ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มณี ตันติรุ่งกิจ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- มณี ตันดิรุ่งกิจ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรวรรณ ชวนตระกูล 11
2 สาวิตรี ลิ่มทอง 10
3 สุดาวรรณ เชยชมศรี 9
4 วิเชียร ยงมานิตชัย 7
5 วิน เชยชมศรี 5
6 นันทนา สีสุข 5
7 ทิพย์วดี อรรถธรรม 4
8 วรรณวิไล อินทนู 3
9 นางสาวสมจิต อ่ำอินทร์ 3
10 จิระเดช แจ่มสว่าง 3
11 เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล 2
12 วิเชียร กิจปรีชาวนิช 2
13 กิติยา เอกเชวง 2
14 พูมาริน ทองปรีชา 2
15 เหมือนเดือน พิศาลพงศ์ 2
16 สายน้ำอ้อย สว่างเมฆ 2
17 ประชุมพร คงเสรี 2
18 สำเริง จันทรสุวรรณ 2
19 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 2
20 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 2
21 ดร. รุจิกาญจน์ นาสนิท 2
22 จรูญ คำนวณตา 2
23 อรวรรณ อนุวงษ์ปฐม 2
24 เจริญ ขุนพรม 1
25 วุฒิชัย ทองดอนแอ 1
26 ภาณี ทองพำนัก 1
27 รงรอง หอมหวล 1
28 มณฑา วงศ์มณีโรจน์ 1
29 ดร.พนารัตน์ อรุณรัติยากร 1
30 อุดม แก้วสุวรรณ์ 1
31 เฟื่องฟ้า จันทนิยม 1
32 กณิษฐา สังคะหะ 1
33 ดร. รัฐดา จันทร์กลั่น 1
34 สุรัตน์วดี จิวะจินดา 1
35 ศิริพร วิหคโต 1
36 เนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ์ 1
37 ชวลิต ฮงประยูร 1
38 เลขา มาโนช 1
39 ปรัชญา ธัญญาดี 1
40 เพิ่มพงษ์ ศรีประเสริฐศักดิ์ 1
41 นันทนา ชื่นอิ่ม 1
42 ธงชัย มาลา 1
43 พิทยากร ลิ่มทอง 1
44 วรรลดา สุนันทพงศ์ศักดิ์ 1
45 พรทิพย์ การบริบูรณ์ 1
46 พัชราภรณ์ ภู่ไพบูลย์ 1
47 นิรันดร์ สิงหบุตรา 1
48 เสียงแจ๋ว พิริยพฤนด์ 1
49 กนิษฐา รังคะหะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2555 1
3 2551 1
4 2550 2
5 2546 1
6 2544 1
7 2533 1
8 543 26
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ความหลากหลายและนิเวศน์วิทยาของยีสต์เอนโดไฟต์และยีสต์อีพิไฟต์จากใบของพืชเศรฐิกิจในประเทศไทย และการผลิตสารส่งเสริมการเจริญพืชออกซินโดยสายพันธุ์ที่คัดเลือกว่ามีประสิทธิภาพสูงพร้อมกับการศึกษาชีววิถีการสังเคราะห์
2 ความหลากหลายและนิเวศน์วิทยาของยีสต์เอนโดไฟต์และยีสต์อีพิไฟต์จากใบของพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย และการผลิตสารส่งเสริมการเจริญพืชออกซินโดยสายพันธุ์ที่คัดเลือกว่ามีประสิทธิภาพสูงพร้อมกับการศึกษาชีววิถีการสังเคราะห์
3 ความหลากหลายและนิเวศวิทยาของยีสต์เอนโดไฟต์และยีสต์อีพิไฟต์จากใบของพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย และการผลิตสารส่งเสริมการเจริญพืชออกซินโดยสายพันธุ์ที่คัดเลือกว่ามีประสิทธิภาพสูงพร้อมกับการศึกษาชีววิถีการสังเคราะห์
ปี พ.ศ. 2555
4 การผลิตลิพิดจากกลีเซอรอลโดยโอลิเอจินัสยีสต์ เพื่อการใช้สำหรับการผลิตไบโอดีเซล
ปี พ.ศ. 2551
5 การจำแนกยีสต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเทคนิคด้านอณูวิทยา
ปี พ.ศ. 2550
6 การพัฒนาเชื้อนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัสเพื่อใช้ในการกำจัดหนอนเจาะสมอฝ้าย
7 เทคนิคด้านชีวโมเลกุลเพื่อการศึกษาและวิจัยความหลากหลายของจุลินทรีย์
ปี พ.ศ. 2546
8 การคัดเลือกสายพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจชนิดใหม่เพื่อการส่งออก โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล
ปี พ.ศ. 2544
9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมโรคเน่าระดับดินที่เกิดจากเชื้อรา Pythium aphanidermatum ด้วยการใช้เชื้อรา Trichoderma หลาย species ร่วมกัน
ปี พ.ศ. 2533
10 การวิจัยและพัฒนาจุลินทรีย์สำหรับผลิตปุ๋ยหมักในประเทศไทย : รายงานการวิจัย