ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มณีวรรณ กมลพัฒนะ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- มณีวรรณ กมลพัฒน
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จันทร์เพ็ญ พันธุ์สิน 5
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
3 สุรีย์ ชาติวัยงาม 4
4 พรพิมล วงศ์ประไพโรจน์ 2
5 กำจัด มงคลกุล 2
6 พัชรา ศุภธีรสกุล 2
7 มุกดา ปลูกผล 2
8 เตือนตา ชาญศิลป์ 2
9 ศิริชัย ศรีพงศ์พันธุ์ 2
10 ศราวุธ นันทพานิช 2
11 สมชาย โอฬารกนก 2
12 ๋Janes, Gavin W. 1
13 ประคอง ชอบเสียง 1
14 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
15 Chakkaphan Sutthirat 1
16 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
17 ชอุ่ม มลิลา 1
18 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
19 พรรณี กาญจนพลู 1
20 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
21 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
22 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
23 นภสร โกวรรธนะกุล 1
24 Phanphen Wattanaarsakit 1
25 สุมา เมืองใย 1
26 สุมิตรา พูลทอง 1
27 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
28 Yeshey Penjor 1
29 รุ่งราวี ทองกันยา 1
30 Kitpramuk Tantayaporn 1
31 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
32 Ampa Luiengpirom 1
33 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
34 บรรจง คณะวรรณ 1
35 มยุรี ตันติสิระ 1
36 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
37 Vimolmas Lipipun 1
38 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
39 Naiyana Chaiyabutr 1
40 Sompol Sanguanrungsirikul 1
41 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
42 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
43 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
44 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
45 ละอองทิพย์ เหมะ 1
46 Puttipongse Varavudhi 1
47 วินัย งามแสง 1
48 วิมล เหมะจันทร 1
49 Jittima Chatchawansaisin 1
50 ศุกันยา ห้วยผัด 1
51 กระมล ทองธรรมชาติ 1
52 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
53 สมชัย วัฒนการุณ 1
54 Pantharee Boonsatorn 1
55 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
56 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
57 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
58 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
59 Thanathon Sesuk 1
60 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
61 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
62 กมลชนก ยวดยง 1
63 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
64 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
65 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
66 สุวดี ยาป่าคาย 1
67 Suchin Arunsawatwong 1
68 Acom Sornsute 1
69 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
70 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
71 Chayaporn Supachartwong 1
72 สิทธิพร แอกทอง 1
73 Garnpimol C. Ritthidej 1
74 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
75 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
76 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
77 Chonticha Srisawang 1
78 Anawatch Mitpratan 1
79 Kasidit Nootong 1
80 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
81 Chariya Uiyyasathian 1
82 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
83 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
84 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
85 Waraporn Siriterm 1
86 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
87 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
88 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
89 สำเริง แย้มโสภี 1
90 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
91 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
92 วัลลภ แย้มเหมือน 1
93 สุวิชา ทองสิมา 1
94 สายฝน ควรผดุง 1
95 สิริพร สิวราวุฒิ 1
96 สมพร พรมดี 1
97 วิทยา ยศยิ่งยวด 1
98 ธวัชชัย สันติสุข 1
99 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
100 ศักดา เจริญ 1
101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
102 ไพเราะ ปิ่นพานิชการ 1
103 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
104 สรรเพชญ โสภณ 1
105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
107 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
108 วาสนา เสียงดัง 1
109 เอกชัย อดุลยธรรม 1
110 Walaisiri Muangsiri 1
111 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
112 Rajalida Lipikorn 1
113 Thada Jirajaras 1
114 อวย เกตุสิงห์ 1
115 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
116 ประธาน ดาบเพชร 1
117 Varunee Padmasankh 1
118 Pornpimol Muanjai 1
119 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
120 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
121 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
122 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
123 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
124 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
125 ไววิทย์ พุทธารี 1
126 คัคนางค์ มณีศรี 1
127 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
128 กาญจนา แก้วเทพ 1
129 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
130 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
131 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
132 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
133 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
134 ศิริชัย ศิริกายะ 1
135 Vanida Chantarateptawan 1
136 Jaitip Paiboon 1
137 Wilai Anomasiri 1
138 Kittisak Likhitwitayawuid 1
139 Supa Chantharasakul 1
140 Sumphan Wongseripipatana 1
141 Panee Boonthavi 1
142 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
143 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
144 วัฒนชัย สมิทธากร 1
145 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
146 Srilert Chotpantarat 1
147 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
148 Somying Tumwasorn 1
149 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
150 อุทัย บุญประเสริฐ 1
151 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
152 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
153 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
154 วิไล ชินธเนศ 1
155 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
156 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
157 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
158 Chalermpol Leevailoj 1
159 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
160 Boonchai Sangpetngam 1
161 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
162 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
163 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
164 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2539 1
3 2538 1
4 2523 1
5 2514 1
6 543 8