ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มณฑล อนงค์พรยศกุล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กฤษณ์ วันอินทร์ 3
2 อลงกต อินทรชาติ 3
3 สมนิมิตร พุกงาม 3
4 สมศรี ภัทรธรรม 3
5 วีระศักดิ์ อุดมโชค 3
6 สาโรจน์ เริ่มดำริห์ 2
7 ภูวดล โดยดี 2
8 ลิขิต ชูชิต 2
9 วิสูตร นวมศิริ 2
10 เมธี แก้วเนิน 2
11 อนุกรณ์ บุตรสันติ์ 2
12 จินตนา สและน้อย 2
13 ปณิธาน แก้วจันทวี 1
14 นายศักดิ์ชาย นายศักดิ์ชา 1
15 สรณัฏฐ์ ศิริสวย 1
16 ชไมพร อักกาญจน์วาณิชย์ 1
17 จารุวรรณ สมศิริ 1
18 กมลพรรณ กมลพรร 1
19 Akinori Ozaki 1
20 นางสาวอภิรดี โชคสุชาติ 1
21 สุนทรี ทารพันธ์ 1
22 นางสุนทรี ทารพันธ์ 1
23 วีรกิจ จรเกตุ 1
24 นายวิสูตร นวมศิริ 1
25 นิตยา เลาหะจินดา 1
26 นาย วรพล ดวงล้อมจันทร์ 1
27 สุภชัย อนันตพงษ์สุข 1
28 สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ 1
29 ชัชรี แก้วสุรลิขิต 1
30 สุนันท์ ภัทรจินดา 1
31 พูลศิริ ชูชีพ 1
32 วรพล ดาวล้อมจันทร์ 1
33 Sukchai Arnupapboon 1
34 Kamonpan Awaiwanont 1
35 ธีระพงศ์ ด้วงดี 1
36 จิตราภรณ์ ฟักโสภา 1
37 จรรยา เจตน์เจริญ 1
38 วรพล ดวงล้อมจันทร์ 1
39 เมธี จันทโรปกรณ์ 1
40 เทพบุตร เวชกามา 1
41 วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม 1
42 อัมพร บัวที 1
43 นิกร แซ่เอี๊ยบ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2555 2
4 2554 5
5 2553 3
6 2550 1
7 2549 3
8 2541 1
9 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การเพิ่มความสามารถของพื้นที่ชายฝั่งในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (ปีที่ 2)
ปี พ.ศ. 2556
2 การเพิ่มความสามารถของพื้นที่ชายฝั่งในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
ปี พ.ศ. 2555
3 การประยุกต์ใช้การรับรู้จากระยะไกลเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงในหนองหาร จังหวัดสกลนคร
4 ผลกระทบจาการทำประมงแสงไฟล่อต่อทรัพยากรประมงบริเวรปะการังเทียม
ปี พ.ศ. 2554
5 Construction of Simulation Model for Efficiency Management of Water Quality
6 กระบวนการทางธรณีสัณฐานของการทับถมของตะกอนและการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม
7 การพัฒนาเทคโนโลยีการขยายพันธุ์เห็ดทะเลเชิงพาณิชย์
8 กระบวนการทางธรณีสัณฐานของการทับถมของตะกอนและการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร - สมุทรสงคราม
9 การศึกษาความจุของหอยแมลงภู่จากงบออกซิเจนที่ละลายน้ำในสภาวะปกติ โดยใช้แบบจำลองเชิงตัวเลขในอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2553
10 การพัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์งบออกซิเจนในบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแปซิฟิก(Litopenaeus Vannamei) แบบเติมอากาศ
11 การศึกษาความจุของหอยแมลงภู่จากงบออกซิเจนที่ละลายน้ำ ในสภาวะปกติโดยใช้แบบจำลองเชิงตัวเลขในอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี
12 ประยุกต์ใช้การสำรวจข้อมูลระยะไกลเพื่อสำรวจลักษณะการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งบริเวณชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปี พ.ศ. 2550
13 ประยุกต์ใช้แบบจำลองเชิงตัวเลขเพื่อศึกษาการไหลเวียนของน้ำและการแพร่กระจายตะกอนแขวนลอยในอ่าวไทยตอนบน
ปี พ.ศ. 2549
14 Improvement of Light Fishing Technology for Sustainable Fisheries
15 การศึกษาการแพร่กระจายพื้นที่หอยแมลงภู่ แบบแพหอยโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม บริเวณอ่าวอุดม จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่ปี 2540-2547
16 องค์ประกอบน้ำขึ้นน้ำลงบริเวณอ่าวไทยตอนใน
ปี พ.ศ. 2541
17 การศึกษาองค์ประกอบทางนิเวศวิทยาของบ่อเลี้ยงกุ้งทะเลระบบเลียนแบบธรรมชาติ