ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มนตรี อิสรไกรศีล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2558 2
3 2557 2
4 2556 1
5 2555 1
6 2554 1
7 2553 1
8 2552 2
9 2550 5
10 2548 1
11 2547 1
12 2545 2
13 2544 2
14 1086 1
15 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การตัดแต่งทรงพุ่มและการจัดการเตรียมความพร้อมเพื่อส่งเสริมการออกดอกของมังคุดที่ปลูกในสวนยางพารา
ปี พ.ศ. 2558
2 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม และการขยายพันธุ์ทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง
3 Conservation and Sustainable Use of Cultivated and Wild Tropical Fruit Diversity: Promoting Sustainable Livelihoods, Food Security and Ecosystem Services
ปี พ.ศ. 2557
4 การคัดเลือกพันธุ์พริกที่ให้ผลผลิตสูงและต้านทานโรค ในชุดโครงการ การผลิตพริกตามมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม (Good Agricultural Practice, GAP)
5 การจัดการระบบแปลงปลูกพริกและการใช้ปุ๋ยผสมผสานเพื่อการปลูกพริก ในชุดโครงการ การผลิตพริกตามมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม (Good Agricultural Practice, GAP)
ปี พ.ศ. 2556
6 การควบคุมโรครากและโคนเน่าของส้มโอที่เกิดจากเชื้อรา Phytophthora spp. โดยชีววิธี
ปี พ.ศ. 2555
7 การจัดการธาตุอาหารยางพาราเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดระยะเวลาเปิดกรีด
ปี พ.ศ. 2554
8 Phytoestrogen of young coconut juice against oxidative stress in ovarectomized mice
ปี พ.ศ. 2553
9 ผลของการดัดแปลงบรรยากาศในภาชนะและ 1- ไซโคลโพรพีนต่อสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวและคุณภาพของมังคุด
ปี พ.ศ. 2552
10 การออกแบบและสร้างหลอดกำเนิดแสงแบบเลือกความยาวคลื่น/ความเข้มแสง/ระยะเวลาของ การเปล่งแสงได้เพื่อใช้ทดสอบการตอบสนองของพืช
11 รวบรวม คัดเลือกและพัฒนารูปแบบเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในท้องถิ่นเพื่อใช้ในการผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2550
12 ความเสถียรของยางคอมปาวด์และผลการทำงานเสริมกันของหมู่อิพอกไซด์กับสารคู่ควบไซเลนในยางธรรมชาติเสริมแรงด้วยซิลิกา
13 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน PCSK9 และระดับ PCSK9 ในพลาสม่าในประชากรไทย
14 การโคลนและการศึกษาการทำงานของตัวยับยั้งเอนไซม์ซีสเตอีนโปรตีเนสจากน้ำยางพารา
15 การจัดการภัยพิบัติของระบบสาธารณสุข: กรณีศึกษาประสบการณ์การจัดการภัยพิบัติในภาคใต้
16 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้านเชื้อราสำหรับบรรจุผลไม้กวนจากวัสดุธรรมชาติเซลลูโลส
ปี พ.ศ. 2548
17 โครงการ การจัดตั้งหน่วยวิจัยไม้ผลเขตร้อน
ปี พ.ศ. 2547
18 การศึกษาลำดับความสำคัญของปัญหา และความต้องการของประชาชน เพื่อการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง : กลุ่มไม้ผลและยางพารา
ปี พ.ศ. 2545
19 การตัดแต่งต้นมังคุด (ระยะที่ 1)
20 การตัดแต่งต้นมังคุด (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2544
21 ผลของการตัดแต่งที่มีต่อขนาดทรงพุ่มและผลผลิตของต้นมังคุด
22 โครงสร้างของต้นมังคุดในเรื่องจำนวนยอดและผลผลิต : ข้อมูลเบื้องต้นในการควบคุมความสูงของต้นมังคุด
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
23 การคัดเลือกเชื้อรา Trichoderma spp. เพื่อใช้ในการควบคุมโรคใบร่วงของยางพาราที่เกิดจากเชื้อรา Phytophthore spp. และโรครากขาวที่เกิดจากเชื้อรา Rigidoporus lignosus