ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มณีวรรณ กมลพัฒนะ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- มณีวรรณ กมลพัฒน
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จันทร์เพ็ญ พันธุ์สิน 5
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
3 สุรีย์ ชาติวัยงาม 4
4 พรพิมล วงศ์ประไพโรจน์ 2
5 กำจัด มงคลกุล 2
6 พัชรา ศุภธีรสกุล 2
7 มุกดา ปลูกผล 2
8 เตือนตา ชาญศิลป์ 2
9 ศิริชัย ศรีพงศ์พันธุ์ 2
10 ศราวุธ นันทพานิช 2
11 สมชาย โอฬารกนก 2
12 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
13 วิมล เหมะจันทร 1
14 สุมา เมืองใย 1
15 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
16 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
17 พรรณี กาญจนพลู 1
18 ละอองทิพย์ เหมะ 1
19 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
20 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
21 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
22 ๋Janes, Gavin W. 1
23 ชอุ่ม มลิลา 1
24 รุ่งราวี ทองกันยา 1
25 Kitpramuk Tantayaporn 1
26 ประคอง ชอบเสียง 1
27 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
28 Chakkaphan Sutthirat 1
29 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
30 บรรจง คณะวรรณ 1
31 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
32 Garnpimol C. Ritthidej 1
33 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
34 Sumphan Wongseripipatana 1
35 Supa Chantharasakul 1
36 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
37 Panee Boonthavi 1
38 Kittisak Likhitwitayawuid 1
39 Vimolmas Lipipun 1
40 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
41 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
42 Naiyana Chaiyabutr 1
43 Sompol Sanguanrungsirikul 1
44 Ampa Luiengpirom 1
45 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
46 มยุรี ตันติสิระ 1
47 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
48 Puttipongse Varavudhi 1
49 Phanphen Wattanaarsakit 1
50 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
51 Acom Sornsute 1
52 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
53 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
54 Chariya Uiyyasathian 1
55 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
56 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
57 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
58 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
59 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
60 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
61 Thanathon Sesuk 1
62 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
63 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
64 กระมล ทองธรรมชาติ 1
65 Pantharee Boonsatorn 1
66 สมชัย วัฒนการุณ 1
67 ศุกันยา ห้วยผัด 1
68 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
69 Waraporn Siriterm 1
70 วินัย งามแสง 1
71 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
72 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
73 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
74 นภสร โกวรรธนะกุล 1
75 สุมิตรา พูลทอง 1
76 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
77 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
78 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
79 Chonticha Srisawang 1
80 สิทธิพร แอกทอง 1
81 Anawatch Mitpratan 1
82 Kasidit Nootong 1
83 Chayaporn Supachartwong 1
84 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
85 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
86 Jittima Chatchawansaisin 1
87 Yeshey Penjor 1
88 กาญจนา แก้วเทพ 1
89 วาสนา เสียงดัง 1
90 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
91 สายฝน ควรผดุง 1
92 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
93 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
94 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
95 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
96 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
97 สิริพร สิวราวุฒิ 1
98 สมพร พรมดี 1
99 วิทยา ยศยิ่งยวด 1
100 ธวัชชัย สันติสุข 1
101 สรรเพชญ โสภณ 1
102 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
103 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
104 สุวิชา ทองสิมา 1
105 วัลลภ แย้มเหมือน 1
106 สำเริง แย้มโสภี 1
107 ไววิทย์ พุทธารี 1
108 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
109 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
110 กมลชนก ยวดยง 1
111 อวย เกตุสิงห์ 1
112 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
113 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
114 สุวดี ยาป่าคาย 1
115 Suchin Arunsawatwong 1
116 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
117 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
118 ประธาน ดาบเพชร 1
119 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
120 Varunee Padmasankh 1
121 Pornpimol Muanjai 1
122 Walaisiri Muangsiri 1
123 เอกชัย อดุลยธรรม 1
124 Thada Jirajaras 1
125 Rajalida Lipikorn 1
126 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
127 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
128 Srilert Chotpantarat 1
129 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
130 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
131 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
132 Chalermpol Leevailoj 1
133 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
134 Boonchai Sangpetngam 1
135 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
136 ศิริชัย ศิริกายะ 1
137 Vanida Chantarateptawan 1
138 Jaitip Paiboon 1
139 Wilai Anomasiri 1
140 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
141 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
142 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
143 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
144 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
145 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
146 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
147 คัคนางค์ มณีศรี 1
148 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
149 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
150 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
151 ศักดา เจริญ 1
152 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
153 ไพเราะ ปิ่นพานิชการ 1
154 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
155 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
156 วิไล ชินธเนศ 1
157 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
158 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
159 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
160 Somying Tumwasorn 1
161 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
162 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
163 อุทัย บุญประเสริฐ 1
164 วัฒนชัย สมิทธากร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2539 1
3 2538 1
4 2523 1
5 2514 1
6 543 8