ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มนัส ยอดคำ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- มนัส ยอดคำ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนารูปแบบทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการเสพสุราและบุหรี่ของเด็กกำพร้าในศูนย์สงเคราะห์เด็กเคอสถานมรกต อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
2 กระบวนการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่
3 การใช้เฟสบุ๊คที่มีผลกระทบต่อลีลาชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยโรคเบาหวาน ศูนย์สุขภาพชุมชนแม่หล่าย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
5 การพัฒนาบทบาทการส่งเสริมสุขภาพให้สอดคล้องกับความคาดหวังของชุมชนและเจ้าหน้าที่เครือข่ายสุขภาพ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอเม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2553
6 การดำเนินการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนบ้านหนองหนาม จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2552
7 การจัดการความเครียดของนักกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
8 การอบรมพนักงานสาธารณสุขต่างด้าว โดยการใช้โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
9 กระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถ ของผู้ปกครองในการดูแลเด็กสมองพิการ
ปี พ.ศ. 2551
10 กระบวนการเสริมสร้างพลังอำนาจด้านสุขภาพของผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว ชุมชนบ้านเวียงสวรรค์ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2550
11 กระบวนการพัฒนาหมู่บ้านสร้างสุขภาพ บ้านสันติชล อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปี พ.ศ. 2525
12 สมรรถภาพทางกายของนักเรียนไทยภูเขาในจังหวัดภาคเหนือ