ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มนทรัตน์ ถาวรเจริญทรัพย์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 13
2 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 12
3 จอมขวัญ โยธาสมุทร 6
4 พัทธรา ลีฬหวรงค์ 5
5 นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร 5
6 รักมณี บุตรชน 4
7 ชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์ 4
8 อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 4
9 ทรงยศ พิลาสันต์ 4
10 รุ่งนภา คำผาง 4
11 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 4
12 เนติ สุขสมบูรณ์ 3
13 ทิวารัตน์ วุฒิศรัย 3
14 ไพบูลย์ พิทยาเธียรอนันต์ 2
15 ประพักตร์ เนรมิตพิทักษ์กุล 2
16 กรรณิการ์ ฐิติบุญสุวรรณ 2
17 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 2
18 วิชัย เอกพลากร 2
19 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
20 ปรียานุช ดีบุกคำ 2
21 วันทนีย์ กุลเพ็ง 2
22 วรัญญา รัตนวิภาพงษ์ 2
23 จอมขวัญ โยธาสมุทธ 1
24 Montarat Thavorncharoensap 1
25 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
26 อดุลย์ โมฮารา 1
27 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 1
28 Usa Chaikledkaew 1
29 ยศ ตีรวัฒนานนท์ 1
30 ยุทธนา อรวัฒนะกุล 1
31 Khannika Thitiboonsuwan 1
32 Department of Pharmaceutics, Faculty of Pharmacy, Mahidol University 1
33 Program of Assessment on Technology and Health Policy, Ministry of Public Health 1
34 ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
35 Chanida Lertpitakpong 1
36 Jomkwan Yothasamut 1
37 กาญจนาถ อุดมสุข 1
38 Yot Teerawattananon 1
39 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 1
40 สิรินทร์ นาถอนันต์ 1
41 เชิญขวัญ ภุชงค์ 1
42 จังหวัดนครปฐม. มหาวิทยาลัยศิลปากร 1
43 คัคนางค์ โตสงวน 1
44 มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
45 ณัฏฐิญา ค้าผล 1
46 วรัญญา รัตนวิภาพงศ์ 1
47 สุรสันต์ วิเวกเมธากร 1
48 ณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์ 1
49 ศิริยุพา นันสุนานนท์ 1
50 ศิตาพร ยังคง 1
51 ไม่มีข้อมูล 1
52 สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล 1
53 สุมาลัย สมภิทักษ์ 1
54 อินทิรา ยมาภัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 8
3 2552 2
4 2551 2
5 2550 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินมาตรการสร้างเสริมสุขภาพ : การประเมินความเต็มใจจ่ายของครัวเรือนต่อมาตรการสร้างเสริมสุขภาพของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2554
2 การประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินมาตรการสร้างเสริมสุขภาพ : การพัฒนาแนวทางการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ สสส. โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาต้นทุนความเจ็บป่วย
3 การศึกษาต้นทุนดำเนินงานแผนหลักของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
4 การพัฒนาแนวทางการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาต้นทุนความเจ็บป่วย
5 การพัฒนาแนวทางการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาต้นทุนความเจ็บป่วย
6 ความคิดเห็นของบุคลากรสาธารณสุขต่อยาจากสมุนไพรและนโยบายการส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข
7 การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย: จากผลการศึกษาต้นทุนความเจ็บป่วยสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
8 ผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจากภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในประเทศไทย
9 การศึกษาผลกระทบในเชิงเศรษฐศาสตร์และคุณภาพชีวิตจากโรคอ้วนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
10 การศึกษาบรรทัดฐานการประเมินคุณค่าของสังคมต่อการลงทุนทางการแพทย์และสาธารณสุข
11 ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการขาดงานและด้อยประสิทธิภาพการทำงานจากการบริโภคแอลกอฮอล์
ปี พ.ศ. 2551
12 การศึกษาต้นทุนผลกระทบทางสังคม สุขภาพ และเศรษฐกิจของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย
13 ผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชากรไทย
ปี พ.ศ. 2550
14 การศึกษาทบทวนการดำเนินการลดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอออล์ในประเทศไทย พ.ศ. 2540-2550 และบทบาท สสส.