ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มนทา เกรียงทวีทรัพย์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- มณทา เกรียงทวีทรัพย์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 มาตรฐานการประเมินเทียบระดับการศึกษา
ปี พ.ศ. 2548
2 การประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บเรื่องสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
ปี พ.ศ. 2546
3 การศึกษาผลกระทบในการใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนในสถานศึกษา ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน : กรณีศึกษาในสถานศึกษาที่ชนะเลิศการประกวดสถานศึกษาดีเด่น ด้านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ประจำปี 2542
4 การพัฒนาสื่อเพื่อทบทวนเนื้อหาในหมวดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ (อ.3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับกลุ่มเป้าหมายการศึกษานอกระบบโรงเรียน
5 การศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาทางไกลในอนาคตให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา
ปี พ.ศ. 2543
6 การศึกษาผลกระทบในการใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนในสถานศึกษา ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน : กรณีศึกษาในสถานศึกษาที่ชนะเลิศการประกวดสถานศึกษาดีเด่น ด้านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ประจำปี 2542
7 การพัฒนาสื่อเพื่อทบทวนเนื้อหาในหมวดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ (อ.3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับกลุ่มเป้าหมายการศึกษานอกระบบโรงเรียน
8 การติดตามผลศูนย์บริการซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาค
ปี พ.ศ. 2541
9 โครงการเติมความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย ลักษณะการสอนสองทาง ปี 2539
10 รายงานผลทดลองใช้ชุดฝึกอบรมบุคลากรผู้ดำเนิน การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับนอกระบบโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2540
11 การประเมินผลประสิทธิภาพสื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ภาคเรียนที่ 2/2538
ปี พ.ศ. 2539
12 การประเมินผลประสิทธิภาพสื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ภาคเรียนที่ 2/2538
13 โครงการเติมความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัยลักษณะการสอน สองทาง ปี 2539
ปี พ.ศ. 2538
14 รายงานผลทดลองใช้ชุดฝึกอบรมบุคลากรผู้ดำเนิน การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับนอกระบบโรงเรียน
15 การติดตามผลการดำเนินงานการเทียบโอนวิชาอาชีพตามหลักสูตรการศึกษา นอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2530 ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
16 รายงานการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บเรื่องสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
17 การศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาทางไกลในอนาคตให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา