ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มนัส สุวรรณ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- มนัส สุวรรณ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประเสริฐ ไชยทิพย์ 5
2 ประหยัด ปานดี 5
3 อัจฉรา วัฒนภิญโญ 5
4 ธิตินทร์ จารักษ์ 4
5 อุดม เกิดพิบูลย์ 4
6 ไพสิฐ พาณิชย์กุล 4
7 ไพสิฐ พานิชกุล 3
8 เอกกมล สายจันทร์ 3
9 เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ 2
10 ฐิติพร วินิจฉัยกุล 2
11 ชูเกียรติ ลีสุวรรณ์ 2
12 จิระ ปรังเขียว 2
13 ประเสริฐ ไชยวัฒน์ 2
14 พัชราภรณ์ สุขร่องช้าง 2
15 อนัญญา รัตนประเสริฐ 1
16 บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา 1
17 จตุพร บุญเฉลิม 1
18 ผ่องศรี สิทธิราช 1
19 ศุภัทรา ผลเพิ่ม 1
20 กาญจนา โชคถาวร 1
21 ศราวุธ ปฐมภัททพันธุ์ 1
22 โดม ทองประไพ 1
23 ขวัญดาว ปิ่นทองพันธุ์ 1
24 บุญลือ อ๋องตั๋ว 1
25 อัจนา ตันติภูวนารถ 1
26 อิสรี แพทย์เจริญ 1
27 วิยะดา เสรีวิชยสวัสดิ์ 1
28 บุษบา สิทธิการ 1
29 อาทิตยา ปาทาน 1
30 ภัทรมุข พงษธา 1
31 สัมพันธ์ รอดพึ่งครุฑ 1
32 วรัทยา มาภักดี 1
33 พิริยมาศ ศิริชัย 1
34 อมรรัตน์ ทองชุมสิน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1
3 2552 4
4 2551 3
5 2547 1
6 2544 1
7 543 27
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินโครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา เขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2553
2 การวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการจัดการเขตพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยแบบพหุภาคี
ปี พ.ศ. 2552
3 การพัฒนาการท่องเที่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชน ในหมู่บ้านปะละทะ ตำบลแม่ละมุ้ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
4 การมีส่วนร่วมของชุมชนและโรงเรียน ในการจัดการสิ่งแวดล้อม : กรณีบ้านใหม่หมอกจ๋าม ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
5 การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ในเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
6 การวิเคราะห์การให้บริการธนาคารของรัฐ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
7 การพัฒนารูปแบบการป้องกันปัญหายาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
8 กระบวนการตัดสินใจเปลี่ยนสถานภาพ จากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 กระบวนการในการจัดการป่าเศรษฐกิจชุมชนบ้านหัวทุ่ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2547
10 การประเมินมูลค่าเชิงเศรษฐกิจของผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากการท่องเที่ยว กรณีศึกษา พื้นที่ภายใต้ความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2544
11 การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในระบบเหมืองฝายของภูมิปัญญาชาวบ้าน : กรณีศึกษา หมู่บ้านห้วยอีค่าง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่