ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มณี วิทยานนท์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมกะทิที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำและลดพลังงาน
ปี พ.ศ. 2557
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมกะทิที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำและลดพลังงาน
ปี พ.ศ. 2556
3 ปัจจัยที่มีผลต่อการตรวจสอบการเติมนมผงในผลิตภัณฑ์นมสดพาสเจอไรซ์
4 ศึกษาการเตรียม สมบัติ การปรับปรุงสมบัติ และความคงตัวของฟิล์มเจลาตินจากหนังปลา
5 ศึกษาการเตรียม สมบัติ การปรับปรุงสมบัติ และความคงตัวของฟิล์มเจลาตินจากหนังปลา
6 การผลิตโปรตีนไฮโรไลเสทจากหลอดอาหารไก่เนื้อโดยการย่อยด้วยเอนไซม์และการศึกษาสมบัติบางประการของโปรตีนไฮโรไลเสทที่ได้
ปี พ.ศ. 2555
7 การผลิตโปรตีนไฮโรไลเสทจากหลอดอาหารไก่เนื้อโดยการย่อยด้วยเอนไซม์และการศึกษาสมบัติบางประการของโปรตีนไฮโรไลเสทที่ได้
8 การศึกษาการสกัดและการแยกคอนดรอยตินซัลเฟตจากกล่องเสียเป็ดโดยใช้เอนไซม์และความร้อน
9 การศึกษาการสกัดและการแยกคอนดรอยตินซัลเฟตจากกล่องเสียเป็ดโดยใช้เอนไซม์และความร้อน
ปี พ.ศ. 2553
10 การแยก การดัดแปลงด้วยเอนไซม์และสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนจากหางกะทิ
ปี พ.ศ. 2550
11 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : กรณีศึกษากลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : กรณีศึกษากลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13 โครงการวิจัยเพื่อหาสารทดแทนสารต้องห้ามในอาหารฮาลาลและการประยุกต์ใช้
14 โครงการวิจัยเพื่อหาสารทดแทนสารต้องห้ามในอาหารฮาลาลและการประยุกต์ใช้
15 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : กรณีศึกษากลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. 2547
16 การศึกษาการใช้เจลาตินจากเท้าไก่ทดแทนเจลาตินจากหนังหมูในผลิตภัณฑ์อาหารบางชนิด
17 โครงการวิจัยเพื่อหาสารทดแทนสารต้องห้ามในอาหารฮาลาลและการประยุกต์ใช้
ปี พ.ศ. 2546
18 การสกัดเจลาตินและคุณสมบัติบางประการของเจลาตินจากเท้าเป็ด
ปี พ.ศ. 2545
19 การสกัดโปรตีนจากกากมะพร้าวที่เหลือจากการบีบน้ำมันและกะทิ
ปี พ.ศ. 2544
20 การแยกสกัดและการศึกษาคุณลักษณะของคอลลาเจนจากหนังเท้าไก่
ปี พ.ศ. 2543
21 คุณสมบัติการเกิดเจลของเวย์โปรตีนเข้มข้นที่ผ่านการให้ความร้อน
22 ผลของระยะเวลาการเก็บและคุณภาพนมดิบต่ออายุการเก็บรักษานมพาสเจอร์ไรซ์ผลิตโดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
23 ปัจจัยที่มีผลต่อการตรวจสอบการเติมนมผงในผลิตภัณฑ์นมสดพาสเจอไรซ์