ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มณี อัชวรานนท์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2558 7
4 2557 7
5 2556 3
6 2554 3
7 2553 1
8 2552 2
9 2551 1
10 2549 1
11 2546 1
12 2545 2
13 2541 1
14 2540 1
15 1086 4
16 543 41
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การจัดการทุ่งหญ้าและป่าเสื่อมโทรมเพื่อการเลี้ยงกวางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2559
2 การจัดการทุ่งหญ้าและป่าเสื่อมโทรมเพื่อการเลี้ยงกวางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2558
3 การพัฒนาฟาร์มกวางต้นแบบในประเทศไทย
4 การพัฒนาฟาร์มกวางต้นแบบในประเทศไทย
5 การพัฒนาฟาร์มกวางต้นแบบในประเทศไทย
6 การพัฒนาฟาร์มกวางต้นแบบในประเทศไทย
7 การพัฒนาฟาร์มกวางต้นแบบในประเทศไทย
8 การพัฒนาฟาร์มกวางต้นแบบในประเทศไทย
9 การพัฒนาฟาร์มกวางต้นแบบในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2557
10 การศึกษาความสัมพันธ์ของสัณฐานวิทยากับพันธุกรรมและถิ่นที่อยู่อาศัยของนกขุนทองในภูมิภาคเอเชีย
11 การศึกษาความสัมพันธ์ของสัณฐานวิทยากับพันธุกรรมและถิ่นที่อยู่อาศัยของนกขุนทองในภูมิภาคเอเชีย
12 การพัฒนาเทคนิคและมาตรฐานของการผสมเทียมกวาง
13 การพัฒนาเทคนิคและมาตรฐานของการผสมเทียมกวาง
14 การพัฒนาเทคนิคและมาตรฐานของการผสมเทียมกวาง
15 การศึกษาความสัมพันธ์ของสัณฐานวิทยากับพันธุกรรมและถิ่นที่อยู่อาศัยของนกขุนทองในภูมิภาคเอเชีย
16 การพัฒนาเทคนิคและมาตรฐานของการผสมเทียมกวาง
ปี พ.ศ. 2556
17 การวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชองฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง
18 การวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของฟาร์มกวาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
19 การวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของฟาร์มกวาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี พ.ศ. 2554
20 การวิจัยเพื่อการปรับปรุงพันธุ์กวางเศรษฐกิจในประเทศไทย
21 การวิจัยเพื่อการปรับปรุงพันธุ์กวางเศรษฐกิจในประเทศไทย
22 การวิจัยเพื่อการปรับปรุงพันธุ์กวางเศรษฐกิจในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
23 การวิจัยเพื่อการปรับปรุงพันธุ์กวางเศรษฐกิจในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
24 การพัฒนาเทคนิคการจัดการโรงเรือนเพาะเลี้ยงนกเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและการเฝ้าระวังเพื่อเตรียมมาตรการป้องกันความสูญเสียจากการระบาดของโรคในนกพื้นเมืองที่เป็นนกเศรษฐกิจทางภาคใต้ของประเทศไทย
25 การเสริมสร้างเกษตรไทยและปัจจัยเกื้อหนุนทางภูมิศาสตร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสัตว์เศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยสู่ครัวโลก
ปี พ.ศ. 2551
26 การพัฒนาเทคนิคการจัดการโรงเรือนเพาะเลี้ยงนกเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและการเฝ้าระวังเพื่อเตรียมมาตรการป้องกันความสูญเสียจากการระบาดของโรคในนกพื้นเมืองที่เป็นนกเศรษฐกิจทางภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
27 "ห้องเรียนธรรมชาติ" สำหรับเยาวชนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2546
28 ความแปรปรวนเชิงภูมิศาสตร์ของนกขุนทองไทย: นกขุนทองชนิดย่อยใหม่หรือลูกผสม
ปี พ.ศ. 2545
29 ความแปรปรวนเชิงภูมิศาสตร์ของนกขุนทองไทย : นกขุนทองชนิดย่อยใหม่หรือลูกผสม
30 ผลของการผันแปรลักษณะภายนอกของนกขุนทองต่อการมีชีวิตรอด
ปี พ.ศ. 2541
31 การกระตุ้นการเลียนและเปล่งเสียงในนกขุนทองไทย
ปี พ.ศ. 2540
32 การเพาะและขยายพันธุ์นกขุนทองไทยในกรงเลี้ยง (ตอนที่ 1)
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
33 ศักยภาพของการบริหารจัดการฟาร์มสัตว์เศรษฐกิจทางเลือกใหม่แบบบูรณาการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของภาคการเกษตร
34 ศักยภาพของกวางแดงต่อการเป็นต้นกำเนิดสายพันธุ์กวางพันธุ์ผสมในประเทศไทย
35 ศักยภาพของกวางแดงต่อการเป็นต้นกำเนิดสายพันธุ์กวางพันธุ์ผสมในประเทศไทย
36 ศักยภาพของการบริหารจัดการฟาร์มสัตว์เศรษฐกิจทางเลือกใหม่แบบบูรณาการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของภาคการเกษตร