ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มนัชญา สังข์ศรีอินทร์(งามศักดิ์)
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- มนัชญา สังข์ศรีอินทร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อนุชิตา มุ่งงาม 2
2 ชาติไทย แก้วทอง 1
3 วรรณา กาญจนมยูร 1
4 เมธิน ผดุงกิจ 1
5 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
6 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
7 กาญจนารัตน์ ช่อรักษ์ 1
8 สงครามชัย ลีทองดี 1
9 จันทิมา พลพินิจ 1
10 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
11 บรรจบ วันโน 1
12 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
13 บังอร กองอิ้ม 1
14 วรากร สีโย 1
15 นงนิตย์ มรกต 1
16 ปิยมาศ นานอก 1
17 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
18 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
19 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
20 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
21 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
22 ยศฐา ศรีเทพ 1
23 ศรีนวล จันทไทย 1
24 จตุพร เพ็งชัย 1
25 ชวลิต บุญปก 1
26 ดรุณี บุญชารี 1
27 สมชาย แก้ววังชัย 1
28 ทองใบ บุษกร 1
29 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
30 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
31 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
32 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
33 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
34 สุริทอง ศรีสะอาด 1
35 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
36 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
37 ปรีชา ประเทพา 1
38 ณฐนนท์ ตราชู 1
39 เรือน สมณะ 1
40 รพีพร ช่ำชอง 1
41 วัลยา สุทธิขำ 1
42 สุกัญญา ลีทองดี 1
43 รายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
44 ทุนภายนอก 1
45 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
46 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
47 ศุภชัย สมัปปิโต 1
48 สุนันท์ สายกระสุน 1
49 วราวุธ สุธีธร 1
50 ถวิล ชนะบุญ 1
51 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
52 นริศ สินศิริ 1
53 นเรศ มีโส 1
54 ธวัชชัย ชมศิริ 1
55 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
56 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
57 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
58 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
59 รักฤดี สารธิมา 1
60 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
61 ศรัณยู คำเมือง 1
62 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
63 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
64 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
65 ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2554 2
3 2553 3
4 2552 5
5 2551 2
6 2550 2
7 2549 2
8 2548 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 -
ปี พ.ศ. 2554
2 Effect of replacement of unripe banana flour for rice flour on physical properties and resistant starch content of rice noodle
3 -
ปี พ.ศ. 2553
4 การใช้สารสกัดจากรำข้าวยับยั้งจุลินทรีย์ที่ทำให้เสื่อมเสียในผลไม้เศรษฐกิจของไทย
5 ระดับของคาราจีแนนที่เหมาะสมและการยอมรับทางประสาทสัมผัสของเยล ลี่ใบหม่อน
6 Development of an Acceptable Formula of Herbal Jaew
ปี พ.ศ. 2552
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงน้ำซุปแจ่วฮ้อนเสริมใบหม่อนและผักแพว
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวสดเสริมแอนติออกซิแดนท์จากพืชผักพื้นบ้าน
9 การศึกษาผลของสารสกัดจากข้าวเหนียวและเปลือกมังคุด ต่อการยับยั้งจุลินทรีย์ที่ทำให้เสื่อมเสียในผลไม้เศรษฐกิจของไทย
10 การศึกษาผลของสารสกัดจากข้าวเหนียวและเปลือกมังคุด ต่อการยับยั้งจุลินทรีย์ที่ทำให้เสื่อมเสียในผลไม้เศรษฐกิจของไทย
11 ผลของการใช้น้ำร้อนต่อคุณภาพและอายุการเก็บของผลไม้สดตัดแต่งของไทย
ปี พ.ศ. 2551
12 การพัฒนาผลิตภัณฑ์บีสกิตสำหรับเด็กจากข้าวกล้องขาวดอกมะลิ 105
13 Chemical Compositions, Pasting Properties of Gluten Free Bread Flour, and Characteristics of Gluten Free Bread Prepared from Germinated Rice Flour
ปี พ.ศ. 2550
14 Antifungal activity of Vanillin on Fresh-cut Topical Fruits
15 -
ปี พ.ศ. 2549
16 Microbiology of fresh-cut mangoes prepared from fruit sanitized in hot chlorinated water
17 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
ปี พ.ศ. 2548
18 Antifungal activity of vanillin on fresh-cut tropical fruits
19 Effect of sanitation treatments with heated, chlorinated water on the microbiology of fresh-cut Thai Mangoes