ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มณีวรรณ กมลพัฒนะ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- มณีวรรณ กมลพัฒน
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จันทร์เพ็ญ พันธุ์สิน 5
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
3 สุรีย์ ชาติวัยงาม 4
4 พรพิมล วงศ์ประไพโรจน์ 2
5 กำจัด มงคลกุล 2
6 พัชรา ศุภธีรสกุล 2
7 มุกดา ปลูกผล 2
8 เตือนตา ชาญศิลป์ 2
9 ศิริชัย ศรีพงศ์พันธุ์ 2
10 ศราวุธ นันทพานิช 2
11 สมชาย โอฬารกนก 2
12 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
13 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
14 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
15 Suchin Arunsawatwong 1
16 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
17 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
18 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
19 Thanathon Sesuk 1
20 สุวดี ยาป่าคาย 1
21 Thada Jirajaras 1
22 Rajalida Lipikorn 1
23 เอกชัย อดุลยธรรม 1
24 Walaisiri Muangsiri 1
25 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
26 ประธาน ดาบเพชร 1
27 อวย เกตุสิงห์ 1
28 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
29 กมลชนก ยวดยง 1
30 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
31 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
32 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
33 Chariya Uiyyasathian 1
34 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
35 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
36 Anawatch Mitpratan 1
37 Kasidit Nootong 1
38 Waraporn Siriterm 1
39 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
40 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
41 Pantharee Boonsatorn 1
42 สมชัย วัฒนการุณ 1
43 ศุกันยา ห้วยผัด 1
44 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
45 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
46 Acom Sornsute 1
47 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
48 กระมล ทองธรรมชาติ 1
49 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
50 ไพเราะ ปิ่นพานิชการ 1
51 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
52 ศักดา เจริญ 1
53 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
54 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
55 ธวัชชัย สันติสุข 1
56 สรรเพชญ โสภณ 1
57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
58 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
59 คัคนางค์ มณีศรี 1
60 อุทัย บุญประเสริฐ 1
61 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
62 Somying Tumwasorn 1
63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
64 วิไล ชินธเนศ 1
65 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
66 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
67 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
68 วิทยา ยศยิ่งยวด 1
69 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
70 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
71 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
72 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
73 สิทธิพร แอกทอง 1
74 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
75 Pornpimol Muanjai 1
76 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
77 ไววิทย์ พุทธารี 1
78 วาสนา เสียงดัง 1
79 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
80 วัลลภ แย้มเหมือน 1
81 สำเริง แย้มโสภี 1
82 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
83 สุวิชา ทองสิมา 1
84 สมพร พรมดี 1
85 สายฝน ควรผดุง 1
86 สิริพร สิวราวุฒิ 1
87 Varunee Padmasankh 1
88 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
89 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
90 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
91 Panee Boonthavi 1
92 วัฒนชัย สมิทธากร 1
93 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
94 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
95 Jaitip Paiboon 1
96 Wilai Anomasiri 1
97 Kittisak Likhitwitayawuid 1
98 Supa Chantharasakul 1
99 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
100 มยุรี ตันติสิระ 1
101 บรรจง คณะวรรณ 1
102 Vimolmas Lipipun 1
103 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
104 Sumphan Wongseripipatana 1
105 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
106 Garnpimol C. Ritthidej 1
107 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
108 กาญจนา แก้วเทพ 1
109 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
110 Boonchai Sangpetngam 1
111 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
112 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
113 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
114 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
115 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
116 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
117 Chalermpol Leevailoj 1
118 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
119 Vanida Chantarateptawan 1
120 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
121 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
122 ศิริชัย ศิริกายะ 1
123 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
124 Srilert Chotpantarat 1
125 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
126 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
127 Ampa Luiengpirom 1
128 สุมิตรา พูลทอง 1
129 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
130 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
131 Yeshey Penjor 1
132 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
133 ๋Janes, Gavin W. 1
134 ชอุ่ม มลิลา 1
135 รุ่งราวี ทองกันยา 1
136 นภสร โกวรรธนะกุล 1
137 Phanphen Wattanaarsakit 1
138 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
139 Jittima Chatchawansaisin 1
140 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
141 Chonticha Srisawang 1
142 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
143 วินัย งามแสง 1
144 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
145 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
146 ประคอง ชอบเสียง 1
147 ละอองทิพย์ เหมะ 1
148 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
149 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
150 Kitpramuk Tantayaporn 1
151 Puttipongse Varavudhi 1
152 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
153 Naiyana Chaiyabutr 1
154 Sompol Sanguanrungsirikul 1
155 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
156 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
157 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
158 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
159 Chakkaphan Sutthirat 1
160 พรรณี กาญจนพลู 1
161 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
162 วิมล เหมะจันทร 1
163 สุมา เมืองใย 1
164 Chayaporn Supachartwong 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2539 1
3 2538 1
4 2523 1
5 2514 1
6 543 8