ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มนัชญา สังข์ศรีอินทร์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อนุชิตา มุ่งงาม 2
2 นงนิตย์ มรกต 1
3 บังอร กองอิ้ม 1
4 จันทิมา พลพินิจ 1
5 วรรณา กาญจนมยูร 1
6 ชาติไทย แก้วทอง 1
7 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
8 ปิยมาศ นานอก 1
9 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
10 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
11 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
12 สุริทอง ศรีสะอาด 1
13 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
14 บรรจบ วันโน 1
15 เมธิน ผดุงกิจ 1
16 สงครามชัย ลีทองดี 1
17 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
18 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
19 ดรุณี บุญชารี 1
20 ชวลิต บุญปก 1
21 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
22 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
23 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
24 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
25 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
26 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
27 วรากร สีโย 1
28 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
29 สมชาย แก้ววังชัย 1
30 ทองใบ บุษกร 1
31 ธวัชชัย ชมศิริ 1
32 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
33 สุนันท์ สายกระสุน 1
34 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
35 ศุภชัย สมัปปิโต 1
36 สุกัญญา ลีทองดี 1
37 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
38 วัลยา สุทธิขำ 1
39 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
40 รายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
41 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
42 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
43 ยศฐา ศรีเทพ 1
44 จตุพร เพ็งชัย 1
45 ทุนภายนอก 1
46 ศรีนวล จันทไทย 1
47 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
48 ปรีชา ประเทพา 1
49 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
50 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
51 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
52 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
53 นริศ สินศิริ 1
54 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
55 ศรัณยู คำเมือง 1
56 รักฤดี สารธิมา 1
57 เรือน สมณะ 1
58 รพีพร ช่ำชอง 1
59 วราวุธ สุธีธร 1
60 ถวิล ชนะบุญ 1
61 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
62 นเรศ มีโส 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2554 2
3 2553 3
4 2552 5
5 2551 2
6 2550 2
7 2549 2
8 2548 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 -
ปี พ.ศ. 2554
2 Effect of replacement of unripe banana flour for rice flour on physical properties and resistant starch content of rice noodle
3 -
ปี พ.ศ. 2553
4 การใช้สารสกัดจากรำข้าวยับยั้งจุลินทรีย์ที่ทำให้เสื่อมเสียในผลไม้เศรษฐกิจของไทย
5 ระดับของคาราจีแนนที่เหมาะสมและการยอมรับทางประสาทสัมผัสของเยล ลี่ใบหม่อน
6 Development of an Acceptable Formula of Herbal Jaew
ปี พ.ศ. 2552
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงน้ำซุปแจ่วฮ้อนเสริมใบหม่อนและผักแพว
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวสดเสริมแอนติออกซิแดนท์จากพืชผักพื้นบ้าน
9 การศึกษาผลของสารสกัดจากข้าวเหนียวและเปลือกมังคุด ต่อการยับยั้งจุลินทรีย์ที่ทำให้เสื่อมเสียในผลไม้เศรษฐกิจของไทย
10 การศึกษาผลของสารสกัดจากข้าวเหนียวและเปลือกมังคุด ต่อการยับยั้งจุลินทรีย์ที่ทำให้เสื่อมเสียในผลไม้เศรษฐกิจของไทย
11 ผลของการใช้น้ำร้อนต่อคุณภาพและอายุการเก็บของผลไม้สดตัดแต่งของไทย
ปี พ.ศ. 2551
12 การพัฒนาผลิตภัณฑ์บีสกิตสำหรับเด็กจากข้าวกล้องขาวดอกมะลิ 105
13 Chemical Compositions, Pasting Properties of Gluten Free Bread Flour, and Characteristics of Gluten Free Bread Prepared from Germinated Rice Flour
ปี พ.ศ. 2550
14 Antifungal activity of Vanillin on Fresh-cut Topical Fruits
15 -
ปี พ.ศ. 2549
16 Microbiology of fresh-cut mangoes prepared from fruit sanitized in hot chlorinated water
17 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
ปี พ.ศ. 2548
18 Antifungal activity of vanillin on fresh-cut tropical fruits
19 Effect of sanitation treatments with heated, chlorinated water on the microbiology of fresh-cut Thai Mangoes