ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มณฑล สงวนเสริมศรี
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การพัฒนาและการเพิ่มศักยภาพพื้นที่ชุ่มหนองเล็งทรายในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ และชุมชน
2 การพัฒนาและการเพิ่มศักยภาพพื้นที่ชุ่มน้ำหนองเล็งทรายในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ และชุมชน
ปี พ.ศ. 2550
3 ที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนแม่บทจัดรูปที่ดินในเขตโครงการเขื่อนแควน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.พิษณุโลก
4 การประเมินผลการจัดรูปที่ดินเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5 ที่ปรึกษาโครงการสำรวจความต้องการทำงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง จ.พิจิตร กรณีศึกษาโครงการจัดตั้ง บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัด
6 การตรวจพิสูจน์การปนเปื้อนในน้ำคร่ำเพื่อการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดของโรคทางพันธุกรรม
7 ทำเนียบนักวิจัยไทยด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
8 การตรวจพิสูจน์การปนเปื้อนในน้ำคร่ำเพื่อการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดของโรคทางพันธุกรรม
9 การตรวจพิสูจน์การปนเปื้อนในน้ำคร่ำเพื่อการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดของโรคทางพันธุกรรม
ปี พ.ศ. 2542
10 กลวิธานการทำงานของสารกำจัดศัตรูพืชบางชนิ ต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงและการหายใจระดับเซลล์ ของพืชและสัตว์ในระบบนิเวศน้ำจืด
11 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2541
12 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2535
13 กลวิธานการทำงานของสารกำจัดศัตรูพืชบางชนิ ต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงและการหายใจระดับเซลล์ ของพืชและสัตว์ในระบบนิเวศน้ำจืด
ปี พ.ศ. 2534
14 ผลของ2-เมท็อกซี่-1, 4-แนพโทควิโนน ที่มีต่อกระบวนการหายใจของไมโตคอนเดรีย
ปี พ.ศ. 2533
15 สารยับยั้งการสลายตัวของโปรตีนในระหว่างกรรมวิธีแยกไซโตโครมบีเอฟคอมเพลกส์ : รายงานการวิจัย