ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มณีรัตน์ องค์วรรณดี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วีระชัย สายจันทา 2
2 บรรจบ วันโน 2
3 วรพล เองวานิช 2
4 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 2
5 นงนิตย์ มรกต 2
6 วัชรา กาญจนรัช 1
7 ปารณีย์ บุญไชย 1
8 วรัญญา จตุพรประเสริฐ 1
9 นิชธิมา แพ่งนคร 1
10 สุวรรณ หวังเจริญเดช 1
11 ราตรี แมนไธสง 1
12 ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ 1
13 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
14 น้อย เนียมสา 1
15 ยศฐา ศรีเทพ 1
16 Booth, Richard V H 1
17 จันทิมา พลพินิจ 1
18 Maneerat Ongwandee 1
19 ฉลองขวัญ ตั้งบรรลือกาล 1
20 มอร์ริสัน, เกลนน์ ซี 1
21 สุคนธ์ทิพย์ เศวตนลินทล 1
22 ธีรพงศ์ สายรัตน์ 1
23 ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ 1
24 กฤษกร ปาสาใน 1
25 ปิยมาศ นานอก โสภาลดาวัลย์ 1
26 กฤษณา หอมวุฒิวงศ์ 1
27 ชาติไทย แก้วทอง 1
28 ปิยะพร แสนสุข 1
29 อาณัติ จันทร์ถิระติกุล 1
30 ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล 1
31 เสนีย์ เครือเนตร 1
32 อุทัย สาขี 1
33 ประยุกต์ ศรีวิไล 1
34 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
35 อรทัย ชวาลภาฤทธิ์ 1
36 รัฐเขต มูลรินต๊ะ 1
37 ศิริมา ปัญญาเมธีกุล 1
38 อาจารย์นักวิจัย 1
39 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
40 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
41 สุทธิรา ขุมกระโทก 1
42 โกวัฒน์ เทศบุตร 1
43 ขนิษฐา สมตระกูล 1
44 วิลาวัณย์ พร้อมพรม 1
45 ไพบูลย์ บุญไชย 1
46 ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ 1
47 ชฎาพร เสนาคุณ 1
48 ไพโรจน์ ประมวล 1
49 ทรงคุณ จันทจร 1
50 วันวิสาข์ ศิริวัฒนเมธานนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 6
3 2556 3
4 2555 2
5 2554 7
6 2553 7
7 2552 10
8 2551 10
9 2550 8
10 2549 2
11 2548 2
12 2542 3
13 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 -
ปี พ.ศ. 2557
2 การกระจายความเข้มข้นสารอินทรีย์ระเหยในสถานีบริการน้ำมัน และ การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพของพนักงานบริการ
3 Characterization of total volatile organic compound emissions from finished solid wood using an environmental chamber
4 The system of high-qualified Thung Kula Ronghai Jasmine Rice management for export to the People's Republic of China
5 -
6 -
7 -
ปี พ.ศ. 2556
8 Production of pelletized fuel from biodiesel-production wastes: Oil palm fronds and crude glycerin
9 -
10 -
ปี พ.ศ. 2555
11 Influence of a glass wool hot vapour filter on yields and properties of bio-oil derived from rapid pyrolysis of paddy residues.
12 -
ปี พ.ศ. 2554
13 Influence of relative humidity and gaseous ammonia on the nicotine sorption to indoor materials
14 The DFT Study of Amide Reduction by Borane and Alane: Structural Stability and Reaction Mechanisms.
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
ปี พ.ศ. 2553
20 การทดสอบเครื่องทำความสะอาดอากาศแบบเชิงพาณิชย์ในด้านศักยภาพการทำความสะอาดอากาศและการสร้างมลพิษ
21 การประเมินค่าซีเอดีอาร์และอัตราการปล่อยโอโซนของเครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้ายได้
22 การกำจัดนิโคตินที่ดูดติดอยู่บนวัสดุภายในอาคารโดยการใช้ก๊าซแอมโมเนีย
23 Commuter exposure to BTEX in public transportation modes in Bangkok, Thailand
24 -
25 -
26 การได้รับสารอินทรีย์ระเหยทางอากาศของบุคลากรที่ทำงานในอาคารสำนักงานในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2552
27 การวัดการปลดปล่อยมลพิษอากาศจากการเผาไหม้ธูปเทียนและยากันยุง
28 การพัฒนาโมดูลของมูเดิ้ล เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพของระบบการจัดการเรียนการ สอนออนไลน์
29 Investigation of volatile organic compounds in office buildings in Bangkok, Thailand: Concentrations, sources, and occupant symptoms
30 แหล่งกำเนิดและความเข้มข้นของสารประกอบอินทรีย์ระเหยในอาคารสำนักงานในกรุงเทพมหานคร
31 INVESTIGATION OF INDOOR AIR QUALITY PROBLEMS IN OFFICES BY A QUESTIONNAIRE: A CASE STUDY OF OFFICES AT MAHASARAKHAM UNIVERSITY, THAILAND.
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
ปี พ.ศ. 2551
37 Commuter exposure to BTEX in public transportation modes in Bangkok, Thailand
38 Development of environmental sustainability for the biodiesel industry in Thailand
39 Anaerobic baffled reactor treatment of biodiesel-processing wastewater with high strength of methanol and glycerol: Reactor performance and biogas production
40 Particulate matter emission from burning incense, mosquito coil, and candle
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
ปี พ.ศ. 2550
47 Clean technology for the tapioca starch industry in Thailand
48 Concentrations and strengths of formaldehyde and acetaldehyde in office buildings in Bangkok, Thailand
49 Optimizing electrocoagulation process for the treatment of biodiesel wastewater using response surface methodology
50 Treatment of Biodiesel Wastewater by Electrocoagulation Process
51 Adsorption of trimethylamine on zirconium silicate and polyethylene powder surface
52 -
53 -
54 -
ปี พ.ศ. 2549
55 Influence of ammonia and carbon dioxide on the sorption of a basic organic pollutant to carpet and latex-painted gypsum board
56 -
ปี พ.ศ. 2548
57 Effectiveness of porous covers for control of ammonia, reduced sulfur compounds, total hydrocarbons, selected volatile organic compounds, and odor from hog manure storage lagoons
58 Removal of heavy metals from COD analysis wastewater with an organic precipitant
ปี พ.ศ. 2542
59 การกำจัดโลหะหนักออกจากน้ำเสียโรงงานชุบโลหะ โดยใช้โซเดียมโบโรไฮไดรด์
60 การกำจัดโลหะหนักออกจากน้ำเสียโรงงานชุบโลหะโดยใช้โซเดียมโบโรไฮเดรด์
61 การกำจัดโลหะหนักออกจากน้ำเสียโรงงานชุบโลหะ โดยใช้โซเดียมโบโรไฮไดรด์