ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มณีวรรณ ผิวนิ่ม
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- มณีวรรณ ผิวนิ่ม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ผลกระทบของการพัฒนาภายหลังเหตุการณ์สึนามิ พ.ศ.2547 ต่อการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนบ้านเกาะเหลาหน้านอก จังหวัดระนอง
2 ผู้หญิงกับการสักยันต์ :
3 ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมกับการปรับตัวธุรกิจร้านอาหารของคนไทยเชื้อสายเวียดนามในเขตเทศบาลเมืองนครพนม
4 การปรับตัวและการดำรงอยู่ของชุมชนลาวโซ่งกรณีศึกษา บ้านเกาะแรต อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. 2552
5 บทบาทพิพิธภัณฑ์ในการพัฒนาชุมชน :
ปี พ.ศ. 2551
6 การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านประเพณีความเชื่อ และพิธีกรรมของ หมอเสนเรือน ในชุมชนชาวไทยทรงดำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
7 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว :กรณีศึกษาแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
8 วัฒนธรรมของสะสมในสังคมโลกานุวัตร : ศึกษากรณี "คนเล่นซิปโป้" ในเมืองไทย
9 พิธีกรรมงานปีผีมด : ภาพสะท้อนความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับการสร้างความร่วมมือของชุมชนบ้านบ่อพราหมณ์-บ่อมอญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2547
10 ผลกระทบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อวิถีชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนตลาดน้ำ
ปี พ.ศ. 2546
11 การพัฒนาการและผลกระทบของการท่องเที่ยว กรณีศึกษาชุมชนตลาดน้ำ
12 บทบาทของผู้หญิงในชุมชนเมือง : ผลกระทบจากการไล่รื้อที่อยู่อาศัย และการปรับตัวทางเศรษฐกิจ และสังคม ในชุมชนตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
13 การวิเคราะห์สิ่งพิมพ์โฆษณาของไทย พ.ศ.2405-2505