ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มธุรส จงชัยกิจ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การจัดการความรู้ด้านวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู้คุรุสภาด้วยคลังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมการเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิง
2 การพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐานของประเทศไทย
3 การศึกษาผลการจัดการความรู้ด้านวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู้คุรุสภาด้วยคลังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมการเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิง
4 สมรรถวิสัยของครูในการออกแบบชุดฝึกทักษะการคิดขั้นสูงสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
5 การพัฒนาฐานความรู้ภาษาไทย ระดับอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2554
6 การพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนและบุคคลทั่วไป
7 การพัฒนาบทเรียนเว็บเควสเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (ดาวน์ซิมโดรม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
8 การพัฒนาฐานความรู้ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2553
9 การพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดขั้นสูงสำหรับครู เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสอนคิดวิเคราะห์แก่ผู้เรียน
10 การรณรงค์การใช้ทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันความรุนแรงสำหรับเด็กวัยรุ่น
11 การเผยแพร่และใช้งานทรัพยากรการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ด้านหลักสูตรและการสอนด้วยอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0
ปี พ.ศ. 2552
12 การพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดขั้นสูงสำหรับครู เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสอนคิดวิเคราะห์แก่ผู้เรียน
13 การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้สาขาวิชาฟิสิกส์ สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
14 การพัฒนาระบบสารสนเทศผ่านเว็บด้านการพยาบาลสูติศาสตร์
ปี พ.ศ. 2551
15 การพัฒนาฐานความรู้หลักสูตรและการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนด้วยอิเล็กทรอนิกส์ระดับปริญญาตรี
ปี พ.ศ. 2550
16 การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้เรื่องความรุนแรงสำหรับเด็กวัยรุ่น
ปี พ.ศ. 2549
17 การพัฒนาภาษาอังกฤษแบบออนไลน์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2548
18 โครงการความร่วมมือปฏิรูปสถานศึกษาแบบองค์รวมระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาและคณะศึกษาศาสตร์ มก. (ช่วงที่ 1 และ 2)
ปี พ.ศ. 2547
19 โครงการพัฒนาสื่อซอฟต์แวร์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544 (ช่วงขั้นที่ 1-2)
20 โครงการพัฒนาสื่อซอฟต์แวร์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544(ช่วงขั้นที่ 1-2)
ปี พ.ศ. 2534
21 การพัฒนาโปรแกรมช่วยสร้างบทเรียนสื่อผสมคอมพิวเตอร์-วีดีโอ