ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มนตรี วงศ์ศรี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 6
2 สุเมธ ปริญญาปริวัฒน์ 2
3 พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์ 2
4 มนตรี วงศ์ศรี 2
5 วีรพล สีอร่ามรุ่งเรือง 2
6 วีระวัฒน์ แซ่จู 1
7 สมหวัง ชัยกิตติวณิชย์ 1
8 ธนันดร สุนทรกมล 1
9 เกิดศิริ ศิริรัตนกุลชัย 1
10 วชิระ เสาวภาคย์ 1
11 เดชา ฉัตรศิริเวช 1
12 Montree Wongsri 1
13 Deacha Chatsiriwech 1
14 สายฝน เกียรติวารินทร์ 1
15 วิศณีย์ ตั้งยืนยง 1
16 วิภา เจริญกิจวัฒนชัย 1
17 สุรัตน์ เสถียรวุฒิชาญ 1
18 สุภาพรรณ เยี่ยมแลงามกูล 1
19 กาญจนา พงษ์ตระกูล 1
20 Gobboon Lothongkum 1
21 Ura Pancharoen 1
22 บัญชา เวชวิทยาขลัง 1
23 ผุสดี พันธุ์ศักดิ์ศิริ 1
24 สุรินทร์ทิพย์ ถาวรทวีวงษ์ 1
25 สุรัตน์ บุญพึ่ง 1
26 ณัฐพร ทรงศิริ 1
27 พรวรรณ์ชะลี ทองใหญ่ 1
28 สันติ ลิ้มพรชัยเจริญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2551 2
3 2546 1
4 2545 6
5 2544 8
6 2543 1
7 2541 1
8 2540 1
9 2539 4
10 2538 5
11 2535 1
12 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 ผลของสารต้านออกซิเจนต่อเสถียรภาพเชิงออกซิเดทีฟของน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์ม
ปี พ.ศ. 2551
2 การผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มสเตียริน
3 การผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มสเตียริน
ปี พ.ศ. 2546
4 การวิจัยและพัฒนาระบบเยื่อแผ่นเหลวเพื่อการแยกโลหะหายาก
ปี พ.ศ. 2545
5 ตัวควบคุมแบบปรับตัวได้ของระบบพีเอชโดยใช้วิธีการสร้างแบบจำลองฟัซซีของทากาจิและสุจีโน
6 การออกแบบระบบควบคุมแบบแพลนท์ไวด์สำหรับกระบวนการไอโซเมอร์ไรเซชันบิวเทน
7 การออกแบบโครงสร้างการควบคุมประยุกต์กับปัญหาการควบคุมแบบแพลนท์ไวด์ของกระบวนการไฮโดรดีอัลคิเลชัน
8 การออกแบบตัวควบคุมพีไอดีชนิดปรับค่าเองได้ โดยใช้เจเนติกอัลกอริธึมประยุกต์ ในกระบวนการปรับค่าพีเอชให้เป็นกลาง
9 ตัวควบคุมโมเดลพรีดิคทีฟแบบง่ายบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลสำหรับควบคุมระดับของเหลวแบบเฉลี่ย
10 ซิมูเลเตอร์ของการควบคุมเตาเผาและเครื่องปฏิกรณ์
ปี พ.ศ. 2544
11 การสร้างแบบจำลองและการออปติไมซ์ของหน่วยการกลั่นความดันบรรยากาศและสุญญากาศ
12 การสร้างแบบจำลองและการออกแบบตัวควบคุมแบบข่ายงานนิวรัลของตัวย่อยเยื่อกระดาษ
13 การออกแบบโครงสร้างการควบคุมของข่ายงานเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
14 การสร้างแบบจำลองและการออปติไมซ์ของหน่วยการกลั่นความดันบรรยากาศและสุญญากาศ
15 ซิมูเลเตอร์สำหรับการฝึกอบรมพลวัตและการควบคุมหอกลั่น : รายงาน
16 การสร้างแบบจำลองและการออปติไมซ์หน่วยสกัดและหน่วยนำสารมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตน้ำมันถั่วเหลือง
17 โปรแกรมสำหรับการฝึกอบรมทางด้านพลวัตและการควบคุมกระบวนการแบบกำหนดเองและระบบระดับถัง
18 การสร้างแบบจำลองฟัซซีและการออกแบบตัวควบคุมของตัวย่อยเยื่อกระดาษ
ปี พ.ศ. 2543
19 PACS-i : โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการฝึกอบรมพลศาสตร์ และการควบคุมหอกลั่น
ปี พ.ศ. 2541
20 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบ ข่ายงานเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีความยืดหยุ่น : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2540
21 การเลียนแบบสมรรถนะเชิงพลวัตของระบบควบคุมหอกลั่น
ปี พ.ศ. 2539
22 การใช้ข่ายงานนิวรัลเป็นตัวควบคุมแบบไม่เชิงเส้น
23 การจูนตัวควบคุมแบบป้อนกลับโดยใช้แนวทางไอเอ็มซี
24 ระบบฐานความรู้สำหรับการออกแบบระบบการควบคุมหอกลั่น
25 การระบุหากระบวนการพลวัตหลายตัวแปร
ปี พ.ศ. 2538
26 การประยุกต์การควบคุมแบบโมเดลพรีดิกทีฟกับการผสมของเหลว
27 การจำลองแบบระบบควบคุมระดับของสองถัง
28 ตัวชดเชยเดดไทม์ในการควบคุมกระบวนการแบบป้อนกลับ
29 โปรแกรมแนววัตถุสำหรับการออกแบบข่ายงานเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน แบบยืดหยุ่น : กรณีบริเวณพินช์ที่ต่อเนื่อง
30 คอมพิวเตอร์ช่วยในการเลือกและกำหนดขนาดใบพัดกวน
ปี พ.ศ. 2535
31 ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับการเลือกกระบวนการผลิตพลาสติก