ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มยุรี จารุปาณ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- มยุรี จารุปาน
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 5
2 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 3
3 สุรางค์ วีรกิจพาณิชย์ 2
4 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 2
5 วีณา โสตภิภาพนุกูล 2
6 สุนิสา ทิมเทียมเพ็ชร 2
7 วลัยรัตน์ อัศเวศน์ 2
8 ชอุ่ม มงคล 2
9 ระวีวรรณ ชินะตระกูล 2
10 สุวิชา ทองสิมา 1
11 วัลลภ แย้มเหมือน 1
12 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
13 สำเริง แย้มโสภี 1
14 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
15 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
16 สายฝน ควรผดุง 1
17 สิริพร สิวราวุฒิ 1
18 สมพร พรมดี 1
19 วาสนา เสียงดัง 1
20 รัตนา ตั้งศิริชัยพงษ์ 1
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
22 คัคนางค์ มณีศรี 1
23 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
25 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
27 ธวัชชัย สันติสุข 1
28 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
29 เอกชัย อดุลยธรรม 1
30 Rajalida Lipikorn 1
31 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
32 ประธาน ดาบเพชร 1
33 Thada Jirajaras 1
34 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
35 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
36 อวย เกตุสิงห์ 1
37 Walaisiri Muangsiri 1
38 Pornpimol Muanjai 1
39 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
40 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
41 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
42 ไววิทย์ พุทธารี 1
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
44 Varunee Padmasankh 1
45 ศิริลักษณ์ ศรีสำอางค์ 1
46 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
47 อุทัย บุญประเสริฐ 1
48 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
49 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
50 Jaitip Paiboon 1
51 กาญจนา แก้วเทพ 1
52 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
53 ศิริชัย ศิริกายะ 1
54 Vanida Chantarateptawan 1
55 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
56 Wilai Anomasiri 1
57 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
58 Kittisak Likhitwitayawuid 1
59 Supa Chantharasakul 1
60 Sumphan Wongseripipatana 1
61 Panee Boonthavi 1
62 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
63 วัฒนชัย สมิทธากร 1
64 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
65 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
66 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
67 Somying Tumwasorn 1
68 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
69 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
70 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
71 กมลชนก ยวดยง 1
72 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
73 วิไล ชินธเนศ 1
74 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
75 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
76 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
77 Chalermpol Leevailoj 1
78 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
79 Srilert Chotpantarat 1
80 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
81 Boonchai Sangpetngam 1
82 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
83 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
84 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
85 สุวดี ยาป่าคาย 1
86 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
87 Chakkaphan Sutthirat 1
88 ประคอง ชอบเสียง 1
89 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
90 พรรณี กาญจนพลู 1
91 วิมล เหมะจันทร 1
92 สุมา เมืองใย 1
93 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
94 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
95 ๋Janes, Gavin W. 1
96 สุมิตรา พูลทอง 1
97 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
98 กำจัด มงคลกุล 1
99 Yeshey Penjor 1
100 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
101 ชอุ่ม มลิลา 1
102 รุ่งราวี ทองกันยา 1
103 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
104 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
105 มยุรี ตันติสิระ 1
106 บรรจง คณะวรรณ 1
107 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
108 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
109 Vimolmas Lipipun 1
110 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
111 Garnpimol C. Ritthidej 1
112 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
113 Ampa Luiengpirom 1
114 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
115 ละอองทิพย์ เหมะ 1
116 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
117 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
118 Kitpramuk Tantayaporn 1
119 Puttipongse Varavudhi 1
120 Naiyana Chaiyabutr 1
121 Sompol Sanguanrungsirikul 1
122 นภสร โกวรรธนะกุล 1
123 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
124 Pantharee Boonsatorn 1
125 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
126 ศุกันยา ห้วยผัด 1
127 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
128 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
129 Chariya Uiyyasathian 1
130 Acom Sornsute 1
131 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
132 สมชัย วัฒนการุณ 1
133 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
134 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
135 Suchin Arunsawatwong 1
136 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
137 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
138 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
139 กระมล ทองธรรมชาติ 1
140 Thanathon Sesuk 1
141 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
142 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
143 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
144 Jittima Chatchawansaisin 1
145 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
146 Chonticha Srisawang 1
147 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
148 วินัย งามแสง 1
149 Phanphen Wattanaarsakit 1
150 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
151 Chayaporn Supachartwong 1
152 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
153 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
154 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
155 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
156 Kasidit Nootong 1
157 Waraporn Siriterm 1
158 Anawatch Mitpratan 1
159 สิทธิพร แอกทอง 1
160 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2532 1
3 2531 1
4 2512 2
5 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2532
2 การเปรียบเทียบทรัพยากรทางการศึกษา ประสิทธิภาพการสอน และประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย จำแนกตามขนาด ประเภทและเขตที่ตั้งของโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2531
3 ความสัมพันธ์เชิงคาโนนิคอลระหว่างองค์ประกอบด้านลักษณะของนักเรียน ลักษณะของครู และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2512
4 การประเมินความสูญเสียผู้มีความสามารถ ที่จะเรียนในชั้นการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2512-2519
5 การประเมินความสูญเสียผู้มีความสามารถ ที่จะเรียนในชั้นการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2512-2519