ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มนทกานติ ท้ามดิ้น
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- มนทกานติ ท้ามติ้น
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สิริพร ลือชัย ชัยกุล 11
2 สุพิศ ทองรอด 10
3 ชัชวาลี ชัยศรี 8
4 จีรรัตน์ เกื้อแก้ว 7
5 ประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ 6
6 นงลักษณ์ สำราญราษฎร์ 4
7 สุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร 4
8 คมคาย ลาวัณยวุฒิ 4
9 สิริวรรณ หนูเซ่ง 3
10 อาคม สิงหบุญ 2
11 ไพบูลย์ บุญลิปตานนท์ 2
12 ธนัญช์ สังกรธนกิจ 2
13 พิเชต พลายเพชร 2
14 ก่อเกียรติ กูลแก้ว 2
15 ปิยาลัย เหมทานนท์ 2
16 สำรวย ชุมวรฐายี 2
17 เรณู ยาชิโร 1
18 นุชนรี ทองศรี 1
19 จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ 1
20 สกนธ์ แสงประดับ 1
21 ภูวนัย ชัยศรี 1
22 วรรณเพ็ญ เกตุกล่ำ 1
23 แพททริค ซอจีลูส 1
24 สุภัทรา อุไรวรรณ์ 1
25 นิพนธ์ เสนอินทร์ 1
26 นฎา ไล้ทองคา 1
27 วิทยา หะวานนท์ 1
28 อาภรณ์ เทพพานิช 1
29 ประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ 1
30 ยุทธนา อีรัสคาน 1
31 ณรงค์ พลวารี 1
32 อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล 1
33 สรายุทธ อ่อนสนิท 1
34 อารี ขุนณะ 1
35 เนตรชนก เจริญลาภ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 3
2 2556 2
3 2555 4
4 2554 2
5 2553 1
6 2551 7
7 2549 2
8 2547 2
9 2546 1
10 2545 1
11 543 21
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การอนุบาลลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ด้วยแพลงก์ตอนสัตว์ ที่เสริม Chaetoceros gracilis และ Nannochloropsis sp. ในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน
2 ผลของแหล่งไขมันที่เสริมในอาหารสำเร็จรูปต่อคุณภาพ แม่พันธุ์ปูทะเลไข่นอกกระดอง, Scylla paramamosain (Estampador, 1949)
3 ความหนาแน่นที่เหมาะสมสำหรับการอนุบาลลูกปูม้า (portunus pelagicus linnaeus,1758) ในระบบน้ำหมุนเวียน
ปี พ.ศ. 2556
4 ผลของการเสริม Mortierella alpina เพื่อเป็นแหล่งกรดไขมันอะแรชิโดนิค (20:4n-6) ในโรติเฟอร์ (Brachionus rotundiformis) และไรน้ำเค็ม (Artemia sp.) ต่อองค์ประกอบของกรดไขมัน การเจริญเติบโต พัฒนาการ อัตราการรอดตาย และพยาธิสภาพของปลากะรังเสือ Epinephelus fuscogut
5 เมแทบอลิซึมของแคโรทีนอยด์ในปลาการ์ตูนส้มขาว (amphiprion ocellaris cuvie,1830) ปลาการ์ตูนทอง Premnas biaculeatus (bloch,1790) ปลาการ์ตูนลายปล้อง amphiprion clarkii (bennett,1830) ปลาการ์ตูนแดง premnas biaculeatus (bloch,1790) และปลาการ์ตูนมะเขือเทศ (amphip
ปี พ.ศ. 2555
6 การอนุบาลลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ด้วยแพลงก์ตอนสัตว์ที่เสริม Chaetoceros sp. และ Nannochloropsis sp. ในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน
7 ผลของอาหารต่อการลอกคราบ การเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของปูทะเล (Scylla olivacea, Herbst 1796)ในการผลิตปูนิ่ม
8 การตอบสนองของลูกปูม้า (Portunus pelagicus, Linnaeus 1758) ต่อแร่ธาตุรวมระดับสูงในอาหาร
9 การทดสอบอาหารสูตรทดลองต่อการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798) ในบ่อดิน
ปี พ.ศ. 2554
10 การเลี้ยงปูทะเล[Scylla paramamosain Estampador, 1949] ด้วยอาหารสำเร็จรูป
11 ระดับความเข้มข้นของแอสตาแซนทินในอาหาร ต่อการเพิ่มสีในปลาการ์ตูนส้มขาว (Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830)
ปี พ.ศ. 2553
12 อัตราส่วนโปรตีนต่อคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมในอาหารต่อการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ [Penaeus monodon Fabricius, 1798]
ปี พ.ศ. 2551
13 การอนุบาลลูกกุ้งกุลาดำ [Penaeus monodon Fabricius, 1798] ด้วยอาหารสำเร็จรูปในระบบน้ำแบบหมุนเวียน
14 การประเมินคุณค่าทางอาหารของอาหารสำเร็จรูปและสาหร่ายชนิดต่างๆ จำนวน 4 ชนิด ที่มีต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของหอยเป๋าฮื้อ [Haliotis asinina Linnaeus, 1758]
15 การเจริญเติบโต อัตรารอดตายและประสิทธิภาพการย่อยอาหารที่ผลิตจากแหล่งปลาป่นต่างๆ กัน ของกุ้งกุลาดำ [Panaeus monodon Fabricius, 1798] ที่เลี้ยงในระบบบ่อดิน
16 ระดับโปรตีนในอาหารสำเร็จรูปสำหรับปลาดุกทะเล Plotosus canius [Hamilton-Buchanan]
17 วัตถุดิบแป้งที่ใช้เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตและระดับที่เหมาะสมในอาหาร ต่อการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ [Penaeus monodon Fabricius, 1798]
18 ผลผลิตและคุณค่าทางโภชนาการของโรติเฟอร์ S-type [Brachionus rotundiformis Tschugunoff, 1921] ที่เลี้ยงด้วยระบบน้ำแบบหมุนเวียน
19 ระดับโปรตีนที่เหมาะสมในอาหารต่อการเจริญเติบโตของลูกปูม้า [Portunus pelagicus, Linnaeus 1758] ถึงระยะ 10 กรัม
ปี พ.ศ. 2549
20 การเสริมกรดไขมันในการอนุบาลลูกหอยตลับ (Meretrix meretrix) วัยเกล็ด
21 ความต้องการแร่ธาตุรวมของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758)
ปี พ.ศ. 2547
22 ประสิทธิภาพของหอยแมลงภู่ (Perna viridis Linn., 1758) ในการกรองกินอาหารจากน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้ง
23 อัตราส่วนระหว่างกรดไขมันโอเมก้า 3 และโอเมก้า 6 ที่เหมาะสมในอาหารต่อการเจริญเติบโตของหอยเป๋าฮื้อ
ปี พ.ศ. 2546
24 อัตราการให้อาหารและสัดส่วนของอาหารสำเร็จรูปในการอนุบาลลูกหอยตลับ (Meretrix meretrix) วัยเกล็ด
ปี พ.ศ. 2545
25 ระดับโปรตีนที่เหมาะสมในอาหารหอยเป๋าฮื้อ