เกตุสิงห์ 1
87 Thada Jirajaras 1
88 ประธาน ดาบเพชร 1
89 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
90 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
91 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
92 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
93 กมลชนก ยวดยง 1
94 เอกชัย อดุลยธรรม 1
95 Rajalida Lipikorn 1
96 ศิริลักษณ์ ศรีสำอางค์ 1
97 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
98 ไววิทย์ พุทธารี 1
99 Varunee Padmasankh 1
100 Pornpimol Muanjai 1
101 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
102 Walaisiri Muangsiri 1
103 Suchin Arunsawatwong 1
104 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
105 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
106 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
107 Pantharee Boonsatorn 1
108 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
109 Acom Sornsute 1
110 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
111 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
112 Chariya Uiyyasathian 1
113 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
114 ศุกันยา ห้วยผัด 1
115 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
116 สุวดี ยาป่าคาย 1
117 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
118 Thanathon Sesuk 1
119 กระมล ทองธรรมชาติ 1
120 สมชัย วัฒนการุณ 1
121 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
122 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
123 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
124 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
125 อุทัย บุญประเสริฐ 1
126 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
127 วิไล ชินธเนศ 1
128 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
129 คัคนางค์ มณีศรี 1
130 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
131 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
132 Somying Tumwasorn 1
133 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
134 Boonchai Sangpetngam 1
135 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
136 Chalermpol Leevailoj 1
137 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
138 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
139 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
140 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
141 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
142 รัตนา ตั้งศิริชัยพงษ์ 1
143 สิริพร สิวราวุฒิ 1
144 สมพร พรมดี 1
145 สุวิชา ทองสิมา 1
146 สายฝน ควรผดุง 1
147 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
148 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
149 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
150 วาสนา เสียงดัง 1
151 วัลลภ แย้มเหมือน 1
152 สำเริง แย้มโสภี 1
153 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
154 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
155 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
156 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
157 ธวัชชัย สันติสุข 1
158 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
159 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
160 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2532 1
3 2531 1
4 2512 2
5 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2532
2 การเปรียบเทียบทรัพยากรทางการศึกษา ประสิทธิภาพการสอน และประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย จำแนกตามขนาด ประเภทและเขตที่ตั้งของโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2531
3 ความสัมพันธ์เชิงคาโนนิคอลระหว่างองค์ประกอบด้านลักษณะของนักเรียน ลักษณะของครู และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2512
4 การประเมินความสูญเสียผู้มีความสามารถ ที่จะเรียนในชั้นการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2512-2519
5 การประเมินความสูญเสียผู้มีความสามารถ ที่จะเรียนในชั้นการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2512-2519