ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มนัสวาสน์ โกวิทยา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อาชัญญา รัตนอุบล 8
2 เกียรติวรรณ อมาตยกุล 7
3 วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา 4
4 ณัฏฐลักษณ์ ศรีมีชัย 3
5 จุฑารัตน์ คชรัตน์ 2
6 กนกพร แสงปัญญารักษ์ 2
7 ยอดชาย สุวรรณวงษ์ 2
8 ศรีสว่าง เลี้ยววาริณ 2
9 เปรมวดี สาริชีวิน 2
10 วาสนา เตชะวิจิตรสาร 2
11 รัตนา พุ่มไพศาล 2
12 พรพรรษ์ ภู่กฤษณา 2
13 อรพินท์ วิบูลย์พันธุ์ 2
14 ไม่มีข้อมูล 2
15 ชูพงษ์ จูตะวิริยะสกุล 2
16 วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา 2
17 เกวลิน วิรัชนิดากุล 1
18 อังคณา ทัศนเมธิน 1
19 สรช ชาติทอง 1
20 นภมณฑ์ เจียมสุข 1
21 ศิวะ บุญสิน 1
22 มิ่งขวัญ คงเจริญ 1
23 อัมพิกา แสงปิ่น 1
24 สารีพันธุ์ ศุภวรรณ 1
25 สมชัย วรานุกูลรักษ์ 1
26 วรรัตน์ อภินันท์กูล 1
27 พรชัย เชี่ยวปัญญาทอง 1
28 อวิรุทธ์ ฉัตรมาลาทอง 1
29 วิจินตา พวงสอาด 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 8
2 2557 1
3 2556 1
4 2555 8
5 2554 3
6 2553 2
7 2551 1
8 2550 1
9 2545 1
10 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนฐานวิถีชีวิตชุมชนเพื่อเสริมสร้างสุขภาพชุมชน
2 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ชุมชนเพื่อการจัดการตนเองในการอนุรักษ์ป่าชุมชน
3 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทยและกระบวนการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสำหรับประชากลุ่มเสี่ยงต่อโรควิถีชีวิต
4 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทยและกระบวนการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสำหรับประชากลุ่มเสี่ยงต่อโรควิถีชีวิต
5 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ชุมชนเพื่อการจัดการตนเองในการอนุรักษ์ป่าชุมชน
6 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนฐานวิถีชีวิตชุมชนเพื่อเสริมสร้างสุขภาพชุมชน
7 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกการบริการของข้าราชการตำรวจไทย
8 กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ของชุมชนพหุวัฒนธรรม
ปี พ.ศ. 2557
9 ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่มีต่อการคิดวิจารณญาณของเยาวชนในศูนย์เยาวชน
ปี พ.ศ. 2556
10 การนำเสนอกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล
ปี พ.ศ. 2555
11 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา
12 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล
13 ผลของการใช้เกมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาผู้ใหญ่
14 การพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการฝึกและพัฒนาอาชีพเพื่อส่งเสริมศักยภาพแรงงานคนพิการไทยในเขตภาคกลาง
15 ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดการเสริมพลังอำนาจที่มีต่อการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ
16 การนำเสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
17 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล
18 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา
ปี พ.ศ. 2554
19 ผลของการจัดหลักสูตรท้องถิ่นเพื่ออนุรักษ์เพลงพื้นบ้านสำหรับนักศึกษานอกระบบ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดนนทบุรี
20 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ที่ใช้การคิดไตร่ตรองและแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส เพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจในชีวิตสำหรับเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
21 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ที่ใช้การคิดไตร่ตรองและแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส เพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจในชีวิตสำหรับเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
ปี พ.ศ. 2553
22 ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการความวิตกกังวลของเยาวชนในศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร
23 ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการ ความวิตกกังวลของเยาวชนในศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2551
24 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำแบบมีส่วนร่วม สำหรับผู้นำเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2550
25 แนวโน้มการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนของประเทศไทยในทศวรรษหน้า
ปี พ.ศ. 2545
26 การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี โดยสถานประกอบการ : รายงาน