ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มณี อัชวรานนท์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2558 7
4 2557 7
5 2556 3
6 2554 4
7 2553 3
8 2552 4
9 2551 1
10 2550 2
11 2549 1
12 2547 1
13 2546 2
14 2545 2
15 2544 1
16 2543 1
17 2541 1
18 2540 1
19 1086 4
20 543 30
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การจัดการทุ่งหญ้าและป่าเสื่อมโทรมเพื่อการเลี้ยงกวางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2559
2 การจัดการทุ่งหญ้าและป่าเสื่อมโทรมเพื่อการเลี้ยงกวางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2558
3 การพัฒนาฟาร์มกวางต้นแบบในประเทศไทย
4 การพัฒนาฟาร์มกวางต้นแบบในประเทศไทย
5 การพัฒนาฟาร์มกวางต้นแบบในประเทศไทย
6 การพัฒนาฟาร์มกวางต้นแบบในประเทศไทย
7 การพัฒนาฟาร์มกวางต้นแบบในประเทศไทย
8 การพัฒนาฟาร์มกวางต้นแบบในประเทศไทย
9 การพัฒนาฟาร์มกวางต้นแบบในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2557
10 การศึกษาความสัมพันธ์ของสัณฐานวิทยากับพันธุกรรมและถิ่นที่อยู่อาศัยของนกขุนทองในภูมิภาคเอเชีย
11 การศึกษาความสัมพันธ์ของสัณฐานวิทยากับพันธุกรรมและถิ่นที่อยู่อาศัยของนกขุนทองในภูมิภาคเอเชีย
12 การพัฒนาเทคนิคและมาตรฐานของการผสมเทียมกวาง
13 การพัฒนาเทคนิคและมาตรฐานของการผสมเทียมกวาง
14 การพัฒนาเทคนิคและมาตรฐานของการผสมเทียมกวาง
15 การศึกษาความสัมพันธ์ของสัณฐานวิทยากับพันธุกรรมและถิ่นที่อยู่อาศัยของนกขุนทองในภูมิภาคเอเชีย
16 การพัฒนาเทคนิคและมาตรฐานของการผสมเทียมกวาง
ปี พ.ศ. 2556
17 การวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชองฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง
18 การวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของฟาร์มกวาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
19 การวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของฟาร์มกวาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี พ.ศ. 2554
20 การเสริมสร้างเกษตรไทยและปัจจัยเกื้อหนุนทางภูมิศาสตร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสัตว์เศรษฐกิจใหม่ ของประเทศไทยสู่ครัวโลก
21 การวิจัยเพื่อการปรับปรุงพันธุ์กวางเศรษฐกิจในประเทศไทย
22 การวิจัยเพื่อการปรับปรุงพันธุ์กวางเศรษฐกิจในประเทศไทย
23 การวิจัยเพื่อการปรับปรุงพันธุ์กวางเศรษฐกิจในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
24 การเปรียบเทียบกระบวนการสรรหาอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
25 แรงจูงใจในการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในช่วง 12 ปี (พ.ศ.2537-2549)
26 การวิจัยเพื่อการปรับปรุงพันธุ์กวางเศรษฐกิจในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
27 การวิจัยเพื่อการปรับปรุงพันธุ์กวางเศรษฐกิจในประเทศไทย
28 การพัฒนาเทคนิคการจัดการโรงเรือนเพาะเลี้ยงนกเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและการเฝ้าระวังเพื่อเตรียมมาตรการป้องกันความสูญเสียจากการระบาดของโรคในนกพื้นเมืองที่เป็นนกเศรษฐกิจทางภาคใต้ของประเทศไทย
29 การพัฒนาเทคนิคการจัดการโรงเรือนเพาะเลี้ยงนกเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและการเฝ้าระวังเพื่อเตรียมมาตรการป้องกันความสูญเสียจากการระบาดของโรคในนกพื้นเมืองที่เป็นนกเศรษฐกิจทางภาคใต้ของประเทศไทย
30 การเสริมสร้างเกษตรไทยและปัจจัยเกื้อหนุนทางภูมิศาสตร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสัตว์เศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยสู่ครัวโลก
ปี พ.ศ. 2551
31 การพัฒนาเทคนิคการจัดการโรงเรือนเพาะเลี้ยงนกเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและการเฝ้าระวังเพื่อเตรียมมาตรการป้องกันความสูญเสียจากการระบาดของโรคในนกพื้นเมืองที่เป็นนกเศรษฐกิจทางภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
32 การเสริมสร้างเกษตรไทยและปัจจัยเกื้อหนุนทางภูมิศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสัตว์เศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยสู่ครัวโลก
33 "ห้องเรียนธรรมชาติ" สำหรับเยาวชนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2549
34 "ห้องเรียนธรรมชาติ" สำหรับเยาวชนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2547
35 ผลของการผันแปรลักษณะภายนอกของนกขุนทอง ต่อการมีชีวิตรอด
ปี พ.ศ. 2546
36 ความแปรปรวนเชิงภูมิศาสตร์ของนกขุนทองไทย: นกขุนทองชนิดย่อยใหม่หรือลูกผสม
37 ความแปรปรวนเชิงภูมิศาสตร์ของนกขุนทองไทย : นกขุนทองชนิดย่อยใหม่หรือลูกผสม
ปี พ.ศ. 2545
38 ความแปรปรวนเชิงภูมิศาสตร์ของนกขุนทองไทย : นกขุนทองชนิดย่อยใหม่หรือลูกผสม
39 ผลของการผันแปรลักษณะภายนอกของนกขุนทองต่อการมีชีวิตรอด
ปี พ.ศ. 2544
40 ผลของการผันแปรลักษณะภายนอก ของนกขุนทองต่อการมีชีวิตรอด
ปี พ.ศ. 2543
41 ความแปรปรวนเชิงภูมิศาสตร์ของนกขุนทองไทย : นกขุนทองชนิดย่อยใหม่หรือลูกผสม
ปี พ.ศ. 2541
42 การกระตุ้นการเลียนและเปล่งเสียงในนกขุนทองไทย
ปี พ.ศ. 2540
43 การเพาะและขยายพันธุ์นกขุนทองไทยในกรงเลี้ยง (ตอนที่ 1)
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
44 ศักยภาพของการบริหารจัดการฟาร์มสัตว์เศรษฐกิจทางเลือกใหม่แบบบูรณาการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของภาคการเกษตร
45 ศักยภาพของกวางแดงต่อการเป็นต้นกำเนิดสายพันธุ์กวางพันธุ์ผสมในประเทศไทย
46 ศักยภาพของกวางแดงต่อการเป็นต้นกำเนิดสายพันธุ์กวางพันธุ์ผสมในประเทศไทย
47 ศักยภาพของการบริหารจัดการฟาร์มสัตว์เศรษฐกิจทางเลือกใหม่แบบบูรณาการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของภาคการเกษตร
48 การเสริมสร้างเกษตรไทยและปัจจัยเกื้อหนุนทางภูมิศาสตร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสัตว์เศรษฐกิจใหม่ ของประเทศไทยสู่ครัวโลก
49 การเปรียบเทียบกระบวนการสรรหาอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
50 แรงจูงใจในการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในช่วง 12 ปี (พ.ศ.2537-2549)
51 "ห้องเรียนธรรมชาติ" สำหรับเยาวชนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน