ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มยุรี จารุปาณ
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- มยุรี จารุปาน
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 5
2 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 3
3 สุรางค์ วีรกิจพาณิชย์ 2
4 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 2
5 วีณา โสตภิภาพนุกูล 2
6 สุนิสา ทิมเทียมเพ็ชร 2
7 วลัยรัตน์ อัศเวศน์ 2
8 ชอุ่ม มงคล 2
9 ระวีวรรณ ชินะตระกูล 2
10 Sumphan Wongseripipatana 1
11 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
12 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
13 Garnpimol C. Ritthidej 1
14 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
15 Vimolmas Lipipun 1
16 Panee Boonthavi 1
17 Kittisak Likhitwitayawuid 1
18 Supa Chantharasakul 1
19 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
20 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
21 Naiyana Chaiyabutr 1
22 Sompol Sanguanrungsirikul 1
23 Ampa Luiengpirom 1
24 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
25 มยุรี ตันติสิระ 1
26 บรรจง คณะวรรณ 1
27 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
28 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
29 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
30 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
31 ศิริชัย ศิริกายะ 1
32 Srilert Chotpantarat 1
33 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
34 Boonchai Sangpetngam 1
35 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
36 Chalermpol Leevailoj 1
37 Vanida Chantarateptawan 1
38 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
39 Jaitip Paiboon 1
40 Wilai Anomasiri 1
41 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
42 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
43 Puttipongse Varavudhi 1
44 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
45 กาญจนา แก้วเทพ 1
46 วัฒนชัย สมิทธากร 1
47 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
48 วินัย งามแสง 1
49 Phanphen Wattanaarsakit 1
50 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
51 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
52 นภสร โกวรรธนะกุล 1
53 สุมิตรา พูลทอง 1
54 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
55 กำจัด มงคลกุล 1
56 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
57 Chonticha Srisawang 1
58 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
59 Anawatch Mitpratan 1
60 สิทธิพร แอกทอง 1
61 Chayaporn Supachartwong 1
62 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
63 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
64 Jittima Chatchawansaisin 1
65 Yeshey Penjor 1
66 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
67 วิมล เหมะจันทร 1
68 สุมา เมืองใย 1
69 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
70 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
71 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
72 ละอองทิพย์ เหมะ 1
73 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
74 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
75 พรรณี กาญจนพลู 1
76 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
77 ๋Janes, Gavin W. 1
78 ชอุ่ม มลิลา 1
79 รุ่งราวี ทองกันยา 1
80 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
81 ประคอง ชอบเสียง 1
82 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
83 Chakkaphan Sutthirat 1
84 Kitpramuk Tantayaporn 1
85 Somying Tumwasorn 1
86 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
87 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
88 กมลชนก ยวดยง 1
89 Suchin Arunsawatwong 1
90 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
91 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
92 สุวดี ยาป่าคาย 1
93 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
94 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
95 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
96 Rajalida Lipikorn 1
97 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
98 Walaisiri Muangsiri 1
99 เอกชัย อดุลยธรรม 1
100 ประธาน ดาบเพชร 1
101 อวย เกตุสิงห์ 1
102 Thada Jirajaras 1
103 Thanathon Sesuk 1
104 กระมล ทองธรรมชาติ 1
105 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
106 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
107 Chariya Uiyyasathian 1
108 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
109 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
110 Waraporn Siriterm 1
111 Kasidit Nootong 1
112 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
113 Acom Sornsute 1
114 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
115 ศุกันยา ห้วยผัด 1
116 สมชัย วัฒนการุณ 1
117 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
118 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
119 Pantharee Boonsatorn 1
120 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
121 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
122 Pornpimol Muanjai 1
123 Varunee Padmasankh 1
124 คัคนางค์ มณีศรี 1
125 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
126 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
127 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
128 รัตนา ตั้งศิริชัยพงษ์ 1
129 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
130 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
131 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
132 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
133 วิไล ชินธเนศ 1
134 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
135 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
136 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
137 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
138 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
139 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
140 อุทัย บุญประเสริฐ 1
141 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
142 ธวัชชัย สันติสุข 1
143 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
144 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
145 วาสนา เสียงดัง 1
146 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
147 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
148 ศิริลักษณ์ ศรีสำอางค์ 1
149 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
150 ไววิทย์ พุทธารี 1
151 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
152 สายฝน ควรผดุง 1
153 สำเริง แย้มโสภี 1
154 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
155 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
156 วัลลภ แย้มเหมือน 1
157 สุวิชา ทองสิมา 1
158 สิริพร สิวราวุฒิ 1
159 สมพร พรมดี 1
160 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2533 1
3 2532 2
4 2531 1
5 2528 1
6 2512 2
7 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2533
2 ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของเอกชน
ปี พ.ศ. 2532
3 การเปรียบเทียบทรัพยากรทางการศึกษา ประสิทธิภาพการสอน และประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย จำแนกตามขนาด ประเภทและเขตที่ตั้งของโรงเรียน
4 ประสิทธิภาพของการมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2531
5 ความสัมพันธ์เชิงคาโนนิคอลระหว่างองค์ประกอบด้านลักษณะของนักเรียน ลักษณะของครู และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2528
6 ประสิทธิภาพของการมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2512
7 การประเมินความสูญเสียผู้มีความสามารถ ที่จะเรียนในชั้นการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2512-2519
8 การประเมินความสูญเสียผู้มีความสามารถ ที่จะเรียนในชั้นการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2512-2519
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
9 ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของเอกชน