ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มนูญ โต๊ะยามา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 อัตราค่าจ้างขั้นต่ำและผลิตภาพแรงงานของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้บริการระหว่างสิทธิประเภทต่างๆ ของผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2554
3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการสร้างขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
4 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ปี พ.ศ. 2551
5 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างการใช้ฐานข้อมูลภาษีอากร และการใช้ข้อมูลจากคณะทำงานจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
6 การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวิธีการจัดเก็บข้อมูลทางตรงและทางอ้อม
7 การศึกษาเปรียบเทียบการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด : กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ตกับจังหวัดพังงา
ปี พ.ศ. 2549
8 ผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชสมุนไพรไทย ในเชิงเศรษฐกิจ