ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มยุรี จารุปาณ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- มยุรี จารุปาน
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 5
2 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 3
3 สุรางค์ วีรกิจพาณิชย์ 2
4 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 2
5 วีณา โสตภิภาพนุกูล 2
6 สุนิสา ทิมเทียมเพ็ชร 2
7 วลัยรัตน์ อัศเวศน์ 2
8 ชอุ่ม มงคล 2
9 ระวีวรรณ ชินะตระกูล 2
10 สุวดี ยาป่าคาย 1
11 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
12 Suchin Arunsawatwong 1
13 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
14 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
15 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
16 กระมล ทองธรรมชาติ 1
17 Thanathon Sesuk 1
18 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
19 สมชัย วัฒนการุณ 1
20 Thada Jirajaras 1
21 ประธาน ดาบเพชร 1
22 เอกชัย อดุลยธรรม 1
23 อวย เกตุสิงห์ 1
24 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
25 กมลชนก ยวดยง 1
26 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
27 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
28 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
29 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
30 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
31 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
32 Kasidit Nootong 1
33 Waraporn Siriterm 1
34 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
35 Anawatch Mitpratan 1
36 สิทธิพร แอกทอง 1
37 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
38 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
39 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
40 Pantharee Boonsatorn 1
41 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
42 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
43 Rajalida Lipikorn 1
44 Chariya Uiyyasathian 1
45 Acom Sornsute 1
46 ศุกันยา ห้วยผัด 1
47 ศิริลักษณ์ ศรีสำอางค์ 1
48 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
49 รัตนา ตั้งศิริชัยพงษ์ 1
50 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
51 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
52 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
53 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
54 ธวัชชัย สันติสุข 1
55 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
56 คัคนางค์ มณีศรี 1
57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
58 อุทัย บุญประเสริฐ 1
59 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
60 Somying Tumwasorn 1
61 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
62 วิไล ชินธเนศ 1
63 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
64 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
65 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
66 สำเริง แย้มโสภี 1
67 ไววิทย์ พุทธารี 1
68 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
69 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
70 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
71 Chayaporn Supachartwong 1
72 Walaisiri Muangsiri 1
73 Pornpimol Muanjai 1
74 Varunee Padmasankh 1
75 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
76 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
77 สมพร พรมดี 1
78 สุวิชา ทองสิมา 1
79 วัลลภ แย้มเหมือน 1
80 สิริพร สิวราวุฒิ 1
81 สายฝน ควรผดุง 1
82 วาสนา เสียงดัง 1
83 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
84 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
85 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
86 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
87 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
88 Panee Boonthavi 1
89 วัฒนชัย สมิทธากร 1
90 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
91 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
92 Jaitip Paiboon 1
93 Wilai Anomasiri 1
94 Kittisak Likhitwitayawuid 1
95 Supa Chantharasakul 1
96 Vimolmas Lipipun 1
97 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
98 มยุรี ตันติสิระ 1
99 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
100 Garnpimol C. Ritthidej 1
101 Sumphan Wongseripipatana 1
102 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
103 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
104 กาญจนา แก้วเทพ 1
105 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
106 Boonchai Sangpetngam 1
107 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
108 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
109 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
110 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
111 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
113 Chalermpol Leevailoj 1
114 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
115 Vanida Chantarateptawan 1
116 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
117 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
118 ศิริชัย ศิริกายะ 1
119 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
120 Srilert Chotpantarat 1
121 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
122 บรรจง คณะวรรณ 1
123 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
124 Yeshey Penjor 1
125 สุมิตรา พูลทอง 1
126 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
127 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
128 รุ่งราวี ทองกันยา 1
129 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
130 ๋Janes, Gavin W. 1
131 ชอุ่ม มลิลา 1
132 กำจัด มงคลกุล 1
133 นภสร โกวรรธนะกุล 1
134 Chonticha Srisawang 1
135 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
136 Jittima Chatchawansaisin 1
137 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
138 Phanphen Wattanaarsakit 1
139 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
140 วินัย งามแสง 1
141 ประคอง ชอบเสียง 1
142 Chakkaphan Sutthirat 1
143 Kitpramuk Tantayaporn 1
144 ละอองทิพย์ เหมะ 1
145 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
146 Puttipongse Varavudhi 1
147 Sompol Sanguanrungsirikul 1
148 Ampa Luiengpirom 1
149 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
150 Naiyana Chaiyabutr 1
151 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
152 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
153 พรรณี กาญจนพลู 1
154 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
155 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
156 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
157 สุมา เมืองใย 1
158 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
159 วิมล เหมะจันทร 1
160 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2533 1
3 2532 2
4 2531 1
5 2528 1
6 2512 2
7 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2533
2 ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของเอกชน
ปี พ.ศ. 2532
3 การเปรียบเทียบทรัพยากรทางการศึกษา ประสิทธิภาพการสอน และประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย จำแนกตามขนาด ประเภทและเขตที่ตั้งของโรงเรียน
4 ประสิทธิภาพของการมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2531
5 ความสัมพันธ์เชิงคาโนนิคอลระหว่างองค์ประกอบด้านลักษณะของนักเรียน ลักษณะของครู และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2528
6 ประสิทธิภาพของการมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2512
7 การประเมินความสูญเสียผู้มีความสามารถ ที่จะเรียนในชั้นการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2512-2519
8 การประเมินความสูญเสียผู้มีความสามารถ ที่จะเรียนในชั้นการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2512-2519
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
9 ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของเอกชน