ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มนัชญา สังข์ศรีอินทร์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อนุชิตา มุ่งงาม 2
2 เรือน สมณะ 1
3 รพีพร ช่ำชอง 1
4 วราวุธ สุธีธร 1
5 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
6 รักฤดี สารธิมา 1
7 ปรีชา ประเทพา 1
8 ถวิล ชนะบุญ 1
9 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
10 ศุภชัย สมัปปิโต 1
11 สุนันท์ สายกระสุน 1
12 สุกัญญา ลีทองดี 1
13 วัลยา สุทธิขำ 1
14 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
15 ศรัณยู คำเมือง 1
16 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
17 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
18 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
19 สุริทอง ศรีสะอาด 1
20 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
21 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
22 บรรจบ วันโน 1
23 ธวัชชัย ชมศิริ 1
24 นเรศ มีโส 1
25 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
26 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
27 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
28 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
29 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
30 นริศ สินศิริ 1
31 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
32 รายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
33 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
34 สงครามชัย ลีทองดี 1
35 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
36 วรากร สีโย 1
37 ทองใบ บุษกร 1
38 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
39 เมธิน ผดุงกิจ 1
40 ชาติไทย แก้วทอง 1
41 บังอร กองอิ้ม 1
42 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
43 นงนิตย์ มรกต 1
44 จันทิมา พลพินิจ 1
45 วรรณา กาญจนมยูร 1
46 ปิยมาศ นานอก 1
47 สมชาย แก้ววังชัย 1
48 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
49 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
50 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
51 ยศฐา ศรีเทพ 1
52 จตุพร เพ็งชัย 1
53 ทุนภายนอก 1
54 ศรีนวล จันทไทย 1
55 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
56 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
57 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
58 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
59 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
60 ดรุณี บุญชารี 1
61 ชวลิต บุญปก 1
62 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2554 2
3 2553 3
4 2552 5
5 2551 2
6 2550 2
7 2549 2
8 2548 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 -
ปี พ.ศ. 2554
2 Effect of replacement of unripe banana flour for rice flour on physical properties and resistant starch content of rice noodle
3 -
ปี พ.ศ. 2553
4 การใช้สารสกัดจากรำข้าวยับยั้งจุลินทรีย์ที่ทำให้เสื่อมเสียในผลไม้เศรษฐกิจของไทย
5 ระดับของคาราจีแนนที่เหมาะสมและการยอมรับทางประสาทสัมผัสของเยล ลี่ใบหม่อน
6 Development of an Acceptable Formula of Herbal Jaew
ปี พ.ศ. 2552
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงน้ำซุปแจ่วฮ้อนเสริมใบหม่อนและผักแพว
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวสดเสริมแอนติออกซิแดนท์จากพืชผักพื้นบ้าน
9 การศึกษาผลของสารสกัดจากข้าวเหนียวและเปลือกมังคุด ต่อการยับยั้งจุลินทรีย์ที่ทำให้เสื่อมเสียในผลไม้เศรษฐกิจของไทย
10 การศึกษาผลของสารสกัดจากข้าวเหนียวและเปลือกมังคุด ต่อการยับยั้งจุลินทรีย์ที่ทำให้เสื่อมเสียในผลไม้เศรษฐกิจของไทย
11 ผลของการใช้น้ำร้อนต่อคุณภาพและอายุการเก็บของผลไม้สดตัดแต่งของไทย
ปี พ.ศ. 2551
12 การพัฒนาผลิตภัณฑ์บีสกิตสำหรับเด็กจากข้าวกล้องขาวดอกมะลิ 105
13 Chemical Compositions, Pasting Properties of Gluten Free Bread Flour, and Characteristics of Gluten Free Bread Prepared from Germinated Rice Flour
ปี พ.ศ. 2550
14 Antifungal activity of Vanillin on Fresh-cut Topical Fruits
15 -
ปี พ.ศ. 2549
16 Microbiology of fresh-cut mangoes prepared from fruit sanitized in hot chlorinated water
17 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
ปี พ.ศ. 2548
18 Antifungal activity of vanillin on fresh-cut tropical fruits
19 Effect of sanitation treatments with heated, chlorinated water on the microbiology of fresh-cut Thai Mangoes