ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มนตรี สวัสดิศฤงฆาร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2553 1
3 2546 1
4 2545 1
5 2541 2
6 2538 1
7 2537 1
8 2536 2
9 2534 1
10 2532 1
11 2531 4
12 2530 1
13 2529 1
14 2526 1
15 2523 1
16 2517 1
17 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การวิจัยพื้นฐานสารกึ่งตัวนำที่มีโครงสร้างนาโนแบบจัดเรียงตัวเองโดยวิธีปลูกชั้นผลึกด้วยลำโมเลกุล
ปี พ.ศ. 2553
2 การวิจัยพื้นฐานสารกึ่งตัวนำที่มีโครงสร้างนาโนแบบจัดเรียงตัวเองโดยวิธีปลูกชั้นผลึกด้วยลำโมเลกุล (2550-2553)
ปี พ.ศ. 2546
3 การวิจัยพื้นฐานทาง Nanoelectronics (I)
ปี พ.ศ. 2545
4 การวิจัยพื้นฐานทาง Nanoelectronics (I)
ปี พ.ศ. 2541
5 ระบบเฝ้าตรวจมลภาวะอากาศ แบบระยะไกล
6 การประยุกต์ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโครงการอีสานเขียว
ปี พ.ศ. 2538
7 ระบบเฝ้าตรวจมลภาวะอากาศ แบบระยะไกล
ปี พ.ศ. 2537
8 การประยุกต์ใช้นิวรอลเน็ตเวอร์กสำหรับการตรวจรู้ก๊าซ
ปี พ.ศ. 2536
9 การพัฒนาหัววัดออกซิเจนเพื่อใช้งานภาคสนาม : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย
10 การประดิษฐ์หัววัดอ๊อกซิเจนและการประยุกต์
ปี พ.ศ. 2534
11 การประดิษฐ์หัววัดออกซิเจนและการประยุกต์
ปี พ.ศ. 2532
12 วัดหัวรังสีแอลฟา
ปี พ.ศ. 2531
13 การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ทำจากซิลิคอนแบบโพลีคริสตัลไลน์
14 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ : โครงการออปโตอิเล็กทรอนิกส์ : รายงานการวิจัยและพัฒนา
15 โครงการวิจัยการศึกษาโฟโตลูมิเนสเซนต์ของสารประกอบกึ่งตัวนำ แกลเลี่ยมอาร์เซนายด์
16 การออกแบบและสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีพื้นที่ทำงาน 2 หน้า
ปี พ.ศ. 2530
17 โครงการวิจัยการวิเคราะห์สเตทระหว่างผิวของสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ
ปี พ.ศ. 2529
18 วัดหัวรังสีแอลฟา
ปี พ.ศ. 2526
19 การสร้างและวิเคราะห์ผลของโฟโตไดโอด : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2523
20 การศึกษาและการใช้แอนโนดิคออกซิเดชันเพื่อหาอิมเพียวริตีโปรไฟล์
ปี พ.ศ. 2517
21 เครื่องกำเนิดกำลังไฟฟ้าความถี่วิทยุ ใช้ เอส.ซี.อาร์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
22 การประยุกต์ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโครงการอีสานเขียว