ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มณฑล สุวรรณประภา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การศึกษาศักยภาพการกำจัดแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะ รวมทั้งรูปแบบการดื้อยาที่เปลี่ยนแปลงไป ภายใต้ถังปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลติกโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซด์
ปี พ.ศ. 2558
2 รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรและปัญหาการชะล้างพังทลาย ของดินบนพื้นที่สูง กรณีศึกษา ชุมชนชาวกะเหรี่ยง หมู่บ้านตะเพินคี่ จังหวัดสุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2557
3 รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรและปัญหาการชะล้างพังทลายของดินบนพื้นที่สูง กรณีศึกษา ชุมชนชาวกะเหรี่ยง หมู่บ้านตะเพินคี่ จังหวัดสุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2555
4 การประเมินศักยภาพของพื้นที่เพื่อกำหนดที่ตั้งหน่วยพิทักษ์และเส้นทางศึกษาธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2552
5 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรอย่างยั่งยืนในจังหวัดสุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2551
6 การศึกษาคุณลักษณะของกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย และปรับปรุงปริมาณโพแทสเซียม และสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อผลิตปุ๋ยสูตรเร่งผล : การศึกษาคุณลักษณะของกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย และหมักทำปุ๋ยเพื่อปรับปรุงปริมาณธาตุอาหารที่สำคัญเพื่อผลิตปุ๋ยสูตรเร่งผล