ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มนต์ชัย ดวงจินดา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- มนต์ชัย ดวงจินดา,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เทวินทร์ วงษ์พระลับ 13
2 ยุพิน ผาสุข 11
3 สุภร กตเวทิน 10
4 วุฒิไกร บุญคุ้ม 9
5 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7
6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 7
7 วิโรจน์ ภัทรจินดา 5
8 สุกร กตเวทิน 4
9 ชัยยุทธ ดวงเดือน 4
10 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4
11 อรดี แก้วใส 2
12 อนาลยา หนานสายออ 2
13 ชนะวิทย์ อนุสุเรนทร์ 2
14 บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ 2
15 พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา 2
16 เกษม นันทชัย 2
17 ฟ้าน่าน สุขสวัสดิ์ 1
18 จันทร์จรัส เรียวเดชะ 1
19 อารินี ชัชวาลชลธีระ 1
20 จีระศักดิ์ ถิรธนบูรณ์ 1
21 วิราช นิมิตสันติวงศ์ 1
22 ดวงสมร สุวัฑฒน 1
23 กมลชัย ตรงวานิชนาม 1
24 พิชญานิภา กล่อมทอง 1
25 จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ 1
26 ปาริชาติ คำฤาชา 1
27 เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี 1
28 ประสิทธิ์ ใจศิล 1
29 ปิยะนันท์ นวลหนูปล้อง 1
30 เกศรา อำพาภรณ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 3
2 2558 3
3 2557 6
4 2556 7
5 2555 8
6 2554 8
7 2553 11
8 2552 14
9 2551 12
10 2550 9
11 2549 2
12 2548 3
13 2546 2
14 2545 1
15 1086 1
16 543 74
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง)
2 การประเมินพันธุกรรมของลักษณะโปรตีนในน้ำนมของโคนมด้วยข้อมูลสนิปทั้งจีโนม
3 การค้นหาอัตลักษณ์ด้านคุณภาพเนื้อของไก่พื้นเมืองด้วยเทคนิค แสงซินโครตรอน
ปี พ.ศ. 2558
4 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (น.ส. สุกัญญา เจริญศิลป์)
5 การศึกษาความสัมพันธ์ของยีนที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติการเป็นอาหารฟังก์ชัน กับปริมาณเมลานินในไก่กระดูกดำ
6 การประเมินพันธุกรรมของลักษณะโปรตีนในน้ำนมของโคนมภายใต้สภาวะเครียดเนื่องจากความร้อนเพื่อส่งเสริมการผลิตนมฟังก์ชัน
ปี พ.ศ. 2557
7 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง)
8 การพัมนาสายพันธุ์ไก่สายพันธุ์สังเคราะห์ เพื่อรองรับการผลิตลูกผสมไก่บ้านไทยและไก่เนื้องไทย
9 การประเมินพันธุกรรมของลักษณะเซลล์โซมาติกของโคนมภายใต้สภาวะเครียดเนื่องจากความร้อนของประเทศไทย
10 การใช้วิธีอณูพันธุศาสตร์เพื่อค้นหาอัตลักษณ์ทางพันธุกรรมของไก่พื้นเมืองไทย
11 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง)
12 การขยายฝูงพ่อแม่ไก่สายพันธุ์สังเคราะห์ (Synthetic lines) ชั่วรุ่นที่ 4 และ 5 และทดสอบสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่ลูกผสมพื้นเมืองระหว่างสายพันธุ์สังเคราะห์กับสายพันธุ์การค้า
ปี พ.ศ. 2556
13 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์(ไก่พื้นเมือง)
14 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง)
15 แนวโน้มทางพันธุกรรมการให้ผลผลิตน้ำนมของโคนมที่ผ่านการคัดเลือกด้วยเครื่องหมายพันธุกรรมร่วมกับการดัชนีการคัดเลือกที่ปรับอิทธิพลเนื่องจากอุณหภูมิและความชื้น
16 การปรับปรุงพันธุ์สุกรด้วยการคัดเลือกจากข้อมูลสนิปจีโนม
17 การตรวจสอบย้อนกลับพันธุ์ประวัติสัตว์ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ด้วยเทคนิคการตรวจสอบระดับโมเลกุล
18 การตรวจสอบการปลอมปนเนื้อสัตว์ในผลิตภัณฑ์สัตว์ด้วยเทคนิคอณูพันธุศาสตร์และการค้นหาเครื่องหมายดีเอ็นเอเพื่อบ่งชี้สายพันธุ์แท้ในอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์
19 การศึกษาลักษณะโครงร่างของโคนมทนร้อนที่สัมพันธ์กับการให้ผลผลิตและองค์ประกอบน้ำนม
ปี พ.ศ. 2555
20 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง)
21 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำหรับงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับภาคการผลิต(คปก. - อุตสาหกรรม) รุ่นที่ 11 สำหรับนายวุฒิชัย เคนไชยวงศ์
22 การปรับปรุงพันธุ์สุกรด้วยการคัดเลือกจากข้อมูลสนิปทั้งจีโนม
23 การจัดประชุมวิชาการ"ไก่พื้นเมืองไทย : จากพันธุกรรมเศรษกิจสร้างสรรค์" ในงานมหกรรมวิชาการ สกว.วิจัยตามรอยพระยุคลบาท: สร้างสรรค์ปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศ
24 แนวโน้มทางพันธุกรรมการให้ผลผลิตน้ำนมของโคนมที่ผ่านการคัดเลือกด้วยเครื่องหมายพันธุกรรมร่วมกับการดัชนีการคัดเลือกที่ปรับอิทธิพลเนื่องจากอุณหภูมิและความชื้น
25 การขยายฝูงพ่อแม่พันธ์ไก่สายพันธุ์สังเคราะห์ (Synthetic lines) ชั่วรุ่นที่ 4 และ 5 และทดสอบสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่ลูกผสมพื้นเมืองระหว่างสายพันธุ์สังเคราะห์กับสายพันธุ์การค้า
26 การประเมินพันธุกรรมการให้ผลผลิตน้ำนมและความสมบูรณ์พันธุ์ของโครุ่น F1 ที่ผ่านการคัดเลือกด้วยเครื่องหมายพันธุกรรมร่วมกับการดัชนีการคัดเลือกที่ปรับอิทธิพลเนื่องจากอุณหภูมิและความชื้น
27 การประเมินพันธุกรรมการให้ผลผลิตน้ำนมและความสมบูรณ์พันธุ์ของโครุ่น F1 ที่ผ่านการคัดเลือกด้วยเครื่องหมายพันธุกรรมร่วมกับการดัชนีการคัดเลือกที่ปรับอิทธิพลเนื่องจากอุณหภูมิและความชื้น
ปี พ.ศ. 2554
28 การตรวจสอบย้อนกลับพันธุ์ประวัติสัตว์ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ด้วยเทคนิคการตรวจสอบระดับโมเลกุล II
29 การตรวจสอบการปลอมปนเนื้อสัตว์ในผลิตภัณฑ์สัตว์ด้วยเทคนิคอณูพันธุศาสตร์และการค้นหาเครื่องหมายดีเอ็นเอเพื่อบ่งชี้สายพันธุ์แท้ในอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ II
30 การพัฒนาฝูงพ่อแม่พันธุ์ไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ประดู่หางดำและชีด้วยดัชนีการคัดเลือก
31 การพัฒนาโคนมทนร้อนด้วยเทคนิคการคัดเลือกจากเครื่องหมายพันธุกรรม ร่วมกับการประเมินพันธุกรรมที่ปรับอิทธิพลเนื่องจากดัชนีอุณหภูมิความชื้น
32 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง)
33 การพัฒนาโคนมทนร้อนด้วยเทคนิคการคัดเลือกจากเครื่องหมายพันธุกรรมร่วมกับการประเมินพันธุกรรมที่ปรับอิทธิพลเนื่องจากดัชนีอุณหภูมิความชื้น (เพิ่มเติม 2552)
34 การพัฒนาโคนมทนร้อนด้วยเทคนิคการคัดเลือกจากเครื่องหมายพันธุกรรมร่วมกับการประเมินพันธุกรรมที่ปรับอิทธิพลเนื่องจากดัชนีอุณหภูมิความชื้น (เพิ่มเติม 2552)
35 การศึกษายีนที่มีความสัมพันธ์กับโรคไส้เลื่อนถุงอัณฑะและอัณฑะทองแดงในสุกร
ปี พ.ศ. 2553
36 การตรวจสอบย้อนกลับพันธุ์ประวัติสัตว์ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ด้วยเทคนิคการตรวจสอบระดับโมเลกุล
37 การตรวจสอบการปลอมปนเนื้อสัตว์ในผลิตภัณฑ์สัตว์ด้วยเทคนิคอณูพันธุศาสตร์และการค้นหาเครื่องหมายดีเอ็นเอเพื่อบ่งชี้สายพันธุ์แท้ในอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์
38 การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมเพื่อคัดเลือกโคนมที่มีพันธุกรรมของการทนร้อน โดยใช้โมเดลวันทดสอบรีเกรซชั่นสุ่มร่วมกับอิทธิพลแบบข่มของยีน
39 การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์พันธุ์ในโคนม ภายใต้สภาพร้อนชื้น
40 การพัฒนาดัชนีอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์เพื่อคัดเลือกโคนมที่มีพันธุกรรมของการทนร้อน
41 ผลกระทบของสื่อทางอินเทอร์เน็ตต่อพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในกลุ่มเยาวชน ระดับมัธยมศึกษา สายวิชาชีพ และอุดมศึกษาในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดขอนแก่น
42 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง)
43 ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกุลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (มงคล เทพรัตน์)
44 การพัฒนาโคนมทนร้อนด้วยเทคนิคการคัดเลือกจากเครื่องหมายพันธุกรรมร่วมกับการประเมินพันธุกรรมที่ปรับอิทธิพลเนื่องจากดัชนีอุณหภูมิความชื้น (เพิ่มเติม 2552)
45 การประเมินพันธุกรรมการให้ผลผลิตน้ำนมและความสมบูรณ์พันธุ์ของโครุ่น F1 ที่ผ่านการคัดเลือกด้วยเครื่องหมายพันธุกรรมร่วมกับการดัชนีการคัดเลือกที่ปรับอิทธิพลเนื่องจากอุณหภูมิและความชื้น
46 การศึกษาความหลากหลายและเปรียบเทียบโครงสร้างทางพันธุกรรมระหว่างไก่ป่าและไก่พื้นเมืองไทยโดยใช้ไมโครแซทเทิลไลท์
ปี พ.ศ. 2552
47 การศึกษาความหลากหลายและการจำแนกกลุ่มพันธุกรรมของโคพื้นเมืองไทยจากข้อมูลไมโครแซทเทิลไลท์และไมโตคอนเดรีย
48 การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมเพื่อคัดเลือกโคนมที่มีพันธุกรรมของการทนร้อน โดยใช้โมเดลวันทดสอบรีเกรซชั่นสุ่มร่วมกับอิทธิพลแบบข่มของยีน
49 การประเมินพันธุกรรมการให้ผลผลิตน้ำนมและความสมบูรณ์พันธุ์ของโครุ่น F1 ที่ผ่านการคัดเลือกด้วยเครื่องหมายพันธุกรรมร่วมกับการดัชนีการคัดเลือกที่ปรับอิทธิพลเนื่องจากอุณหภูมิและความชื้น
50 การพัฒนาโคนมทนร้อนด้วยเทคนิคการคัดเลือกจากเครื่องหมายพันธุกรรมร่วมกับการประเมินพันธุกรรมที่ปรับอิทธิพลเนื่องจากดัชนีอุณหภูมิความชื้น
51 การพัฒนาโคนมทนร้อนด้วยเทคนิคการคัดเลือกจากเครื่องหมายพันธุกรรมร่วมกับการประเมินพันธุกรรมที่ปรับอิทธิพลเนื่องจากดัชนีอุณหภูมิความชื้น
52 การทดสอบสมรรถนะการเจริญเติบโต และความนุ่มเนื้อในไก่ลูกผสมที่ได้จากพ่อพันธุ์พื้นเมืองไทย กับแม่พันธุ์ทางการค้า
53 การพัฒนาฝูงพ่อแม่พันธุ์ไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ประดู่หางดำและชีด้วยดัชนีการคัดเลือก
54 การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต้านทานโรคเขตร้อนของโคนมภายใต้สภาพร้อนชื้น
55 การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์พันธุ์ในโคนมภายใต้สภาพร้อนชื้น
56 การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต้านทานโรคเขตร้อนของโคนมภายใต้สภาพร้อนชื้น
57 การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์พันธุ์ในโคนมภายใต้สภาพร้อนชื้น
58 การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์พันธุ์ในโคนมภายใต้สภาพร้อนชื้น
59 การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต้านทานโรคเขตร้อนของโคนม ภายใต้สภาพร้อนชื้น
60 การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมเพื่อคัดเลือกโคนมที่มีพันธุกรรมของการทนร้อนโดยใช้โมเดลวันทดสอบรีเกรซชั่นสุ่มร่วมกับอิทธิพลแบบข่มของยีน
ปี พ.ศ. 2551
61 ประสิทธิผลของสมุนไพรไทยในการยับยั้งเชื้อ Candida albicans
62 การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์พันธุ์ในโคนม ภายใต้สภาพร้อนชื้น
63 การทดสอบสมรรถนะการเจริญเติบโตและความนุ่มเนื้อในไก่ลูกผสมที่ได้จากพ่อพันธุ์พื้นเมืองไทยกับแม่พันธุ์ทางการค้า
64 การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมเพื่อคัดเลือกโคนมที่มีพันธุกรรมของการทนร้อนโดยใช้โมเดลวันทดสอบรีเกรซชั่นสุ่มร่วมกับอิทธิพลแบบข่มของยีน
65 การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต้านทานโรคเขตร้อนของโคนมภายใต้สภาพร้อนชื้น
66 การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต้านทานโรคเขตร้อนของโคนมภายใต้สภาพร้อนชื้น
67 การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทนความเครียดเนื่องจากความร้อนในโคนม
68 การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทนความเครียดเนื่องจากความร้อนในโคนม
69 การตรวจหาความสัมพันธ์ของยีน BoLA-DRB3 กับการต้านทานโรคไข้เห็บในโคนม
70 อิทธิพลของรูปแบบยีน hsp 70 ต่อความสามารถในการทนร้อนในไก่พื้นเมืองไทย
71 การประมาณกราฟพันธุกรรมการให้น้ำนม โดยโมเดลวันทดสอบรีเกรชชั่นสุ่ม ที่มีการปรับอิทธิพลของ heterogeneous variance ในโคนมลูกผสมโฮลสไตน์
72 การศึกษาความหลากหลายและการจำแนกกลุ่มพันธุกรรมของโคพื้นเมืองไทย จากข้อมูลไมโครแซทเทิลไลท์และไมโตคอนเดรีย
ปี พ.ศ. 2550
73 การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต้านทานโรคเขตร้อนของโคนมภายใต้สภาพร้อนชื้น
74 การพัฒนาดัชนีอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์เพื่อคัดเลือกโคนมที่มีพันธุกรรมของการทนร้อน
75 การหาเครื่องหมายทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์ในโคนมที่เลี้ยงภายใต้สภาพร้อนชื้น
76 การศึกษาความหลากหลายและการจำแนกกลุ่มพันธุกรรมของโคพื้นเมืองไทยจากข้อมูลไมโคแซทเทิลไลท์และไมโตคอนเดรีย
77 ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกุลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (มงคล เทพรัตน์)
78 การศึกษาความหลากหลายและการจำแนกกลุ่มพันธุกรรมของโคพื้นเมืองไทยจากข้อมูลไมโครแซทเทิลไลท์และไมโตคอนเดรีย
79 การทดสอบสมรรถนะการเจริญเติบโตและความนุ่มเนื้อในไก่ลูกผสมที่ได้จากพ่อพันธุ์พื้นเมืองไทยกับแม่พันธุ์ทางการค้า
80 การพัฒนาระบบการติดตามการดำเนินงานและการบริหารงบประมาณโครงการวิจัย
81 การทดสอบสมรรถนะการเจริญเติบโตและความนุ่มเนื้อในไก่ลูกผสม ที่ได้จากพ่อพันธุ์เมืองไทยกับแม่พันธุ์ทางการค้า
ปี พ.ศ. 2549
82 การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์พันธุ์ในโคนมภายใต้สภาพร้อนชื้น
83 การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทนความเครียดเนื่องจากความร้อนในโคนม
ปี พ.ศ. 2548
84 การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทนความเครียดเนื่องจากความร้อนในโคนม
85 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรม และตรวจสอบดีเอ็นเอเพื่อบ่งชี้ความเป็นสัตว์ป่าไทย : I. สัตว์ป่าในวงศ์สัตว์กีบ
86 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรม และตรวจสอบดีเอ็นเอเพื่อบ่งชี้ความเป็นสัตว์ป่าไทย : I. สัตว์ป่าในวงศ์สัตว์กีบ
ปี พ.ศ. 2546
87 อิทธิพลของยีนเบต้าและแคปป้าเคซีนที่มีผลต่อลักษณะการให้ผลผลิตน้ำนมในโคนมลูกผสม
88 การประมาณค่าความแปรปรวนจากอิทธิพลแบบบวกสะสมและอิทธิพลแบบข่มของยีนสำหรับลักษณะการสืบพันธุ์เพศเมียในสุกร
ปี พ.ศ. 2545
89 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรม และตรวจสอบดีเอ็นเอเพื่อบ่งชี้ความเป็นสัตว์ป่าไทย : I. สัตว์ป่าในวงศ์สัตว์กีบ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
90 การวิเคราะห์ยีนไส้เลื่อนในสุกร (FSH-B และ INSL3)
91 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมเปรียบเทียบระหว่างไก่พื้นเมืองกับไก่ภูฏานโดยใช้ไมโครแชทเทลไทล์เป็นเครื่องหมายทางพันธุกรรม
92 การศึกษาความสัมพันธ์รูปแบบจีโนไทป์ ยีน HSP 70 ต่อความสามารถในการทนร้อนในไก่พื้นเมืองไทยสายพันธุ์ประดู่หางดำ
93 การเปรียบเทียบจีโนมไก่ป่า ไก่พื้นเมืองไทยและไก่เนื้อทางการค้าด้วยไมโครแซทเทลไลท์และฟังก์ชั่นนัลยีน
94 การประเมินพันธุกรรมระดับชาติของลักษณะผลผลิตในโคนมลูกผสมโฮลสไตน์กับซีบูภายใต้สภาพอากาศแบบร้อนข้นของประเทศไทย
95 การประเมินค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะทางการสืบพันธุ์และการพัฒนาดัชนีการคัดเลือกด้านการให้ผลผลิตในแม่สุกรพันธุ์ลาร์จไวท์และพันธุ์แลนด์เรซ
96 การตรวจหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่สัมพันธ์กับลักษณะการให้ผลผลิตไข่ในไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ประดู่หางดำและพันธุ์ชี
97 การศึกษาเครื่องหมายพันธุกรรมที่สัมพันธ์กับลักษณะการเจริญเติบโตในโคพื้นเมืองไทยและบราห์มัน
98 การทดสอบสมรรถนะการเจริญเติบโต และความนุ่มเนื้อในไก่ลูกผสมที่ได้จากพ่อพันธุ์พื้นเมืองไทย กับแม่พันธุ์ทางการค้า
99 การพัฒนาโคนมทนร้อนด้วยเทคนิคการคัดเลือกจากเครื่องหมายพันธุกรรม ร่วมกับการประเมินพันธุกรรมที่ปรับอิทธิพลเนื่องจากดัชนีอุณหภูมิความชื้น
100 ผลกระทบของสื่อทางอินเทอร์เน็ตต่อพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในกลุ่มเยาวชน ระดับมัธยมศึกษา สายวิชาชีพ และอุดมศึกษาในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดขอนแก่น