ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 13
2 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 12
3 จอมขวัญ โยธาสมุทร 6
4 พัทธรา ลีฬหวรงค์ 5
5 นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร 5
6 อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 4
7 รุ่งนภา คำผาง 4
8 ทรงยศ พิลาสันต์ 4
9 รักมณี บุตรชน 4
10 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 4
11 ชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์ 4
12 ทิวารัตน์ วุฒิศรัย 3
13 เนติ สุขสมบูรณ์ 3
14 ปรียานุช ดีบุกคำ 2
15 วรัญญา รัตนวิภาพงษ์ 2
16 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 2
17 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
18 วันทนีย์ กุลเพ็ง 2
19 วิชัย เอกพลากร 2
20 ประพักตร์ เนรมิตพิทักษ์กุล 2
21 ไพบูลย์ พิทยาเธียรอนันต์ 2
22 กรรณิการ์ ฐิติบุญสุวรรณ 2
23 เชิญขวัญ ภุชงค์ 1
24 สุรสันต์ วิเวกเมธากร 1
25 วรัญญา รัตนวิภาพงศ์ 1
26 จังหวัดนครปฐม. มหาวิทยาลัยศิลปากร 1
27 คัคนางค์ โตสงวน 1
28 สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล 1
29 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 1
30 สิรินทร์ นาถอนันต์ 1
31 ศิตาพร ยังคง 1
32 อินทิรา ยมาภัย 1
33 กาญจนาถ อุดมสุข 1
34 ศิริยุพา นันสุนานนท์ 1
35 ณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์ 1
36 ไม่มีข้อมูล 1
37 ณัฏฐิญา ค้าผล 1
38 สุมาลัย สมภิทักษ์ 1
39 จอมขวัญ โยธาสมุทธ 1
40 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
41 Montarat Thavorncharoensap 1
42 ยุทธนา อรวัฒนะกุล 1
43 ยศ ตีรวัฒนานนท์ 1
44 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 1
45 อดุลย์ โมฮารา 1
46 Usa Chaikledkaew 1
47 Yot Teerawattananon 1
48 Department of Pharmaceutics, Faculty of Pharmacy, Mahidol University 1
49 Program of Assessment on Technology and Health Policy, Ministry of Public Health 1
50 ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
51 Chanida Lertpitakpong 1
52 Jomkwan Yothasamut 1
53 Khannika Thitiboonsuwan 1
54 มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 8
3 2552 2
4 2551 2
5 2550 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินมาตรการสร้างเสริมสุขภาพ : การประเมินความเต็มใจจ่ายของครัวเรือนต่อมาตรการสร้างเสริมสุขภาพของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2554
2 การประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินมาตรการสร้างเสริมสุขภาพ : การพัฒนาแนวทางการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ สสส. โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาต้นทุนความเจ็บป่วย
3 การศึกษาต้นทุนดำเนินงานแผนหลักของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
4 การพัฒนาแนวทางการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาต้นทุนความเจ็บป่วย
5 การพัฒนาแนวทางการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาต้นทุนความเจ็บป่วย
6 ความคิดเห็นของบุคลากรสาธารณสุขต่อยาจากสมุนไพรและนโยบายการส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข
7 การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย: จากผลการศึกษาต้นทุนความเจ็บป่วยสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
8 ผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจากภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในประเทศไทย
9 การศึกษาผลกระทบในเชิงเศรษฐศาสตร์และคุณภาพชีวิตจากโรคอ้วนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
10 การศึกษาบรรทัดฐานการประเมินคุณค่าของสังคมต่อการลงทุนทางการแพทย์และสาธารณสุข
11 ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการขาดงานและด้อยประสิทธิภาพการทำงานจากการบริโภคแอลกอฮอล์
ปี พ.ศ. 2551
12 การศึกษาต้นทุนผลกระทบทางสังคม สุขภาพ และเศรษฐกิจของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย
13 ผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชากรไทย
ปี พ.ศ. 2550
14 การศึกษาทบทวนการดำเนินการลดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอออล์ในประเทศไทย พ.ศ. 2540-2550 และบทบาท สสส.