ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มนัส สุวรรณ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- มนัส สุวรรณ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประเสริฐ ไชยทิพย์ 5
2 ประหยัด ปานดี 5
3 อัจฉรา วัฒนภิญโญ 5
4 ธิตินทร์ จารักษ์ 4
5 อุดม เกิดพิบูลย์ 4
6 ไพสิฐ พาณิชย์กุล 4
7 ไพสิฐ พานิชกุล 3
8 เอกกมล สายจันทร์ 3
9 เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ 2
10 ฐิติพร วินิจฉัยกุล 2
11 ชูเกียรติ ลีสุวรรณ์ 2
12 จิระ ปรังเขียว 2
13 ประเสริฐ ไชยวัฒน์ 2
14 พัชราภรณ์ สุขร่องช้าง 2
15 อนัญญา รัตนประเสริฐ 1
16 บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา 1
17 จตุพร บุญเฉลิม 1
18 ผ่องศรี สิทธิราช 1
19 ศุภัทรา ผลเพิ่ม 1
20 กาญจนา โชคถาวร 1
21 ศราวุธ ปฐมภัททพันธุ์ 1
22 โดม ทองประไพ 1
23 ขวัญดาว ปิ่นทองพันธุ์ 1
24 บุญลือ อ๋องตั๋ว 1
25 อัจนา ตันติภูวนารถ 1
26 อิสรี แพทย์เจริญ 1
27 วิยะดา เสรีวิชยสวัสดิ์ 1
28 บุษบา สิทธิการ 1
29 อาทิตยา ปาทาน 1
30 ภัทรมุข พงษธา 1
31 สัมพันธ์ รอดพึ่งครุฑ 1
32 วรัทยา มาภักดี 1
33 พิริยมาศ ศิริชัย 1
34 อมรรัตน์ ทองชุมสิน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2554 1
3 2553 3
4 2552 10
5 2551 6
6 2550 1
7 2547 2
8 2546 2
9 2544 1
10 2542 1
11 2540 3
12 2538 1
13 2535 1
14 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ยุทธศาสตร์การจัดการการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนอย่างยั่งยืนในเส้นทาง R๓A และ R๓B เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ปี พ.ศ. 2554
2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินโครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา เขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2553
3 การวิเคราะห์การให้บริการธนาคารของรัฐในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
4 ประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
5 การวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการจัดการเขตพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยแบบพหุภาคี
ปี พ.ศ. 2552
6 โครงการจัดทำแบบประเมินและคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน
7 การวิเคราะห์การให้บริการธนาคารของรัฐในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
8 ประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
9 การประเมินความสำเร็จของระบบไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทของศาลยุติธรรม : กรณีศึกษาศาลแขวงจังหวัดเชียงใหม่
10 เครือข่ายยุติธรรมชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ในตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
11 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมสองฝั่งลำน้ำแม่สะลาบ ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
12 การพัฒนาการท่องเที่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชน ในหมู่บ้านปะละทะ ตำบลแม่ละมุ้ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
13 การมีส่วนร่วมของชุมชนและโรงเรียน ในการจัดการสิ่งแวดล้อม : กรณีบ้านใหม่หมอกจ๋าม ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
14 การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ในเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
15 การวิเคราะห์การให้บริการธนาคารของรัฐ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
16 การประเมินความสำเร็จของระบบไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทของศาลยุติธรรม : กรณีศึกษาศาลแขวงจังหวัดเชียงใหม่
17 เครือข่ายยุติธรรมชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ในตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
18 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมสองฝั่งลำน้ำแม่สะลาบ ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
19 การพัฒนารูปแบบการป้องกันปัญหายาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
20 กระบวนการตัดสินใจเปลี่ยนสถานภาพ จากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
21 กระบวนการในการจัดการป่าเศรษฐกิจชุมชนบ้านหัวทุ่ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2550
22 การบริหารจัดการนิเวศลุ่มน้ำปิง
ปี พ.ศ. 2547
23 การตรวจสอบขององค์กรภาคประชาชนในระบบการบริหารงานและกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
24 การประเมินมูลค่าเชิงเศรษฐกิจของผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากการท่องเที่ยว กรณีศึกษา พื้นที่ภายใต้ความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2546
25 การตรวจสอบขององค์กรภาคประชาชนในระบบการบริหารงานและกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
26 การตรวจสอบขององค์กรภาคประชาชนในระบบการบริหารงานและกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2544
27 การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในระบบเหมืองฝายของภูมิปัญญาชาวบ้าน : กรณีศึกษา หมู่บ้านห้วยอีค่าง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2542
28 เมืองขนาดเล็กกับความเป็นไปได้ในการปฏิบัติตามแผนของกรมการผังเมือง กรณีศึกษาบริเวณเขตเมืองน่าน
ปี พ.ศ. 2540
29 การจัดทำแผนการจัดการและพัฒนาการใช้ที่ดินของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ดอยปุย
30 ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในภาคเหนืออันเนื่องมาจากนโยบายและโครงการพัฒนาของรัฐบาลและเอกชน กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
31 ผลกระทบของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (แบบใหม่) ที่มีต่อวิธีชีวิต (ปัจจุบัน) ของประชากรในภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2538
32 ผลกระทบของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (แบบใหม่) ที่มีต่อวิธีชีวิต (ปัจจุบัน) ของประชากรในภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2535
33 ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในภาคเหนืออันเนื่องมาจากนโยบายและโครงการพัฒนาของรัฐบาลและเอกชน กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
34 การจัดทำแผนการจัดการและพัฒนาการใช้ที่ดินของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ดอยปุย
35 เมืองขนาดเล็กกับความเป็นไปได้ในการปฏิบัติตามแผนของกรมการผังเมือง กรณีศึกษาบริเวณเขตเมืองน่าน