ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มณฑล อนงค์พรยศกุล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กฤษณ์ วันอินทร์ 3
2 อลงกต อินทรชาติ 3
3 สมนิมิตร พุกงาม 3
4 สมศรี ภัทรธรรม 3
5 วีระศักดิ์ อุดมโชค 3
6 วิสูตร นวมศิริ 2
7 สาโรจน์ เริ่มดำริห์ 2
8 จินตนา สและน้อย 2
9 ลิขิต ชูชิต 2
10 ภูวดล โดยดี 2
11 เมธี แก้วเนิน 2
12 อนุกรณ์ บุตรสันติ์ 2
13 สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ 1
14 อัมพร บัวที 1
15 วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม 1
16 ธีระพงศ์ ด้วงดี 1
17 สุนันท์ ภัทรจินดา 1
18 เทพบุตร เวชกามา 1
19 จิตราภรณ์ ฟักโสภา 1
20 จารุวรรณ สมศิริ 1
21 ชัชรี แก้วสุรลิขิต 1
22 ชไมพร อักกาญจน์วาณิชย์ 1
23 สุนทรี ทารพันธ์ 1
24 นิกร แซ่เอี๊ยบ 1
25 จรรยา เจตน์เจริญ 1
26 วรพล ดวงล้อมจันทร์ 1
27 เมธี จันทโรปกรณ์ 1
28 วีรกิจ จรเกตุ 1
29 กมลพรรณ กมลพรร 1
30 สุภชัย อนันตพงษ์สุข 1
31 นายศักดิ์ชาย นายศักดิ์ชา 1
32 ปณิธาน แก้วจันทวี 1
33 Akinori Ozaki 1
34 สรณัฏฐ์ ศิริสวย 1
35 นิตยา เลาหะจินดา 1
36 นาย วรพล ดวงล้อมจันทร์ 1
37 Kamonpan Awaiwanont 1
38 วรพล ดาวล้อมจันทร์ 1
39 Sukchai Arnupapboon 1
40 นางสุนทรี ทารพันธ์ 1
41 นายวิสูตร นวมศิริ 1
42 นางสาวอภิรดี โชคสุชาติ 1
43 พูลศิริ ชูชีพ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2555 2
4 2554 5
5 2553 3
6 2550 1
7 2549 3
8 2541 1
9 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การเพิ่มความสามารถของพื้นที่ชายฝั่งในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (ปีที่ 2)
ปี พ.ศ. 2556
2 การเพิ่มความสามารถของพื้นที่ชายฝั่งในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
ปี พ.ศ. 2555
3 การประยุกต์ใช้การรับรู้จากระยะไกลเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงในหนองหาร จังหวัดสกลนคร
4 ผลกระทบจาการทำประมงแสงไฟล่อต่อทรัพยากรประมงบริเวรปะการังเทียม
ปี พ.ศ. 2554
5 Construction of Simulation Model for Efficiency Management of Water Quality
6 กระบวนการทางธรณีสัณฐานของการทับถมของตะกอนและการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม
7 การพัฒนาเทคโนโลยีการขยายพันธุ์เห็ดทะเลเชิงพาณิชย์
8 กระบวนการทางธรณีสัณฐานของการทับถมของตะกอนและการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร - สมุทรสงคราม
9 การศึกษาความจุของหอยแมลงภู่จากงบออกซิเจนที่ละลายน้ำในสภาวะปกติ โดยใช้แบบจำลองเชิงตัวเลขในอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2553
10 การพัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์งบออกซิเจนในบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแปซิฟิก(Litopenaeus Vannamei) แบบเติมอากาศ
11 การศึกษาความจุของหอยแมลงภู่จากงบออกซิเจนที่ละลายน้ำ ในสภาวะปกติโดยใช้แบบจำลองเชิงตัวเลขในอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี
12 ประยุกต์ใช้การสำรวจข้อมูลระยะไกลเพื่อสำรวจลักษณะการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งบริเวณชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปี พ.ศ. 2550
13 ประยุกต์ใช้แบบจำลองเชิงตัวเลขเพื่อศึกษาการไหลเวียนของน้ำและการแพร่กระจายตะกอนแขวนลอยในอ่าวไทยตอนบน
ปี พ.ศ. 2549
14 Improvement of Light Fishing Technology for Sustainable Fisheries
15 การศึกษาการแพร่กระจายพื้นที่หอยแมลงภู่ แบบแพหอยโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม บริเวณอ่าวอุดม จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่ปี 2540-2547
16 องค์ประกอบน้ำขึ้นน้ำลงบริเวณอ่าวไทยตอนใน
ปี พ.ศ. 2541
17 การศึกษาองค์ประกอบทางนิเวศวิทยาของบ่อเลี้ยงกุ้งทะเลระบบเลียนแบบธรรมชาติ